Про надання індивідуальної податкової консультації щодо особливостей застосування пільги з оподаткування податком на прибуток підприємств

Державна податкова служба України Податкова консультація від 28.11.2019 №1621/6/99-00-07-02-01-15/ІПК
Последняя редакция от 28.11.2019. Прийняття
Реквизиты

Издатель: Державна податкова служба України

Тип Податкова консультація

Дата 28.11.2019

Номер 1621/6/99-00-07-02-01-15/ІПК

Статус Действует

Документ подготовлен в системе iplex
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ
28.11.2019 N 1621/6/99-00-07-02-01-15/ІПК
Державна податкова служба України розглянула лист ТОВ про надання індивідуальної податкової консультації щодо особливостей застосування пільги з оподаткування податком на прибуток підприємств, передбаченої п. 142.1 ст. 142 Податкового кодексу України (далі - Кодекс), та, керуючись ст. 52 Кодексу, в межах компетенції повідомляє.
Відповідно до пп. 134.1.1 п. 134.1 ст. 134 Кодексу об'єктом оподаткування податком на прибуток підприємств є прибуток із джерелом походження з України та за її межами, який визначається шляхом коригування (збільшення або зменшення) фінансового результату до оподаткування (прибутку або збитку), визначеного у фінансовій звітності підприємства відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності, на різниці, які виникають відповідно до положень Кодексу.
Відповідно до п. 44.1 ст. 44 Кодексу для цілей оподаткування платники податків зобов'язані вести облік доходів, витрат та інших показників, пов'язаних з визначенням об'єктів оподаткування та/або податкових зобов'язань, на підставі первинних документів, регістрів бухгалтерського обліку, фінансової звітності, інших документів, пов'язаних з обчисленням і сплатою податків і зборів, ведення яких передбачено законодавством.
Платникам податків забороняється формування показників податкової звітності, митних декларацій на підставі даних, не підтверджених документами, що визначені абзацом першим п. 44.1 ст. 44 Кодексу.
Положеннями Кодексу не визначено вимоги відображення в договорах/угодах платника податку інформації щодо пільгового оподаткування.
Платники податку мають право користуватися податковими пільгами за наявності підстав у порядку, встановленому цим Кодексом (пп. 17.1.4 п. 17.1 ст. 17 Кодексу).
Пунктом 142.1 ст. 142 Кодексу звільнено від оподаткування прибуток підприємств та організацій, які засновані громадськими організаціями інвалідів і є їх повною власністю, отриманий від продажу (постачання) товарів, виконання робіт і надання послуг, крім підакцизних товарів, послуг із поставки підакцизних товарів, отриманих у межах договорів комісії (консигнації), поруки, доручення, довірчого управління, інших цивільно-правових договорів, що уповноважують такого платника податку здійснювати постачання товарів від імені та за дорученням іншої особи без передачі права власності на такі товари, де протягом попереднього звітного (податкового) періоду кількість інвалідів, які мають там основне місце роботи, становить не менш як 50 відсотків середньооблікової чисельності штатних працівників облікового складу за умови, що фонд оплати праці таких інвалідів становить протягом звітного періоду не менш як 25 відсотків суми загальних витрат на оплату праці.
Для зазначеної пільги Довідником N 94/1 податкових пільг, що є втратами доходів бюджету станом на 01.10.2019 р. присвоєно код 11020306.
Підприємства та організації громадських організацій інвалідів мають право застосовувати цю пільгу за наявності дозволу на право користування такою пільгою, який видається уповноваженим органом відповідно до Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні".
У разі порушення вимог щодо цільового використання вивільнених від оподаткування коштів платник податку зобов'язаний збільшити податкові зобов'язання з цього податку за результатами податкового періоду, на який припадає таке порушення, а також сплатити пеню, нараховану відповідно до цього Кодексу.
Підприємства та організації, на які поширюється дія пункту 142.1 ст. 142 Кодексу, реєструються у відповідному контролюючому органі в порядку, передбаченому для платників податку на прибуток підприємств.
Порядок обліку платників податків і зборів затверджено наказом Міністерства фінансів України від 09.12.2011 р. N 1588 (зареєстрований у Міністерстві юстиції України 29.12.2011 р. за N 1562/20300) (далі - Порядок N 1588).
Згідно з пп. 8.1, 8.2 Розділу VIII Порядку N 1588 платник податків зобов'язаний повідомляти про всі об'єкти оподаткування і об'єкти, пов'язані з оподаткуванням, контролюючий орган за основним місцем обліку у порядку, встановленому цим розділом.
При цьому, об'єктами оподаткування і об'єктами, пов'язаними з оподаткуванням або через які провадиться діяльність (далі - об'єкти оподаткування), є майно та дії, у зв'язку з якими у платника податків виникають обов'язки щодо сплати податків та зборів. Такі об'єкти за кожнім видом податку та збору визначаються згідно з відповідними розділами Кодексу.
