Про затвердження Положення про науково-консультативну та методичну раду з проблем судової експертизи при Міністерстві юстиції України

Міністерство юстиції України Наказ, Положення від 27.03.2012 №470/5
Документ подготовлен в системе iplex
МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ
НАКАЗ
27.03.2012 № 470/5
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
28 березня 2012 р.
за № 460/20773
Про затвердження Положення про науково-консультативну та методичну раду з проблем судової експертизи при Міністерстві юстиції України
( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства юстиції № 774/5 від 25.05.2015 № 24/5 від 04.01.2018 № 3301/5 від 23.10.2018 № 218/5 від 22.01.2020 )
Відповідно до статті 8 Закону України "Про судову експертизу" та підпункту 52 пункту 4 Положення про Міністерство юстиції України, затвердженого Указом Президента України від 06 квітня 2011 року № 395, та з метою підвищення результативності наукових розробок і удосконалення експертної діяльності науково-дослідних установ судових експертиз
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Положення про науково-консультативну та методичну раду з проблем судової експертизи при Міністерстві юстиції України, що додається.
2. Управлінню експертного забезпечення правосуддя (Головченко Л.М.):
2.2. Довести цей наказ до відома керівників науково-дослідних установ судових експертиз Міністерства юстиції України.
4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на начальника Управління експертного забезпечення правосуддя Головченко Л.М.
МіністрОлександр Лавринович
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
юстиції України
27.03.2012 № 470/5
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
28 березня 2012 р.
за № 460/20773
ПОЛОЖЕННЯ
про науково-консультативну та методичну раду з проблем судової експертизи при Міністерстві юстиції України
І. Загальні положення
1.1. Науково-консультативна та методична рада з проблем судової експертизи (далі - НКМР) є консультативно-дорадчим органом, що створений Міністерством юстиції України (далі - Мін'юст) з метою удосконалення наукової роботи, сприяння підвищенню результативності наукових розробок та якості експертної діяльності науково-дослідних установ судових експертиз (далі - судово-експертні установи), що належать до сфери управління Мін'юсту, та судових експертів, які не є працівниками державних спеціалізованих установ.
( Пункт 1.1 розділу I із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 218/5 від 22.01.2020 )
1.2. НКМР здійснює свою діяльність на громадських засадах.
1.3. У своїй діяльності НКМР керується Конституцією України, законами України, нормативно-правовими актами Президента України, Кабінету Міністрів України, Мін'юсту, що регулюють науково-технічну і судово-експертну діяльність судово-експертних установ, а також цим Положенням.
ІІ. Основні завдання НКМР
2.1. Основними завданнями НКМР є:
визначення пріоритетних напрямів наукових досліджень у галузі судової експертизи та надання пропозицій щодо форм і методів їх здійснення та впровадження в експертну практику;
( Абзац другий пункту 2.1 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 218/5 від 22.01.2020 )
оцінка перспектив розвитку наукових досліджень у галузі судової експертизи, їх актуальності та новизни;
забезпечення єдиного методологічного підходу у вирішенні питань теорії та практики судової експертизи;
удосконалення наукової роботи;
розгляд спірних питань експертної практики;
удосконалення науково-методичного, організаційно-управлінського та інформаційного забезпечення судово-експертної діяльності та внесення відповідних пропозицій;
сприяння підвищенню кваліфікації наукових і експертних кадрів судово-експертних установ.
