Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України

Національний банк України Постанова від 17.06.2021 №54
Реквизиты

Издатель: Національний банк України

Тип Постанова

Дата 17.06.2021

Номер 54

Статус Действует

Документ подготовлен в системе iplex
ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
17.06.2021 № 54
Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України
Відповідно до статей 7, 15, 56 Закону України "Про Національний банк України", Закону України "Про всеукраїнський референдум" та з метою приведення положень нормативно-правового акта Національного банку України до вимог законодавства України Правління Національного банку України
постановляє:
1. Унести до постанови Правління Національного банку України від 15 липня 2020 року N 102 "Про затвердження Порядку відкриття і закриття рахунків виборчих фондів" такі зміни:
1) заголовок доповнити словами "та фондів всеукраїнського референдуму";
2) пункт 1 після слів "виборчих фондів" доповнити словами "та фондів всеукраїнського референдуму".
2. Затвердити Зміни до Порядку відкриття і закриття рахунків виборчих фондів, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 15 липня 2020 року N 102 (зі змінами), що додаються.
3. Департаменту платіжних систем та інноваційного розвитку (Андрій Поддєрьогін) після офіційного опублікування довести до відома банків України інформацію про прийняття цієї постанови.
4. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на заступника Голови Національного банку України Олексія Шабана.
5. Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування.
ГоловаКирило ШЕВЧЕНКО
ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Правління Національного банку України
17 червня 2021 року N 54
Зміни
до Порядку відкриття і закриття рахунків виборчих фондів
1. Заголовок доповнити словами "та фондів всеукраїнського референдуму".
2. Розділ I викласти в такій редакції:
"I. Загальні положення
1. Цей Порядок розроблений відповідно до Виборчого кодексу України, Законів України "Про всеукраїнський референдум", "Про банки і банківську діяльність", "Про платіжні системи та переказ коштів в Україні", іншого законодавства України та нормативно-правових актів Національного банку України (далі - Національний банк).
2. Цей Порядок регулює відкриття і закриття банками, їхніми відокремленими підрозділами, які здійснюють банківську діяльність від імені банку, та філіями іноземних банків в Україні (далі - банки) накопичувальних, поточних рахунків:
виборчих фондів відповідних кандидатів, політичних партій, місцевих організацій політичних партій під час підготовки та проведення виборів Президента України, народних депутатів України, місцевих виборів;
фонду ініціативної групи всеукраїнського референдуму за народною ініціативою (далі - фонд ініціативної групи), фонду агітації щодо ініціативи проведення всеукраїнського референдуму за народною ініціативою політичної партії, громадської організації (далі - фонд агітації щодо ініціативи партії, громадської організації) під час збору підписів виборців на підтримку ініціативи проведення всеукраїнського референдуму за народною ініціативою;
фондів всеукраїнського референдуму ініціативних груп, а також політичних партій, громадських організацій під час підготовки та проведення всеукраїнського референдуму.
3. У цьому Порядку терміни вживаються в таких значеннях:
1) клієнт - кандидат на пост Президента України, зареєстрований Центральною виборчою комісією (далі - кандидат на пост Президента України); політична партія, кандидати в народні депутати України від якої включені до загальнодержавного, регіонального виборчих списків та зареєстровані Центральною виборчою комісією / яка здійснює агітацію щодо ініціативи проведення всеукраїнського референдуму за народною ініціативою / яка зареєстрована Центральною виборчою комісією як прихильник чи опонент питання всеукраїнського референдуму (далі - партія); кандидат у народні депутати України, включений політичною партією до загальнодержавного, регіонального виборчого списку та зареєстрований Центральною виборчою комісією (далі - кандидат у народні депутати); місцева організація політичної партії, кандидати в депутати включені нею до відповідних виборчих списків та зареєстровані відповідною територіальною виборчою комісією (далі - організація партії); кандидат у депутати, у тому числі включений до виборчого списку організації партії (далі - кандидат у депутати), кандидат на посаду сільського, селищного, міського голови, зареєстрований територіальною виборчою комісією; ініціативна група всеукраїнського референдуму за народною ініціативою, зареєстрована Центральною виборчою комісією (далі - ініціативна група); громадська організація, яка здійснює агітацію щодо ініціативи проведення всеукраїнського референдуму за народною ініціативою / зареєстрована Центральною виборчою комісією як прихильник чи опонент питання всеукраїнського референдуму (далі - громадська організація);
2) накопичувальний рахунок - поточний рахунок, який відкривається банком клієнту - кандидату на пост Президента України / партії / організації партії / громадській організації на договірній основі, на який надходять кошти для фінансування виборчої кампанії клієнта / заходів агітації всеукраїнського референдуму;
