Про затвердження Порядку переоформлення, зберігання та управління акціями, що належать державі у майні комерційних банків. Форма типового документа від 29.12.1995 №214/1583/126

Міністерство фінансів України Наказ, Форма типового документа, Порядок від 29.12.1995 №214/1583/126
Последняя редакция от 29.12.1995 Прийняття
Реквизиты

Издатель: Міністерство фінансів України

Тип Наказ, Форма типового документа, Порядок

Дата 29.12.1995

Номер 214/1583/126

Статус Действует

Документ подготовлен в системе iplex
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
Н А К А З
N 214/1583/126 від 29.12.95
м.Київ

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
17 січня 1996 р.
за N 22/1047
Про затвердження Порядку переоформлення, зберігання та управління акціями, що належать державі у майні комерційних банків
На виконання доручення Кабінету Міністрів України від 18.05.95 N 8080/53
НАКАЗУЄМО:
1. Затвердити Порядок переоформлення, зберігання та управління акціями, що належать державі у майні комерційних банків (додається).
2. Управлінню цінних паперів і фінансових ринків Міністерства фінансів України узагальнювати інформацію про участь уповноважених представників у діяльності комерційних банків відповідно до п.5 цього Порядку для доповіді керівництву міністерства.
3. Першому заступнику Міністра фінансів М.І.Сивульському за поданням Управління цінних паперів і фінансових ринків засвідчувати повідомлення підприємств про суми внесків до статутних фондів комерційних банків відповідно до п.7 цього Порядку.
4. Прес-службі Мінфіну (Рябову Г.І.) забезпечити розповсюдження цього Порядку у засобах масової інформації.
Перший заступник
Міністра фінансів
N 214 від 29.12.95
Перший заступник
Голови фонду
N 1583 від 29.12.95
Заступник Голови Правління
Національного банку
N 126 від 29.12.95

