Про затвердження Положення про порядок подання адміністративних даних особою, що здійснює управління активами недержавного пенсійного фонду (відкритого, корпоративного, професійного). Форма типового документа від 11.08.2004 №340

Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку Рішення, Форма типового документа, Положення від 11.08.2004 №340
Последняя редакция от 01.01.2013 втрата чинності (рішення від 02.10.2012 N 1343 /z1764-12/)
Реквизиты

Издатель: Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку

Тип Рішення, Форма типового документа, Положення

Дата 11.08.2004

Номер 340

Статус Не действует

Документ подготовлен в системе iplex
ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ
Р І Ш Е Н Н Я
11.08.2004 N 340
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
31 січня 2005 р.
за N 117/10397
( Рішення втратило чинність на підставі Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 1343 від 02.10.2012 )
Про затвердження Положення про порядок подання адміністративних даних особою, що здійснює управління активами недержавного пенсійного фонду (відкритого, корпоративного, професійного)
( Із змінами, внесеними згідно з Рішеннями Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 609 від 03.06.2008 N 955 від 15.07.2011 )
Відповідно до Закону України "Про недержавне пенсійне забезпечення" та з метою контролю за діяльністю особи, що здійснює управління активами недержавного пенсійного фонду (відкритого, корпоративного, професійного), Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити Положення про порядок подання адміністративних даних особою, що здійснює управління активами недержавного пенсійного фонду (відкритого, корпоративного, професійного) (додається).
( Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Державноїкомісії з цінних паперів та фондового ринку N 955 від15.07.2011 )
2. Т.в.о. Виконавчого секретаря В.Прядку забезпечити:
державну реєстрацію цього рішення в Міністерстві юстиції України;
опублікування рішення відповідно до чинного законодавства.
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на т.в.о. Виконавчого секретаря В.Прядка.
Голова Комісії А.Балюк
Протокол засідання Комісії
від 11 серпня 2004 р. N 25
ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Державної комісії
з цінних паперів
та фондового ринку
11.08.2004 N 340
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
31 січня 2005 р.
за N 117/10397
ПОЛОЖЕННЯ
про порядок подання адміністративних даних особою, що здійснює управління активами недержавного пенсійного фонду (відкритого, корпоративного, професійного)
( У тексті Положення слово "надання" у всіх відмінках замінено словом "подання" у відповідному відмінку згідно з Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 955 від 15.07.2011 )
( Преамбула в редакції Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 955 від 15.07.2011 )
1. Загальні положення
1.1. Це Положення визначає порядок, склад та терміни подання особою, що здійснює управління активами недержавного пенсійного фонду (відкритого, корпоративного, професійного) (далі - Особа), до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі - Комісія) адміністративних даних про управління активами недержавного пенсійного фонду (відкритого, корпоративного, професійного) (далі - пенсійний фонд).
( Пункт 1.1 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 955 від 15.07.2011 )
1.2. Адміністративні дані про управління активами пенсійних фондів (далі - Дані) надають до Комісії особи, які здійснюють управління активами пенсійного фонду та мають ліцензії Комісії на провадження професійної діяльності з управління активами, отримані відповідно до чинного законодавства. Якщо управління активами одного пенсійного фонду здійснюють декілька осіб, то Дані до Комісії надає кожна Особа окремо.
1.3. Дані в електронній формі складаються шляхом заповнення державною мовою таблиць та форм, передбачених цим Положенням, за допомогою програмних засобів, які забезпечують формування файлів у форматі, визначеному Комісією.
Електронна форма Даних складається відповідно до Порядку заповнення особою, що здійснює управління активами недержавного пенсійного фонду (відкритого, корпоративного, професійного), електронних форм даних, які подаються до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 15.07.2011 N 955.
( Пункт 1.3 в редакції Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 955 від 15.07.2011 )
2. Порядок і терміни подання Даних
2.1. Особа подає до центрального апарату Комісії Дані щодо управління активами пенсійних фондів:
щомісячні;
щоквартальні;
щорічні.
2.2. Особа подає Дані до Комісії в терміни:
2.2.1. Щомісячні - до 13 години другого робочого дня місяця, наступного за звітним. Дані за останній місяць кварталу подаються у складі квартальних;
2.2.2. Щоквартальні - до останнього числа першого місяця кварталу, наступного за звітним;
2.2.3. Щорічні - до 30 квітня року, наступного за звітним.
2.3. Дані подаються до Комісії одним із таких способів:
2.3.1 шляхом подання (надсилання) до загального відділу центрального апарату Комісії Даних в паперовій формі та/або в електронній формі;
2.3.2 шляхом подання до центрального апарату Комісії Даних в електронній формі у вигляді електронних документів з використанням системи електронного документообігу.
2.4. Спосіб подачі Даних до Комісії обирає Особа.
2.5. Дані відповідно до способу, визначеного підпунктом 2.3.1 пункту 2.3 цього розділу, подаються (надсилаються) таким чином:
2.5.1. Щомісячні Дані надсилаються до Комісії в електронній формі на електронну адресу.
2.5.2. Щоквартальні та щорічні Дані подаються до Комісії в паперовій формі та в електронній формі на електронну адресу.
2.5.3. Електронна форма Даних за змістом має відповідати паперовій формі Даних, склад якої установлено цим Положенням.