2.2. НКМР відповідно до покладених на неї завдань:
здійснює розгляд нових науково-дослідних робіт з метою вирішення питання щодо їх актуальності та доцільності включення до тематичного плану науково-дослідних робіт науково-дослідних установ судових експертиз Мін'юсту (далі - тематичний план);
( Абзац другий пункту 2.2 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 218/5 від 22.01.2020 )
здійснює приймання результатів науково-дослідних робіт та вирішує питання щодо їх апробації, публікації та впровадження в експертну практику;
розглядає за клопотанням керівників або вчених рад судово-експертних установ хід виконання довгострокових науково-дослідних робіт та надає виконавцям методичну й консультаційну допомогу;
здійснює координацію науково-дослідних робіт, що виконуються за планами інститутів, з метою уникнення дублювання;
сприяє здійсненню пошукових наукових досліджень та впровадженню нововведень у галузі судової експертизи;
організовує обмін науково-інформаційними матеріалами між судово-експертними установами та судовими експертами, які не є працівниками державних спеціалізованих установ;
( Абзац сьомий пункту 2.2 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 218/5 від 22.01.2020 )
здійснює методичну допомогу в організації науково-дослідної та експертної роботи;
вносить пропозиції керівництву судово-експертних установ та Мін'юсту щодо усунення недоліків в організації та проведенні науково-дослідної і методичної роботи; узагальнення експертної практики, підготовки експертних кадрів та вдосконалення цих напрямів діяльності;
сприяє встановленню та підтриманню зв'язків з судово-експертними установами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади;
здійснює аналіз міжнародного й вітчизняного досвіду в галузі судової експертизи;
бере участь в організації та підготовці "круглих столів", семінарів, науково-практичних конференцій з актуальних проблем судової експертизи, організовує обмін досвідом;
бере участь у розробці програм підготовки експертних кадрів та розгляді пропозицій до планів стажування працівників судово-експертних установ Мін'юсту;
сприяє міжнародному співробітництву в галузі криміналістики й судової експертизи;
надає пропозиції судово-експертним установам з удосконалення науково-методичного, організаційно-управлінського та інформаційного забезпечення судово-експертної діяльності;
надає за власною ініціативою, за дорученням Мін'юсту або за клопотанням керівника чи вченої ради судово-експертної установи консультаційну, інформаційну та іншу допомогу з питань, що належать до її компетенції.
ІІІ. Структура і склад НКМР
3.1. НКМР складається з президії та секцій з певних видів судової експертизи.
3.2. Персональний склад президії НКМР затверджується наказом Мін’юсту за поданням керівників судово-експертних установ та громадських організацій судових експертів (не більше однієї особи від громадської організації).
Персональний склад секцій з певних видів судової експертизи НКМР затверджується головою президії НКМР за поданням керівників судово-експертних установ та громадських організацій судових експертів (не більше однієї особи від громадської організації до складу кожної секції).
( Пункт 3.2 розділу III в редакції Наказу Міністерства юстиції № 218/5 від 22.01.2020 )
3.3. До складу президії входять голова президії, заступник голови, секретар та члени президії.
Склад президії формується з числа працівників Мін’юсту, керівників судово-експертних установ, їх заступників, голів секцій, а також судових експертів, які не є працівниками державних спеціалізованих установ та мають стаж практичної роботи судового експерта не менше п’яти років.
( Абзац другий пункту 3.3 розділу III в редакції Наказу Міністерства юстиції № 218/5 від 22.01.2020 )
Головою президії є керівник структурного підрозділу Мін’юсту, на який покладено виконання завдань щодо науково-методичного забезпечення судово-експертної діяльності. Заступник голови та секретар президії обираються з числа її членів шляхом голосування членів президії.
( Абзац третій пункту 3.3 розділу III в редакції Наказу Міністерства юстиції № 3301/5 від 23.10.2018; із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 218/5 від 22.01.2020 )
3.4. До складу секції входять голова секції, заступник голови, секретар та члени секції.
Склад секції формується з числа представників судово-експертних установ Мін’юсту, а також судових експертів, які не є працівниками державних спеціалізованих установ та мають стаж практичної роботи судового експерта не менше п’яти років. Голова, заступник голови та секретар секції обираються з числа її членів шляхом голосування членів секції. Голова секції обирається виключно з числа членів секції, що є працівниками судово-експертних установ. До складу секції можуть входити представники Мін’юсту.
( Абзац другий пункту 3.4 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 3301/5 від 23.10.2018; в редакції Наказу Міністерства юстиції № 218/5 від 22.01.2020 )
До участі у роботі секції НКМР можуть залучатися фахівці центральних органів виконавчої влади, до сфери управління яких належать державні спеціалізовані установи, а також фахівці наукових установ і навчальних закладів інших державних органів.
