Про затвердження Положення про Київську центральну спеціалізовану митницю

Державна митна служба України Положення, Наказ від 19.09.2008 №1030
Документ подготовлен в системе iplex
ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
Н А К А З
19.09.2008 N 1030
Про затвердження Положення про Київську центральну спеціалізовану митницю
( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Державної митної служби N 1335 від 27.11.2008 N 959 від 14.10.2009 N 130 від 18.02.2010 N 344 від 12.04.2010 N 563 від 01.06.2010 )
Відповідно до Положення про Державну митну службу України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18.07.07 N 940 (зі змінами), статей 13, 15 Митного кодексу України та наказу Держмитслужби від 10.09.08 N 991 "Про створення митного органу і визначення зон діяльності Київської регіональної та Київської обласної митниць"
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Положення про Київську центральну спеціалізовану митницю, що додається.
2. Т.в.о. начальника Київської центральної спеціалізованої митниці Сьомці С.М. забезпечити подання Положення про Київську центральну спеціалізовану митницю на державну реєстрацію.
3. Контроль за виконання цього наказу залишаю за собою.
Голова Державної
митної служби України

В.І.Хорошковський
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної митної
служби України
19.09.2008 N 1030
ПОЛОЖЕННЯ
про Київську центральну спеціалізовану митницю
1. Загальні положення
1.1. Київська центральна спеціалізована митниця (далі - КЦСМ) є спеціально уповноваженим органом виконавчої влади в галузі митної справи, який на території закріпленого за ним регіону здійснює в межах своєї компетенції митну справу та забезпечує комплексний контроль за додержанням законодавства України з питань митної справи.
1.2. КЦСМ у своїй діяльності керується Конституцією України, Митним кодексом України, Дисциплінарним статутом митної служби України, іншими законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, рішеннями колегії, наказами Держмитслужби, а також цим Положенням.
1.3. КЦСМ підпорядковується Держмитслужбі.
1.4. Положення про КЦСМ розроблено на підставі Митного кодексу України, Положення про Державну митну службу України, Примірного положення про регіональну митницю, погоджується керівниками відповідних структурних підрозділів Держмитслужби й затверджується наказом Держмитслужби.
Положення про структурні підрозділи КЦСМ, а також посадові інструкції її працівників затверджуються начальником КЦСМ на підставі типових положень та інструкцій, розроблених Держмитслужбою.
1.5. Створення, реорганізація та ліквідація КЦСМ здійснюються Держмитслужбою згідно з законодавством України.
1.6. Структура, штатний розпис та кошторис на утримання КЦСМ затверджуються Головою Держмитслужби. Гранична чисельність працівників КЦСМ затверджується наказом Держмитслужби.
1.7. Місце розташування КЦСМ - Київ.
1.8. Зона діяльності КЦСМ:
1.8.1. Територія Києва та Київської області (за виключенням зони відчуження ЧАЕС і смт Вільча, а також товарів, що переміщуються через митний кордон України громадянами, незареєстрованими в установленому законом порядку як суб'єкти підприємницької діяльності, та митне оформлення яких відповідно до законодавства України здійснюється у пунктах пропуску через державний кордон України) зі спеціалізацією митного контролю та митного оформлення товарів:
призначених для офіційного (службового) користування дипломатичних представництв, консульських установ, представництв іноземних держав та міжнародних організацій, представництв іноземних фірм в Україні, а також особистого користування членів персоналу таких представництв, установ та організацій і членів їх сімей, які мають митні пільги;
( Абзац другий підпункту 1.8.1 пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державної митної служби N 1335 від 27.11.2008 )
призначених для демонстрації або використання на виставках, ярмарках, конференціях або інших подібних заходах, а також аудіовізуальних творів, фонограм чи відеограм на відповідних матеріальних носіях;
( Абзац третій підпункту 1.8.1 пункту 1.8 глави 1 в редакції Наказу Державної митної служби N 959 від 14.10.2009 )
що переміщуються у несупроводжуваному багажі та вантажних відправленнях на адресу громадян;
що переміщуються у міжнародних поштових та експрес-відправленнях;
( Абзац шостий підпункту 1.8.1 виключено в зв'язку з виключенням пункту про зміни, що вносились Наказом Державної митної служби N 130 від 18.02.2010, на підставі Наказу Державної митної служби N 344 від 12.04.2010 )( Абзац сьомий підпункту 1.8.1 виключено в зв'язку з виключенням пункту про зміни, що вносились Наказом Державної митної служби N 130 від 18.02.2010, на підставі Наказу Державної митної служби N 344 від 12.04.2010 )
алкогольних напоїв і тютюнових виробів, що ввозяться автомобільним транспортом у митному режимі "імпорт";
( Підпункт 1.8.1 доповнено абзацом згідно з Наказом Державної митної служби N 563 від 01.06.2010 )
транспортних засобів, що класифікуються в товарних позиціях 8702 - 8704, 8711 згідно з Українською класифікацією товарів зовнішньоекономічної діяльності;
( Підпункт 1.8.1 доповнено абзацом згідно з Наказом Державної митної служби N 563 від 01.06.2010 )
культурних цінностей;
валютних цінностей, що переміщуються через митний кордон України банківськими установами;
дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, а також товарів, що їх містять або вироблені з них за переліком, визначеним Держмитслужбою,
та транспортних засобів, що їх переміщують;
транспортних засобів, що належать громадянам, які постійно або тимчасово проживають на цій території.
