Щодо виникнення податкових наслідків з податку на прибуток підприємств і ПДВ у разі внесення членами Кооперативу на рахунок Кооперативу пайових внесків для фінансування будівництва житлового будинку та видачі/передачі Кооперативом документів членам Кооперативу для подальшої реєстрації права власності на квартири, нежитлові приміщення після введення такого житлового будинку (обєкта будівництва) в експлуатацію

Державна податкова служба України Податкова консультація від 13.02.2020 №579/6/99-00-07-02-02-06/ІПК
Последняя редакция от 13.02.2020. Прийняття
Реквизиты

Издатель: Державна податкова служба України

Тип Податкова консультація

Дата 13.02.2020

Номер 579/6/99-00-07-02-02-06/ІПК

Статус Действует

Документ подготовлен в системе iplex
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ
13.02.2020 N 579/6/99-00-07-02-02-06/ІПК
Державна податкова служба України розглянула звернення щодо виникнення податкових наслідків з податку на прибуток підприємств і ПДВ у разі внесення членами Кооперативу на рахунок Кооперативу пайових внесків для фінансування будівництва житлового будинку та видачі/передачі Кооперативом документів членам Кооперативу для подальшої реєстрації права власності на квартири, нежитлові приміщення після введення такого житлового будинку (об'єкта будівництва) в експлуатацію, а також інших документів, та, керуючись статтею 52 розділу II Податкового кодексу України (далі - ПКУ), повідомляє.
Як вбачається із звернення, Кооператив самостійно не здійснює будівництво житлового будинку, а залучає для цілей такого будівництва підрядника (будівельну організацію).
Правові, організаційні, економічні та соціальні основи функціонування кооперації в Україні визначено Законом України від 10 липня 2003 року N 1087-IV "Про кооперацію" зі змінами і доповненнями (далі - Закон N 1087).
Відповідно до абзацу п'ятого статті 2 Закону N 1087 обслуговуючий кооператив - це кооператив, який утворюється шляхом об'єднання фізичних та/або юридичних осіб для надання послуг переважно членам кооперативу, а також іншим особам з метою провадження їх господарської діяльності. Обслуговуючі кооперативи надають послуги іншим особам в обсягах, що не перевищують 20 відсотків загального обороту кооперативу.
Пай - це майновий поворотний внесок члена (асоційованого члена) кооперативу у створення та розвиток кооперативу, який здійснюється шляхом передачі кооперативу майна, в тому числі грошей, майнових прав, а також земельної ділянки (абзац сьомий ст. 2 Закону N 1087).
Особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку, регулювання правових, організаційних та економічних відносин, пов'язаних з реалізацією прав та виконанням обов'язків співвласників багатоквартирного будинку щодо його утримання та управління визначає Закон України від 14 травня 2015 року N 417-VIII "Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку" (зі змінами та доповненнями).
Відносини, що виникають у сфері справляння податків і зборів, регулюються нормами ПКУ (п. 1.1 ст. 1 ПКУ).
Під корпоративними правами розуміються права особи, частка якої визначається у статутному капіталі (майні) господарської організації, що включають правомочності на участь цієї особи в управлінні господарською організацією, отримання певної частки прибутку (дивідендів) даної організації та активів у разі ліквідації останньої відповідно до закону, а також інші правомочності, передбачені законом та статутними документами (пп. 14.1.90 п. 14.1 ст. 14 ПКУ).
Відповідно до п. 44.1 ст. 44 ПКУ для цілей оподаткування платники податків зобов'язані вести облік доходів, витрат та інших показників, пов'язаних з визначенням об'єктів оподаткування та/або податкових зобов'язань, на підставі первинних документів, регістрів бухгалтерського обліку, фінансової звітності, інших документів, пов'язаних з обчисленням і сплатою податків і зборів, ведення яких передбачено законодавством.
Платникам податків забороняється формування показників податкової звітності, митних декларацій на підставі даних, не підтверджених документами, що визначені абзацом першим п. 44.1 ст. 44 ПКУ.
Об'єктом оподаткування податком на прибуток підприємств, на підставі абзацу першого пп. 134.1.1 п. 134.1 ст. 134 ПКУ, є прибуток із джерелом походження з України та за її межами, який визначається шляхом коригування (збільшення або зменшення) фінансового результату до оподаткування (прибутку або збитку), визначеного у фінансовій звітності підприємства відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності, на різниці, які виникають відповідно до положень ПКУ.
