Про затвердження Порядку здійснення контролю за додержанням вимог законодавства з питань видачі документів дозвільного характеру. Форма типового документа від 15.05.2006 №45

Державний комітет України з питань регуляторної політики та підприємництва Наказ, Форма типового документа, Порядок від 15.05.2006 №45
Последняя редакция от 15.10.2013 втрата чинності (наказ від 03.09.2013 N 1064 /z1651-13/)
Реквизиты

Издатель: Державний комітет України з питань регуляторної політики та підприємництва

Тип Наказ, Форма типового документа, Порядок

Дата 15.05.2006

Номер 45

Статус Не действует

Документ подготовлен в системе iplex
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВА
Н А К А З
15.05.2006 N 45
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
1 червня 2006 р.
за N 661/12535
( Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 1064 від 03.09.2013 )
Про затвердження Порядку здійснення контролю за додержанням вимог законодавства з питань видачі документів дозвільного характеру
( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва N 103 від 19.08.2008 ) ( У тексті Наказу та Порядку слова "Держпідприємництва" та "Держпідприємництва України" замінено словом "Держкомпідприємництво" у відповідних відмінках згідно з Наказом Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва N 103 від 19.08.2008 )
На реалізацію частини п'ятої статті 9 Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності" та керуючись Положенням про Державний комітет України з питань регуляторної політики та підприємництва, затвердженим Указом Президента України від 25 травня 2000 року N 721 (із змінами),
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Порядок здійснення контролю за додержанням вимог законодавства з питань видачі документів дозвільного характеру (далі - Порядок), що додається.
2. Департаменту дозвільної системи (Андрєєв О.В.) у встановленому порядку забезпечити подання цього наказу до Міністерства юстиції України для державної реєстрації.
3. Департаменту стратегічного планування, інформаційного забезпечення та взаємодії з територіями (Жерибор Т.В.) забезпечити публікацію цього наказу в засобах масової інформації.
4. Департаменту дозвільної системи (Андрєєв О.В.) та Департаменту стратегічного планування, інформаційного забезпечення та взаємодії з територіями (Жерибор Т.В.) після державної реєстрації цього наказу в Міністерстві юстиції України довести його до відома структурних підрозділів центрального апарату Держкомпідприємництва і його представництв.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Іголкіна С.М.
Голова А.В.Дашкевич
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державного комітету
України з питань
регуляторної політики
та підприємництва
15.05.2006 N 45
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
1 червня 2006 р.
за N 661/12535
ПОРЯДОК
здійснення контролю за додержанням вимог законодавства з питань видачі документів дозвільного характеру
Цей Порядок розроблено на реалізацію вимог Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності" (далі - Закон), відповідно до Положення про Державний комітет України з питань регуляторної політики та підприємництва, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2007 року N 667.
( Абзац перший преамбули із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва N 103 від 19.08.2008 )
Цей документ установлює єдиний порядок здійснення контролю за додержанням дозвільними органами (їх посадовими особами), у тому числі місцевими дозвільними органами (далі - дозвільні органи), та адміністраторами вимог законодавства з питань видачі документів дозвільного характеру (у тому числі через дозвільні центри), що включає в себе перевірку діяльності вказаних центрів.
( Абзац другий преамбули із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва N 103 від 19.08.2008 )
Контроль за додержанням вимог законодавства з питань видачі документів дозвільного характеру адміністраторами, дозвільними органами та/або їх посадовими особами (у тому числі через дозвільні центри) здійснює у межах своїх повноважень спеціально уповноважений орган з питань дозвільної системи у сфері господарської діяльності - Державний комітет України з питань регуляторної політики та підприємництва (далі - Держкомпідприємництво) та його територіальні органи в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі (далі - представництва) шляхом проведення планових і позапланових перевірок.
( Абзац третій преамбули із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва N 103 від 19.08.2008 )
1. Організація проведення перевірок
1.1. Перевірка проводиться згідно з річним планом перевірок, який затверджується наказом Держкомпідприємництва (представництва), або позапланово.
1.2. Планова перевірка одного й того самого дозвільного органу з питань видачі документів дозвільного характеру одного виду, дозвільного центру, адміністратора проводиться не частіше одного разу на рік.
