Про затвердження Положення про вимоги до структури власності надавачів фінансових послуг

Національний банк України Постанова, Перелік, Повідомлення, Форма типового документа, Положення від 14.04.2021 №30
Реквизиты

Издатель: Національний банк України

Тип Постанова, Перелік, Повідомлення, Форма типового документа, Положення

Дата 14.04.2021

Номер 30

Статус Действует

Документ подготовлен в системе iplex
Офіційно опубліковано 16.04.2021
Правління Національного банку України
П О С Т А Н О В А
14.04.2021 № 30
Про затвердження Положення про вимоги до структури власності надавачів фінансових послуг
Відповідно до статей 7, 15, 55-1, 56 Закону України "Про Національний банк України", статей 21, 27, 28 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг", з метою встановлення вимог до структури власності небанківських фінансових установ та осіб, які не є фінансовими установами, але мають право надавати окремі фінансові послуги, регулювання і нагляд за якими здійснює Національний банк України, Правління Національного банку України
постановляє:
1. Затвердити Положення про вимоги до структури власності надавачів фінансових послуг (далі - Положення), що додається.
2. Небанківським фінансовим установам (крім кредитних спілок) та особам, які не є фінансовими установами, але мають право надавати окремі фінансові послуги, регулювання і нагляд за якими здійснює Національний банк України (далі - надавачі фінансових послуг), протягом двох місяців із дня набрання чинності цією постановою:
1) подати Департаменту ліцензування Національного банку України документи про свою структуру власності, визначені в пункті 34 Положення, у формі та у спосіб, передбачені в пункті 35 Положення, станом на дату подання цих відомостей до Національного банку України, а також у разі:
невідповідності своєї структури власності вимогам Положення - опис заходів щодо приведення своєї структури власності у відповідність до вимог Положення або відповідності своєї структури власності вимогам Положення - письмове запевнення про відповідність їх структури власності вимогам Положення;
2) розмістити відомості про свою структуру власності згідно з додатками 2, 3 до Положення, а також визначене Положенням схематичне зображення структури власності надавача фінансових послуг на власному вебсайті в мережі Інтернет станом на дату подання цих відомостей до Національного банку України.
3. Надавачам фінансових послуг, які подали до Національного банку України опис заходів щодо приведення своєї структури власності у відповідність до вимог Положення, протягом шести місяців із дня набрання чинності цією постановою забезпечити приведення своєї структури власності у відповідність до вимог Положення та подати до Національного банку України письмове запевнення про їх відповідність вимогам Положення.
4. Власникам істотної участі та ключовим учасникам у структурі власності надавача фінансових послуг протягом одного місяця з дня набрання чинності цією постановою подати надавачу фінансових послуг відомості про себе, необхідні для виконання надавачем фінансових послуг вимог Положення.
5. Департаменту методології регулювання діяльності небанківських фінансових установ (Ольга Гурбич) після офіційного опублікування довести до відома надавачів фінансових послуг інформацію про прийняття цієї постанови.
6. Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування.
ГоловаКирило ШЕВЧЕНКО
Інд. 33
ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Правління
Національного банку України
14 квітня 2021 року № 30
Положення
про вимоги до структури власності надавачів фінансових послуг
I. Загальні положення
1. Це Положення розроблено згідно із Законами України "Про Національний банк України", "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" (далі - Закон про фінансові послуги) та визначає вимоги до структури власності небанківських фінансових установ, осіб, які не є фінансовими установами, але мають право надавати окремі фінансові послуги, та юридичних осіб, які мають намір провадити діяльність з надання фінансових послуг, регулювання і нагляд за якими здійснює Національний банк України (далі - надавач фінансових послуг), та порядок подання ними відомостей про структуру власності до Національного банку України (далі - Національний банк).
Вимоги цього Положення не поширюються на банки та кредитні спілки.
2. Надавачі фінансових послуг подають до Національного банку відомості про свою структуру власності в порядку, визначеному цим Положенням.
