Про затвердження Положення з бухгалтерського обліку операцій в іноземній валюті. Наказ від 14.02.1996 №29

Міністерство фінансів України Наказ від 14.02.1996 №29
Последняя редакция от 01.01.2001 втрата чинності (наказ від 10.08.2000 N 193 /z0515-00/)
Реквизиты

Издатель: Міністерство фінансів України

Тип Наказ

Дата 14.02.1996

Номер 29

Статус Не действует

Документ подготовлен в системе iplex
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 29 від 14.02.96
м.Київ

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
20 лютого 1996 р.
за N 82/1107
( Наказ втратив чинність з 1 січня 2001 року на підставі Наказу Мінфіну N 193 від 10.08.2000 )
Про затвердження Положення з бухгалтерського обліку операцій в іноземній валюті
( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Мінфіну N 268 від 05.12.97 )
Відповідно до Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 лютого 1993 року N 147,
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Положення з бухгалтерського обліку операцій в іноземній валюті (додається).
2. Визнати такими, що втратили чинність:
а) лист Міністерства фінансів України від 16 квітня 1992 року N 18-445 "Про бухгалтерський облік операцій в іноземних валютах" із змінами і доповненнями;
б) пункт 5 наказу Міністерства фінансів України від 8 лютого 1995 року N 19
Заступник Міністра С.А.Буковинський
Затверджено
наказом Мінфіну України
від 14 лютого 1996 року
N 29
Положення з бухгалтерського обліку операцій в іноземній валюті
1. Це Положення встановлює для підприємств, установ і організацій, що є за законодавством України юридичними особами (крім банків), а також для їх філій, представництв, відділень та інших відособлених підрозділів, що виділені на окремий баланс, порядок відображення в бухгалтерському обліку і звітності операцій з майном та зобов'язаннями, вартість яких визначена в іноземній валюті.
2. Бухгалтерський облік іноземної валюти на рахунках в установах банків ведеться підприємствами на рахунку 52 "Валютний рахунок", бюджетними установами на рахунку 116 "Валютний рахунок". До вказаного рахунку відкриваються такі субрахунки:
1 - Валютний рахунок в країні
2 - Валютний рахунок за кордоном
3 - Транзитний валютний рахунок
Бухгалтерський облік готівки в іноземній валюті ведеться на субрахунках 2 "Каса в іноземній валюті" та 4 "Операційна каса в іноземній валюті" рахунку 50 "Каса".
3. При здійсненні операцій з майном і зобов'язаннями (основні засоби і нематеріальні активи, малоцінні і швидкозношувані предмети, сировина, матеріали, устаткування і товари, готівка в касі, кошти в дорозі, на рахунках в установах банків, грошові (проїзні білети, путівки на лікування і відпочинок тощо) і платіжні (векселі, чеки, акредитиви) документи, фінансові вкладення, кошти в розрахунках з юридичними і фізичними особами, кредити банків, інші позики та активи і пасиви) виражена в іноземній валюті їх вартість для відображення в бухгалтерському обліку підлягає перерахунку у грошову одиницю України за курсом Національного банку України.
4. Перерахунок в грошову одиницю України для відображення операцій у бухгалтерському обліку проводиться за курсом Національного банку України на дату здійснення операції в іноземній валюті. Дати здійснення операцій в іноземній валюті, на які для цілей бухгалтерського обліку здійснюється перерахунок в грошову одиницю України, наведені у додатку до цього Положення.
5. Перерахунок готівки, коштів в установах банків і в дорозі, грошових і платіжних документів, цінних паперів, коштів у розрахунках (включаючи із зобов'язань і позики) з юридичними та фізичними особами, а також залишок цільового фінансування з бюджету в іноземній валюті проводиться на дату здійснення операції в іноземній валюті, а також на дату складання бухгалтерської звітності.
6. Для складання бухгалтерської звітності перерахунок вартості наведених у пункті 5 активів і пасивів у грошову одиницю України, включаючи використовувані для ведення господарської діяльності за межами України, здійснюється за курсом, що є останнім за часом котирування Національним банком України у звітному періоді.
7. Вартість основних засобів і нематеріальних активів, малоцінних і швидкозношуваних предметів, сировини і матеріалів, устаткування і товарів, фондів спеціального призначення та інших активів і пасивів, що не наведені у пункті 5 і використовуються для ведення господарської діяльності в Україні та за її межами, при складанні бухгалтерської звітності оцінюється в грошовій одиниці України в сумі, обчисленій за діючим курсом Національного банку України на дату здійснення господарської операції в іноземній валюті, з якою пов'язане зарахування цих активів і пасивів на баланс підприємства.
8. Перерахунок вартості активів і пасивів, наведених у пункті 7, після відображення в бухгалтерському обліку у зв'язку із зміною курсу іноземних валют не здійснюється.
9. Операції з курсовими різницями.
9.1. Різниця між оцінкою в українській валюті наведених у пункті 5 активів і пасивів, вартість яких виражена в іноземній валюті, обчисленій виходячи з курсу Національного банку України на дату проведення розрахунків або на дату складання бухгалтерської звітності за звітний період, та оцінкою в українській валюті цих активів і пасивів виходячи з курсу Національного банку України на дату відображення їх у бухгалтерському обліку у звітному періоді або на дату складання бухгалтерської звітності за попередній звітний період для цілей бухгалтерського обліку, вважається курсовою різницею.
9.2. Курсові різниці в бухгалтерському обліку і звітності відображаються у тому звітному періоді, до якого належить дата розрахунку або за який складається бухгалтерська звітність.
Не нараховуються та не відображаються в бухгалтерському обліку до окремих вказівок курсові різниці на залишки валютних коштів, що знаходяться на заблокованих валютних рахунках підприємств та установ у Зовнішекономбанку колишнього СРСР.