( Пункт 1.2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва N 103 від 19.08.2008 )
1.3. Держкомпідприємництво (представництво) здійснює позапланові перевірки додержання адміністраторами та дозвільними органами (у тому числі через дозвільні центри) вимог законодавства з питань видачі документів дозвільного характеру:
а) на підставі надходження до нього в письмовій формі заяви (повідомлення) про порушення вимог законодавства з питань видачі документів дозвільного характеру від суб'єктів господарювання та громадян;
б) за письмовими зверненнями або запитами органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування (їх виконавчих органів), адміністраторів, правоохоронних органів;
( Підпункт "б" пункту 1.3 в редакції Наказу Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва N 103 від 19.08.2008 )
в) за письмовими зверненнями або запитами народних депутатів України, депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, депутатів місцевих рад;
( Підпункт "в" пункту 1.3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва N 103 від 19.08.2008 )
г) за дорученнями Секретаріату Президента України, Кабінету Міністрів України та керівництва Держкомпідприємництва (для представництв);
ґ) якщо дозвільним органом, адміністратором до Держкомпідприємництва (представництва) не надана інформація про усунення порушень вимог законодавства з питань видачі документів дозвільного характеру;
( Пункт 1.3 доповнено підпунктом "ґ" згідно з Наказом Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва N 103 від 19.08.2008 )
д) з метою перевірки виконання дозвільним органом, адміністратором припису Держкомпідприємництва (представництва) про усунення порушень вимог законодавства з питань видачі документів дозвільного характеру, наданого в акті перевірки;
( Пункт 1.3 доповнено підпунктом "д" згідно з Наказом Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва N 103 від 19.08.2008 )
е) якщо під час перевірки діяльності дозвільного центру встановлені порушення вимог законодавства з питань видачі документів дозвільного характеру місцевими дозвільними органами (їх посадовими особами).
( Пункт 1.3 доповнено підпунктом "е" згідно з Наказом Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва N 103 від 19.08.2008 )
1.4. Для проведення перевірки наказом Держкомпідприємництва (представництва) створюється комісія, призначаються голова та член(и) комісії.
( Пункт 1.4 в редакції Наказу Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва N 103 від 19.08.2008 )
1.5. Для проведення перевірки видається посвідчення (додаток 1), яке підписується Головою Держкомпідприємництва (представництва) або його заступником та засвідчується печаткою Держкомпідприємництва (представництва).
У посвідченні зазначається тип перевірки, що проводиться, - планова чи позапланова.
( Пункт 1.5 доповнено абзацом згідно з Наказом Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва N 103 від 19.08.2008 )
1.6. Посвідчення реєструються в журналі обліку посвідчень про право перевірки дозвільного органу, адміністратора, дозвільного центру (додаток 2), сторінки якого мають бути пронумеровані, прошнуровані та скріплені печаткою Держкомпідприємництва (представництва).
1.7. До участі в перевірці можуть залучатись фахівці органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування (їх виконавчих органів), установ та організацій за згодою з їх керівниками.
( Пункт 1.7 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва N 103 від 19.08.2008 )
1.8. Держкомпідприємництво (представництво) повідомляє дозвільний орган, міську раду (її виконавчий комітет) або районну державну адміністрацію (при проведенні перевірки адміністратора або дозвільного центру) про проведення планової перевірки не пізніше ніж за п'ять робочих днів до початку проведення перевірки в письмовій формі або телефонограмою (зареєстрованою та переданою в установленому законодавством порядку).
( Абзац перший пункту 1.8 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва N 103 від 19.08.2008 )
Про проведення позапланової перевірки дозвільним органам, міським радам (їх виконавчим комітетам) або районним державним адміністраціям (при проведенні перевірки адміністратора або дозвільного центру) заздалегідь не повідомляється.
1.9. Строк проведення перевірки становить до п'яти робочих днів, який у разі великого обсягу робіт може бути продовжений наказом Держкомпідприємництва (представництва) до десяти робочих днів.
( Пункт 1.9 в редакції Наказу Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва N 103 від 19.08.2008 )
1.10. На початку перевірки голова комісії пред'являє керівнику дозвільного органу (його заступнику), адміністратору, відповідальній посадовій особі міської ради (її виконавчого комітету) або районної державної адміністрації посвідчення на перевірку та документи, що засвідчують особи голови та членів комісії.