3. Терміни, які використовуються в цьому Положенні, вживаються в такому значенні:
1) бенефіціарне право власності у трастовій конструкції (далі -бенефіціарне право власності) - право на отримання будь-якої вигоди та/або доходу від трастової конструкції;
2) вирішальний вплив на управління або діяльність юридичної особи -пряме та/або опосередковане володіння однією особою самостійно чи спільно з іншими особами акціями, часткою в статутному капіталі або правами голосу за акціями, часткою в статутному капіталі юридичної особи в розмірі 50 чи більше відсотків, та/або незалежна від формального володіння можливість здійснення такого впливу на управління чи діяльність юридичної особи;
3) відповідальна особа надавача фінансових послуг (далі - відповідальна особа) - фізична особа, яка забезпечує формування та надання повної та достовірної інформації про структуру власності надавача фінансових послуг Національному банку, а також здійснення постійного контролю за її відповідністю вимогам цього Положення;
4) електронна копія оригіналу документа в паперовій формі (далі -електронна копія документа) - візуальне подання паперового документа в електронній формі, отримане шляхом сканування оригіналу паперового документа, відповідність оригіналу якого засвідчено кваліфікованим електронним підписом заявника/нотаріуса;
5) значний вплив на управління або діяльність юридичної особи - пряме та/або опосередковане володіння однією особою самостійно чи спільно з іншими особами акціями, часткою в статутному капіталі або правом голосу за акціями, часткою в статутному капіталі юридичної особи в розмірі від 10 до 50 відсотків та/або незалежна від формального володіння можливість здійснення такого впливу на управління чи діяльність юридичної особи;
6) кваліфікована фондова біржа - фондова біржа, яка відповідає хоча б одному з таких критеріїв:
створена згідно із законодавством держави - члена Європейського Союзу;
сукупна ринкова капіталізація компаній, акції яких уключені (допущені) до торгів на такій біржі, перевищує еквівалент 100 мільярдів доларів США станом на останній місяць року, що передує року, у якому компанія визнається публічною для цілей цього Положення;
7) керівник із ліцензування - керівник структурного підрозділу Національного банку, відповідального за ліцензування надавачів фінансових послуг, його заступник, керівник підрозділу в складі зазначеного структурного підрозділу Національного банку, його заступник або особи, які виконують їх обов'язки;
8) керівник надавача фінансових послуг - одноособовий виконавчий орган або члени колегіального виконавчого органу та члени ради (наглядової, спостережної ради за наявності) надавача фінансових послуг;
9) ключовий учасник у структурі власності юридичної особи або надавача фінансових послуг (далі - ключовий учасник) - будь-яка:
фізична особа, яка володіє часткою у статутному капіталі (акціями) такої юридичної особи, юридична особа, яка володіє часткою (пакетом акцій) у розмірі двох і більше відсотків у статутному капіталі такої юридичної особи, і водночас:
якщо юридична особа має більше ніж 20 учасників - фізичних осіб, то ключовими учасниками юридичної особи вважаються 20 учасників - фізичних осіб, частки яких є найбільшими;
якщо однакові за розміром частки (пакети акцій) у статутному капіталі юридичної особи належать більше ніж 20 учасникам - фізичним особам, то ключовими учасниками юридичної особи вважаються всі фізичні особи, які володіють частками (пакетом акцій) у розмірі двох і більше відсотків у статутному капіталі такої юридичної особи;
вважається, що публічна компанія не має ключових учасників;
10) ланцюг володіння корпоративними правами юридичної особи -інформація про склад ключових учасників юридичної особи, яка включає інформацію про ключових учасників першого і кожного наступного рівня володіння корпоративними правами юридичної особи;
11) надавач фінансових послуг - небанківська фінансова установа (крім кредитної спілки), особа, яка не є фінансовою установою, але має право надавати окремі фінансові послуги, регулювання і нагляд за якими здійснює Національний банк, або юридична особа, яка має намір провадити діяльність з надання фінансових послуг;
12) особа, яка не є фінансовою установою, але має право надавати окремі фінансові послуги, - оператори поштового зв'язку, які мають право надавати окремі фінансові послуги, юридичні особи, які надають послуги з фінансового лізингу;
13) остаточні ключові учасники надавача фінансових послуг - ключові учасники - фізичні особи, а також ключові учасники - юридичні особи, які у своєму складі не мають ключових учасників.
Остаточними ключовими учасниками є держава (в особі відповідного державного органу), територіальна громада (в особі відповідного органу місцевого самоврядування), міжнародна фінансова установа, а також публічна компанія, якщо вони володіють двома і більше відсотками корпоративних прав надавача фінансових послуг або ключового учасника в структурі власності надавача фінансових послуг;
14) публічна компанія - юридична особа, створена у формі публічного акціонерного товариства, акції якої включені до біржових списків (пройшли процедуру лістингу) і допущені до торгів у регульованому сегменті кваліфікованої фондової біржі;
16) рівень володіння корпоративними правами юридичної особи -відносини щодо володіння корпоративними правами юридичної особи між такою юридичною особою та її учасниками. Юридична особа має лише один рівень володіння корпоративними правами, якщо всі учасники юридичної особи є фізичними особами;
17) трастова конструкція - заснований на договорі або іншому правочині режим володіння/управління майном, який передбачає розщеплення права власності на юридичне право власності, яке передається довірчому керуючому, та бенефіціарне право власності, яке передається вигодоодержувачам (бенефіціарам);
18) уповноважена посадова особа Національного банку - Голова Національного банку, перший заступник Голови Національного банку, заступник Г олови Національного банку, керівник із ліцензування;
19) уповноважений представник - фізична особа, яка має право на вчинення відповідних дій від імені фізичної або юридичної особи на підставі установчих документів, закону, довіреності або інших підстав, установлених актами цивільного законодавства;
20) циклічна структура власності - структура власності надавача фінансових послуг, у якій:
надавач фінансових послуг є власником істотної участі в юридичній особі, яка одночасно є власником істотної участі в надавачі фінансових послуг, та/або
власники істотної участі надавача фінансових послуг одночасно володіють прямою та/або опосередкованою участю один в одному на одному або кількох рівнях/ланцюгах володіння корпоративними правами, прямо та/або опосередковано в сукупному розмірі не менше 25%;
21) юридична особа, яка має намір провадити діяльність з надання фінансових послуг, - юридична особа, яка звертається до Національного банку з метою отримання ліцензії в порядку, визначеному нормативно-правовим актом Національного банку, що встановлює порядок видачі ліцензії надавачам фінансових послуг;
22) юридичне право власності в трастовій конструкції (далі - юридичне право власності) - право юридичного володіння, користування та розпорядження майном на користь та в інтересах вигодоодержувачів (бенефіціарів).