9.3. Курсові різниці підприємствами і організаціями відображаються окремо на рахунку 80 "Прибутки і збитки" у складі фінансових результатів від позареалізаційних операцій (крім випадків, передбачених підпунктами 9.4 і 9.5).
( Пункт 9.3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Мінфіну N 268 від 05.12.97 )
9.4. Курсові різниці з залишків придбаної для виконання зобов'язань перед нерезидентами іноземної валюти, що на виконання статті 5 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" продані уповноваженим банком, відображаються по кредиту рахунку 68 "Розрахунки з бюджетом" (позитивні) або дебету рахунку 80 "Прибутки і збитки" (негативні у складі фінансових результатів від позареалізаційних операцій).
9.5. Курсові різниці з заборгованості засновників підприємства щодо внесків до статутного фонду підприємства відображаються на рахунку 88 "Фонди спеціального призначення" субрахунок "Фонд поповнення власних коштів та дооцінки товарно-матеріальних цінностей".
9.6. Курсові різниці установами відображаються у кореспонденції з рахунком 230(140) "Фінансування із бюджету".
10. Операції з торгівлі (обміну) готівковою валютою.
10.1. Підприємства, що за агентськими угодами з установами банків, здійснюють операції з торгівлі (обміну) готівковою валютою, вартість придбаної іноземної валюти в сумі еквіваленту, обчисленого в українських карбованцях за курсом Національного банку України на дату здійснення операцій, оприбутковують по дебету рахунку 50 "Каса" субрахунок 4 "Операційна каса в іноземній валюті" у кореспонденції з кредитом рахунку 50 "Каса" субрахунок 3 "Операційна каса в національній валюті" на суму фактично виданої української валюти в обмін на іноземну валюту з віднесенням різниці на рахунок 42 "Торгова націнка" субрахунок 4 "Валютна маржа".
10.2. Продаж обмінними пунктами готівкової іноземної валюти відображається на рахунку 46 "Реалізація" субрахунок "Реалізація іноземної валюти" у кореспонденції з рахунком 50 "Каса":
по дебету субрахунок 3 "Операційна каса в національній валюті" - на суму одержаної готівки в українській валюті;
по кредиту субрахунок 4 "Операційна каса в іноземній валюті"- на вартість проданої іноземної валюти, що обчислена в українській валюті за курсом Національного банку України на дату здійснення операцій.
10.3. Суми валютної маржі в частині, що припадають на продану обмінними пунктами іноземну валюту, щомісячно списуються у кореспонденції з рахунком 80 "Прибутки і збитки". Для розподілу валютної маржі визначається її середній відсоток діленням суми залишку валютної маржі на початок місяця та валютної маржі за звітний місяць на суму проданої у звітному місяці іноземної валюти та залишку іноземної валюти на обмінних пунктах на кінець звітного місяця. Множенням суми проданої обмінними пунктами за звітний місяць іноземної валюти на середній відсоток валютної маржі визначається та її сума, що підлягає списанню з рахунку 42.
10.4. Витрати некапітального характеру, пов'язані із забезпеченням діяльності обмінних пунктів, відображаються по дебету рахунку 44 "Витрати обігу".
11. Операції з продажу і купівлі безготівкової іноземної валюти.
11.1. Валютні кошти, що перераховані уповноваженому банку для продажу, в сумі, що обчислена за курсом Національного банку України на дату здійснення операції, відображаються по дебету рахунку 56 "Інші грошові кошти" субрахунок 1 "Грошові кошти в дорозі" і кредиту рахунку 52 "Валютний рахунок" субрахунки 1 "Валютний рахунок в країні" і 3 "Транзитний валютний рахунок". Сума одержаної української валюти від продажу безготівкової іноземної валюти відображається по дебету рахунку 51 "Розрахунковий рахунок" і кредиту рахунку 46 "Реалізація" субрахунок "Реалізація безготівкової іноземної валюти" та одночасно по кредиту рахунку 56 "Інші грошові кошти" субрахунок 1 "Грошові кошти в дорозі" і дебету рахунку 46 "Реалізація" відображається сума перерахованих для продажу валютних коштів.
( Абзац перший пункту 11.1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Мінфіну N 268 від 05.12.97 )
У дебет рахунку 46 "Реалізація" відноситься також оплата послуг уповноваженого банку за виконання доручення підприємства на продаж іноземної валюти. Фінансові результати від продажу іноземної валюти відображаються на рахунку 80 "Прибутки і збитки".
( Абзац другий пункту 11.1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Мінфіну N 268 від 05.12.97 )
11.2. Вартість придбаної іноземної валюти, що обчислена в українській валюті за курсом Національного банку України на дату зарахування іноземної валюти на рахунок підприємства в уповноваженому банку, відображається по дебету рахунку 52 "Валютний рахунок" субрахунок "Валютний рахунок в країні" і кредиту рахунку 56 "Інші грошові кошти" субрахунок "Грошові кошти в дорозі". Різниця між вартістю придбаної іноземної валюти та сумою всіх витрат на її придбання відображається у складі фінансових результатів.
( Пункт 11.2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Мінфіну N 268 від 05.12.97 )
12. Записи операцій в регістрах бухгалтерського обліку на рахунках обліку активів і пасивів, вартість яких визначена в іноземній валюті, проводяться підприємством, організацією, установою, що здійснює господарську діяльність в Україні та за її межами, у грошовій одиниці України.
Одночасно вказані записи операцій з активами і пасивами, що наведені у пункті 5 цього Положення, провадяться в тій іноземній валюті, в якій здійснюються платежі.
13. Доходи і витрати в іноземній валюті, з яких формується результат від здійснення фінансово-господарської діяльності за межами України, визначаються в грошовій одиниці України за курсом Національного банку України на дату здійснення відповідної операції в іноземній валюті або середньою величиною курсів. Середня величина курсів є результатом ділення добутку величин курсів Національного банку України та кількості днів їх дії у звітному періоді на кількість календарних днів у звітному періоді.
Управління методології
бухгалтерського обліку