2.5.4. У разі якщо паперова форма Даних нараховує більше одного аркуша, така паперова форма Даних має бути прошнурована, аркуші пронумеровані та скріплені відбитком печатки Особи та підписом керівника. На зворотному боці останнього аркуша робиться такий напис: "Прошнуровано, пронумеровано та скріплено відбитком печатки Особи та підписом керівника (кількість)".
2.5.5. Паперова форма Даних при поданні до Комісії супроводжується листом на бланку Особи.
2.5.6. Дані подаються до Комісії у формах, строки та в обсязі, що встановлені цим Положенням. Дані повинні містити всі визначені цим Положенням довідки. Усі довідки Даних мають бути заповнені, містити достовірну та повну інформацію.
2.5.7. Дані у паперовій формі подаються до загального відділу центрального апарату Комісії або надсилаються поштою.
2.5.8. Електронна форма Даних складається та подається по кожному фонду окремо і не архівується.
2.5.9. Після прийняття Даних Комісія надсилає відправнику електронною поштою реєстраційний номер, за яким Дані зареєстровані в електронному журналі. У разі відсутності реєстраційного номера Даних в електронному журналі такі Дані вважаються не прийнятими.
2.5.10. У разі подання виправлених щоквартальних Даних Особа зобов'язана подати їх до Комісії не пізніше дати закінчення строків, зазначених у підпункті 2.2.2 пункту 2.2 цього розділу.
2.5.11. У разі подання виправлених щорічних Даних Особа зобов'язана подати їх до Комісії не пізніше дати закінчення строків, зазначених у підпункті 2.2.3 пункту 2.2 цього розділу.
2.5.12. Виправлені Дані подаються до Комісії в паперовій та електронній формах (диск 3,5 або лазерний диск) та супроводжуються листом Особи, в якому зазначаються причини заміни.
2.6. Дані відповідно до способу, визначеного підпунктом 2.3.2 пункту 2.3 цього розділу, подаються у порядку, встановленому Положенням про подання адміністративних даних та інформації професійними учасниками фондового ринку у вигляді електронних документів до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, затвердженим рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 13.05.2011 N 492, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 25.06.2011 за N 789/19527.
2.7. У разі якщо останній день подання Даних припадає на неробочий день, термін подання Даних переноситься на перший після неробочого робочий день.
2.8. Термін подання Даних Особою продовжується у разі надходження до Комісії письмового повідомлення про неможливість подання інформації у встановлений термін у зв'язку з:
а) вилученням документів Особи у паперовій та електронній формах правоохоронними органами (з поданням копій документів, які підтверджують вилучення зазначеної документації);
б) настанням форс-мажорних обставин (з поданням копій документів, які підтверджують зазначені обставини).
2.9. Особа зобов'язана подати Дані до Комісії протягом 15 календарних днів з дати відновлення та/або повернення вилученого програмного забезпечення та/або документації.
( Розділ 2 в редакції Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 955 від 15.07.2011 )
3. Склад Даних
3.1. Щомісячні Дані - це довідка про склад, структуру та вартість активів недержавного пенсійного фонду (додаток 1 до Положення про порядок визначення чистої вартості активів недержавного пенсійного фонду (відкритого, корпоративного, професійного), затвердженого рішенням Комісії від 11.08.2004 N 339 ( z0096-05), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25.01.2005 за N 96/10376).
( Пункт 3.1 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 955 від 15.07.2011 )
3.2. Квартальні Дані:
3.2.1. Супровідний лист, із зазначенням періоду подання Даних та переліку пенсійних фондів.
3.2.2. Титульний аркуш (додаток 1).
3.2.3. Інформація про недержавний пенсійний фонд за станом на останнє число звітного періоду (додаток 2).
3.2.4. Довідка про склад, структуру та вартість активів недержавного пенсійного фонду (додаток 1 до Положення про порядок визначення чистої вартості активів недержавного пенсійного фонду (відкритого, корпоративного, професійного), затвердженого рішенням Комісії від 11.08.2004 N 339, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25.01.2005 за N 96/10376) за станом на останню дату кожного місяця окремо.
( Підпункт 3.2.5 пункту 3.2 розділу 3 виключено на підставі Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 955 від 15.07.2011 )
3.3. Річні Дані:
3.3.1. Супровідний лист, із зазначенням періоду подання Даних та переліку пенсійних фондів.
3.3.2. Титульний аркуш (додаток 1).
3.3.3. Довідка щодо подання електронної форми Даних до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку про склад, структуру та вартість активів недержавного пенсійного фонду (додаток 3).
3.3.4. Довідка про нарахування винагороди особі, що здійснює управління активами недержавного пенсійного фонду (додаток 4).
( Підпункт 3.3.5 пункту 3.3 розділу 3 виключено на підставі Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 955 від 15.07.2011 )( Підпункт 3.3.6 пункту 3.3 розділу 3 виключено на підставі Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 955 від 15.07.2011 )( Підпункт 3.3.7 пункту 3.3 розділу 3 виключено на підставі Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 955 від 15.07.2011 )
4. Контроль за поданням Даних Особою
4.1. Державний контроль за дотриманням Особами вимог щодо подання Даних здійснює Комісія відповідно до закону.
4.2. За неподання, подання не в повному обсязі інформації та/або подання недостовірної інформації до Комісії Особа несе відповідальність відповідно до закону.
( Розділ 4 в редакції Рішень Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 609 від 03.06.2008, N 955 від 15.07.2011 )
Начальник управління
звітності учасників
ринку цінних паперів