( Підпункт 1.8.1 доповнено абзацом згідно з Наказом Державної митної служби N 563 від 01.06.2010 )
1.8.2. Митна територія України зі спеціалізацією митного контролю та митного оформлення культурних цінностей; дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, а також товарів, що їх містять або вироблені з них за переліком, визначеним Держмитслужбою; інших товарів, визначених Держмитслужбою (з урахуванням етапності розширення зони діяльності митниці), та транспортних засобів, що їх переміщують.
1.9. КЦСМ є юридичною особою, яка має самостійний баланс, печатку із зображенням Державного Герба України й своїм найменуванням, інші печатки, штампи, бланки, відповідні рахунки в територіальному відділенні Державного казначейства та банку. КЦСМ є бюджетною установою. Фінансування та матеріально-технічне забезпечення КЦСМ здійснюються за рахунок Державного бюджету України.
2. Основні завдання КЦСМ
2.1. Безпосереднє здійснення митної справи, забезпечення на території закріпленого за нею регіону контролю за додержанням суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності, громадянами вимог законодавства України з питань митної справи.
2.2. Захист економічних інтересів України.
2.3. Забезпечення виконання зобов'язань, передбачених міжнародними договорами України з питань митної справи, укладеними в установленому законом порядку.
2.4. Застосування відповідно до закону заходів тарифного й нетарифного регулювання при переміщенні товарів і транспортних засобів через митний кордон України.
2.5. Здійснення митного контролю та митного оформлення товарів і транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України, удосконалення форм і методів здійснення митного контролю й митного оформлення.
2.6. Контроль за дотриманням правил переміщення валютних цінностей через митний кордон України.
2.7. Здійснення спільно з іншими уповноваженими органами державної влади заходів щодо захисту інтересів споживачів товарів, забезпечення додержання учасниками зовнішньоекономічних зв'язків державних інтересів на зовнішньому ринку.
2.8. Створення в зоні своєї діяльності сприятливих умов для прискорення товарообігу через митний кордон України.
2.9. Боротьба з контрабандою та порушеннями митних правил.
2.10. Розвиток міжнародного співробітництва в галузі митної справи.
2.11. Ведення митної статистики.
2.12. Здійснення верифікації (підтвердження достовірності) сертифікатів про походження товару з України.
2.13. Контроль за раціональним використанням матеріальних і фінансових ресурсів відповідно до нормативів та кошторисів, збереженням державної власності.
2.14. Своєчасне й повне перерахування податків і зборів (обов'язкових платежів), справляння яких відповідно до законодавства України покладено на митні органи, на рахунки відповідних бюджетів згідно з чинним порядком розрахунків і з урахуванням положень Закону України про Державний бюджет України на відповідний рік. Виконання прогнозних показників надходжень до Державного бюджету України.
2.15. Сприяння захисту прав інтелектуальної власності в процесі зовнішньоекономічної діяльності.
3. Основні повноваження КЦСМ
КЦСМ відповідно до покладених на неї завдань:
3.1. Здійснює в зоні своєї діяльності митний контроль та митне оформлення товарів та інших предметів юридичних та фізичних осіб відповідно до всіх митних режимів. У межах компетенції, визначеної Держмитслужбою, приймає рішення щодо продовження строку тимчасового ввезення (вивезення) товарів та інших предметів, тимчасово ввезених на митну територію України (тимчасово вивезених з митної території України) під зобов'язання про зворотне вивезення (ввезення).