Додаток
до Положення з бухгалтерського
обліку операцій в іноземній
валюті
Перелік дат, на які здійснюється перерахунок операцій в іноземній валюті
NN
п/п
Зміст операції в іноземній
валюті
Дата, що вважається датою здійс-
нення господарської операції і да
тою, на яку здійснюється перераху
нок
123
1.Реалізація продукції, това-
рів, робіт, послуг та інших
цінностей за іноземну валю-
ту:
а) при визначенні виручки
від реалізації за продажною
вартістю відвантаженої про-
дукції і товарів, виконаних
робіт і послуг (метод нара-
хування)
Дата митного оформлення продук-
ції, товарів та інших цінностей,
що експортуються
Дата підписання документів про
фактичне виконання робіт і послуг
( Підпункт "б" пункту 1 виключено у графах 2 і 3 на підставі Наказу Мінфіну N 268 від 05.12.97 )
б) при визначенні виручки
від реалізації за надходжен-
ням платежу (касовий метод)
Дата зарахування на валютний ра-
хунок або оприбуткування в касі
коштів при умові відвантаження
(відпуску) продукції, товарів та
інших цінностей, фактичного вико-
нання робіт і послуг
2. Імпорт сировини, матеріалів,
устаткування, товарів, робіт
і послуг та інших цінностей
Дата митного оформлення сирови-
ни, матеріалів, устаткування та
інших цінностей, що імпортуються
Дата підписання документів про
фактичне виконання робіт і пос-
луг
3. Банківські операції на ва-
лютних рахунках
Дата зарахування або списання
валютних коштів за випискою ус-
танов банків
4. Касові операції з іноземною
валютою
Дата оприбуткування або видачі
іноземної валюти за касовими ор-
дерами, квитанціями обмінних
пунктів
5. Погашення заборгованості в
іноземній валюті, що видана
працівникам підприємства під
звіт для здійснення передба-
чених витрат
Дата затвердження авансового
звіту працівника
6. Формування величини статут-
ного фонду (капіталу) з
участю іноземних інвес-
торів
За курсом, що зафіксовано в
установчому договорі, але не
вище курсу Національного банку
України на дату його підписання
7. Утворення заборгованості
іноземних інвесторів, які є
засновниками підприємства,
щодо внесків до статутного
фонду (капіталу)
Дата підписання установчого до-
говору
8. Складання бухгалтерської
звітності
За останнім курсом котирування
у звітному періоді
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 29 від 14.02.96
м.Київ

