Про внесення змін до наказу Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва від 15.05.2006 N 45 "Про затвердження Порядку здійснення контролю за додержанням вимог законодавства з питань видачі документів дозвільного характеру". Наказ від 19.08.2008 №103

Державний комітет України з питань регуляторної політики та підприємництва Наказ від 19.08.2008 №103
Последняя редакция от 15.10.2013 втрата чинності (наказ від 03.09.2013 N 1064 /z1651-13/)
Реквизиты

Издатель: Державний комітет України з питань регуляторної політики та підприємництва

Тип Наказ

Дата 19.08.2008

Номер 103

Статус Не действует

Документ подготовлен в системе iplex
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВА
Н А К А З
19.08.2008 N 103
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
16 вересня 2008 р.
за N 861/15552
( Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 1064 від 03.09.2013 )
Про внесення змін до наказу Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва від 15.05.2006 N 45 "Про затвердження Порядку здійснення контролю за додержанням вимог законодавства з питань видачі документів дозвільного характеру"
На реалізацію статті 9 Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності" та керуючись Положенням про Державний комітет України з питань регуляторної політики та підприємництва, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2007 року N 667, з метою вдосконалення процедури здійснення контролю за додержанням вимог законодавства з питань видачі документів дозвільного характеру
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Зміни до наказу Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва від 15.05.2006 N 45 "Про затвердження Порядку здійснення контролю за додержанням вимог законодавства з питань видачі документів дозвільного характеру", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 01.06.2006 за N 661/12535, що додаються.
2. Департаменту дозвільної системи (Андрєєв О.В.) забезпечити подання цього наказу до Міністерства юстиції України для державної реєстрації.
3. Департаменту стратегічного планування, інформаційного забезпечення та взаємодії з територіями (Жерибор Т.В.) забезпечити публікацію цього наказу в засобах масової інформації.
4. Департаменту дозвільної системи (Андрєєв О.В.) та Департаменту стратегічного планування, інформаційного забезпечення та взаємодії з територіями (Жерибор Т.В.) після державної реєстрації цього наказу в структурних підрозділів центрального апарату Держкомпідприємництва та його територіальних органів.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Комітету Іголкіна С.М.
Голова Комітету К.О.Ващенко
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державного комітету
України з питань
регуляторної політики
та підприємництва
19.08.2008 N 103
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
16 вересня 2008 р.
за N 861/15552
ЗМІНИ
до наказу Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва від 15.05.2006 N 45 ( z0661-06 ) "Про затвердження Порядку здійснення контролю за додержанням вимог законодавства з питань видачі документів дозвільного характеру", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 01.06.2006 за N 661/12535
1. У тексті наказу Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва від 15.05.2006 N 45 "Про затвердження Порядку здійснення контролю за додержанням вимог законодавства з питань видачі документів дозвільного характеру" та Порядку здійснення контролю за додержанням вимог законодавства з питань видачі документів дозвільного характеру слова "Держпідприємництва" та "Держпідприємництва України" замінити словом "Держкомпідприємництво" у відповідних відмінках.
2. В абзаці першому преамбули Порядку здійснення контролю за додержанням вимог законодавства з питань видачі документів дозвільного характеру, затвердженого наказом Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва від 15.05.2006 N 45, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 01.06.2006 за N 661/12535 (далі - Порядок) слова, цифри та знаки "Указу Президента України від 25 травня 2000 року N 721 "Питання Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва" (із змінами)" замінити словами та цифрами "Положення про Державний комітет України з питань регуляторної політики та підприємництва, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2007 року N 667".
3. В абзаці другому преамбули Порядку після слів "додержанням дозвільними органами" додати слова та знаки "(їх посадовими особами)".
4. В абзаці третьому преамбули Порядку після слова "органами" додати слова та знак "та/або їх посадовими особами".
5. У пункті 1.2 Порядку після слова "органу" додати слова "з питань видачі документів дозвільного характеру одного виду".
