Про затвердження Змін до Інструкції про порядок відображення в бухгалтерському обліку банками України поточних і відстрочених податкових активів та податкових зобовязань

Національний банк України Постанова від 21.09.2020 №135
Последняя редакция от 21.09.2020. Прийняття
Реквизиты

Издатель: Національний банк України

Тип Постанова

Дата 21.09.2020

Номер 135

Статус Действует

Документ подготовлен в системе iplex
Офіційно опубліковано 24.09.2020
Правління Національного банку України
П О С Т А Н О В А
21.09.2020 № 135
Про затвердження Змін до Інструкції про порядок відображення в бухгалтерському обліку банками України поточних і відстрочених податкових активів та податкових зобов'язань
Відповідно до статей 7, 15, 41, 56 Закону України "Про Національний банк України", статті 68 Закону України "Про банки і банківську діяльність", з метою вдосконалення нормативно-правових актів, які встановлюють порядок ведення бухгалтерського обліку в банках України, Правління Національного банку України
постановляє:
1. Затвердити Зміни до Інструкції про порядок відображення в бухгалтерському обліку банками України поточних і відстрочених податкових активів та податкових зобов'язань, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 17 березня 2009 року № 140, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 02 квітня 2009 року за № 291/16307, що додаються.
2. Департаменту бухгалтерського обліку (Богдан Лукасевич) після офіційного опублікування довести до відома банків України інформацію про прийняття цієї постанови.
3. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на заступника Голови Національного банку України Ярослава Матузку.
4. Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування.
ГоловаКирило ШЕВЧЕНКО
Інд. 60
ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Правління
Національного банку України
21 вересня 2020 року № 135
Зміни до Інструкції про порядок відображення в бухгалтерському обліку банками України поточних і відстрочених податкових активів та податкових зобов'язань
1. Пункт 1.4 глави 1 викласти в такій редакції:
"1.4. Терміни, що використовуються в цій Інструкції, уживаються в такому значенні:
1) балансова база активу - вартість, за якою актив відображений у балансі;
2) балансова база зобов'язання - вартість, за якою зобов'язання відображене в балансі;
3) витрати (дохід) з податку на прибуток - загальна сума витрат (доходу) з податку на прибуток, яка складається з поточного податку на прибуток з урахуванням відстроченого податкового зобов'язання і відстроченого податкового активу;
4) відстрочені податкові активи (далі - ВПА) - суми податків на прибуток, що підлягають відшкодуванню в майбутніх періодах відповідно до:
тимчасових різниць, що підлягають вирахуванню;
перенесення невикористаних податкових збитків на майбутні періоди; та перенесення невикористаних податкових пільг на майбутні періоди;
5) відстрочені податкові зобов'язання (далі - ВПЗ) - суми податків на прибуток, що підлягають сплаті в майбутніх періодах відповідно до оподатковуваних тимчасових різниць;
6) обліковий прибуток - прибуток або збиток за період до вирахування податкових витрат;
7) оподаткований прибуток (податковий збиток) - прибуток (збиток) за період, визначений відповідно до правил, установлених податковими органами, згідно з якими податки на прибуток підлягають сплаті (відшкодуванню);
8) податкова база активу або зобов'язання - сума, яка використовується для цілей оподаткування цього активу або зобов'язання;
9) податкові витрати (податковий дохід) - загальна сума, що включається до визначення прибутку або збитку за період відповідно до поточних та відстрочених податків;
10) поточний податок - сума податків на прибуток, що підлягають сплаті (відшкодуванню) щодо оподаткованого прибутку (податкового збитку) за період;
11) тимчасові різниці - різниці між балансовою вартістю активу чи зобов'язання в звіті про фінансовий стан та їх податковою базою. Тимчасові різниці можуть бути:
тимчасовими різницями, що підлягають оподаткуванню, - тимчасові різниці, які під час визначення суми оподаткованого прибутку (податкового збитку) майбутніх періодів спричинять виникнення сум, що підлягають оподаткуванню, коли балансова вартість активу або зобов'язання відшкодовується чи погашається; або
тимчасовими різницями, що підлягають вирахуванню, - тимчасові різниці, які під час визначення суми оподаткованого прибутку (податкового збитку) майбутніх періодів спричинять виникнення сум, що підлягають вирахуванню, коли балансова вартість активу чи зобов'язання відшкодовується або погашається.".
2. У главі 2:
1) у пункті 2.13 слова "(переоцінка основних засобів, переоцінка цінних паперів у портфелі банку на продаж тощо)" виключити;
2) пункти 2.14, 2.16, 2.17 викласти в такій редакції:
"2.14. Банк здійснює відображення в бухгалтерському обліку поточних та відстрочених податкових активів і зобов'язань за відповідними рахунками Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 11 вересня 2017 року № 89 (зі змінами).";
"2.16. Банк відображає в обліку визнання ВПЗ такою бухгалтерською проводкою:
Дебет - 7900, відповідні рахунки капіталу з обліку результатів переоцінки;
Кредит - 3621.
2.17. Банк відображає в обліку визнання ВПА такою бухгалтерською проводкою:
Дебет - 3521;
Кредит - 7900, відповідні рахунки капіталу з обліку результатів переоцінки.".
(Текст взято з сайту НБУ http://www.bank.gov.ua/)
Офіційно опубліковано 24.09.2020
Правління Національного банку України
П О С Т А Н О В А
21.09.2020 № 135
Про затвердження Змін до Інструкції про порядок відображення в бухгалтерському обліку банками України поточних і відстрочених податкових активів та податкових зобов'язань
Відповідно до статей 7, 15, 41, 56 Закону України "Про Національний банк України", статті 68 Закону України "Про банки і банківську діяльність", з метою вдосконалення нормативно-правових актів, які встановлюють порядок ведення бухгалтерського обліку в банках України, Правління Національного банку України
постановляє:
1. Затвердити Зміни до Інструкції про порядок відображення в бухгалтерському обліку банками України поточних і відстрочених податкових активів та податкових зобов'язань, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 17 березня 2009 року № 140, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 02 квітня 2009 року за № 291/16307, що додаються.
2. Департаменту бухгалтерського обліку (Богдан Лукасевич) після офіційного опублікування довести до відома банків України інформацію про прийняття цієї постанови.
3. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на заступника Голови Національного банку України Ярослава Матузку.
4. Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування.
ГоловаКирило ШЕВЧЕНКО
Інд. 60
ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Правління
Національного банку України
21 вересня 2020 року № 135
Зміни до Інструкції про порядок відображення в бухгалтерському обліку банками України поточних і відстрочених податкових активів та податкових зобов'язань
1. Пункт 1.4 глави 1 викласти в такій редакції:

30 днiв передплати безкоштовно!