Інші терміни, які використовуються в цьому Положенні, вживаються в значеннях, наведених у Законі про фінансові послуги, інших законах України, а також нормативно-правових актах Національного банку.
4. Національний банк під час вчинення дій, передбачених цим Положенням, керується принципами, визначеними в пунктах 1-5 частини першої статті 29 та статті 34 Закону про фінансові послуги.
5. Документи, що подаються надавачем фінансових послуг відповідно до вимог цього Положення, мають бути викладені українською мовою і не містити виправлень і неточностей.
6. Документи, складені іноземною мовою, для подання до Національного банку мають бути перекладені на українську мову (справжність підпису перекладача засвідчується нотаріально). Документи, складені іноземною мовою, не перекладаються на українську мову в разі одночасного наведення їх тексту українською мовою.
Документи, видані в іноземній країні, для подання до Національного банку мають легалізовуватися в установленому законом порядку, якщо інше не передбачено міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.
Надавач фінансових послуг у разі неможливості дотримання визначених в абзаці другому пункту 6 розділу I цього Положення вимог щодо оформлення документів, виданих в іноземній країні, з незалежних від нього причин подає до Національного банку відповідні обґрунтовані пояснення. Національний банк має право розглянути документи, видані в іноземній країні, оформлені без дотримання вимог, визначених в абзаці другому пункту 6 розділу І цього Положення, якщо визнає пояснення заявника обґрунтованими.
Документи, видані в іноземній країні, подаються до Національного банку за підписом фізичної особи, керівника юридичної особи, щодо якої такі документи були видані, або за підписом уповноваженого представника відповідної особи.
7. Документи, передбачені цим Положенням, подаються до Національного банку в один із таких способів:
1) у формі електронного документа, підписаного уповноваженим представником надавача фінансових послуг або відповідальною особою шляхом накладення кваліфікованого електронного підпису (далі - КЕП), через вебпортал Національного банку. Вимоги щодо складання та подання файлів розміщуються на сторінці офіційного Інтернет-представництва Національного банку в розділі "Статистика/Організація статистичної звітності";
2) у формі електронного документа з накладенням КЕП фізичної особи або уповноваженого представника юридичної особи, або відповідальної особи -електронним повідомленням на офіційну електронну поштову скриньку Національного банку [email protected] або іншими засобами електронного зв'язку, які використовуються в Національному банку;
3) у паперовій формі з власноручним підписом фізичної особи або уповноваженого представника юридичної особи, або відповідальної особи з одночасним обов'язковим поданням електронних копій цих документів (без накладення КЕП) на цифрових носіях інформації (USB-флешнакопичувачах). Сторінки документів на паперових носіях мають бути пронумеровані, прошиті, засвідчені підписом відповідної особи. Електронні копії документів створюються шляхом сканування документів у паперовій формі з урахуванням таких вимог:
документ сканується у файл формату pdf;
сканована копія кожного окремого документа зберігається як окремий файл;
файл повинен мати коротку назву латинськими літерами, що відображає зміст і реквізити документа;
документи, що містять більше однієї сторінки, скануються в один файл;
роздільна здатність сканування має бути не нижче ніж 300 dpi.
8. Паперові копії документів мають бути засвідчені в такому порядку:
1) копія документа, виданого уповноваженим державним органом, засвідчується органом, який видав цей документ, або нотаріально;
2) копія документа фізичної особи засвідчується підписом такої особи або її уповноваженого представника;
3) копія документа юридичної особи засвідчується підписом її уповноваженого представника.
9. Пакет документів, що подається до Національного банку відповідно до вимог цього Положення, має включати документ, що підтверджує повноваження уповноваженого представника, відповідальної особи (крім керівника юридичної особи).
10. Національний банк у разі наявності розбіжностей між даними, що містяться в документах у паперовій формі і в електронних документах чи електронних копіях документів, надає перевагу даним, наведеним у документах на паперових носіях. Національний банк в особі уповноваженої посадової особи має право вимагати від заявника надання пояснень щодо розбіжностей між документами на паперових носіях та електронними документами чи електронними копіями документів, а також усунення цих розбіжностей.
11. Національний банк в особі уповноваженої посадової особи Національного банку має право здійснювати офіційну комунікацію із надавачем фінансових послуг засобами корпоративної електронної пошти (е-mail) Національного банку (шляхом надсилання повідомлення з офіційної електронної пошти Національного банку [email protected]) під час розгляду пакета документів. Така комунікація може містити:
1) запитування додаткової інформації, документів і пояснень, необхідних для прийняття рішення згідно з цим Положенням;
2) отримання інформації, пояснень, додаткових документів, необхідних для прийняття рішення згідно з цим Положенням, у вигляді електронних документів та/або електронних копій документів;
3) надсилання повідомлень про рішення, прийняті Національним банком відповідно до цього Положення.
12. Надавач фінансових послуг у повідомленні про подання відомостей про структуру власності надавача фінансових послуг (далі - повідомлення), складеному за формою, наведеною в додатку 1 до цього Положення, зобов'язаний зазначити адресу електронної пошти уповноваженого представника надавача фінансових послуг та відповідальної особи.
Така адреса електронної пошти вважається офіційною адресою для комунікації з надавачем фінансових послуг.
Надавач фінансових послуг письмово повідомляє Національний банк про зміну електронної пошти для офіційної комунікації з Національним банком.