М.І.Сивульський


Є.Григоренко


В.М.Кравець
Затверджено
наказом Міністерства фінансів,
Фонду державного майна,
Національного банку України
від 29 грудня 1995 року
N 214/1583/126
Порядок переоформлення, зберігання та управління акціями, що належать державі у майні комерційних банків
Цей Порядок розроблено відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 15.11.95 N 911 "Про першочергові заходи щодо реалізації Програми діяльності Кабінету Міністрів України на 1995 - 1996 роки".
1. Міністерство фінансів України виступає правонаступником підприємств, які перебувають (перебували) у загальнодержавній власності, що були учасниками комерційних банків на момент набуття чинності Декрету Кабінету Міністрів України від 30 квітня 1993 року N 45-93 "Про впорядкування діяльності комерційних банків, створених за участю державних підприємств". Указаний Декрет набув чинності 13 травня 1993 року, втратив чинність 25 березня 1994 року.
Акції комерційних банків, придбані державними підприємствами після 25 березня 1994 року, знаходяться у розпорядженні цих підприємств.
2. Інтереси Міністерства фінансів України в комерційних банках, створених за участю підприємств, які перебувають (перебували) у загальнодержавній власності, представляють уповноважені представники Міністерства фінансів України (далі - уповноважені представники Мінфіну), призначені наказами Міністерства фінансів України, Міністерства фінансів Автономної Республіки Крим та відповідних фінансових управлінь обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій за місцезнаходженням банків, і діють відповідно до цих наказів та статті 62 Цивільного кодексу України.
3. Уповноважений представник Мінфіну при здійсненні своїх повноважень керується законами України "Про банки і банківську діяльність", "Про цінні папери і фондову біржу", "Про господарські товариства", іншими законодавчими актами та нормативними актами Уряду, Міністерства фінансів України та Національного банку України, а також статутом та установчими документами комерційного банку, в якому здійснює свої повноваження, та цим Положенням.
4. Уповноважений представник Мінфіну наділяється усіма правами учасника комерційного банку, передбаченими в законах "Про банки і банківську діяльність", "Про цінні папери і фондову біржу", "Про господарські товариства", за винятком питання виходу з банку, купівлі та відчуження (продажу, передачі) акцій (паїв), що знаходяться в управлінні Міністерства фінансів України.
5. Уповноважений представник представляє в Міністерство фінансів України інформацію про свою участь у діяльності комерційного банку за півріччя, а саме: питання, що розглядалися акціонерами (учасниками) банку, наслідки розгляду.
6. Комерційні банки, засновниками та учасниками яких були державні підприємства, що перебувають (перебували за станом на 13 травня 1993 року) у загальнодержавній власності, в місячний термін з дня набуття чинності цього Порядку, подають Міністерству фінансів України узагальнену інформацію про суми внесків підприємств до статутних фондів банків за станом на 13 травня 1993 року та на дату подання інформації з урахуванням проведених змін, за формою, наведеною у додатку 1 до цього Порядку.
7. Підприємства, що перебувають (перебували станом на 13 травня 1993 року) у загальнодержавній власності і були учасниками комерційного банку, в місячний термін надсилають Міністерству фінансів України у двох примірниках повідомлення про суми своїх внесків до статутного фонду комерційного банку на 13 травня 1993 року та на дату подання повідомлення з урахуванням проведених змін за формою, наведеною у додатку 2 до цього Порядку. Після одержання підприємством одного з цих примірників повідомлення, яке повинно бути завірене підписом заступника Міністра фінансів України та гербовою печаткою, у бухгалтерському обліку підприємств суми внесків до статутних фондів банків списуються з балансу записами по дебету рахунку N 88 "Фонди спеціального призначення" субрахунок "Кошти, використані на фінансові вкладення" і кредиту рахунку N 58 "Фінансові вкладення".
8. Сертифікати акцій або самі акції комерційних банків, засновниками (учасниками) яких були державні підприємства, що перебувають (перебували за станом на 13 травня 1993 року) у загальнодержавній власності, ці підприємства передають на зберігання у депозит Міністерства фінансів України відповідним комерційним банкам, які ведуть їх облік на позабалансовому рахунку N 9987 "Акції на зберіганні".
9. Комерційні банки в установленому порядку вносять зміни до установчих документів, пов'язані із правонаступництвом Міністерства фінансів України стосовно частки державних підприємств у статутних фондах комерційних банків.
При внесенні змін до установчих документів рекомендується зазначати таке: "Міністерство фінансів України - ________ (зазначається сума), в тому числі за рахунок державних підприємств - ___ (зазначається назва підприємства і сума внеску).
10. У разі прийняття рішення про приватизацію або корпоратизацію підприємств, що перебувають у загальнодержавній власності, і були засновниками або зробили внески до статутних фондів комерційних банків, оцінка їх майна провадиться без урахування частки цих підприємств у статутних фондах комерційних банків. При цьому Фонд державного майна України повідомляє Міністерство фінансів про наявність у підприємства, що приватизується, фінансових вкладень у цінні папери та паї комерційних банків. Списання внесків цих підприємств до статутних фондів банків та передача акцій (сертифікатів акцій) провадиться у порядку, визначеному пунктами 8 і 9 цього Порядку.
11. При передачі внесків до статутних фондів банків підприємствами, які перебувають у комунальній власності, застосовуються записи у бухгалтерському обліку, зазначені в пункті 8 цього Порядку.
12. Акції комерційних банків, що належали державним підприємствам та не були вчасно переоформлені на Міністерство фінансів України, а після рішення про приватизацію переоформлені на Фонд державного майна України, передаються Міністерству фінансів відповідно до акта прийому-передачі.
Додаток 1
до Порядку переоформлення, зберігання та
управління акціями, що належать державі
у майні комерційних банків
Міністерство фінансів України
Довідка про суми внесків до статутного фонду комерційного банку станом на " __ " ___________ 199__ р.
N
п/п
Назва банку,
до статутного
фонду якого
зроблені вне-
ски, та його
місцезнаход-
ження
Назва підприємства, що
перебуваючи у загально-
державній власності,
зробило внески до
статутного фонду банку,
із зазначенням місце-
знаходження та міні-
стерства (відомства),
у віданні якого перебу-
ває (перебувало) під-
приємство
Дата
здійс-
нення
внеску
1234
Продовження таблиці
Сума внеску до статутного фондуЧастка
засно-
вника
(учас-
ника)
у ста-
тутно-
му
фонді
банку
(%).
П
р
и
м
і
т
к
и
Усьогоу т.ч.
паї (якщо
банк у
вигляді
товари-
ства з об-
меженою
відповіда-
льністю),
крб.
акції:
номі-
наль-
на
вар-
тість,
крб *)
про-
сті,
крб.*)
приві-
лейо-
вані,
крб.*)
імен-
ні,
крб.*)
на
пред'-
явни-
ка
крб.*)
5678910111213
*) - кількість акцій перемножена на номінальну вартість
М.П. Голова Правління __________________________
(назва комерційного банку)
Додаток 2
до Порядку переоформлення, зберігання та
управління акціями, що належать державі
у майні комерційних банків
Міністерство фінансів України
Довідка про суми внесків до статутного фонду комерційного банку станом
на " __ " ___________ 199__ р.
N
п/п
Назва підприємства, яке
перебуваючи у загально-
державній власності,
зробило внески до ста-
тутного фонду банку, із
зазначенням місцезнахо-
дження підприємства та
міністерства (відом-
ства), у віданні якого
перебуває (перебувало)
підприємство
Назва під-
приємства
та його
організа-
ційно-пра-
вова форма
на момент
складання
довідки
Назва банку,
до статутного
фонду якого
зроблені вне-
ски, та його
місцезнаход-
ження
Дата
здій-
снення
внесків
12345
Продовження таблиці
Сума внеску до статутного фондуПримітки
Усьогоу т.ч.
паї (якщо
банк у
вигляді
товариства
з обмеже-
ною відпо-
відальні-
стю), крб.
акції:
номі-
нальна
вар-
тість,
крб.
про-
сті,
крб.*)
приві-
лейо-
вані,
крб.*)
імен-
ні,
крб.*)
на
пред'-
явника
крб.*)
678910111213
Керівник підприємства
М.П.
Головний бухгалтер
"Взято на облік"
М.П. Заступник Міністра
фінансів України
*) - кількість акцій перемножена на номінальну вартість
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
Н А К А З
N 214/1583/126 від 29.12.95
м.Київ