2. Порядок роботи комісії
2.1. При проведенні перевірки щодо додержання адміністратором вимог законодавства з питань видачі документів дозвільного характеру комісія перевіряє:
дотримання порядку прийняття від суб'єкта господарювання заяви та документів, необхідних для одержання документів дозвільного характеру (зокрема щодо комплектності поданих документів), їх реєстрації та порядку (у тому числі строків) подання відповідним дозвільним органам (у тому числі повідомлень (декларацій) про відповідність матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання вимогам законодавства);
повноту формування дозвільних справ та їх зберігання;
повноту та своєчасність ведення журналу обліку/реєстрації заяв та документів, необхідних для видачі документа дозвільного характеру, які подає суб'єкт господарювання або уповноважена ним особа (у тому числі обліку/реєстрації поданих повідомлень (декларацій) про відповідність матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання вимогам законодавства та наданих консультацій);
забезпечення адміністратором взаємодії місцевих дозвільних органів та документообігу між ними (у тому числі організаційне та інформаційне забезпечення проведення представниками місцевих дозвільних органів спільного обстеження об'єкта, на який видається документ дозвільного характеру);
своєчасність повідомлення суб'єкта господарювання про:
проведення спільного обстеження об'єкта, на який видається документ дозвільного характеру дозвільними органами, та прийняття відповідного рішення за його результатами (підготовка висновку, акта тощо);
прийняття рішення дозвільним органом про видачу або відмову у видачі документів дозвільного характеру (у тому числі про їх переоформлення, видачу дублікатів та копій);
здійснення заходів щодо додержання посадовими особами місцевих дозвільних органів строків розгляду та видачі документів дозвільного характеру;
дотримання порядку формування та користування реєстром документів дозвільного характеру;
своєчасність інформування посадової особи, якій підпорядковується адміністратор, а також представництва про порушення вимог законодавства з питань видачі документів дозвільного характеру посадовою особою місцевого дозвільного органу.
Якщо в межах однієї адміністративно-територіальної одиниці (район/місто) визначено два або більше адміністраторів, то їх діяльність перевіряється одночасно протягом однієї перевірки.
2.2. При проведенні перевірки щодо додержання дозвільним органом вимог законодавства з питань видачі документів дозвільного характеру комісія перевіряє:
розпорядчі документи щодо закріплення за відповідним структурним підрозділом дозвільного органу (його посадовою особою) повноважень щодо прийому та розгляду заяв суб'єктів господарювання про видачу документів дозвільного характеру і відповідних документів, які додаються до неї, та оформлення документів дозвільного характеру;
( Абзац другий пункту 2.2 в редакції Наказу Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва N 103 від 19.08.2008 )
дотримання порядку прийняття від суб'єкта господарювання (адміністратора) заяви та документів, необхідних для одержання документів дозвільного характеру (зокрема щодо комплектності поданих документів) та їх реєстрації;
відповідність законодавству розміру плати, стягнутої із суб'єкта господарювання за видачу документа дозвільного характеру або за проведення обстежень (експертиз), які є підставою для видачі документів дозвільного характеру;
повноту та своєчасність ведення журналу обліку/реєстрації заяв та документів, необхідних для видачі документа дозвільного характеру, які подає суб'єкт господарювання або уповноважена ним особа (у тому числі обліку/реєстрації поданих повідомлень (декларацій) про відповідність матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання вимогам законодавства та наданих консультацій);
додержання строків прийняття рішень (у тому числі наявність підстав для їх прийняття) про видачу або відмову у видачі документів дозвільного характеру (у тому числі про їх переоформлення, видачу дублікатів та копій);
своєчасність повідомлення суб'єкта господарювання (адміністратора) про прийняття відповідного рішення, зазначеного в абзаці 6 пункту 2.2 цього Порядку;
додержання строків проведення обстеження (експертизи), яке є підставою для видачі документів дозвільного характеру (у тому числі спільних обстежень);
дотримання строків видачі документів дозвільного характеру;
наявність розпорядчого документа щодо участі представника відповідного місцевого дозвільного органу у роботі дозвільного центру (у тому числі безпосередньо його участь в роботі дозвільного центру);
дотримання порядку розгляду, реєстрації (у тому числі відмови у реєстрації з наданням відповідного обґрунтування) повідомлень (декларацій) про відповідність матеріально-технічної бази суб'єктів господарювання вимогам законодавства;
повноту інформації, що подається місцевими дозвільними органами для розміщення на веб-сторінках у мережі Інтернет, створених Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями (відповідно до Закону);
( Абзац дванадцятий пункту 2.2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва N 103 від 19.08.2008 )
дотримання порядку формування та користування реєстром документів дозвільного характеру.