13. Надавач фінансових послуг після отримання електронного листа Національного банку зобов'язаний протягом двох робочих днів надіслати у відповідь електронне повідомлення, яке підтверджує отримання електронного листа Національного банку.
14. Національний банк має право здійснювати комунікацію з надавачем фінансових послуг у паперовому вигляді.
Національний банк здійснює комунікацію з надавачем фінансових послуг у паперовому вигляді в разі недотримання надавачем фінансових послуг строків, визначених у пункті 13 розділу І цього Положення.
15. Національний банк у разі потреби в отриманні додаткових пояснень, інформації та/або документів з метою уточнення відомостей, наведених у поданих до Національного банку документах та необхідних для прийняття Національним банком рішень відповідно до цього Положення, має право вимагати від надавача фінансових послуг та/або його власників істотної участі надання таких пояснень, інформації та/або документів, а також установлювати строк для надання таких пояснень, інформації та/або документів, але не менше ніж п'ять робочих днів із дня отримання вимоги Національного банку.
16. Надавач фінансових послуг та/або власник істотної участі надавача фінансових послуг мають право подати клопотання про продовження строків надання пояснень, інформації та/або документів, визначених у пункті 15 розділу І цього Положення, а також відповідні підтвердні документи.
Національний банк повідомляє про результати розгляду клопотання про продовження строків надання пояснень, інформації та/або документів та підтвердних документів, наведених у пункті 15 розділу І цього Положення, протягом п'яти робочих днів із дня отримання відповідних документів.
17. Національний банк у разі подання надавачем фінансових послуг неповного пакета документів або їх невідповідності вимогам цього Положення має право письмово вимагати від надавача фінансових послуг виправити виявлені недоліки протягом строку, визначеного Національним банком, але не менше ніж п'ять робочих днів із дня отримання вимоги Національного банку.
ІІ. Розрахунок розміру участі
18. Розмір участі особи в надавачі фінансових послуг розраховується шляхом додавання її прямого та опосередкованого володіння часткою (пакетом акцій) у статутному капіталі надавача фінансових послуг за всіма ланцюгами володіння корпоративними правами в надавачі фінансових послуг.
19. Розмір опосередкованої участі особи в надавачі фінансових послуг розраховується шляхом множення розміру часток участі осіб за кожним рівнем володіння корпоративними правами у відповідному ланцюгу володіння корпоративними правами в надавачі фінансових послуг за такою формулою:
У п У (п- 1) У2
РОУ =-- х - ... ----- У1,
100% 100% 100%
де РОУ - розмір опосередкованої участі в надавачі фінансових послуг;
У - розмір участі особи (групи осіб) в юридичній особі, у відсотках;
n - кількість рівнів володіння корпоративними правами в надавачі фінансових послуг.
20. Порядок розрахунку розміру опосередкованої участі особи в надавачі фінансових послуг, визначений у пункті 19 розділу ІІ цього Положення, не поширюється на розрахунок участі в надавачі фінансових послуг особи, яка прямо або опосередковано через осіб здійснює контроль за учасником/учасниками надавача фінансових послуг. Розмір опосередкованої участі такої особи в надавачі фінансових послуг дорівнює розміру прямої участі в надавачі фінансових послуг учасника/учасників надавача фінансових послуг, якого/яких вона контролює.
21. Розмір опосередкованої участі в надавачі фінансових послуг групи осіб, які спільно володіють істотною участю в надавачі фінансових послуг та здійснюють контроль за особою, яка прямо та/або опосередковано володіє участю в надавачі фінансових послуг, дорівнює розміру участі в надавачі фінансових послуг особи, щодо якої здійснюється контроль.
22. Розмір опосередкованої участі в надавачі фінансових послуг особи, якій учасник/учасники надавача фінансових послуг передав/передали за довіреністю/довіреностями права голосу за корпоративними правами, дорівнює розміру частки, яку такі корпоративні права становлять у статутному капіталі надавача фінансових послуг.
23. Розмір опосередкованої участі в надавачі фінансових послуг особи, якій передано в управління корпоративні права надавача фінансових послуг, дорівнює розміру частки, яку такі корпоративні права становлять у статутному капіталі надавача фінансових послуг.
24. Розмір опосередкованої участі в надавачі фінансових послуг особи, якій передано в управління акції/частку в статутному капіталі юридичної особи в ланцюгу володіння корпоративними правами в надавачі фінансових послуг, розраховується у порядку, передбаченому в пунктах 19, 20 розділу ІІ цього Положення.
25. Розмір опосередкованої участі в надавачі фінансових послуг особи, яка незалежно від формального володіння має можливість значного впливу на управління чи діяльність надавача фінансових послуг, прирівнюється до 10 відсотків.
26. Розмір опосередкованої участі в надавачі фінансових послуг особи, яка незалежно від формального володіння має можливість вирішального впливу на управління чи діяльність надавача фінансових послуг, прирівнюється до 100 відсотків.
27. Розмір часток (пакетів акцій), які належать учасникам (акціонерам) надавача фінансових послуг та/або юридичної особи в ланцюгу володіння корпоративними правами надавача фінансових послуг, прирівнюється до 100%, якщо одночасно є інша частина нерозподілених часток [викуплених або іншим чином набутих надавачем фінансових послуг та/або юридичною особою в ланцюгу володіння корпоративними правами надавача фінансових послуг часток (акцій) у власному статутному капіталі та/або неоплачених часток (акцій) надавача фінансових послуг та/або юридичної особи в ланцюгу володіння корпоративними правами надавача фінансових послуг].