Що стосується питань оподаткування передачі технічної документації, то у запиті, що розглядається, не зазначено чіткий перелік господарських операцій, порядок оподаткування податком на прибуток яких потребує роз'яснення. Водночас повідомляємо, що питання документального оформлення правочинів щодо реєстрації права власності членів Кооперативу на квартири та нежитлові приміщення у збудованому багатоквартирному будинку за договором пайової участі у будівництві та передачі технічної та іншої документації юридичній особі, що буде здійснювати управління таким будинком, не належить до компетенції ДПС.
При цьому положеннями ПКУ не передбачено різниць для коригування фінансового результату до оподаткування у разі отримання внесків до статутного капіталу (майна) господарської організації, у тому числі пайових внесків, які залучаються житлово-будівельним кооперативом.
Такі операції відображаються згідно з правилами бухгалтерського обліку при формуванні фінансового результату до оподаткування.
Регулювання питань методології бухгалтерського обліку та фінансової звітності здійснюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері бухгалтерського обліку, затверджує національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку, національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку в державному секторі, інші нормативно-правові акти щодо ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності (частина друга статті 6 Закону України від 16 липня 1999 року N 996-ХIV "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні"зі змінами і доповненнями).
Щодо оподаткування ПДВ
Правові основи оподаткування ПДВ встановлено розділом V та підрозділом 2 розділу XX ПКУ.
Згідно з підпунктами "а" і "б" п. 185.1 ст. 185 розділу V ПКУ об'єктом оподаткування ПДВ є операції платників податку з постачання товарів/послуг, місце постачання яких відповідно до статті 186 розділу V ПКУ розташоване на митній території України.
Під постачанням товарів розуміється будь-яка передача права на розпоряджання товарами як власник, у тому числі продаж, обмін чи дарування такого товару, а також постачання товарів за рішенням суду. Продаж (реалізація) товарів - будь-які операції, що здійснюються згідно з договорами купівлі-продажу, міни, поставки та іншими господарськими, цивільно-правовими договорами, які передбачають передачу прав власності на такі товари за плату або компенсацію незалежно від строків її надання, а також операції з безоплатного надання товарів (підпункти 14.1.191 і 14.1.202 п. 14.1 ст. 14 розділу І ПКУ).
Під постачанням послуг розуміється будь-яка операція, що не є постачанням товарів, чи інша операція з передачі права на об'єкти права інтелектуальної власності та інші нематеріальні активи чи надання інших майнових прав стосовно таких об'єктів права інтелектуальної власності, а також надання послуг, що споживаються в процесі вчинення певної дії або провадження певної діяльності. Продаж результатів робіт (послуг) - будь-які операції господарського, цивільно-правового характеру з виконання робіт, надання послуг, надання права на користування або розпоряджання товарами, у тому числі нематеріальними активами та іншими об'єктами власності, що не є товарами, за умови компенсації їх вартості, а також операції з безоплатного надання результатів робіт (послуг) (підпункти 14.1.185 і 14.1.203 п. 14.1 ст. 14 розділу І ПКУ).
Відповідно до пп. 196.1.1 п. 196.1 ст. 196 розділу V ПКУ не є об'єктом оподаткування ПДВ операції з випуску (емісії), розміщення у будь-які форми управління та продажу (погашення, викупу) за кошти цінних паперів, що випущені в обіг (емітовані) суб'єктами підприємницької діяльності, Національним банком України, центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику, органами місцевого самоврядування відповідно до закону, включаючи інвестиційні та іпотечні сертифікати, сертифікати фонду операцій з нерухомістю, деривативи, а також корпоративні права, виражені в інших, ніж цінні папери, формах; обміну зазначених цінних паперів та корпоративних прав, виражених в інших, ніж цінні папери, формах, на інші цінні папери, корпоративні права, виражені в інших, ніж цінні папери, формах; розрахунково-клірингової, реєстраторської та депозитарної діяльності на ринку цінних паперів, а також діяльності з управління активами (у тому числі пенсійними активами, фондами банківського управління), відповідно до закону та інших видів професійної діяльності на фондовому ринку, які підлягають ліцензуванню відповідно до закону.