2.3. При проведенні перевірки дозвільного центру щодо додержання вимог законодавства з питань видачі документів дозвільного характеру комісія перевіряє:
розпорядчий документ, що затверджує порядок взаємодії представників місцевих дозвільних органів, які здійснюють прийом суб'єктів господарювання в одному приміщенні (а в разі участі в роботі дозвільного центру адміністратора - порядок його взаємодії з місцевими дозвільними органами, суб'єктами господарювання та представництвом);
організацію роботи дозвільного центру (зокрема забезпеченість приміщенням, комп'ютерною та іншою оргтехнікою тощо);
участь представників місцевих дозвільних органів та адміністраторів у роботі дозвільних центрів (у тому числі в спільних засіданнях /у разі їх проведення/);
( Абзац п'ятий пункту 2.3 виключено на підставі Наказу Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва N 103 від 19.08.2008 )
наявність інформаційних стендів, роздаткових матеріалів тощо.
3. Оформлення результатів перевірки
3.1. Результати перевірки оформлюються актом перевірки, який складається в довільній формі у двох примірниках (а при залученні працівників інших органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування (їх виконавчих органів), установ та організацій - відповідно до кількості установ та організацій, представники яких брали участь у перевірці), підписується головою і членом(ами) комісії та затверджується керівником Держкомпідприємництва (представництва).
3.1.1. Акт перевірки повинен мати чіткі і стислі формулювання, які характеризують діяльність дозвільного органу, адміністратора та дозвільного центру.
3.1.2. В акті перевірки фіксуються всі виявлені факти порушень вимог законодавства, якщо такі мають місце.
3.1.3. Кожне порушення, зазначене в акті перевірки, повинно мати посилання на статті та пункти законодавчих та нормативно-правових актів, вимоги яких порушені.
3.1.4. Акт перевірки повинен містити припис про усунення недоліків та порушень вимог законодавства, виявлених під час перевірки, та строк їх усунення.
3.1.5. Акт перевірки повинен містити інформацію про складений(і) протокол(и) про адміністративне(і) правопорушення, за яке(і) статтею 166-10 Кодексу України про адміністративні правопорушення передбачена адміністративна відповідальність (за наявності).
3.1.6. До примірника акта перевірки, який зберігається у Держкомпідприємництві (представництві), додаються копії документів (за наявності), які підтверджують факти порушень вимог законодавства з питань видачі документів дозвільного характеру.
( Пункт 3.1 в редакції Наказу Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва N 103 від 19.08.2008 )
3.2. Керівника дозвільного органу (його посадову особу), адміністратора та відповідальну посадову особу міської ради (її виконавчого комітету) або районної державної адміністрації (при проведенні перевірки адміністратора або дозвільного центру) повинно бути ознайомлено з актом перевірки.
Всі примірники акта перевірки підписуються керівником дозвільного органу (його посадовою особою), адміністратором або відповідальною посадовою міської ради (її виконавчого комітету) або районної державної адміністрації (при проведенні перевірки адміністратора та/або дозвільного центру) з відміткою - "З актом перевірки ознайомлені і один примірник отримано.
( Пункт 3.2 в редакції Наказу Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва N 103 від 19.08.2008 )
3.3. У разі наявності зауважень до акта перевірки вони оформляються у письмовій формі та є невід'ємною частиною акта перевірки. При цьому на всіх примірниках акта перевірки перед підписом керівника дозвільного органу (його посадової особи), адміністратора або відповідальної посадової особи міської ради (її виконавчого комітету) або районної державної адміністрації (при проведенні перевірки адміністратора або дозвільного центру) робиться запис - "Із зауваженнями".
( Пункт 3.3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва N 103 від 19.08.2008 )
3.4. У разі створення перешкод з боку посадових осіб дозвільного органу, адміністратора або посадових осіб міської ради (її виконавчого комітету) або районної державної адміністрації щодо проведення перевірки ці дії відображаються в акті перевірки.