( Розділ III в редакції Наказу Міністерства юстиції № 24/5 від 04.01.2018 )
IV. Повноваження та порядок роботи секцій і президії НКМР
4.1. До повноважень секцій НКМР належать:
розгляд пропозицій судово-експертних установ та судових експертів, які не є працівниками державних спеціалізованих установ, щодо включення науково-дослідних робіт до тематичного плану;
( Абзац другий пункту 4.1 розділу IV в редакції Наказу Міністерства юстиції № 218/5 від 22.01.2020 )
обговорення ходу виконання науково-дослідних робіт;
розгляд та приймання результатів завершених науково-дослідних робіт; вирішення питання їх подальшої апробації (публікації) та впровадження в експертну практику;
підготовка пропозицій щодо включення науково-дослідних робіт до планів апробації та впровадження результатів наукових робіт;
розгляд результатів апробації та впровадження науково-дослідних робіт;
підготовка пропозицій щодо внесення змін до Реєстру методик проведення судових експертиз та Переліку рекомендованої науково-технічної та довідкової літератури, що використовується під час проведення судових експертиз;
надання відповідних пропозицій щодо внесення змін та доповнень до методик, впроваджених в експертну практику та внесених до Реєстру методик проведення судових експертиз, для розгляду їх на Координаційній раді з проблем судової експертизи при Міністерстві юстиції України;
підготовка пропозицій до програм навчання судових експертів та планів стажування працівників судово-експертних установ;
розгляд спірних питань експертної практики, непідтверджених повторних експертиз та обговорення інших питань з удосконалення та розвитку судової експертизи;
надання роз’яснень щодо застосування методик проведення судових експертиз;
( Пункт 4.1 розділу IV доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства юстиції № 218/5 від 22.01.2020 )
розгляд питань щодо запровадження нових видів судових експертиз та методик їх проведення.
( Пункт 4.1 розділу IV доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства юстиції № 218/5 від 22.01.2020 )
4.2. До повноважень президії НКМР належать:
розгляд рішень секцій НКМР щодо науково-дослідних робіт, які пропонуються секціями НКМР для включення до тематичного плану;
вирішення спірних питань щодо актуальності, новизни і доцільності виконання науково-дослідних робіт (з урахуванням потреб експертної практики);
розгляд (у разі потреби) календарних планів та калькуляцій кошторисної вартості науково-дослідних робіт, які переходять на наступний рік;
розгляд пропозицій до планів апробації та впровадження результатів науково-дослідних робіт, планів стажування працівників судово-експертних установ;
розгляд результатів апробації та впровадження науково-дослідних робіт;
підготовка пропозицій щодо внесення змін до Реєстру методик проведення судових експертиз та Переліку рекомендованої науково-технічної та довідкової літератури, що використовується під час проведення судових експертиз;
розгляд пропозицій судово-експертних установ щодо формування складу секцій НКМР;
розгляд інших питань, що потребують колегіального вирішення.
4.3. У разі потреби президія НКМР заслуховує звіт голови секції про роботу секції.
4.4. Для вирішення спірних питань, що виникають при розгляді на засіданнях секцій щодо наукової та експертної діяльності судово-експертних установ, президія НКМР за пропозицією відповідної секції або судово-експертної установи може створювати робочу групу із числа досвідчених фахівців судово-експертних установ.
4.5. Робота НКМР проводиться за річними планами, які формуються на підставі пропозицій секцій, судово-експертних установ та судових експертів, які не є працівниками державних спеціалізованих установ, і затверджуються головою президії НКМР. Плани роботи НКМР оприлюднюються на офіційному вебсайті Мін’юсту. Про розгляд питань, що не передбачені планом роботи НКМР і потребують вирішення, членів НКМР повідомляють завчасно голови секцій.
( Пункт 4.5 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 24/5 від 04.01.2018; в редакції Наказу Міністерства юстиції № 218/5 від 22.01.2020 )
4.6. Основною формою діяльності секцій НКМР є засідання, які скликаються двічі на рік. За пропозицією судово-експертних установ або з ініціативи Мін’юсту у разі потреби може бути скликано позачергове засідання секції. Проведення засідань секцій здійснюється у режимі телеконференції у порядку, встановленому розділом V цього Положення.
Організація роботи, проведення засідань секцій, контроль за своєчасну та якісну підготовку протоколів засідань секцій покладаються на голів секцій.
Голови секцій заздалегідь ознайомлюють керівництво судово-експертних установ та членів секцій з порядком денним, відповідними матеріалами, датою, місцем (режимом) проведення засідань.
Члени секцій мають право вносити пропозиції про розгляд на засіданнях секцій будь-яких питань, що належать до компетенції НКМР.
Засідання секцій є правоможними у разі присутності (у тому числі в режимі телеконференції) не менше половини їх членів. Рішення з обговорюваних питань приймаються простою більшістю голосів присутніх членів секцій, оформлюються протоколом, який підписується головою секції та секретарем, і мають рекомендаційний характер. За наявності підстав з ініціативи Мін’юсту, судово-експертних установ та судових експертів, які не є працівниками державних спеціалізованих установ, рішення секції може бути переглянуто на засіданні президії НКМР.