ІІІ. Вимоги до структури власності надавачів фінансових послуг
28. Структура власності надавача фінансових послуг має відповідати вимогам щодо прозорості, визначеним у розділі ІІІ цього Положення.
29. Структура власності надавача фінансових послуг є прозорою, якщо одночасно виконуються такі вимоги:
1) відомості про структуру власності надавача фінансових послуг дають змогу визначити:
усіх осіб, які мають пряму та/або опосередковану істотну участь у надавачі фінансових послуг або можливість значного або вирішального впливу на управління та/або діяльність надавача фінансових послуг;
усіх ключових учасників усіх юридичних осіб у ланцюгу володіння корпоративними правами надавача фінансових послуг;
характер взаємозв'язків між надавачем фінансових послуг та/або особами, зазначеними вище;
2) документи про структуру власності надавача фінансових послуг відповідають вимогам цього Положення;
3) набуття/збільшення істотної участі в надавачі фінансових послуг погоджено всім особам, які володіють такою істотною участю в порядку, установленому законодавством України (не застосовується до юридичних осіб, які мають намір провадити діяльність з надання фінансових послуг);
4) у структурі власності надавача фінансових послуг відсутні особи, яким відповідно до законодавства їхнього постійного місця проживання або громадянства заборонено володіти корпоративними правами надавача фінансових послуг та/або здійснювати значний або вирішальний вплив на діяльність надавача фінансових послуг.
30. Структура власності надавача фінансових послуг є непрозорою, якщо:
1) структура власності надавача фінансових послуг не відповідає вимогам, визначеним у пункті 29 розділу III цього Положення;
2) у структурі власності наявна трастова конструкція, інститут спільного інвестування, іноземні фонди або інші подібні правові утворення і водночас не дотримано вимог пунктів 31, 32 розділу III цього Положення;
3) структура власності надавача фінансових послуг є циклічною;
4) документи про структуру власності містять недостовірну інформацію;
5) неможливо встановити особу/осіб, яка/які здійснює(ють) значний вплив на управління або діяльність надавача фінансових послуг;
6) наявні обставини, визначені в пункті 44 розділу V цього Положення.
31. Надавач фінансових послуг має право використовувати в своїй структурі власності:
1) трастову конструкцію або інші подібні правові утворення виключно за умови розкриття Національному банку повної та достовірної інформації про всіх осіб, які мають юридичне право власності та бенефіціарне право власності у такій конструкції, а також інших осіб, які здійснюють значний або вирішальний вплив на діяльність трастової конструкції або іншого правового утворення (у тому числі через ланцюг контролю/володіння);
2) пайовий інвестиційний фонд виключно за умови розкриття Національному банку повної та достовірної інформації, визначеної в підпункті 1 пункту 29 розділу III цього Положення, щодо компанії з управління активами, яка діє в інтересах відповідного пайового інвестиційного фонду, а також інших осіб у разі здійснення ними значного або вирішального впливу на діяльність відповідного пайового інвестиційного фонду;
3) корпоративний інвестиційний фонд виключно за умови розкриття Національному банку повної та достовірної інформації, визначеної в підпункті 1 пункту 29 розділу III цього Положення, щодо такого фонду, а також компанії з управління активами, інших осіб, які здійснюють значний або вирішальний вплив на управління чи діяльність надавача фінансових послуг;
4) іноземні фонди або інші подібні правові утворення виключно за умови розкриття Національному банку повної та достовірної інформації, визначеної в підпункті 1 пункту 29 розділу ІІІ цього Положення, про такий фонд або інше подібне правове утворення, а також про управителя іноземного фонду або іншого подібного правового утворення та інших осіб, які здійснюють значний або вирішальний вплив на діяльність іноземного фонду або іншого подібного правового утворення.
32. Структура власності надавача фінансових послуг є непрозорою у разі неповного розкриття або відмови в розкритті, або надання недостовірної/неповної інформації про пайовий інвестиційний фонд, корпоративний інвестиційний фонд (далі - інститут спільного інвестування), трастову конструкцію, іноземний фонд або інші подібні правові утворення.
IV. Порядок подання відомостей про структуру власності надавача фінансових послуг та розміщення інформації у мережі Інтернет та на сторінках офіційного Інтернет-представництва Національного банку
33. Надавач фінансових послуг подає до Національного банку документи про структуру власності щороку до 01 лютого станом на 01 січня поточного року.
34. Надавач фінансових послуг подає до Національного банку такі документи про структуру власності (далі - документи про структуру власності):
1) повідомлення, складене за формою, наведеною в додатку 1 до цього Положення;
2) відомості про остаточних ключових учасників у структурі власності надавача фінансових послуг, складені за формою та відповідно до параметрів заповнення, наведених у додатку 2 до цього Положення (далі - відомості про остаточних ключових учасників);
3) відомості про власників істотної участі в надавачі фінансових послуг, складені за формою та відповідно до параметрів заповнення, наведених у додатку 3 до цього Положення (далі - відомості про власників істотної участі);
4) схематичне зображення структури власності надавача фінансових послуг, складене відповідно до параметрів підготовки/заповнення схематичного зображення структури власності надавача фінансових послуг, наведених у додатку 4 до цього Положення (далі - схема).