6. Підпункт "б" пункту 1.3 Порядку викласти в такій редакції:
"б) за письмовими зверненнями або запитами органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування (їх виконавчих органів), адміністраторів, правоохоронних органів;".
7. У підпункті "в" пункту 1.3 Порядку після слова "Крим," доповнити словом "депутатів".
8. Пункт 1.3 Порядку доповнити новими підпунктами "ґ" - "е" такого змісту:
"ґ) якщо дозвільним органом, адміністратором до Держкомпідприємництва (представництва) не надана інформація про усунення порушень вимог законодавства з питань видачі документів дозвільного характеру;
д) з метою перевірки виконання дозвільним органом, адміністратором припису Держкомпідприємництва (представництва) про усунення порушень вимог законодавства з питань видачі документів дозвільного характеру, наданого в акті перевірки;
е) якщо під час перевірки діяльності дозвільного центру встановлені порушення вимог законодавства з питань видачі документів дозвільного характеру місцевими дозвільними органами (їх посадовими особами).".
9. Пункт 1.4 Порядку викласти у такій редакції:
"1.4. Для проведення перевірки наказом Держкомпідприємництва (представництва) створюється комісія, призначаються голова та член(и) комісії.".
10. Пункт 1.5 Порядку доповнити новим абзацом такого змісту:
"У посвідченні зазначається тип перевірки, що проводиться, - планова чи позапланова.".
11. У пункті 1.7 Порядку слова та знаки ", науково-дослідних установ тощо (за згодою)" замінити словами та знаками "(їх виконавчих органів), установ та організацій за згодою з їх керівниками.".
12. В абзаці першому пункту 1.8 Порядку після слова "початку" додати слово "проведення".
13. Пункт 1.9 Порядку викласти в такій редакції:
"1.9. Строк проведення перевірки становить до п'яти робочих днів, який у разі великого обсягу робіт може бути продовжений наказом Держкомпідприємництва (представництва) до десяти робочих днів.".
14. Абзац другий пункту 2.2 Порядку викласти в такій редакції:
"розпорядчі документи щодо закріплення за відповідним структурним підрозділом дозвільного органу (його посадовою особою) повноважень щодо прийому та розгляду заяв суб'єктів господарювання про видачу документів дозвільного характеру і відповідних документів, які додаються до неї, та оформлення документів дозвільного характеру;".
15. У абзаці дванадцятому пункту 2.2 Порядку виключити слово та цифру "статті 8".
16. Абзац п'ятий пункту 2.3 Порядку виключити.
17. Пункти 3.1 - 3.2 Порядку викласти в такій редакції:
"3.1. Результати перевірки оформлюються актом перевірки, який складається в довільній формі у двох примірниках (а при залученні працівників інших органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування (їх виконавчих органів), установ та організацій - відповідно до кількості установ та організацій, представники яких брали участь у перевірці), підписується головою і членом(ами) комісії та затверджується керівником Держкомпідприємництва (представництва).
3.1.1. Акт перевірки повинен мати чіткі і стислі формулювання, які характеризують діяльність дозвільного органу, адміністратора та дозвільного центру.
3.1.2. В акті перевірки фіксуються всі виявлені факти порушень вимог законодавства, якщо такі мають місце.
3.1.3. Кожне порушення, зазначене в акті перевірки, повинно мати посилання на статті та пункти законодавчих та нормативно-правових актів, вимоги яких порушені.
3.1.4. Акт перевірки повинен містити припис про усунення недоліків та порушень вимог законодавства, виявлених під час перевірки, та строк їх усунення.
3.1.5. Акт перевірки повинен містити інформацію про складений(і) протокол(и) про адміністративне(і) правопорушення, за яке(і) статтею 166-10 Кодексу України про адміністративні правопорушення передбачена адміністративна відповідальність (за наявності).
3.1.6. До примірника акта перевірки, який зберігається у Держкомпідприємництві (представництві), додаються копії документів (за наявності), які підтверджують факти порушень вимог законодавства з питань видачі документів дозвільного характеру.
3.2. Керівника дозвільного органу (його посадову особу), адміністратора та відповідальну посадову особу міської ради (її виконавчого комітету) або районної державної адміністрації (при проведенні перевірки адміністратора або дозвільного центру) повинно бути ознайомлено з актом перевірки.
Всі примірники акта перевірки підписуються керівником дозвільного органу (його посадовою особою), адміністратором або відповідальною посадовою міської ради (її виконавчого комітету) або районної державної адміністрації (при проведенні перевірки адміністратора та/або дозвільного центру) з відміткою - "З актом перевірки ознайомлені і один примірник отримано.".