3.2. Видає в межах своєї компетенції накази. Подає на державну реєстрацію до Київського міського управління юстиції нормативно-правові акти, що мають міжвідомчий характер або зачіпають права, свободи й законні інтереси громадян і суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності.
3.3. Стягує податки та збори (обов'язкові платежі), справляння яких відповідно до законодавства України покладено на митні органи, і своєчасно перераховує отримані кошти до Державного бюджету України.
3.4. Розробляє та реалізує плани заходів щодо запобігання контрабанді й порушенням митних правил; заводить справи про порушення митних правил, здійснює провадження в них; порушує кримінальні справи про контрабанду та проводить дізнання в них.
3.5. Вживає спільно з правоохоронними органами заходів, спрямованих на відвернення незаконного вивезення за кордон предметів, що становлять національне, історичне чи культурне надбання держави.
3.6. Проводить силами власних структурних підрозділів, які відповідно до вимог чинного законодавства вповноважені на ведення боротьби з контрабандою та порушенням митних правил (у тому числі спільно з правоохоронними та іншими державними органами), оперативні заходи щодо виявлення, попередження та припинення контрабанди, порушень митних правил. Здійснює охорону зон митного контролю від будь-яких протиправних посягань.
3.7. Здійснює контроль за доставкою товарів і транспортних засобів, що перебувають під митним контролем, у митниці призначення. У разі недоставляння товарів і транспортних засобів у митницю призначення вживає спільно з правоохоронними органами заходів для їх розшуку та притягнення до відповідальності винних осіб.
3.8. Веде облік суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності, розташованих у зоні її діяльності.
3.9. Контролює дотримання юридичними особами та громадянами встановленого законодавством України порядку переміщення товарів і транспортних засобів через митний кордон України. Регулярно інформує Держмитслужбу про зовнішньоекономічні операції суб'єктів господарювання, розташованих у зоні її діяльності.
3.10. Незалежно від закінчення операцій митного контролю, оформлення та пропуску товарів і транспортних засобів здійснює на підприємствах, розташованих у зоні її діяльності, митний контроль за ними.
3.11. Проводить на підприємствах, розташованих у зоні її діяльності, перевірки систем звітності та обліку товарів і транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України.
3.12. Здійснює самостійне нарахування (донарахування) сум податкових зобов'язань платників податків, що виникають при переміщенні товарів через митний кордон України, та направляє платникам податків податкові повідомлення у визначених законодавством випадках.
3.13. З метою забезпечення погашення платниками податків податкових зобов'язань, у встановленому законодавством України порядку взаємодіє із податковими органами.
3.14. Здійснює контроль за переміщенням валютних цінностей через митний кордон України, а також контроль за строками ввезення в Україну товарів при проведенні бартерних (товарообмінних) зовнішньоекономічних операцій та порядком здійснення операцій з давальницькою сировиною в зовнішньоекономічних відносинах.
3.15. Здійснює контроль за переміщенням товарів, що містять об'єкти права інтелектуальної власності, внесені до реєстру Держмитслужби.
3.16. У межах своєї компетенції представляє інтереси держави в судах, інших органах державної влади, підприємствах, установах та організаціях під час розгляду справ за позовами, заявами, скаргами юридичних осіб і громадян.
3.17. Подає до Асоціації міжнародних автомобільних перевізників України матеріали про внесення передбачених законодавством України обов'язкових платежів за порушення процедури міжнародних автомобільних перевезень та контролює задоволення фінансових претензій.
3.18. Безоплатно інформує заінтересованих осіб за їх зверненнями про нормативно-правові акти України з питань митної справи, надає їм стислі довідки щодо основних положень цих актів.
3.19. Надає заінтересованим особам консультації з питань митної справи, а також тексти опублікованих нормативно-правових актів з цих питань в порядку, визначеному чинним законодавством України.
3.20. Організує збереження прийнятих на зберігання товарів, що перебувають під митним контролем і за якими власник не звернувся до закінчення передбачених законодавством України строків зберігання, товарів і транспортних засобів, вилучених у справах про порушення митних правил, у тому числі майна, щодо якого судом винесено рішення про конфіскацію, - до передачі такого майна органам державної виконавчої служби згідно із законодавством України, товарів, від яких власник відмовився на користь держави, а також розпорядження ними.