3) перелік - перелік розпорядників рахунків клієнтів (далі - розпорядник), які відповідно до Виборчого кодексу України, Закону України "Про всеукраїнський референдум" мають виключне право розпоряджатися відповідними рахунками клієнта і підписувати розрахункові документи;
4) поточний рахунок - рахунок, який відкривається банком клієнту на договірній основі для здійснення операцій, визначених Виборчим кодексом України, Законом України "Про всеукраїнський референдум";
5) представник клієнта - уповноважена особа клієнта, яка на законних підставах має право відкривати рахунки від імені клієнта.
Інші терміни, що вживаються в цьому Порядку, застосовуються в значеннях, визначених законодавством України.
4. Рахунки клієнтів відкриваються в банках у національній валюті.
Витрачання коштів із поточних рахунків клієнтів здійснюється відповідно до вимог Виборчого кодексу України, Закону України "Про всеукраїнський референдум" виключно в безготівковій формі.
5. Банк не має права відмовити клієнту у відкритті рахунку, вчинення відповідних операцій за яким передбачено законом, установчими документами банку та наданою йому ліцензією, крім випадків, коли банк не має можливості прийняти на банківське обслуговування або якщо така відмова допускається законом чи банківськими правилами.
6. Умови відкриття рахунку та особливості його функціонування визначаються в договорі банківського рахунку, що укладається між банком і його клієнтом, і не повинні суперечити вимогам цього Порядку.
Договір банківського рахунку укладається між банком та клієнтом з урахуванням вимог, визначених Законом України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг".
Договір банківського рахунку, який укладається банком із клієнтом - кандидатом на пост Президента України, кандидатом у народні депутати, кандидатом у депутати, кандидатом на посаду сільського, селищного, міського голови, може бути підписаний цифровим власноручним підписом кандидата (представника кандидата).
Текст заяви про відкриття рахунку може бути зазначений у договорі банківського рахунку в довільній формі, але зі збереженням реквізитів, передбачених у відповідних додатках до цього Порядку.
7. Клієнт подає/надсилає до банку під час відкриття рахунку перелік. Перелік складається клієнтом у довільній формі або у формі, визначеній банком, та має містити такі обов'язкові реквізити: прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) розпорядника рахунку та його підпис. Перелік засвідчується підписом відповідного кандидата / керівника партії / організації партії / громадської організації / представника ініціативної групи. Підпис розпорядника рахунку клієнта не зазначається в переліку, якщо розпорядження рахунком здійснюватиметься лише за допомогою систем дистанційного обслуговування.
Форма переліку, порядок подання/надсилання клієнтами переліку, внесення змін до переліку встановлюються банком самостійно у внутрішніх документах.
7 -1. Відповідний кандидат / представник клієнта / розпорядник, який відкриває рахунок, має право пред'явити уповноваженому працівнику банку e-паспорт / e-паспорт для виїзду за кордон / дані про реєстраційний номер облікової картки платника податків на електронному носії, критерії якого підтримують використання мобільного додатка "Дія".
8. Вимоги щодо створення, зберігання електронних документів та використання цифрового власноручного підпису відповідними кандидатами (їхніми представниками), електронних підписів під час відкриття банками рахунків клієнтів у випадках, передбачених цим Порядком, регулюються Законами України "Про електронні документи та електронний документообіг", "Про електронні довірчі послуги" та нормативно-правовими актами Національного банку з питань застосування цифрового власноручного підпису, електронного підпису в банківській системі України.
9. Банк формує справу з юридичного оформлення рахунку з документів, що подаються клієнтом під час відкриття рахунку, а також інформації, отриманої з офіційних та/або надійних джерел під час виконання вимог Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" та нормативно-правового акта Національного банку з питань фінансового моніторингу (далі - законодавство з питань фінансового моніторингу), та документів, що підтверджують повноваження представника (розпорядника) клієнта на розпорядження рахунком клієнта. Порядок зберігання документів у справі з юридичного оформлення рахунку банк установлює самостійно згідно з його внутрішніми документами.
Справа з юридичного оформлення рахунку клієнта банку після його закриття має зберігатися банком протягом строку, установленого законодавством з питань фінансового моніторингу.
10. Банк не пізніше наступного робочого дня після дня відкриття рахунку клієнта повідомляє в установленому законодавством України порядку:
1) Центральну виборчу комісію та Національне агентство з питань запобігання корупції про відкриття рахунку виборчого фонду кандидата на пост Президента України, партії / поточного рахунку фонду ініціативної групи / поточного рахунку фонду всеукраїнського референдуму ініціативної групи / поточного рахунку фонду агітації щодо ініціативи партії, громадської організації / рахунку фонду всеукраїнського референдуму партії, громадської організації та їх реквізити;