О.Величко
Додаток 1
до Положення про порядок
подання адміністративних
даних особою, що здійснює
управління активами
недержавного пенсійного
фонду (відкритого,
корпоративного,
професійного)
ТИТУЛЬНИЙ АРКУШ
Інформацію підтверджую, ________________________________________
відомості, зазначені в ________________________________________
електронній формі, що ________________________________________
додається, збігаються з (код за ЄДРПОУ та повне найменування
даними паперової форми: особи, що здійснює управління активами
недержавного пенсійного фонду)
____________ ___________ _____________________________
(керівник) (підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)
М.П.
---------------------------------
|Дата | |
---------------------------------
Контактна особа з питань складених Даних
------------------------------------------------------------------
|Посада, підрозділ | |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Прізвище, ім'я, по батькові | |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Код міжміського телефонного | |
|зв'язку, телефон, факс | |
|--------------------------------+-------------------------------|
|E-mail | |
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
| Дані про управління активами недержавного пенсійного фонду |
| (відкритого, корпоративного, професійного) |
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
|Звітний період:| |квартал | |рік |
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
|Повне найменування недержавного | |
|пенсійного фонду (відкритого, | |
|корпоративного, професійного) | |
------------------------------------------------------------------
Дані прийнято:
(посада) (підпис) (прізвище, ім'я, по
батькові працівника
Державної комісії з
цінних паперів та
фондового ринку)
------------------------------------------------------------------
|Дата та номер реєстрації Даних | |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Примітки | |
------------------------------------------------------------------
Додаток 2
до Положення про порядок
подання адміністративних
даних особою, що здійснює
управління активами
недержавного пенсійного
фонду (відкритого,
корпоративного,
професійного)
ІНФОРМАЦІЯ
про недержавний пенсійний фонд за станом на 200_ року
------------------------------------------------------------------
|Повне найменування | |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Вид недержавного пенсійного | |
|фонду | |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Код за ЄДРПОУ | |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Номер свідоцтва про державну | |
|реєстрацію | |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Дата видачі свідоцтва про | |
|державну реєстрацію | |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Код території за КОАТУУ | |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Територія (область) | |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Місцезнаходження | |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Код міжміського| |Телефон | |
|телефонного | | | |
|зв'язку | | | |
|---------------+----------------+----------+--------------------|
|E-mail | |Факс | |
|---------------+------------------------------------------------|
|www-адреса | |
|----------------------------------------------------------------|
|(код за КВЕД) |(найменування виду діяльності) |
------------------------------------------------------------------
Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується
недержавний пенсійний фонд
------------------------------------------------------------------
|Код за | Юридична особа |Найменування|Назва, номер |Місцезнаход-|
|ЄДРПОУ | відповідно до | | та серія | ження |
| | переліку* | |документа, що| |
| | | | підтверджує | |
| | | |повноваження | |
| | | | особи | |
|-------+----------------+------------+-------------+------------|
| | | | | |
|-------+----------------+------------+-------------+------------|
| | | | | |
------------------------------------------------------------------
---------------
* Перелік юридичних осіб, щодо яких складається інформація: адміністратор, особи, що здійснюють управління активами, зберігач цінних паперів, торговець цінними паперами, аудиторська фірма.
Додаток 3
до Положення про порядок
подання адміністративних
даних особою, що здійснює
управління активами
недержавного пенсійного
фонду (відкритого,
корпоративного,
професійного)
ДОВІДКА
щодо подання електронної форми Даних до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку про склад, структуру та вартість активів недержавного пенсійного фонду
за ___________________рік
____________________________________________________________
(код за ЄДРПОУ та повне найменування недержавного
пенсійного фонду)
------------------------------------------------------------------