3.21. Контролює діяльність вантажних митних комплексів, митних ліцензійних складів, складів тимчасового зберігання, митних брокерів і митних перевізників; у передбачених законодавством України випадках видає та скасовує відповідні дозвільні документи або направляє до Держмитслужби пропозиції щодо їх видачі або скасування.
3.22. За дорученням Держмитслужби здійснює роботу зі збирання, аналізу та перевірки даних торгово-промислових палат і виробників товарів, потрібних для перевірки сертифікатів про походження товару з України.
3.23. Веде роботу з перевірки правильності визначення країни походження товарів для цілей митного контролю та митного оформлення. Підтверджує, змінює або скасовує рішення про визначення країни походження товарів.
3.24. У зоні своєї діяльності використовує для оформлення результатів митного контролю митні забезпечення: одноразові номерні запірно-пломбувальні пристрої, печатки, штампи, голографічні мітки та інші засоби ідентифікації, передбачені Митним кодексом України.
3.25. У встановленому порядку здійснює перевірку відомостей, заявлених юридичними й фізичними особами під час декларування товарів і транспортних засобів.
3.26. Використовує в процесі здійснення митного контролю технічні й спеціальні засоби, безпечні для життя та здоров'я людини, тварин і рослин. Забезпечує експлуатацію цих засобів відповідно до вимог технічної документації, а також їх збереження, обслуговування, ремонт і списання.
3.27. Збирає, обробляє, узагальнює та подає Держмитслужбі дані митної статистики зовнішньої торгівлі в зоні своєї діяльності, дані спеціальної митної статистики, інформацію про економічні й інші показники своєї діяльності, а також спеціалізованих митних установ та організацій.
3.28. Веде роботу зі збирання, аналізу, систематизації даних про вартість товарів і з формування бази даних цінової інформації про ціни на товари для використання її при контролі за правильністю визначення митної вартості та митній оцінці товарів, що переміщуються через митний кордон України.
3.29. Здійснює в установленому порядку контроль правильності визначення митної вартості товарів, що переміщуються через митний кордон України, у тому числі після закінчення операцій митного контролю, оформлення та пропуску цих товарів через митний кордон України.
3.30. Забезпечує ефективне застосування передбачених Митним кодексом України методів визначення митної вартості товарів, що переміщуються через митний кордон України, з метою забезпечення справляння в повному обсязі податків і зборів (обов'язкових платежів), справляння яких віднесено відповідно до законодавства України до компетенції митних органів. Здійснює перевірку правильності заповнення декларації митної вартості та даних щодо складових митної вартості, наведених в декларації митної вартості.
3.31. Веде роботу з класифікації та кодування товарів у митних цілях відповідно до Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності (далі - УКТЗЕД). Приймає попередні класифікаційні рішення про класифікацію та кодування товарів згідно з УКТЗЕД за зверненнями суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності, які перебувають на обліку в КЦСМ.
3.32. За погодженням з Регіональною інформаційною митницею здійснює розробку, впровадження й експлуатацію автоматизованих програм, програмного забезпечення. Забезпечує використання програмно-апаратних засобів захисту інформації, митного контролю, а також зв'язку, цілодобове функціонування електронної пошти та транспортної мережі супутникового зв'язку.
3.33. На підставі типових технологічних схем, затверджених Кабінетом Міністрів України, у встановленому Митним кодексом України порядку впроваджує технологічні схеми здійснення митного контролю та митного оформлення товарів і транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України.
3.34. Забезпечує розвиток митної інфраструктури в зоні своєї діяльності. Здійснює капітальне будівництво й капітальний ремонт приміщень. Забезпечує утримання у належному стані територій та споруд.
3.35. У порядку й обсязі, визначених Митним кодексом України, іншими актами законодавства України, взаємодіє з правоохоронними органами, іншими органами державної влади, що здійснюють контроль за переміщенням товарів і транспортних засобів через митний кордон України, місцевими органами виконавчої влади й органами місцевого самоврядування, митними органами суміжних держав. Підтримує зв'язки із засобами масової інформації.
3.36. У порядку, установленому законодавством України, взаємодіє з органами державного нагляду за станом охорони праці. Забезпечує подання Держмитслужбі звітів з питань охорони праці та надзвичайних ситуацій. Проводить перевірки стану охорони праці в КЦСМ, а також бере участь у проведенні таких перевірок в інших митних органах, спеціалізованих митних установах і організаціях згідно з планами Держмитслужби чи відповідних органів державного нагляду. У межах своєї компетенції вживає заходів до усунення виявлених недоліків і порушень.