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
20 лютого 1996 р.
за N 82/1107
Про затвердження Положення з бухгалтерського обліку операцій в іноземній валюті
Відповідно до Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 лютого 1993 року N 147,
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Положення з бухгалтерського обліку операцій в іноземній валюті (додається).
2. Визнати такими, що втратили чинність:
а) лист Міністерства фінансів України від 16 квітня 1992 року N 18-445 "Про бухгалтерський облік операцій в іноземних валютах" із змінами і доповненнями;
б) пункт 5 наказу Міністерства фінансів України від 8 лютого 1995 року N 19
Заступник Міністра С.А.Буковинський
Затверджено
наказом Мінфіну України
від 14 лютого 1996 року
N 29
Положення з бухгалтерського обліку операцій в іноземній валюті
1. Це Положення встановлює для підприємств, установ і організацій, що є за законодавством України юридичними особами (крім банків), а також для їх філій, представництв, відділень та інших відособлених підрозділів, що виділені на окремий баланс, порядок відображення в бухгалтерському обліку і звітності операцій з майном та зобов'язаннями, вартість яких визначена в іноземній валюті.
2. Бухгалтерський облік іноземної валюти на рахунках в установах банків ведеться підприємствами на рахунку 52 "Валютний рахунок", бюджетними установами на рахунку 116 "Валютний рахунок". До вказаного рахунку відкриваються такі субрахунки:
1 - Валютний рахунок в країні
2 - Валютний рахунок за кордоном
3 - Транзитний валютний рахунок