Враховуючи зазначене, у разі, якщо внесення пайових внесків членами Кооперативу на рахунок Кооперативу для фінансування будівництва здійснюється в обмін на корпоративні права, які виражені в інших, ніж цінні папери, формах, то відповідно до підпункту 196.1.1 пункту 196.1 статті 196 розділу V ПКУ така операція не є об'єктом оподаткування ПДВ.
Особливості оподаткування ПДВ операцій з постачання житла визначено пп. 197.1.14 п. 197.1 ст. 197 розділу V ПКУ.
Так, пп. 197.1.14 п. 197.1 ст. 197 розділу V ПКУ визначено, що звільняються від оподаткування ПДВ операції з постачання житла (об'єктів житлового фонду), крім їх першого постачання, якщо інше не передбачено цим підпунктом.
У цьому підпункті перше постачання житла (об'єкта житлового фонду) означає:
а) першу передачу готового новозбудованого житла (об'єкта житлового фонду) у власність покупця або постачання послуг (включаючи вартість придбаних за рахунок виконавця матеріалів) із спорудження такого житла за рахунок замовника;
б) перший продаж реконструйованого або капітально відремонтованого житла (об'єкта житлового фонду) покупцю, який є особою, іншою, ніж власник такого об'єкта на момент виведення його з експлуатації (використання) у зв'язку з такою реконструкцією або капітальним ремонтом, або постачання послуг (включаючи вартість придбаних за рахунок виконавця матеріалів) на таку реконструкцію чи капітальний ремонт за рахунок замовника.
Отже, у розглянутій у зверненні ситуації, об'єктом оподаткування ПДВ є операція підрядника (будівельної організації) з постачання послуг із спорудження житла Кооперативу, яка для цілей пп. 197.1.14 п. 197.1 ст. 197 розділу V ПКУ є операцією з першого постачання житла і оподатковується ПДВ у загальновстановленому порядку за ставкою 20 відсотків.
Оформлення правовстановлюючих документів на житло (квартири) не є окремою операцією для цілей оподаткування ПДВ.
При цьому, якщо у рамках оформлення правовстановлюючих документів на житло (квартири) Кооператив надає своїм членам додаткові послуги, то за умови, що Кооператив зареєстрований як платник ПДВ, операції з постачання таких послуг оподатковуються ПДВ у загальновстановленому порядку.
Податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію (п. 52.2 ст. 52 ПКУ).
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ
13.02.2020 N 579/6/99-00-07-02-02-06/ІПК
Державна податкова служба України розглянула звернення щодо виникнення податкових наслідків з податку на прибуток підприємств і ПДВ у разі внесення членами Кооперативу на рахунок Кооперативу пайових внесків для фінансування будівництва житлового будинку та видачі/передачі Кооперативом документів членам Кооперативу для подальшої реєстрації права власності на квартири, нежитлові приміщення після введення такого житлового будинку (об'єкта будівництва) в експлуатацію, а також інших документів, та, керуючись статтею 52 розділу II Податкового кодексу України (далі - ПКУ), повідомляє.
Як вбачається із звернення, Кооператив самостійно не здійснює будівництво житлового будинку, а залучає для цілей такого будівництва підрядника (будівельну організацію).
Правові, організаційні, економічні та соціальні основи функціонування кооперації в Україні визначено Законом України від 10 липня 2003 року N 1087-IV "Про кооперацію" зі змінами і доповненнями (далі - Закон N 1087).
Відповідно до абзацу п'ятого статті 2 Закону N 1087 обслуговуючий кооператив - це кооператив, який утворюється шляхом об'єднання фізичних та/або юридичних осіб для надання послуг переважно членам кооперативу, а також іншим особам з метою провадження їх господарської діяльності. Обслуговуючі кооперативи надають послуги іншим особам в обсягах, що не перевищують 20 відсотків загального обороту кооперативу.
Пай - це майновий поворотний внесок члена (асоційованого члена) кооперативу у створення та розвиток кооперативу, який здійснюється шляхом передачі кооперативу майна, в тому числі грошей, майнових прав, а також земельної ділянки (абзац сьомий ст. 2 Закону N 1087).
Особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку, регулювання правових, організаційних та економічних відносин, пов'язаних з реалізацією прав та виконанням обов'язків співвласників багатоквартирного будинку щодо його утримання та управління визначає Закон України від 14 травня 2015 року N 417-VIII "Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку" (зі змінами та доповненнями).