Про затвердження змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України

Національний банк України Постанова від 03.01.2019 №15
Последняя редакция от 01.07.2020 втрата чинності (постанова від 30.06.2020 N 90 /v0090500-20/)
Реквизиты

Издатель: Національний банк України

Тип Постанова

Дата 03.01.2019

Номер 15

Статус Не действует

Документ подготовлен в системе iplex
ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
03.01.2019 № 15
( Постанова втратила чинність на підставі Постанови Національного банку № 90 від 30.06.2020 )
Про затвердження змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України
Відповідно до статей 7, 15, 44, 56 Закону України "Про Національний банк України" , Закону України "Про валюту і валютні операції" , з метою вдосконалення порядку проведення перевірок з питань дотримання уповноваженими установами вимог валютного законодавства України Правління Національного банку України
ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Унести до постанови Правління Національного банку України від 21 вересня 2007 року № 338 "Про затвердження Положення про порядок проведення виїзних, невиїзних (камеральних) перевірок щодо дотримання банками, іншими фінансовими установами, національним оператором поштового зв’язку вимог валютного законодавства України та перевірок пунктів обміну іноземної валюти на території України", зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 26 жовтня 2007 року за № 1220/14487, такі зміни:
1) назву постанови викласти в такій редакції:
"Про затвердження Положення про порядок проведення виїзних, невиїзних перевірок з питань дотримання банками, небанківськими фінансовими установами, операторами поштового зв’язку вимог валютного законодавства України та перевірок пунктів обміну іноземної валюти на території України";
2) у преамбулі до постанови цифри та слова "7, 44", "статей 13, 16 Декрету Кабінету Міністрів України від 19.02.93 № 15-93 "Про систему валютного регулювання і валютного контролю" замінити відповідно цифрами та словами "7, 15, 44, 56", "статті 11 Закону України "Про валюту і валютні операції" ;
3) у пункті 1 :
слово "(камеральних)" виключити;
слова "щодо", "іншими", "національним оператором" замінити відповідно словами "з питань", "небанківськими", "операторами".
2. Затвердити Зміни до Положення про порядок проведення виїзних, невиїзних (камеральних) перевірок щодо дотримання банками, іншими фінансовими установами, національним оператором поштового зв’язку вимог валютного законодавства України та перевірок пунктів обміну іноземної валюти на території України , затвердженого постановою Правління Національного банку України від 21 вересня 2007 року № 338, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 жовтня 2007 року за № 1220/14487 (зі змінами), що додаються.
3. Департаменту методології (Наталія Іваненко) після офіційного опублікування довести до відома банків України, а банкам - до відома їх клієнтів інформацію про прийняття цієї постанови.
4. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на першого заступника Голови Національного банку України Катерину Рожкову.
5. Постанова набирає чинності з дня введення в дію Закону України "Про валюту і валютні операції" .
ГоловаЯ. Смолій
ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Правління
Національного банку України
03.01.2019 № 15
ЗМІНИ
до Положення про порядок проведення виїзних, невиїзних (камеральних) перевірок щодо дотримання банками, іншими фінансовими установами, національним оператором поштового зв’язку вимог валютного законодавства України таперевірок пунктів обміну іноземної валюти на території України
1. У назві Положення:
1) слово "(камеральних)" виключити;
2) слова "щодо", "іншими", "національним оператором" замінити відповідно словами "з питань", "небанківськими", "операторами".
2. У главі 1:
1) пункти 1.1, 1.2 викласти в такій редакції:
"1.1. Це Положення розроблено відповідно до статей 7, 15, 44, 56 Закону України "Про Національний банк України" , статті 11 Закону України "Про валюту і валютні операції" (далі - Закон), інших нормативних актів України з метою встановлення єдиного порядку організації та проведення Національним банком України (далі - Національний банк) виїзних і невиїзних перевірок з питань дотримання банками, небанківськими фінансовими установами та операторами поштового зв’язку, які отримали ліцензію Національного банку на здійснення валютних операцій або генеральну ліцензію на здійснення валютних операцій, яка не втратила чинність після введення в дію Закону (далі - ліцензія), вимог валютного законодавства України, а також перевірок пунктів обміну іноземної валюти на території України.