2) регіональне або територіальне представництво Центральної виборчої комісії та Національне агентство з питань запобігання корупції про відкриття поточного рахунку власного виборчого фонду кандидата в народні депутати і його реквізити;
3) відповідну територіальну виборчу комісію про відкриття рахунку виборчого фонду організації партії, кандидата в депутати, кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови та його реквізити.
11. Банк відкриває рахунок клієнту лише після здійснення його ідентифікації та верифікації банком.
Ідентифікація та верифікація клієнта (його представника, розпорядника) здійснюються банком відповідно до вимог законодавства з питань фінансового моніторингу.
Представник клієнта - кандидата на пост Президента України, кандидата в народні депутати, кандидата в депутати, кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови під час відкриття рахунку виборчого фонду відповідного кандидата має пред'явити документи, які дають змогу банку здійснити його ідентифікацію та верифікацію.
Банк зобов'язаний з метою здійснення ідентифікації та верифікації партії / організації партії / громадської організації під час відкриття рахунків отримувати відомості, що містяться про неї в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (далі - Єдиний державний реєстр), у вигляді безоплатного доступу через портал електронних сервісів, у яких зазначені дані про взяття на облік у контролюючих органах як платника податків. Банк зберігає отримані з Єдиного державного реєстру відомості про партію / організацію партії / громадську організацію в порядку, визначеному внутрішніми документами банку.".
3. Порядок доповнити трьома новими розділами VII - IX такого змісту:
"VII. Відкриття і закриття поточних рахунків фонду ініціативної групи / фонду всеукраїнського референдуму ініціативної групи
30. Ініціативна група зобов'язана відкрити один поточний рахунок фонду ініціативної групи не пізніш як на десятий день з дня її реєстрації Центральною виборчою комісією.
Поточний рахунок фонду ініціативної групи в разі проголошення всеукраїнського референдуму за народною ініціативою використовується як накопичувальний рахунок фонду всеукраїнського референдуму ініціативної групи.
Ініціативна група має право відкривати в банках України поточні рахунки свого фонду всеукраїнського референдуму з розрахунку не більше одного поточного рахунку на території одного територіального округу всеукраїнського референдуму. Один поточний рахунок фонду всеукраїнського референдуму може обслуговувати декілька територіальних округів всеукраїнського референдуму.
31. Банк відкриває поточний рахунок фонду ініціативної групи для фінансування заходів з підготовки та збору підписів виборців на підтримку ініціативи проведення всеукраїнського референдуму за народною ініціативою, агітації щодо підтримки такої ініціативи в такому порядку.
Представник ініціативної групи має:
1) пред'явити паспорт або інший документ, що посвідчує особу, документ, виданий відповідним контролюючим органом, що засвідчує реєстрацію фізичної особи - представника ініціативної групи в Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків, та документ, що підтверджує його повноваження;
2) заповнити заяву про відкриття рахунку (додаток 3);
3) подати копію рішення Центральної виборчої комісії про реєстрацію ініціативної групи, засвідчену Центральною виборчою комісією.
Між банком і клієнтом укладається в письмовій формі договір банківського рахунку.
Банк у разі проголошення всеукраїнського референдуму за народною ініціативою видає представнику ініціативної групи довідку про відкриття поточного рахунку фонду ініціативної групи в довільній формі, яка має містити такі основні реквізити: ініціативна група, якій відкрито поточний рахунок; номер поточного рахунку; найменування банку, в якому відкрито поточний рахунок.
32. Банк відкриває поточний рахунок фонду всеукраїнського референдуму ініціативної групи в такому порядку.
Представник ініціативної групи має:
1) пред'явити паспорт або інший документ, що посвідчує особу, документ, виданий відповідним контролюючим органом, що засвідчує реєстрацію фізичної особи - представника ініціативної групи в Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків, та документ, що підтверджує його повноваження;
2) заповнити заяву про відкриття рахунку (додаток 3);
3) подати довідку банку про відкриття поточного рахунку фонду ініціативної групи.
Між банком і клієнтом укладається в письмовій формі договір банківського рахунку.
33. Банк закриває поточний рахунок фонду ініціативної групи не пізніш як на п'ятий день після отримання письмового повідомлення Центральної виборчої комісії про припинення ініціативи щодо проведення всеукраїнського референдуму за народною ініціативою або в разі проголошення всеукраїнського референдуму за народною ініціативою - на п'ятнадцятий день з дня офіційного оприлюднення Центральною виборчою комісією результатів всеукраїнського референдуму за народною ініціативою, припинення процесу всеукраїнського референдуму за народною ініціативою.