Документи про структуру власності мають містити повну та достовірну інформацію щодо структури власності надавача фінансових послуг на дату їх складання. Інформація, зазначена у схемі, має повністю відповідати інформації, уключеній до відомостей про остаточних ключових учасників та відомостей про власників істотної участі.
35. Повідомлення та схема подається у формі та способом, визначеними в підпункті 2 пункту 7 розділу I цього Положення.
Відомості про остаточних ключових учасників та відомості про власників істотної участі подаються у формі та способом, визначеними в підпункті 1 пункту 7 розділу I цього Положення.
36. Документи про структуру власності вважаються поданими до Національного банку з дати подання повного пакета документів, заповнених із дотриманням вимог пункту 34 розділу IV цього Положення.
Датою подання до Національного банку повного пакета документів є дата реєстрації в Національному банку повного пакета документів, визначених у пункті 34 розділу IV цього Положення.
37. Надавач фінансових послуг протягом 15 робочих днів із дня отримання інформації про зміни в складі відомостей про структуру власності (переходу права власності на корпоративні права надавача фінансових послуг, переходу права власності на корпоративні права особи, яка має пряму або опосередковану участь у надавачі фінансових послуг, видачі свідоцтва про реєстрацію випуску акцій в разі збільшення статутного капіталу за рахунок додаткових внесків) або з дня, коли така інформація мала стати відомою надавачу фінансових послуг, зобов'язаний подати до Національного банку документи про структуру власності станом на дату таких змін, якщо такі зміни стосуються:
1) складу власників істотної участі в надавачі фінансових послуг або розміру їх участі в надавачі фінансових послуг за умови, що зміна розміру участі власника істотної участі в структурі власності надавача фінансових послуг перевищує п'ять відсотків статутного капіталу надавача фінансових послуг (а для страховиків - два відсотки статутного капіталу);
2) складу 10 найбільших остаточних ключових учасників у структурі власності надавача фінансових послуг або розміру їх участі в надавачі фінансових послуг за умови, що зміна розміру участі остаточного ключового учасника в структурі власності надавача фінансових послуг перевищує п'ять відсотків статутного капіталу надавача фінансових послуг (а для страховиків -два відсотки статутного капіталу);
3) збільшення або зменшення особою участі в надавачі фінансових послуг, унаслідок чого зазначений розмір участі особи становитиме відповідно більше або менше 10, 25, 50 і 75 відсотків статутного капіталу такого надавача фінансових послуг;
4) трастової конструкції, інституту спільного інвестування, іноземного фонду або інших подібних правових утворень у структурі власності надавача фінансових послуг;
5) появи публічного діяча в структурі власності надавача фінансових послуг.
У повідомленні, яке подається разом із документами про структуру власності у зв'язку зі змінами в складі відомостей про структуру власності, обов'язково наводиться короткий опис змін, передбачених у пункті 37 розділу IV цього Положення, із посиланням на реквізити правочинів, на підставі яких відбулися зміни.
38. Власники істотної участі та ключові учасники в структурі власності надавача фінансових послуг зобов'язані надавати надавачу фінансових послуг оригінали або нотаріально засвідчені копії правочинів, унаслідок виконання яких відбудуться зміни, передбачені в пункті 37 розділу IV цього Положення, а також іншу інформацію, необхідну для виконання надавачем фінансових послуг вимог, передбачених цим Положенням.
39. Надавач фінансових послуг має забезпечити розміщення відомостей про остаточних ключових учасників, відомостей про власників істотної участі та схеми на вебсайті надавача фінансових послуг у мережі Інтернет (крім паспортних даних фізичних осіб, повних адрес їх проживання та ідентифікаційних номерів) у файлі формату pdf.
Інформація, яку надавач фінансових послуг розміщує на власному вебсайті в мережі Інтернет, повинна підтримуватися надавачем фінансових послуг в актуальному стані, не суперечити документам про структуру власності, поданим до Національного банку, та бути доступною на безоплатній основі всім заінтересованим особам.
40. Національний банк протягом 30 робочих днів із дня отримання повного пакета документів про структуру власності розміщує на сторінках офіційного Інтернет-представництва Національного банку відомості про остаточних ключових учасників, відомості про власників істотної участі та схему з урахуванням пункту 34 розділу IV цього Положення (крім паспортних даних фізичних осіб, повних адрес їх проживання, ідентифікаційних номерів та за обов'язкової наявності такої примітки: "Ця інформація опублікована на підставі наданої надавачем фінансових послуг інформації.").
41. Національний банк має право відмовити надавачеві фінансових послуг у розміщенні інформації про структуру власності надавача фінансових послуг на сторінках офіційного Інтернет-представництва Національного банку в разі:
1) подання неповного пакета документів та/або якщо подані документи містять неповну інформацію або інформацію, що суперечить інформації, яка є в Національного банку;
2) невідповідності документів про структуру власності зразкам та параметрам їх заповнення та складання, визначеним цим Положенням та додатками до нього.
V. Контроль Національного банку за дотриманням вимог щодо структури власності надавача фінансових послуг
42. Національний банк за наявності підстав уважати, що заявлена структура власності надавача фінансових послуг не відповідає вимогам, установленим у розділі ІІІ цього Положення, має право здійснити повну перевірку структури власності надавача фінансових послуг.
Повна перевірка структури власності надавача фінансових послуг включає аналіз поданих документів про структуру власності та документів на їх підтвердження, їх зіставлення з даними, отриманими Національним банком з інших офіційних джерел, запитування додаткових документів та пояснень для оцінки відомостей про структуру власності.