1.2. Це Положення визначає порядок проведення виїзних та невиїзних перевірок банків та їх відокремлених підрозділів (далі - банки), небанківських фінансових установ, їх відокремлених підрозділів і структурних одиниць цих підрозділів, а також операторів поштового зв’язку, які отримали ліцензію (далі - фінансові установи), з питань дотримання ними вимог валютного законодавства України, а також установлює порядок проведення перевірок пунктів обміну іноземної валюти банків (фінансових установ) (далі - пункти обміну).";
2) у пункті 1.3:
абзац перший викласти в такій редакції:
"1.3. Перевірки банків (фінансових установ) з питань дотримання ними вимог валютного законодавства України (далі - перевірки) проводять уповноважені працівники структурного підрозділу центрального апарату Національного банку, до компетенції якого належить здійснення валютного нагляду за банками (фінансовими установами) (далі - Департамент), з метою дотримання банками (фінансовими установами) вимог валютного законодавства України, уключаючи нормативно-правові акти Національного банку (далі - валютне законодавство). Перевірки здійснюються на підставі ризик-орієнтованого підходу, ураховуючи результати проведеної Департаментом оцінки ризиків. До перевірок належать виїзні та невиїзні перевірки.";
у другому реченні абзацу другого цифри та слово "5, 7 та 8" замінити цифрами та словом "4, 6 та 7";
в абзаці третьому:
у першому реченні слова "(камеральними)", "(далі - невиїзні перевірки)" виключити;
друге речення викласти в такій редакції: "Невиїзні перевірки проводяться відповідно до вимог глави 1, пунктів 2.2, 2.3, 2.5-2.7, 2.8, 2.13 глави 2, пунктів 3.1, 3.10 глави 3, пунктів 4.1-4.3, 4.9, 4.10 глави 4, глави 5, пунктів 6.1-6.4, 6.7, 6.8 глави 6, глави 7 цього Положення.";
3) у пункті 1.4:
у першому реченні:
слово "Департаменту" виключити;
доповнити речення словами "/торгівлі валютними цінностями в готівковій формі (далі - валютно-обмінні операції)";
після першого речення доповнити пункт новим другим реченням такого змісту: "Перевірки кас банків (фінансових установ) і пунктів обміну здійснюються на підставі ризик-орієнтованого підходу, ураховуючи результати проведеної Департаментом оцінки ризиків.".
У зв’язку з цим друге речення уважати третім реченням;
у третьому реченні цифру "9" замінити цифрою "8";
4) пункт 1.5 виключити;
У зв’язку з цим пункт 1.6 уважати пунктом 1.5;
5) у пункті 1.5:
слова та цифри "Декреті, Положенні про валютний контроль, Інструкції про порядок організації та здійснення валютно-обмінних операцій на території України, затвердженій постановою Правління Національного банку України від 12 грудня 2002 року № 502, зареєстрованій у Міністерстві юстиції України 14 січня 2003 року за № 21/7342 (у редакції постанови Правління Національного банку України від 30 квітня 2014 року № 249)" замінити словом " Законі".
3. У главі 2:
1) у пункті 2.1:
у першому реченні абзацу першого слова "уповноважена особа Національного банку, яка згідно з розподілом функціональних обов’язків здійснює загальне керівництво Департаментом" замінити словами "заступник Голови Національного банку, який згідно з розподілом функціональних обов’язків здійснює загальне керівництво та контролює діяльність Департаменту";
абзац другий викласти в такій редакції:
"До плану перевірок уключаються банки та фінансові установи, перелік яких визначається Департаментом на підставі ризик-орієнтованого підходу, ураховуючи результати проведеної Департаментом оцінки ризиків діяльності банків (фінансових установ).";
абзаци третій - п’ятий виключити;
2) в абзаці п’ятому пункту 2.2 слова "безвиїзного нагляду з питань фінансового моніторингу" замінити словами "перевірок з питань дотримання вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення";
3) пункт 2.3 доповнити трьома новими абзацами такого змісту:
"Планові виїзні перевірки банків (фінансових установ) проводяться на підставі виданого робочій групі письмового доручення (далі - доручення), оформленого на бланку Національного банку та підписаного директором Департаменту або посадовою особою Національного банку, яка на підставі розпорядчого акта Національного банку має повноваження на вчинення дій, визначених цим Положенням (далі - уповноважена особа Національного банку).