3.37. Веде згідно із законодавством України бухгалтерський облік і фінансово-господарську діяльність КЦСМ. Забезпечує подання до Держмитслужби та інших уповноважених органів фінансової і статистичної звітності у строки, установлені законодавством України.
Проводить перевірки оперативно-службової діяльності підпорядкованих структурних підрозділів, а також бере участь у проведенні перевірок в інших митних органах, спеціалізованих митних установах та організаціях згідно з планами Держмитслужби. У межах своєї компетенції вживає заходів до усунення виявлених недоліків і порушень.
3.38. Веде складське господарство відповідно до умов і порядку зберігання, передбачених законодавством України.
3.39. Залучає в установленому законодавством України порядку кошти вітчизняних і зарубіжних інвесторів, а також субвенції для будівництва та облаштування об'єктів митної інфраструктури в зоні своєї діяльності.
3.40. Здійснює військовий облік військовозобов'язаних працівників та їх бронювання на період мобілізації та воєнного часу.
3.41. Надає дозвіл на ввезення та переробку на митній території України товарів, що походять з інших країн, і на вивезення товарів для переробки за межами митної території України.
3.42. Виконує рішення колегії та завдання Держмитслужби.
3.43. Розробляє плани роботи митниці та контролює їх виконання підпорядкованими структурними підрозділами.
3.44. Здійснює заходи щодо виявлення, попередження й припинення корупції та інших протиправних дій з боку посадових осіб КЦСМ.
3.45. Розглядає в установленому порядку звернення, заяви та скарги юридичних осіб і громадян з питань своєї діяльності, вживає заходів щодо усунення причин, що призвели до порушення законних прав та інтересів суб'єктів підприємницької діяльності і громадян.
3.46. Розробляє пропозиції щодо вдосконалення законодавства з питань митної справи та в установленому порядку подає їх до Держмитслужби.
3.47. Бере участь в опрацюванні проектів законодавчих та інших нормативно-правових актів.
3.48. Забезпечує реалізацію інших повноваження, що випливають з покладених на КЦСМ завдань, у тому числі й ті, які делеговані їй Держмитслужбою.
3.49. Здійснює у межах своїх повноважень державну кадрову політику, забезпечує проведення підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників митниці.
3.50. Здійснює контроль за своєчасністю, достовірністю, повнотою нарахування податків і зборів (обов'язкових платежів) та погашення податкових зобов'язань чи податкового боргу у межах компетенції, визначеної законодавством.
4. Керівництво КЦСМ
4.1. Керівництво КЦСМ здійснює начальник, що призначається на посаду та звільняється з посади наказом Держмитслужби.
Накази КЦСМ, письмові та усні розпорядження, доручення її начальника, що відповідають законодавству, є обов'язковими для виконання всіма працівниками КЦСМ.
4.2. Начальник КЦСМ має заступників за напрямами діяльності. Кількість заступників та їх повноваження визначаються Держмитслужбою за поданням КЦСМ.
4.3. Працівники, посади яких віднесено до номенклатури посад Голови Служби, призначаються на посади й звільняються з посад наказом Держмитслужби.
4.4. Начальник КЦСМ є розпорядником фінансових та матеріальних ресурсів митниці.
4.5. Начальник КЦСМ при виконанні покладених на митницю завдань представляє інтереси митниці в інших органах виконавчої влади, органах місцевого самоврядування, в установах і організаціях, укладає господарські та інші угоди з питань, що належать до його компетенції, а також в установленій формі вповноважує інших посадових осіб митниці на представництво інтересів КЦСМ.
4.6. Начальник КЦСМ відповідає за:
якісне, повне та своєчасне виконання завдань, покладених на КЦСМ;
дотримання працівниками КЦСМ вимог законодавства України;
організацію в зоні діяльності митниці роботи з виявлення й припинення контрабанди та порушень митних правил і за результати цієї роботи;
розбудову митної інфраструктури в зоні діяльності КЦСМ;
дотримання фінансової та штатно-кошторисної дисципліни; організацію бухгалтерського обліку в КЦСМ; забезпечення відображення всіх господарських операцій у первинних документах; збереження оброблених документів, реєстрів і звітів протягом строків, установлених законодавством України;
добір і розстановку кадрів; виховну роботу з кадрами; професійну підготовку особового складу КЦСМ;
організацію в КЦСМ роботи з охорони праці; створення безпечних умов праці; дотримання вимог законодавчих та інших нормативних актів з охорони праці.