43. Національний банк за наявності підстав уважати, що будь-яка особа, яка входить до складу 10 найбільших остаточних ключових учасників у структурі власності надавача фінансових послуг, є номінальним (довірчим) власником, тобто особою, яка володіє акціями або частками юридичної особи на користь (в інтересах) іншої особи та виконує юридично значущі дії щодо таких акцій або часток лише на підставі інструкцій і вказівок іншої особи, або не відповідає вимогам, установленим у розділі ІІІ цього Положення, має право запитати в таких осіб додаткові документи, а також установити строк для подання таких документів, але не менше ніж п'ять робочих днів із дня отримання запиту Національного банку.
Національний банк установлює форму та спосіб подачі додаткових документів з урахуванням вимог пункту 7 розділу І цього Положення.
44. Національний банк у разі неподання достатніх доказів того, що заявлена структура власності надавача фінансових послуг відповідає вимогам розділу ІІІ цього Положення, або того, що будь-яка особа, яка входить до складу 10 найбільших остаточних ключових учасників у структурі власності надавача фінансових послуг, не є номінальним (довірчим) власником, має право визнати таку структуру власності непрозорою у порядку, визначеному цим Положенням.
45. Національний банк з метою підтвердження або спростування підстав уважати, що структура власності надавача фінансових послуг є непрозорою, враховує інформацію, отриману з офіційних джерел, від надавача фінансових послуг, будь-яких осіб у структурі власності надавача фінансових послуг, державних органів України та інших держав та/або інших осіб, яка свідчить про:
1) наявність інших власників істотної участі в надавачі фінансових послуг (крім особи, щодо якої Національним банком було виявлено факт набуття істотної участі в надавачі фінансових послуг або збільшення істотної участі в надавачі фінансових послуг до рівня, визначеного в частині п'ятій статті 9 Закону про фінансові послуги, без отримання письмового погодження Національного банку або Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг);
2) здатність особи впливати на обрання/призначення керівників надавача фінансових послуг;
3) можливість особи брати участь у прийнятті рішень з основних стратегічних напрямів діяльності надавача фінансових послуг (вплив на бізнес-модель надавача фінансових послуг, на порядок та умови надання фінансових послуг надавачем фінансових послуг) незалежно від того, чи обіймає ця особа посаду керівника та/або отримує винагороду чи іншу компенсацію за виконання таких функцій у надавачі фінансових послуг;
4) репутаційні критерії, перелік яких визначено в додатку 5 до цього Положення;
5) реєстраційні критерії, перелік яких визначено в додатку 6 до цього Положення;
6) операційні критерії, перелік яких визначено в додатку 7 до цього Положення;
7) економічні критерії, перелік яких визначено в додатку 8 до цього Положення.
VI. Контроль надавача фінансових послуг за дотриманням вимог щодо структури власності
46. Надавач фінансових послуг зобов'язаний:
1) здійснювати постійний контроль за відповідністю своєї структури власності вимогам цього Положення;
2) своєчасно та в повному обсязі повідомляти Національному банку про зміни в структурі власності відповідно до вимог цього Положення, а також про будь-яку інформацію, яка може свідчити про невідповідність структури власності надавача фінансових послуг вимогам цього Положення.
Надавач фінансових послуг у разі встановлення обставин, що можуть свідчити про порушення вимог цього Положення, зобов'язаний повідомити про це Національному банку протягом 10 робочих днів із моменту виявлення відповідних обставин;
3) здійснювати постійний моніторинг відомостей щодо своїх власників істотної участі та ключових учасників, необхідних для виконання надавачем фінансових послуг вимог цього Положення;
4) повідомляти Національний банк про призначення (обрання) відповідальної особи протягом 10 робочих днів із дня такого призначення (обрання).
Надавач фінансових послуг разом із повідомленням у довільній формі про призначення (обрання) відповідальної особи подає документи, що підтверджують повноваження відповідальної особи діяти від імені надавача фінансових послуг.
47. Національний банк у разі встановлення факту невиконання відповідальною особою надавача фінансових послуг обов'язку, визначеного в пункті 48 розділу VI цього Положення, має право вимагати від надавача фінансових послуг заміни такої відповідальної особи в установлений Національним банком строк.
48. Відповідальна особа надавача фінансових послуг зобов'язана:
1) отримувати інформацію, необхідну для дотримання надавачем фінансових послуг вимог цього Положення;
2) повідомляти Національному банку про обставини або події, що можуть свідчити про невідповідність структури власності надавача фінансових послуг вимогам цього Положення;
3) забезпечувати комунікацію власників істотної участі, ключових учасників надавача фінансових послуг щодо всіх питань, які можуть виникати в Національного банку у зв'язку з розкриттям структури власності надавача фінансових послуг;
4) отримувати необхідну для виконання вимог цього Положення інформацію про інститут спільного інвестування, трастову конструкцію, іноземний фонд або інші подібні правові утворення в структурі власності надавача фінансових послуг.
