Про затвердження Змін до Інструкції про порядок регулювання діяльності банків в Україні

Національний банк України Постанова від 03.12.2021 №131
Реквизиты

Издатель: Національний банк України

Тип Постанова

Дата 03.12.2021

Номер 131

Статус Действует

Документ подготовлен в системе iplex
Офіційно опубліковано 06.12.2021
Правління Національного банку України
П О С Т А Н О В А
03.12.2021 № 131
Про затвердження Змін до Інструкції про порядок регулювання діяльності банків в Україні
постановляє:
1. Затвердити Зміни до Інструкції про порядок регулювання діяльності банків в Україні, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 28 серпня 2001 року № 368, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 26 вересня 2001 року за № 841/6032 (зі змінами), що додаються.
2. Департаменту методології регулювання діяльності банків (Наталія Іваненко) після офіційного опублікування довести до відома банків України інформацію про прийняття цієї постанови.
3. Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування.
В. о. ГоловиЮрій ГЕЛЕТІЙ
Інд. 22
ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Правління
Національного банку України
03 грудня 2021 року № 131
Зміни до Інструкції про порядок регулювання діяльності банків в Україні
1. В абзаці дев'ятнадцятому розділу І слова "буфера запасу (консервації) капіталу та контрциклічного буфера" замінити словами "буфера консервації, контрциклічного буфера та буфера системного ризику"
2. Главу 3 розділу ІV викласти в такій редакції:
"Глава 3. Буфери капіталу. Комбінований буфер капіталу
1. Банк формує буфери капіталу, а саме:
1) буфер консервації;
2) контрциклічний буфер;
3) буфер системної важливості, якщо банк набув статусу системно важливого банку;
4) буфер системного ризику.
Сукупний розмір буферів капіталу, щодо яких Національний банк прийняв рішення про їх формування згідно з вимогами пунктів 2-5 глави 3 розділу IV цієї Інструкції, є комбінованим буфером капіталу.
2. Банк формує буфер консервації в розмірі 2,5% від загального обсягу ризику.
Рішення про дату початку формування банками буфера консервації та графік поетапного досягнення встановленого розміру приймається Правлінням Національного банку.
Національний банк доводить зміст прийнятого рішення до відома банків не пізніше ніж за шість місяців до дати запровадження буфера консервації.
3. Банк формує контрциклічний буфер у порядку, установленому Національним банком.
Національний банк установлює вимоги до формування банками контрциклічного буфера в разі виявлення ознак надмірного зростання кредитування/інших ознак, які свідчать про підвищення системних ризиків.
Національний банк установлює розмір контрциклічного буфера в межах 0-2,5% від загального обсягу ризику банку.
Рішення про дату початку, порядок формування банками контрциклічного буфера, розмір/збільшення розміру цього буфера, графік поетапного досягнення встановленого розміру (за потреби) приймається Правлінням Національного банку та містить інформацію про підстави і цілі запровадження/збільшення розміру цього буфера.
Національний банк доводить зміст прийнятого рішення до відома банків не пізніше ніж за 12 місяців до дати запровадження контрциклічного буфера.
4. Банк, який набув статусу системно важливого банку, формує буфер системної важливості відповідно до розділу X цієї Інструкції.
Рішення про дату початку формування банками буфера системної важливості приймається Правлінням Національного банку.
Національний банк доводить зміст прийнятого рішення до відома банків не пізніше ніж за шість місяців до дати запровадження буфера системної важливості.
5. Банк формує буфер системного ризику в порядку, установленому Національним банком.
Національний банк установлює вимоги до формування банками буфера системного ризику в разі виявлення ознак, які свідчать про підвищення системних ризиків (за винятком ризиків, урахованих для встановлення контрциклічного буфера капіталу).
Національний банк установлює розмір буфера системного ризику в межах 0-3% від загального обсягу ризику банку.
Рішення про дату початку та порядок формування банками буфера системного ризику, розмір/збільшення розміру цього буфера, графік поетапного досягнення встановленого розміру (за потреби) приймається Правлінням Національного банку та містить інформацію про підстави і цілі запровадження/збільшення розміру цього буфера, перелік банків, які зобов'язані його формувати, та/або критерії, на підставі яких визначаються такі банки.
Національний банк доводить зміст прийнятого рішення до відома банків не пізніше ніж за шість місяців до дати запровадження буфера системного ризику.
6. Банк формує буфери капіталу за рахунок елементів основного капіталу, визначених відповідно до підпунктів "а" - "ґ" та "е" пункту 1.3 глави 1 розділу ІІ цієї Інструкції та з урахуванням підпункту "б" пункту 1.4 глави 1 розділу ІІ цієї Інструкції.
7. Банк дотримується комбінованого буфера капіталу за умови одночасного забезпечення виконання таких вимог:
1) фактичне значення нормативу достатності (адекватності) регулятивного капіталу (Н2) становить не менше, ніж сукупний розмір нормативного значення цього нормативу та комбінованого буфера капіталу;
2) фактичне значення нормативу достатності основного капіталу (Н3) становить не менше, ніж сукупний розмір нормативного значення цього нормативу та комбінованого буфера капіталу.".
3. У розділі IX:
1) заголовок розділу доповнити словами "та комбінованого буфера капіталу";
2) у главі 1:
заголовок глави викласти в такій редакції:
"Глава 1. Контроль за дотриманням банками економічних нормативів та комбінованого буфера капіталу";
пункт 1.1 після слів "економічних нормативів" доповнити словами "та комбінованого буфера капіталу";
у пункті 1.2:
абзац перший після слів "економічних нормативів" доповнити словами "та комбінованого буфера капіталу";
в абзаці другому підпункту "б" слово "інвестування" замінити словами "нормативи інвестування";
абзац другий підпункту "в" доповнити словами "та комбінований буфер капіталу";
пункт 1.3 викласти в такій редакції:
"1.3. Недотримання банком економічних нормативів та/або комбінованого буфера капіталу є підставою для розгляду Національним банком питання щодо застосування заходу впливу згідно зі статтею 73 Закону України "Про банки і банківську діяльність" та нормативно-правовими актами Національного банку з питань застосування заходів впливу.".
4. У пункті 3 розділу X:
1) в абзаці першому слова, літеру та цифру "понад нормативне значення нормативу достатності основного капіталу (Н3)" замінити словами, цифрами та знаком "в межах 1-2% від загального обсягу ризику";
2) в абзаці другому заголовок колонки 4 таблиці доповнити словами "від загального обсягу ризику";
3) абзац третій доповнити словами "від загального обсягу ризику";
4) абзац четвертий виключити.
(Текст взято з сайту НБУ http://www.bank.gov.ua/)
Офіційно опубліковано 06.12.2021
Правління Національного банку України
П О С Т А Н О В А
03.12.2021 № 131
Про затвердження Змін до Інструкції про порядок регулювання діяльності банків в Україні
постановляє:
1. Затвердити Зміни до Інструкції про порядок регулювання діяльності банків в Україні, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 28 серпня 2001 року № 368, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 26 вересня 2001 року за № 841/6032 (зі змінами), що додаються.
2. Департаменту методології регулювання діяльності банків (Наталія Іваненко) після офіційного опублікування довести до відома банків України інформацію про прийняття цієї постанови.
3. Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування.
В. о. ГоловиЮрій ГЕЛЕТІЙ
Інд. 22
ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Правління
Національного банку України
03 грудня 2021 року № 131
Зміни до Інструкції про порядок регулювання діяльності банків в Україні

30 днiв передплати безкоштовно!