4.7. Начальник КЦСМ відповідно до покладених на нього обов'язків:
контролює дотримання працівниками КЦСМ вимог законодавства України;
організує взаємодію КЦСМ з органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування;
здійснює експертизу проектів наказів, що подаються йому на підпис, і підписує їх; видає розпорядження; контролює виконання працівниками митниці наказів митниці та своїх розпоряджень, якість і своєчасність виконання ними доручень керівництва Держмитслужби; підписує кошторис, штатний розпис, фінансові й інші службові документи;
затверджує наказами положення про митні пости, інші структурні підрозділи митниці, а також затверджує посадові інструкції працівників КЦСМ;
веде роботу з добору й розподілу кадрів; вносить подання та порушує клопотання щодо призначення на посади, звільнення з посад працівників, посади яких віднесено до номенклатури посад Держмитслужби;
забезпечує своєчасне направлення працівників КЦСМ до навчальних закладів для їх підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації; організує навчання працівників без відриву від служби; забезпечує працевлаштування випускників вищих навчальних закладів, що навчалися за направленнями митних органів за державним замовленням, а також проходження студентами виробничої практики на робочих місцях;
організує та веде виховну й профілактично-попереджувальну роботу серед особового складу КЦСМ; у порядку, установленому законодавством України, застосовує заохочення, дисциплінарні стягнення та заходи дисциплінарного впливу до посадових осіб КЦСМ згідно з номенклатурою посад, а також порушує клопотання про застосування заохочень, дисциплінарних стягнень та заходів дисциплінарного впливу до працівників, посади яких віднесено до номенклатури посад Голови Держмитслужби; приймає рішення про проведення в КЦСМ службових розслідувань у порядку, установленому законодавством України;
організує проведення атестації посадових осіб згідно з номенклатурою посад;
у разі потреби здійснює оперативний перерозподіл штатної чисельності підрозділів КЦСМ;
організує постачання особовому складу речового й іншого матеріального забезпечення, контролює дотримання особовим складом правил носіння форменого одягу;
забезпечує зберігання та застосування посадовими особами КЦСМ вогнепальної зброї, боєприпасів, спеціальних засобів і військово-технічного майна в порядку, установленому законодавством України; організує проведення розслідування випадків їх неправомірного застосування або втрати;
забезпечує належні умови праці працівників КЦСМ;
здійснює заходи щодо виявлення, попередження та припинення корупції, інших протиправних дій з боку працівників КЦСМ;
спільно з правоохоронними органами організує здійснення спеціальних заходів щодо забезпечення захисту працівників КЦСМ, членів їх сімей;
забезпечує захист державної таємниці під час проведення всіх видів таємних робіт з використанням документів та виробів, що містять державну таємницю; контролює виконання працівниками митниці вимог Закону України "Про державну таємницю" та інших нормативних актів з питань охорони державної таємниці;
здійснює контроль за виконанням вимог нормативно-правових актів з питань збереження природних ресурсів і навколишнього середовища в зоні діяльності КЦСМ; вживає заходів захисту працівників, майна, будівель, споруд КЦСМ від можливих наслідків надзвичайних ситуацій, а також своєчасної ліквідації цих наслідків;
розглядає скарги, заяви й клопотання юридичних і фізичних осіб, вживає заходів до усунення причин, що призвели до порушення законних прав та інтересів суб'єктів підприємницької діяльності й громадян; проводить особистий прийом громадян. Здійснює інші повноваження відповідно до законодавства України.
4.8. За невиконання завдань, покладених на КЦСМ, і своїх обов'язків начальник КЦСМ несе відповідальність згідно із законодавством України.
Т.в.о. начальника Київської
центральної спеціалізованої митниці

С.М.Сьомка
WEB MD Office "НПО Поверхность",
www.master-d.com.ua
ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
Н А К А З
19.09.2008 N 1030
Про затвердження Положення про Київську центральну спеціалізовану митницю
••••••••••••••••••••

Доступ к полному тексту этого документа возможно только для подписчиков электронного «Дебет-Кредит». 
Если вы подписчик, пожалуйста, авторизуйтесь.

Или оформите подписку, перейдя по ссылкой; стоимость минимального пакета «Мой ассистент» составляет только 36 грн в месяц.

Спасибо за понимание.

30 днiв передплати безкоштовно!