3.5. У разі відмови керівника дозвільного органу (його посадової особи), адміністратора у проведенні перевірки про це складається відповідний акт у довільній формі у двох примірниках (а при залученні працівників інших органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування (їх виконавчих органів), установ та організацій - відповідно до кількості установ і організацій).
У такому акті зазначаються підстави щодо відмови у проведенні перевірки або безпідставність такої відмови.
Акт про відмову у проведенні перевірки підписується головою і членом(ами) комісії з перевірки.
( Порядок доповнено пунктом 3.5 згідно з Наказом Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва N 103 від 19.08.2008 )
3.6. Датою складання акта перевірки є дата підписання акта головою та членом(ами) комісії.
Акт перевірки підписується на останній сторінці, а кожна сторінка акта перевірки візується головою комісії та керівником дозвільного органу (його посадовою особою), адміністратором, відповідальною посадовою особою міської ради (її виконавчого комітету) або районної державної адміністрації (при проведенні перевірки адміністратора або дозвільного центру).
У разі відмови керівника дозвільного органу (його посадової особи), адміністратора, відповідальної посадової особи міської ради (її виконавчого комітету) або районної державної адміністрації (при проведенні перевірки адміністратора або дозвільного центру) від підписання акта перевірки (акта про відмову у проведенні перевірки) голова комісії робить про це відповідний запис, який підписується головою та членом(ами) комісії.
( Пункт 3.6 в редакції Наказу Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва N 103 від 19.08.2008 )
3.7. Строк складання акта перевірки не повинен перевищувати десяти робочих днів з дня закінчення перевірки.
3.8. Інформація про усунення порушень вимог законодавства з питань видачі документів дозвільного характеру надається до Держкомпідприємництва (представництва) у строки, встановлені в приписі, але не пізніше 30 днів з дня отримання ними акта перевірки.
( Пункт 3.8 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва N 103 від 19.08.2008 )
3.9. За результатами перевірок Держкомпідприємництвом (представництвом) щодо кожного дозвільного органу, адміністратора та дозвільного центру формується окрема справа з таких документів:
а) наказ (розпорядження) Держкомпідприємництва (представництва) про створення комісії, призначення голови та членів комісії (копія);
б) посвідчення на проведення перевірки (оригінал);
в) акт перевірки (оригінал);
г) зауваження до акта перевірки (у разі їх наявності), які є його невід'ємною частиною (оригінал);
ґ) документально підтверджена інформація про усунення порушень вимог законодавства (оригінал);
д) інші документи.
4. Права комісії
Комісія має право:
вимагати надання інформації, необхідної для проведення перевірки, отримувати копії (ксерокопії) документів, які мають відношення до предмета перевірки;
одержувати від посадових осіб дозвільних органів, міської ради (її виконавчого комітету) або районної державної адміністрації (при перевірці діяльності адміністратора або дозвільного центру), адміністратора, діяльність яких перевіряється, письмові пояснення з питань, що виникають під час перевірки;
звертатись із запитом (усним або письмовим) до органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування тощо з питань, що виникають під час перевірки та потребують їх вирішення у стислий термін.
5. Обов'язки комісії
Голова та член(и) комісії зобов'язані:
( Абзац перший розділу 5 в редакції Наказу Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва N 103 від 19.08.2008 )
керуватись у своїй роботі виключно вимогами законодавства;
об'єктивно відображати в акті перевірки стан додержання вимог законодавства з питань видачі документів дозвільного характеру;
не розповсюджувати конфіденційну інформацію, яка стала відома під час перевірки.
6. Відповідальність комісії
6.1. Голова та член(и) комісії несуть відповідальність згідно із законодавством.
( Пункт 6.1 в редакції Наказу Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва N 103 від 19.08.2008 )
6.2. Голова комісії відповідає за проведення дорученої йому перевірки.
7. Права та обов'язки посадових осіб дозвільного органу, адміністратора, міської ради (її виконавчого комітету) або районної державної адміністрації
( Назва розділу 7 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва N 103 від 19.08.2008 )
7.1. Дозвільний орган, адміністратор, міська рада (її виконавчий комітет) або районна державна адміністрація має право оскаржувати згідно з законодавством дії голови та членів комісії, які проводили перевірку.
7.2. Дозвільний орган, адміністратор, міська рада (її виконавчий комітет) або районна державна адміністрація зобов'язані:
надавати, на вимогу комісії, документи, їх копії (ксерокопії) з питань, які мають відношення до предмета перевірки;
надавати письмові пояснення з питань, що виникають під час перевірки;
забезпечити умови для проведення перевірки.