Банк закриває поточні рахунки фонду всеукраїнського референдуму ініціативної групи на п'ятнадцятий день з дня офіційного оприлюднення Центральною виборчою комісією результатів всеукраїнського референдуму за народною ініціативою, припинення процесу всеукраїнського референдуму за народною ініціативою.
VIII. Відкриття і закриття поточного рахунку фонду агітації щодо ініціативи партії, громадської організації
34. Партія, громадська організація мають право відкрити поточний рахунок фонду агітації щодо ініціативи після дня оприлюднення на офіційному вебсайті Центральної виборчої комісії повідомлення про реєстрацію ініціативної групи та до моменту закінчення строку збору підписів громадян на підтримку цієї ініціативи.
35. Банк відкриває поточний рахунок фонду агітації щодо ініціативи партії, громадської організації в такому порядку.
Представник партії, громадської організації має:
1) пред'явити паспорт або інший документ, що посвідчує особу, документ, виданий відповідним контролюючим органом, що засвідчує реєстрацію фізичної особи - представника партії, громадської організації в Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків, та документ, що підтверджує його повноваження;
2) заповнити заяву про відкриття рахунку (додаток 3).
Між банком і клієнтом укладається в письмовій формі договір банківського рахунку.
36. Банк закриває поточний рахунок фонду агітації щодо ініціативи партії, громадської організації на п'ятнадцятий день з дня завершення строку збирання підписів або припинення ініціативи з підстави, передбаченої Законом України "Про всеукраїнський референдум".
IX. Відкриття і закриття рахунків фонду всеукраїнського референдуму партії, громадської організації
37. Партія, громадська організація, зареєстровані як прихильники чи опоненти питання всеукраїнського референдуму, для фінансування своїх заходів агітації всеукраїнського референдуму зобов'язані відкрити рахунок свого фонду всеукраїнського референдуму не пізніш як на десятий день з дня реєстрації їх Центральною виборчою комісією як прихильника чи опонента питання всеукраїнського референдуму.
Партія, громадська організація відкривають один накопичувальний рахунок фонду всеукраїнського референдуму в банку України, визначеному на власний розсуд, а також не більше одного поточного рахунку в банку в межах територіального округу з всеукраїнського референдуму.
38. Банк відкриває накопичувальний рахунок фонду всеукраїнського референдуму партії, громадської організації в такому порядку.
Представник партії, громадської організації має:
1) пред'явити паспорт або інший документ, що посвідчує особу, документ, виданий відповідним контролюючим органом, що засвідчує реєстрацію фізичної особи - представника партії, громадської організації в Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків, та документ, що підтверджує його повноваження;
2) заповнити заяву про відкриття рахунку (додаток 3);
3) подати копію рішення Центральної виборчої комісії про реєстрацію партії, громадської організації як прихильника чи опонента питання всеукраїнського референдуму, засвідчену Центральною виборчою комісією.
Між банком і клієнтом укладається в письмовій формі договір банківського рахунку.
Банк видає представнику партії, громадської організації довідку про відкриття накопичувального рахунку фонду всеукраїнського референдуму партії, громадської організації в довільній формі, яка має містити такі основні реквізити: повне найменування партії, громадської організації, яким відкрито накопичувальний рахунок; номер накопичувального рахунку; найменування банку, в якому відкрито накопичувальний рахунок.
39. Банк відкриває поточний рахунок фонду всеукраїнського референдуму партії, громадської організації в такому порядку.
Представник партії, громадської організації має:
1) пред'явити паспорт або інший документ, що посвідчує особу, документ, виданий відповідним контролюючим органом, що засвідчує реєстрацію фізичної особи - представника партії, громадської організації в Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків, та документ, що підтверджує його повноваження;
2) заповнити заяву про відкриття рахунку (додаток 3);
3) подати довідку банку про відкриття накопичувального рахунку фонду всеукраїнського референдуму партії, громадської організації.
Між банком і клієнтом укладається в письмовій формі договір банківського рахунку.
40. Банк закриває рахунок фонду всеукраїнського референдуму партії, громадської організації на п'ятнадцятий день з дня офіційного оприлюднення Центральною виборчою комісією результатів всеукраїнського референдуму, припинення процесу всеукраїнського референдуму.".
4. У додатках до Порядку:
1) у відмітці до додатків 1, 2 після слів "виборчих фондів" доповнити словами "та фондів всеукраїнського референдуму";
2) Порядок доповнити новим додатком такого змісту:
"Додаток 3
до Порядку відкриття і закриття
рахунків виборчих фондів та фондів
всеукраїнського референдуму
(підпункт 2 пункту 31 розділу VII)
Заява
про відкриття рахунку
1. Найменування банку _________________________________________________________________
2. Найменування клієнта банку, що відкриває рахунок, ___________________________________________________________
(ініціативна група, повне найменування партії,
___________________________________________________________
громадської організації)