VII. Порядок розгляду питання про визнання структури власності надавача фінансових послуг непрозорою
49. Національний банк у разі виявлення невідповідності вимогам до структури власності надавача фінансових послуг, передбаченим у розділі III цього Положення, надсилає письмове повідомлення про це надавачу фінансових послуг та встановлює строк для приведення структури власності надавача фінансових послуг у відповідність до вимог цього Положення, але не менше ніж 15 робочих днів із моменту отримання відповідного повідомлення. Національний банк має право зазначити в повідомленні перелік заходів, які надавачу фінансових послуг, власникам істотної участі в ньому та ключовим учасникам у структурі власності надавача фінансових послуг рекомендується вжити для приведення структури власності надавача фінансових послуг у відповідність до вимог цього Положення.
50. Національний банк приймає рішення про визнання структури власності надавача фінансових послуг непрозорою [рішення приймає Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг (далі - Комітет з питань нагляду)], якщо структуру власності надавача фінансових послуг не приведено у відповідність до вимог щодо її прозорості в строк, установлений Національним банком відповідно до пункту 49 розділу VII цього Положення.
Національний банк повідомляє надавача фінансових послуг про визнання структури власності надавача фінансових послуг непрозорою та встановлює додатковий строк для приведення структури власності надавача фінансових послуг у відповідність до вимог цього Положення. Відповідне повідомлення разом із копією рішення надсилається надавачу фінансових послуг протягом п'яти робочих днів із дня прийняття відповідного рішення.
51. Надавач фінансових послуг, структура власності якого була визнана непрозорою, у разі приведення своєї структури власності у відповідність до вимог цього Положення протягом строку, встановленого Національним банком відповідно до абзацу другого пункту 50 розділу VII цього Положення, подає до Національного банку відповідне клопотання, документи про структуру власності та підтвердні документи протягом п'яти робочих днів із моменту приведення структури власності у відповідність до вимог цього Положення.
52. Національний банк протягом 30 робочих днів із дня отримання повного пакета документів, визначених у пункті 51 розділу VII цього Положення, має право прийняти рішення про:
1) визнання структури власності надавача фінансових послуг прозорою (рішення приймає Комітет з питань нагляду);
2) відмову у визнанні структури власності надавача фінансових послуг прозорою (рішення приймає Комітет з питань нагляду).
Національний банк повідомляє надавача фінансових послуг про прийняте рішення та надсилає копію такого рішення протягом п'яти робочих днів із дня прийняття відповідного рішення.
53. Структура власності надавача фінансових послуг, яку було визнано прозорою відповідно до пункту 52 розділу VII цього Положення, повторно визнається непрозорою в разі виникнення підстав, визначених у пункті 30 розділу ІІІ цього Положення.
54. Національний банк запрошує уповноваженого представника надавача фінансових послуг у разі розгляду Комітетом з питань нагляду питання, визначеного в пунктах 50, 52 розділу VII цього Положення, для участі в засіданні з метою надання пояснень/заперечень стосовно структури власності надавача фінансових послуг.
Уповноважений представник надавача фінансових послуг має право брати участь у засіданні Комітету з питань нагляду особисто або дистанційно за допомогою засобів аудіо-, візуального зв'язку. Конкретний спосіб участі в засіданні Комітету з питань нагляду уповноваженого представника надавача фінансових послуг визначається Національним банком у відповідному запрошенні.
Запрошення надсилається до дати проведення засідання Комітету з питань нагляду одним із таких способів:
1) електронною поштою - не пізніше ніж за три робочих дні до дати засідання;
2) на паперових носіях засобами поштового зв'язку - не пізніше ніж за п'ять робочих днів до дати засідання.
Відсутність (нез'явлення або неприйняття участі дистанційно) уповноваженого представника надавача фінансових послуг під час засідання Комітету з питань нагляду не є підставою для відкладення розгляду Комітетом з питань нагляду питання щодо визнання структури власності надавача фінансових послуг непрозорою або прозорою.
Додатки
Офіційно опубліковано 16.04.2021
Правління Національного банку України
П О С Т А Н О В А
14.04.2021 № 30
Про затвердження Положення про вимоги до структури власності надавачів фінансових послуг
Відповідно до статей 7, 15, 55-1, 56 Закону України "Про Національний банк України", статей 21, 27, 28 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг", з метою встановлення вимог до структури власності небанківських фінансових установ та осіб, які не є фінансовими установами, але мають право надавати окремі фінансові послуги, регулювання і нагляд за якими здійснює Національний банк України, Правління Національного банку України
постановляє:
1. Затвердити Положення про вимоги до структури власності надавачів фінансових послуг (далі - Положення), що додається.
2. Небанківським фінансовим установам (крім кредитних спілок) та особам, які не є фінансовими установами, але мають право надавати окремі фінансові послуги, регулювання і нагляд за якими здійснює Національний банк України (далі - надавачі фінансових послуг), протягом двох місяців із дня набрання чинності цією постановою:
1) подати Департаменту ліцензування Національного банку України документи про свою структуру власності, визначені в пункті 34 Положення, у формі та у спосіб, передбачені в пункті 35 Положення, станом на дату подання цих відомостей до Національного банку України, а також у разі:
невідповідності своєї структури власності вимогам Положення - опис заходів щодо приведення своєї структури власності у відповідність до вимог Положення або відповідності своєї структури власності вимогам Положення - письмове запевнення про відповідність їх структури власності вимогам Положення;
2) розмістити відомості про свою структуру власності згідно з додатками 2, 3 до Положення, а також визначене Положенням схематичне зображення структури власності надавача фінансових послуг на власному вебсайті в мережі Інтернет станом на дату подання цих відомостей до Національного банку України.

30 днiв передплати безкоштовно!