8. Відповідальність посадових осіб дозвільного органу, адміністратора
Посадові особи дозвільних органів та адміністратори за порушення вимог законодавства з питань видачі документів дозвільного характеру несуть відповідальність у порядку, встановленому законом.
Директор Департаментудозвільної системи О.Андрєєв
Додаток 1
до пункту 1.5 Порядку
здійснення контролю
за додержанням вимог
законодавства з питань
видачі документів
дозвільного характеру
(Державний Герб України)
__________________________________________________________________
(найменування органу, що видав посвідчення)
від "___" ____________ 20__ р. N _________________
ПОСВІДЧЕННЯ
Видане голові комісії ___________________________________________
(прізвище та ініціали)
та членам комісії: ___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
(прізвище та ініціали)
для проведення перевірки ___________________________________
_________________________________________________________________
(найменування дозвільного органу, дозвільного центру(*)), П. І. Б.
адміністратора)
щодо додержання вимог законодавства з питань видачі
документів дозвільного характеру
за період з "__"___________ 20__ до "__"___________ 20__ р.
у строк з "__"___________ 20__ до "___" ____________ 20__ р.
__________________ _______________ ___________________________
(посада керівника) (підпис) (прізвище та ініціали)
М. П.
строк продовжено до "___" ____________ 20__ р.
__________________ _______________ ___________________________
(посада керівника) (підпис) (прізвище та ініціали)
М. П.
---------------
(*) Із зазначенням найменування адміністративно-територіальної одиниці, на території якої розташований дозвільний центр.
Директор Департаментудозвільної системи О.Андрєєв
Додаток 2
до пункту 1.6 Порядку
здійснення контролю
за додержанням вимог
законодавства з питань
видачі документів
дозвільного характеру
ЖУРНАЛ
обліку посвідчень про право перевірки дозвільного органу, адміністратора, дозвільного центру
------------------------------------------------------------------
|N |Номер |Найменування|П. І. Б. |Строк |Реєстраційний|
|з/п|посвідчення|дозвільного |голови та |перевір-|номер наказу |
| | |органу, |членів |ки |(розпоряджен-|
| | |дозвільного |комісії | |ня), дата |
| | |центру(*), | | | |
| | |П. І. Б. | | | |
| | |адміністра- | | | |
| | |тора | | | |
|---+-----------+------------+------------+--------+-------------|
|1 |2 |3 |4 |5 |6 |
------------------------------------------------------------------
---------------
(*) Із зазначенням найменування адміністративно-територіальної одиниці, на території якої розташований дозвільний центр.
Директор Департаментудозвільної системи О.Андрєєв
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВА
Н А К А З
15.05.2006 N 45
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
1 червня 2006 р.
за N 661/12535
Про затвердження Порядку здійснення контролю за додержанням вимог законодавства з питань видачі документів дозвільного характеру
На реалізацію частини п'ятої статті 9 Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності" та керуючись Положенням про Державний комітет України з питань регуляторної політики та підприємництва, затвердженим Указом Президента України від 25 травня 2000 року N 721 (із змінами),
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Порядок здійснення контролю за додержанням вимог законодавства з питань видачі документів дозвільного характеру (далі - Порядок), що додається.
2. Департаменту дозвільної системи (Андрєєв О.В.) у встановленому порядку забезпечити подання цього наказу до Міністерства юстиції України для державної реєстрації.
3. Департаменту стратегічного планування, інформаційного забезпечення та взаємодії з територіями (Жерибор Т.В.) забезпечити публікацію цього наказу в засобах масової інформації.
4. Департаменту дозвільної системи (Андрєєв О.В.) та Департаменту стратегічного планування, інформаційного забезпечення та взаємодії з територіями (Жерибор Т.В.) після державної реєстрації цього наказу в Міністерстві юстиції України довести його до відома структурних підрозділів центрального апарату Держкомпідприємництва і його представництв.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Іголкіна С.М.
Голова А.В.Дашкевич
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державного комітету
України з питань
регуляторної політики
та підприємництва
15.05.2006 N 45
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
1 червня 2006 р.

Новини від Дт-Кт «Дебету-Кредиту» – тепер у Viber!