Код за ЭДРПОУ
4. Прошу відкрити ______________________________________________ рахунок фонду ініціативної
(накопичувальний, поточний)
групи / фонду всеукраїнського референдуму ініціативної групи, партії, громадської організації / фонду агітації щодо ініціативи партії, громадської організації.
5. ___________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
6. Додаткова інформація
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
7. Керівник партії / громадської організації / представник ініціативної групи______________________________________
(підпис, ініціали, прізвище)
8. "___" ____________ 20__ р.
9. М. П. партії / громадської організації

_____________________________________________________________________________________
10. Відмітки банку
11. Відкрити рахунок фонду дозволяю.15. Документи на оформлення відкриття рахунку перевірив
12. Керівник (підпис) (уповноважена керівником особа)______________________________________
(посада і підпис уповноваженої особи, яка відповідно до внутрішніх документів банку має право надавати банківську послугу з відкриття рахунків клієнтам)
13. Дата відкриття рахунку16. Головний бухгалтер
"___" ____________ 20__ р.
14. Номер рахунку
______________________________________
(інша відповідальна особа, яка контролює правильність присвоєння номера рахунку) (підпис)
Пояснення
до заповнення заяви про відкриття рахунку (далі - заява)
1. Керівник партії, громадської організації / представник ініціативної групи, який відкриває рахунок фонду агітації щодо ініціативи партії, громадської організації / фонду всеукраїнського референдуму партії, громадської організації / фонду ініціативної групи / фонду всеукраїнського референдуму ініціативної групи, зазначає в пункті 5 заяви таку інформацію: "Даю дозвіл на надання Центральній виборчій комісії та Національному агентству з питань запобігання корупції відомостей про операції за цим рахунком".
2. Використання печатки партією / громадською організацією у пункті 9 заяви не обов'язкове.".
ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
17.06.2021 № 54
Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України
Відповідно до статей 7, 15, 56 Закону України "Про Національний банк України", Закону України "Про всеукраїнський референдум" та з метою приведення положень нормативно-правового акта Національного банку України до вимог законодавства України Правління Національного банку України
постановляє:
1. Унести до постанови Правління Національного банку України від 15 липня 2020 року N 102 "Про затвердження Порядку відкриття і закриття рахунків виборчих фондів" такі зміни:
1) заголовок доповнити словами "та фондів всеукраїнського референдуму";
2) пункт 1 після слів "виборчих фондів" доповнити словами "та фондів всеукраїнського референдуму".
2. Затвердити Зміни до Порядку відкриття і закриття рахунків виборчих фондів, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 15 липня 2020 року N 102 (зі змінами), що додаються.
3. Департаменту платіжних систем та інноваційного розвитку (Андрій Поддєрьогін) після офіційного опублікування довести до відома банків України інформацію про прийняття цієї постанови.
4. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на заступника Голови Національного банку України Олексія Шабана.
5. Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування.
ГоловаКирило ШЕВЧЕНКО
ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Правління Національного банку України
17 червня 2021 року N 54
Зміни
до Порядку відкриття і закриття рахунків виборчих фондів
1. Заголовок доповнити словами "та фондів всеукраїнського референдуму".
2. Розділ I викласти в такій редакції:

30 днiв передплати безкоштовно!