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
17 січня 1996 р.
за N 22/1047
Про затвердження Порядку переоформлення, зберігання та управління акціями, що належать державі у майні комерційних банків
На виконання доручення Кабінету Міністрів України від 18.05.95 N 8080/53
НАКАЗУЄМО:
1. Затвердити Порядок переоформлення, зберігання та управління акціями, що належать державі у майні комерційних банків (додається).
2. Управлінню цінних паперів і фінансових ринків Міністерства фінансів України узагальнювати інформацію про участь уповноважених представників у діяльності комерційних банків відповідно до п.5 цього Порядку для доповіді керівництву міністерства.
3. Першому заступнику Міністра фінансів М.І.Сивульському за поданням Управління цінних паперів і фінансових ринків засвідчувати повідомлення підприємств про суми внесків до статутних фондів комерційних банків відповідно до п.7 цього Порядку.
4. Прес-службі Мінфіну (Рябову Г.І.) забезпечити розповсюдження цього Порядку у засобах масової інформації.
Перший заступник
Міністра фінансів
N 214 від 29.12.95
Перший заступник
Голови фонду
N 1583 від 29.12.95
Заступник Голови Правління
Національного банку
N 126 від 29.12.95

М.І.Сивульський


Є.Григоренко


В.М.Кравець
Затверджено
наказом Міністерства фінансів,
Фонду державного майна,
Національного банку України
від 29 грудня 1995 року
N 214/1583/126
Порядок переоформлення, зберігання та управління акціями, що належать державі у майні комерційних банків
Цей Порядок розроблено відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 15.11.95 N 911 "Про першочергові заходи щодо реалізації Програми діяльності Кабінету Міністрів України на 1995 - 1996 роки".