|N з/п|Дата подання |Реєстраційний номер|Вартість активів |
| |електронної форми |наданої електронної|недержавного |
| |Даних щодо складу,|форми Даних щодо |пенсійного фонду на|
| |структури та |складу, структури |кінець кожного |
| |вартості активів |та вартості активів|місяця |
| |недержавного |недержавного |(грн) |
| |пенсійного фонду |пенсійного фонду | |
|-----+------------------+-------------------+-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-----+------------------+-------------------+-------------------|
| | | | |
|-----+------------------+-------------------+-------------------|
| | | | |
------------------------------------------------------------------
Керівник особи, що здійснює управління
активами недержавного пенсійного фонду
___________ (П.І.Б.)
(підпис)
М.П.
Керівник зберігача недержавного
пенсійного фонду
___________ (П.І.Б.)
(підпис)
М.П.
( Додаток 3 в редакції Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 609 від 03.06.2008 )
Додаток 4
до Положення про порядок
подання адміністративних
даних особою, що здійснює
управління активами
недержавного пенсійного
фонду (відкритого,
корпоративного,
професійного)
ДОВІДКА
про нарахування винагороди особі, що здійснює управління активами недержавного пенсійного фонду, за 200__ року
____________________________________________________
(код за ЄДРПОУ та повне найменування недержавного
пенсійного фонду)
------------------------------------------------------------------
| N | Період | Чиста вартість |Відсоток від чистої| Сума |
|з/п |нарахування| активів | вартості активів |винагороди|
| |винагороди | недержавного | недержавного |(стовп.3 х|
| |(щомісячно)|пенсійного фонду| пенсійного фонду | стовп.4/ |
| | | ( грн.) | для нарахування | 100%) |
| | | | винагороди % | (грн.) |
|----+-----------+----------------+-------------------+----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----+-----------+----------------+-------------------+----------|
| |січень | | | |
|----+-----------+----------------+-------------------+----------|
| |лютий | | | |
|----+-----------+----------------+-------------------+----------|
| |березень | | | |
|----+-----------+----------------+-------------------+----------|
| |квітень | | | |
|----+-----------+----------------+-------------------+----------|
| |травень | | | |
|----+-----------+----------------+-------------------+----------|
| |червень | | | |
|----+-----------+----------------+-------------------+----------|
| |липень | | | |
|----+-----------+----------------+-------------------+----------|
| |серпень | | | |
|----+-----------+----------------+-------------------+----------|
| |вересень | | | |
|----+-----------+----------------+-------------------+----------|
| |жовтень | | | |
|----+-----------+----------------+-------------------+----------|
| |листопад | | | |
|----+-----------+----------------+-------------------+----------|
| |грудень | | | |
|----+-----------+----------------+-------------------+----------|
| |РАЗОМ | | х | |
------------------------------------------------------------------
Керівник особи,
що здійснює управління активами
недержавного пенсійного фонду ___________ (П.І.Б.)
(підпис)
М.П.
( Додаток 4 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 955 від 15.07.2011 )
ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ
Р І Ш Е Н Н Я
11.08.2004 N 340
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
31 січня 2005 р.
за N 117/10397
Про затвердження Положення про порядок подання адміністративних даних особою, що здійснює управління активами недержавного пенсійного фонду (відкритого, корпоративного, професійного)
Відповідно до Закону України "Про недержавне пенсійне забезпечення" та з метою контролю за діяльністю особи, що здійснює управління активами недержавного пенсійного фонду (відкритого, корпоративного, професійного), Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити Положення про порядок подання адміністративних даних особою, що здійснює управління активами недержавного пенсійного фонду (відкритого, корпоративного, професійного) (додається).
2. Т.в.о. Виконавчого секретаря В.Прядку забезпечити:
державну реєстрацію цього рішення в Міністерстві юстиції України;
опублікування рішення відповідно до чинного законодавства.
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на т.в.о. Виконавчого секретаря В.Прядка.
Голова Комісії А.Балюк
Протокол засідання Комісії
від 11 серпня 2004 р. N 25
ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Державної комісії
з цінних паперів
та фондового ринку
11.08.2004 N 340
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
31 січня 2005 р.
за N 117/10397
ПОЛОЖЕННЯ
про порядок подання адміністративних даних особою, що здійснює управління активами недержавного пенсійного фонду (відкритого, корпоративного, професійного)

Новини від Дт-Кт «Дебету-Кредиту» – тепер у Viber!