Планова виїзна перевірка банку (фінансової установи) здійснюється відповідно до програми перевірки, у якій зазначається перелік питань, що підлягають перевірці. Програма перевірки оформляється у формі додатка до доручення та є невід’ємною його частиною.
Програма планової виїзної перевірки банку (фінансової установи) затверджується директором Департаменту або уповноваженою особою Національного банку.";
4) пункт 2.4 викласти в такій редакції:
"2.4. Комплексний метод перевірки передбачає перевірку валютних операцій, що здійснювалися банком (фінансовою установою) та/або їх клієнтами протягом періоду, який підлягає перевірці, щодо їх відповідності валютному законодавству, та охоплює всі питання валютного регулювання та нагляду відповідно до законодавства України.";
5) у пункті 2.5:
слова "чинного протягом цього періоду" виключити;
слова "питань з переліку, що додається до цього Положення" замінити словами "питань, які підлягають валютному регулюванню та нагляду відповідно до законодавства України";
6) пункт 2.8 виключити.
У зв’язку з цим пункти 2.9-2.15 уважати відповідно пунктами 2.8-2.14;
7) пункт 2.8 викласти в такій редакції:
"2.8. До здійснення перевірки не можуть залучатися працівники Національного банку, які мають реальний чи потенційний конфлікт інтересів, якщо їх близькі особи є керівниками, учасниками банку (фінансової установи), членами наглядового, виконавчого, іншого органу управління та контролю банку (фінансової установи), кінцевими бенефіціарними власниками (контролерами) банку (фінансової установи), мають інші корпоративні та/або трудові відносини, та/або особисті, та/або ділові зв’язки з банком (фінансовою установою), що перевіряється. Обов’язок повідомлення директора Департаменту або уповноваженої особи Національного банку про наявність реального чи потенційного конфлікту інтересів покладається на такого працівника Національного банку до початку перевірки банку (фінансової установи). Національний банк негайно відстороняє (усуває) працівника Національного банку, залученого до перевірки, від проведення перевірки та вживає заходів, передбачених Законом України "Про запобігання корупції" , у разі виявлення (отримання) під час проведення перевірки інформації (фактів), що свідчать про наявність у такого працівника реального чи потенційного конфлікту інтересів. Національний банк має право залучити іншого працівника до проведення перевірки замість відстороненого (усунутого) працівника Національного банку.";
8) в абзаці першому пункту 2.9:
друге речення викласти в такій редакції: "Керівник та заступник керівника робочої групи призначаються зі складу її членів.";
у четвертому реченні слово "чоловіки" замінити словом "особи";
9) у пункті 2.10:
в абзаці першому:
слова "Письмове доручення" замінити словом "Доручення";
слова "директора Департаменту або уповноваженої особи Національного банку (далі - керівники перевірки)," виключити;
в абзаці другому слова "чи усним дорученням Голови Національного банку або уповноваженої особи Національного банку, яка за розподілом функціональних обов’язків здійснює загальне керівництво Департаментом" замінити словами "дорученням Голови Національного банку або заступника Голови Національного банку, який згідно з розподілом функціональних обов’язків здійснює загальне керівництво та контролює діяльність Департаменту";
в абзаці десятому слова "склад робочої групи та її керівник" замінити словами "склад робочої групи, її керівник та заступник керівника";
10) у пункті 2.11:
в абзаці першому слово "письмовому" виключити;
в абзаці четвертому слова "групи та її керівник" замінити словами "групи, її керівник та заступник керівника";
абзаци дев’ятий, десятий виключити.
