Про затвердження Змін до Положення про здійснення оцінки стійкості банків і банківської системи України

Національний банк України Постанова від 28.04.2021 №36
Реквизиты

Издатель: Національний банк України

Тип Постанова

Дата 28.04.2021

Номер 36

Статус Действует

Документ подготовлен в системе iplex
Офіційно опубліковано 29.04.2021
Правління Національного банку України
П О С Т А Н О В А
28.04.2021 № 36
Про затвердження Змін до Положення про здійснення оцінки стійкості банків і банківської системи України
Відповідно до статей 6, 7, 15, 55, 56 Закону України "Про Національний банк України", статей 35, 66, 67, 70 Закону України "Про банки і банківську діяльність", з метою визначення необхідного рівня нормативів достатності капіталу банків для забезпечення їх стійкості Правління Національного банку України
постановляє:
1. Затвердити Зміни до Положення про здійснення оцінки стійкості банків і банківської системи України, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 22 грудня 2017 року № 141 (зі змінами), що додаються.
2. Департаменту методології регулювання діяльності банків (Наталія Іваненко) після офіційного опублікування довести до відома банків України інформацію про прийняття цієї постанови.
3. Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування.
ГоловаКирило ШЕВЧЕНКО
Інд. 22
ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Правління
Національного банку України
28 квітня 2021 року № 36
Зміни до Положення про здійснення оцінки стійкості банків і банківської системи України
1. У розділі І:
1) у пункті 2 слово "нерухомого" виключити;
2) у пункті 4:
підпункти 7-1 - 7-4 замінити п'ятьма новими підпунктами 7-1 - 7-5 такого змісту:
"7-1 ) майно - нерухоме та рухоме майно, визначене в підпунктах 75 та 111 пункту 4 розділу І цього Положення;
7-2 ) необхідний рівень нормативів достатності капіталу - необхідний рівень нормативу Н2 та необхідний рівень нормативу Н3, визначені Національним банком за результатами оцінки стійкості;
7-3 ) необхідний рівень нормативу Н2 - рівень нормативу достатності (адекватності) регулятивного капіталу (Н2), що визначається Національним банком за результатами оцінки стійкості банку для забезпечення дотримання банком нормативного та граничних значень нормативу Н2, установлених Національним банком;
7-4 ) необхідний рівень нормативу Н3 - рівень нормативу достатності основного капіталу (Н3), що визначається Національним банком за результатами оцінки стійкості банку для забезпечення дотримання банком нормативного та граничних значень нормативу Н3, установлених Національним банком;
7-5 ) нерухоме майно - нерухоме майно, що обліковується банком як за балансовими, так і за позабалансовими рахунками, уключаючи основні засоби, інвестиційну нерухомість, необоротні активи, утримувані для продажу, нерухоме майно, що перейшло у власність банку як заставодержателя, нерухоме майно, отримане банком у заставу;";
підпункт 11-1 замінити трьома новими підпунктами 11-1 - 11-3 такого змісту:
"11-1 ) рухоме майно - рухоме майно, отримане банком у заставу;
11-2 ) саморегулівна організація оцінювачів - громадська організація, що має статус саморегулівної організації оцінювачів, що проводить експертну грошову оцінку земельних ділянок, визнаний Державною службою України з питань геодезії, картографії та кадастру відповідно до Порядку визнання Державною службою з питань геодезії, картографії та кадастру статусу саморегулівної організації оцінювачів, що проводять експертну грошову оцінку земельних ділянок, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 05 жовтня 2004 року № 1303 (зі змінами);
11-3 ) списання знецінених фінансових активів - списання знецінених фінансових активів за рахунок оціночних резервів під очікувані кредитні збитки згідно з Положенням про визначення критеріїв для списання знецінених фінансових активів банків України за рахунок оціночних резервів під очікувані кредитні збитки, затвердженим постановою Правління Національного банку України від 13 квітня 2020 року № 49;";
у підпункті 13 слова "нерухомого майна" замінити словами "майна (крім земельних ділянок)", слова "звітів суб'єктів" замінити словами "звіту суб'єкта";
пункт доповнити новим підпунктом такого змісту:
"14) якісна (достовірна) оцінка грошової вартості земельних ділянок - оцінка, проведена без порушення принципів, методичних підходів, методів, оціночних процедур та/або на основі обґрунтованих припущень, що доводиться шляхом рецензування звіту суб'єкта оціночної діяльності про оцінку майна саморегулівною організацією оцінювачів (далі - СРО).".
2. У розділі ІІ:
1) у підпункті 2 пункту 7 слово "нерухомого" виключити;
2) у підпункті 4 пункту 14 слово "нерухомого" виключити;
3) пункти 14-1 і 14-2 викласти в такій редакції:
"14-1 . Національний банк здійснює перевірку якості (достовірності) оцінки:
1) вартості майна (крім земельних ділянок) шляхом верифікації звітів суб'єктів оціночної діяльності про оцінку майна та/або їх направлення на рецензування до ФДМУ;
2) грошової вартості земельних ділянок шляхом верифікації звітів суб'єктів оціночної діяльності з експертної грошової оцінки земельних ділянок та/або їх направлення на рецензування до СРО.
14-2 . Національний банк за результатами верифікації звіту суб'єкта оціночної діяльності про оцінку майна (крім земельних ділянок) та/або звіту суб'єкта оціночної діяльності з експертної грошової оцінки земельних ділянок (далі - звіт про оцінку майна) у разі відмови банку/аудитора від доопрацювання Звіту про результати першого етапу оцінки стійкості банку з метою визначення необхідних рівнів нормативів Н2 і Н3 у встановлені цим Положенням строки:
1) передає за згодою банку звіт про оцінку майна на рецензування до ФДМУ/СРО, якщо за результатами верифікації звіту про оцінку майна Національним банком установлено, що визначена у звіті про оцінку майна вартість майна не відповідає ринковій вартості та/або звіт про оцінку майна не відповідає вимогам нормативно-правових актів з оцінки майна;
2) здійснює розрахунок величини кредитного ризику, непокритого кредитного ризику, розміру основного капіталу, регулятивного капіталу, значень нормативів Н2 і Н3 банку без урахування/з вирахуванням вартості такого майна згідно з Технічним завданням, якщо:
немає письмової згоди банку на передавання звіту про оцінку майна на рецензування до ФДМУ/СРО;
за результатами рецензування звіту про оцінку майна ФДМУ/СРО встановлено, що звіт про оцінку майна не повною мірою відповідає вимогам нормативно-правових актів з оцінки майна і має значні недоліки, що вплинули на достовірність оцінки, але може використовуватися з метою, визначеною у звіті про оцінку майна, після виправлення зазначених недоліків; або звіт про оцінку майна не відповідає вимогам нормативно-правових актів з оцінки майна, є неякісним та/або непрофесійним і не може бути використаний.";
4) у підпунктах 1-5 та абзаці дев'ятому пункту 16 слово "нерухомого" виключити.
3. У підпунктах 1, 2 пункту 21 розділу ІІІ слово "нерухомого" виключити.
(Текст взято з сайту НБУ http://www.bank.gov.ua/)
Офіційно опубліковано 29.04.2021
Правління Національного банку України
П О С Т А Н О В А
28.04.2021 № 36
Про затвердження Змін до Положення про здійснення оцінки стійкості банків і банківської системи України
Відповідно до статей 6, 7, 15, 55, 56 Закону України "Про Національний банк України", статей 35, 66, 67, 70 Закону України "Про банки і банківську діяльність", з метою визначення необхідного рівня нормативів достатності капіталу банків для забезпечення їх стійкості Правління Національного банку України
постановляє:
1. Затвердити Зміни до Положення про здійснення оцінки стійкості банків і банківської системи України, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 22 грудня 2017 року № 141 (зі змінами), що додаються.
2. Департаменту методології регулювання діяльності банків (Наталія Іваненко) після офіційного опублікування довести до відома банків України інформацію про прийняття цієї постанови.
3. Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування.
ГоловаКирило ШЕВЧЕНКО
Інд. 22
ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Правління
Національного банку України
28 квітня 2021 року № 36
Зміни до Положення про здійснення оцінки стійкості банків і банківської системи України
1. У розділі І:
1) у пункті 2 слово "нерухомого" виключити;
2) у пункті 4:
підпункти 7-1 - 7-4 замінити п'ятьма новими підпунктами 7-1 - 7-5 такого змісту:

30 днiв передплати безкоштовно!