18. У пункті 3.3 Порядку слова та знаки "(його заступника)" замінити словами та знаками "(його посадової особи)".
19. Доповнити новим пунктом 3.5 Порядку такого змісту:
"3.5. У разі відмови керівника дозвільного органу (його посадової особи), адміністратора у проведенні перевірки про це складається відповідний акт у довільній формі у двох примірниках (а при залученні працівників інших органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування (їх виконавчих органів), установ та організацій - відповідно до кількості установ і організацій).
У такому акті зазначаються підстави щодо відмови у проведенні перевірки або безпідставність такої відмови.
Акт про відмову у проведенні перевірки підписується головою і членом(ами) комісії з перевірки.".
20. У зв'язку з цим пункти 3.5 - 3.8 Порядку вважати пунктами 3.6 - 3.9 відповідно.
21. Пункт 3.6 Порядку викласти в такій редакції:
"3.6. Датою складання акта перевірки є дата підписання акта головою та членом(ами) комісії.
Акт перевірки підписується на останній сторінці, а кожна сторінка акта перевірки візується головою комісії та керівником дозвільного органу (його посадовою особою), адміністратором, відповідальною посадовою особою міської ради (її виконавчого комітету) або районної державної адміністрації (при проведенні перевірки адміністратора або дозвільного центру).
У разі відмови керівника дозвільного органу (його посадової особи), адміністратора, відповідальної посадової особи міської ради (її виконавчого комітету) або районної державної адміністрації (при проведенні перевірки адміністратора або дозвільного центру) від підписання акта перевірки (акта про відмову у проведенні перевірки) голова комісії робить про це відповідний запис, який підписується головою та членом(ами) комісії.".
22. В пункті 3.8 Порядку слова "указані в акті перевірки" замінити словами "встановлені в приписі".
23. Абзац перший розділу 5 Порядку викласти в такій редакції:
"Голова та член(и) комісії зобов'язані:".
24. Пункт 6.1 Порядку викласти в такій редакції:
"6.1. Голова та член(и) комісії несуть відповідальність згідно із законодавством.".
25. У назві розділу 7 Порядку після слова "обов'язки" доповнити словами "посадових осіб".
26. Пункт 7.1 Порядку викласти в такій редакції:
"7.1. Дозвільний орган (його посадова особа), адміністратор, міська рада (її виконавчий комітет) або районна державна адміністрація мають право оскаржувати згідно з законодавством дії голови та члена(ів) комісії, які проводили перевірку.".
27. В абзаці першому пункту 7.2 Порядку слова "Дозвільний орган" замінити словами "Керівник та працівники дозвільного органу".
Директор департаментудозвільної системи О.В.Андрєєв
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВА
Н А К А З
19.08.2008 N 103
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
16 вересня 2008 р.
за N 861/15552
Про внесення змін до наказу Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва від 15.05.2006 N 45 "Про затвердження Порядку здійснення контролю за додержанням вимог законодавства з питань видачі документів дозвільного характеру"
На реалізацію статті 9 Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності" та керуючись Положенням про Державний комітет України з питань регуляторної політики та підприємництва, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2007 року N 667, з метою вдосконалення процедури здійснення контролю за додержанням вимог законодавства з питань видачі документів дозвільного характеру
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Зміни до наказу Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва від 15.05.2006 N 45 "Про затвердження Порядку здійснення контролю за додержанням вимог законодавства з питань видачі документів дозвільного характеру", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 01.06.2006 за N 661/12535, що додаються.
2. Департаменту дозвільної системи (Андрєєв О.В.) забезпечити подання цього наказу до Міністерства юстиції України для державної реєстрації.
3. Департаменту стратегічного планування, інформаційного забезпечення та взаємодії з територіями (Жерибор Т.В.) забезпечити публікацію цього наказу в засобах масової інформації.
4. Департаменту дозвільної системи (Андрєєв О.В.) та Департаменту стратегічного планування, інформаційного забезпечення та взаємодії з територіями (Жерибор Т.В.) після державної реєстрації цього наказу в структурних підрозділів центрального апарату Держкомпідприємництва та його територіальних органів.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Комітету Іголкіна С.М.
Голова Комітету К.О.Ващенко
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державного комітету

Новини від Дт-Кт «Дебету-Кредиту» – тепер у Viber!