У зв’язку з цим абзац одинадцятий уважати абзацом дев’ятим;
абзац дев’ятий після слова "керівника" доповнити словами "/заступника керівника";
11) у пункті 2.12:
пункт викласти в такій редакції:
"2.12. Керівник/заступник керівника робочої групи (уповноважений працівник) подає керівнику (особі, яка виконує його обов’язки) банку (фінансової установи), що перевіряється [далі - керівник банку (фінансової установи)], оригінал доручення (розпорядчого акта Національного банку) на проведення виїзної перевірки.";
примітку 1 виключити;
12) в абзаці третьому пункту 2.13 цифри "30" замінити цифрами "60";
13) абзац другий пункту 2.14 після слова "розпочатої" доповнити словом "планової".
4. У главі 3:
1) у пункті 3.1:
в абзаці першому слова "або невиїзної" виключити;
абзац другий після слова "керівник" доповнити словами "/заступник керівника";
в абзаці п’ятому слова "на паперових носіях" виключити;
2) в абзаці першому пункту 3.4:
слова "розпочинають проведення виїзної перевірки з пред’явлення" замінити словами "проводять виїзну перевірку на підставі";
абзац після слів "(або паспорта чи документа, що його замінює)" доповнити словами ", які пред’являються";
3) у пункті 3.5:
в абзаці першому слово та літеру "підпункті "б" замінити словом та цифрою "підпункті "2";
абзац другий після слова "керівника" доповнити словами "/заступника керівника";
4) абзац перший пункту 3.6 викласти в такій редакції:
"3.6. Банк (фінансова установа) під час проведення виїзної перевірки зобов’язаний подати документи [надати доступ до електронних документів, даних, які містить система відеоспостереження, отриманих під час реєстрації та архівації відеосигналу відповідно до вимог нормативно-правового акта з питань організації захисту приміщень (далі - дані відеоархіву), їх копій та/або надати копії електронних документів] та інші матеріали, що вимагають члени робочої групи (уповноважений працівник), до службового приміщення на робоче місце членів робочої групи (уповноваженого працівника) в установлені ними (ним) терміни та порядку. Керівник банку (фінансової установи) або уповноважена ним особа в разі неможливості подання документів (надання доступу до електронних документів, даних відеоархіву, їх копій та/або надання копій електронних документів) на вимогу членів робочої групи (уповноваженого працівника) зобов’язаний надати керівникові/заступнику керівника робочої групи (уповноваженому працівнику) письмове пояснення з цього приводу.";
5) у пункті 3.7 слова "керівника робочої групи" замінити словами "керівника/заступника керівника робочої групи (уповноваженого працівника)";
6) у пункті 3.10:
в абзаці першому:
абзац після слова "документів" доповнити словом ", матеріалів";
абзац після слова "керівник" доповнити словами "/заступник керівника";
в абзаці другому слова "документи (надає доступ до всіх електронних документів, їх копій та/або надає копії електронних документів на паперових носіях)" замінити словами "документи, матеріали (надає доступ до всіх електронних документів, даних відеоархіву, їх копій та/або надає копії електронних документів, даних відеоархіву)";
абзац третій замінити двома новими абзацами такого змісту:
"Банк (фінансова установа) подає на запит(и) керівника/заступника керівника робочої групи (уповноваженого працівника) документи, матеріали, зазначені в абзаці другому пункту 3.10 глави 3 цього Положення, у визначених в запиті(ах) обсягах, форматі, структурі, вигляді, порядку, термінах та носіях інформації.