Повідомлення про об'єкти оподаткування або об'єкти, пов'язані з оподаткуванням або через які провадиться діяльність, за формою N 20-ОПП подається протягом 10 робочих днів після їх реєстрації, створення чи відкриття до контролюючого органу за основним місцем обліку платника податків (п. 8.4 Розділу VIII Порядку N 1588).
Крім того, згідно з пп. 16.1.6 п. 16.1 ст. 16 Кодексу, платник податків зобов'язаний подавати контролюючим органам інформацію, відомості про суми коштів, не сплачених до бюджету в зв'язку з отриманням податкових пільг (суми отриманих пільг) та напрями їх використання (щодо умовних податкових пільг - пільг, що надаються за умови використання коштів, вивільнених у суб'єкта господарювання внаслідок надання пільги, у визначеному державою порядку).
Суми податку та збору, не сплачені суб'єктом господарювання до бюджету у зв'язку з отриманням податкових пільг, обліковуються таким суб'єктом - платником податків. Облік зазначених коштів ведеться в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України (п. 30.6 ст. 30 Кодексу).
Порядок обліку сум податків та зборів, не сплачених суб'єктом господарювання до бюджету у зв'язку з отриманням податкових пільг (далі - Порядок), затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2010 року N 1233 (далі - Постанова).
Пунктом 2 Порядку передбачено, що суб'єкт господарювання, що не сплачує податки та збори у зв'язку з отриманням податкових пільг, веде облік сум таких пільг та складає звіт про суми податкових пільг (далі - Звіт) за формою згідно з додатком до Постанови.
Таким чином, суб'єкт господарювання зобов'язаний самостійно обліковувати суми податку на прибуток, не сплачені до бюджету у зв'язку з отриманням пільги.
Звіт подається суб'єктом господарювання за три, шість, дев'ять і дванадцять календарних місяців за місцем його реєстрації протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового періоду. У разі коли суб'єкт господарювання пільгами не користується, звіт не подається (п. 3 Порядку).
Показники Звіту заповнюються відповідно до п. 4 Порядку.
Крім того, сума отриманої пільги відображається у податковій декларації з податку на прибуток підприємств, форма якої затверджена наказом Міністерства фінансів України від 20 жовтня 2015 року N 897, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 11.11.2015 р. за N 1415/27860 (із змінами), у редакції наказу Міністерства фінансів України від 28.04.2017 р. N 467.
У полі 9 "Особливі відмітки" заголовної частини форми декларації платником робиться відмітка "підприємства (організації) громадської організації осіб з інвалідністю, яке отримало дозвіл на користування пільгою".
У формі декларації сума прибутку, звільненого від оподаткування, відображається у додатку ПЗ та переноситься до рядка 05 ПЗ основної частини декларації.
Також звертаємо увагу до того, що Постановою Кабінету Міністрів України від 31 жовтня 2018 року N 891 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2010 р. N 1233" внесено зміни до Порядку, згідно з якими, з 01 січня 2020 року скасовано подання суб'єктами господарювання, що не сплачують до бюджету податки і збори у зв'язку з отриманням податкових пільг, окремого звіту про пільги. Такі суб'єкти господарювання повинні вести з 01 січня 2020 року облік сум отриманих пільг та відображати зазначену інформацію у податковій звітності по кожному податку окремо.
Згідно з п. 52.2 ст. 52 Кодексу індивідуальна податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ
28.11.2019 N 1621/6/99-00-07-02-01-15/ІПК
Державна податкова служба України розглянула лист ТОВ про надання індивідуальної податкової консультації щодо особливостей застосування пільги з оподаткування податком на прибуток підприємств, передбаченої п. 142.1 ст. 142 Податкового кодексу України (далі - Кодекс), та, керуючись ст. 52 Кодексу, в межах компетенції повідомляє.
Відповідно до пп. 134.1.1 п. 134.1 ст. 134 Кодексу об'єктом оподаткування податком на прибуток підприємств є прибуток із джерелом походження з України та за її межами, який визначається шляхом коригування (збільшення або зменшення) фінансового результату до оподаткування (прибутку або збитку), визначеного у фінансовій звітності підприємства відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності, на різниці, які виникають відповідно до положень Кодексу.
Відповідно до п. 44.1 ст. 44 Кодексу для цілей оподаткування платники податків зобов'язані вести облік доходів, витрат та інших показників, пов'язаних з визначенням об'єктів оподаткування та/або податкових зобов'язань, на підставі первинних документів, регістрів бухгалтерського обліку, фінансової звітності, інших документів, пов'язаних з обчисленням і сплатою податків і зборів, ведення яких передбачено законодавством.
Платникам податків забороняється формування показників податкової звітності, митних декларацій на підставі даних, не підтверджених документами, що визначені абзацом першим п. 44.1 ст. 44 Кодексу.
Положеннями Кодексу не визначено вимоги відображення в договорах/угодах платника податку інформації щодо пільгового оподаткування.
Платники податку мають право користуватися податковими пільгами за наявності підстав у порядку, встановленому цим Кодексом (пп. 17.1.4 п. 17.1 ст. 17 Кодексу).