( Абзац п'ятий пункту 4.6 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 218/5 від 22.01.2020 )( Абзац шостий пункту 4.6 розділу IV виключено на підставі Наказу Міністерства юстиції № 3301/5 від 23.10.2018 )( Пункт 4.6 розділу IV в редакції Наказу Міністерства юстиції № 774/5 від 25.05.2015 )
4.7. Протоколи секцій НКМР протягом 10 календарних днів направляються до Мін’юсту, який оприлюднює їх на своєму офіційному вебсайті. Копії протоколів зберігаються у голів відповідних секцій. Листування голови секції з Мін’юстом та судово-експертними установами здійснюється за супровідними листами за підписом керівника установи, співробітником якої є голова секції.
( Абзац перший пункту 4.7 розділу IV в редакції Наказу Міністерства юстиції № 218/5 від 22.01.2020 )
У разі проведення засідання в режимі телеконференції архівна копія запису засідання направляється до Мін’юсту та всіх судово-експертних установ.
( Пункт 4.7 розділу IV доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства юстиції № 774/5 від 25.05.2015 )
4.8. Засідання президії НКМР проводиться у разі потреби, але не рідше одного разу на рік і є правоможним у разі присутності не менше половини її членів. Рішення президії приймаються простою більшістю голосів присутніх її членів, оформлюються протоколами, які підписуються головою президії та секретарем, і є обов'язковими для виконання судово-експертними установами.
На засідання президії НКМР для розгляду проблемних питань, що виникають під час виконання науково-дослідних робіт, у разі потреби запрошуються члени секцій НКМР, керівники наукових тем або їх відповідальні виконавці.
4.9. До роботи НКМР можуть також залучатися посадові особи та фахівці інших судово-експертних установ (за згодою), які не є членами НКМР.
4.10. Організаційно-технічне забезпечення роботи президії НКМР здійснюється Мін'юстом.
V. Порядок роботи секцій НКМР у режимі телеконференції
5.1. Голова секції не пізніше ніж за десять днів до дня проведення засідання секції повідомляє засобами електронного або іншими засобами зв’язку керівництво судово-експертних установ та членів секції про дату, час проведення сеансу телеконференції та технічні засоби, за допомогою яких буде здійснюватись проведення телеконференції.
5.2. Членам секції має бути забезпечена можливість брати участь у засіданні телеконференції керівництвом судово-експертних установ.
5.3. Працівник судово-експертної установи (системний адміністратор, секретар телеконференції тощо), який здійснює налагодження технічних засобів, за один день до проведення засідання секції повинен активувати технічні засоби та перевірити робочий стан технічних засобів, а також провести тестування пристроїв (мікрофони, камери тощо) та переконатися, що вони працюють належним чином.
5.4. Голова секції веде телеконференцію, оголошує склад учасників та надає слово учасникам телеконференції відповідно до порядку денного.
5.5. Для якісного проведення телеконференції учасники на початку виступу повинні представитися, чітко назвавши свої посаду, прізвище, ім'я та по батькові.
У разі неможливості проведення телеконференції у зв’язку з обставинами, які виключають можливість її проведення, а також у випадку наявності технічних неполадок члени секції повідомляють про це голову секції засобами електронного та іншими засобами зв’язку.
У такому випадку головою секції враховується позиція члена секції з питання, що розглядається, яка надається засобами електронного або іншими засобами зв’язку.
5.6. Хід і результати засідання секції фіксуються секретарем телеконференції, який забезпечує її проведення, за допомогою технічних засобів. Фіксація починається з моменту оголошення головою секції про початок її проведення.
Після закінчення телеконференції її секретар повинен здійснити запис та створити його архівну копію, яка долучається до протоколу засідання секції.
Протокол засідання секції підписується головою секції та секретарем телеконференції.
( Положення доповнено новим розділом згідно з Наказом Міністерства юстиції № 774/5 від 25.05.2015 )
Начальник
Управління експертного
забезпечення правосуддя


Л.М. Головченко
МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ
НАКАЗ
27.03.2012 № 470/5
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
28 березня 2012 р.
за № 460/20773
Про затвердження Положення про науково-консультативну та методичну раду з проблем судової експертизи при Міністерстві юстиції України
••••••••••••••••••••

Доступ к полному тексту этого документа возможно только для подписчиков электронного «Дебет-Кредит». 
Если вы подписчик, пожалуйста, авторизуйтесь.

Или оформите подписку, перейдя по ссылкой; стоимость минимального пакета «Мой ассистент» составляет только 36 грн в месяц.

Спасибо за понимание.

30 днiв передплати безкоштовно!