Копії документів, які надаються на паперових носіях, мають бути належним чином засвідчені банком (фінансовою установою).";
7) у пункті 3.11 слова "документів (надавати доступ до всіх електронних документів, їх копій та/або надавати копії електронних документів на паперових носіях), що запитує робоча група/уповноважений працівник" замінити словами та цифрами "документів, матеріалів (надавати доступ до всіх електронних документів, даних відеоархіву їх копій та/або надавати копії електронних документів, даних відеоархіву), що запитує робоча група/уповноважений працівник згідно з вимогами пункту 3.10 глави 3 цього Положення".
5. У главі 4:
1) у пункті 4.1:
підпункт 1 після слова "керівника" доповнити словами "/заступника керівника";
у підпункті 3 слова "на паперових носіях" виключити;
у підпункті 6 слово "контролю" замінити словом "нагляду";
після підпункту 6 доповнити пункт новим підпунктом 7 такого змісту:
"7) подавати банку (фінансовій установі) запити в письмовій формі про надання необхідних для перевірки/застосування заходів впливу інформації, матеріалів, даних відеоархіву, документів (їх копій та/або витягів із них) та письмових пояснень щодо проведених фінансових операцій і з інших питань діяльності банку (фінансової установи) у визначених в запиті(ах) обсягах, форматі, структурі, вигляді, порядку, термінах та носіях інформації;".
У зв’язку з цим підпункт 7 уважати підпунктом 8;
2) у пункті 4.2:
в абзаці першому слова "їх копій та/або надавати копії електронних документів на паперових носіях" замінити словами "даних відеоархіву, їх копій та/або надавати копії електронних документів, даних відеоархіву";
абзаци другий, третій виключити;
3) абзац перший пункту 4.5 після слова "Керівник" доповнити словами "/заступник керівника";
4) у пункті 4.6:
в абзаці першому слова "Керівник робочої групи" замінити словами "Керівник/заступник керівника робочої групи (уповноважений працівник)";
доповнити пункт новим підпунктом такого змісту:
"є) вимагати (за потреби) виготовлення банком (фінансовою установою) копій документів у присутності члена робочої групи (уповноваженого працівника).";
5) пункт 4.7 викласти в такій редакції:
"4.7. Керівник/заступник керівника робочої групи (уповноважений працівник/уповноважені працівники) складає акт про недопущення до виїзної перевірки (перевірки пункту обміну) (далі - акт про недопущення) у разі недопущення робочої групи (уповноваженого працівника) до приміщення банку (фінансової установи), каси банку (фінансової установи), структурного підрозділу банку (фінансової установи), пункту обміну для проведення виїзної перевірки (перевірки пункту обміну).
В акті про недопущення зазначаються:
1) назва банку (фінансової установи), пункту обміну;
2) прізвище та ініціали керівника банку (фінансової установи), касира;
3) місце проведення перевірки, а саме місцезнаходження банку (фінансової установи), структурного підрозділу банку (фінансової установи), пункту обміну;
4) дата і номер доручення про проведення перевірки;
5) вид перевірки: планова чи позапланова;
6) метод перевірки: комплексний або за окремими питаннями (у разі застосування методу перевірки за окремими питаннями зазначаються питання, за якими проводилася/мала бути проведена перевірка);
7) період, який підлягав перевірці;
8) прізвища, ініціали та посади керівника/заступника керівника та членів робочої групи (уповноваженого працівника);
9) дата складання акта;
10) факти недопущення.
Акт про недопущення складається не менше ніж у трьох примірниках і підписується керівником/заступником керівника робочої групи або уповноваженими працівниками (уповноваженим працівником). Два примірники акта про недопущення (перший та другий примірники без додатків) не пізніше третього робочого дня з дня складання акта про недопущення передаються для ознайомлення та підписання керівникові банку (фінансової установи) під підпис із зазначенням дати передавання на третьому примірнику акта, який зберігається в керівника/заступника керівника робочої групи (уповноваженого працівника), або надсилаються до банку (фінансової установи) з урахуванням установлених Національним банком вимог щодо надання/пересилання документів із грифом обмеження доступу.
Керівник банку (фінансової установи) на першому примірнику акта про недопущення робить відмітку такого змісту: "З актом ознайомлений, один примірник отримав", яку засвідчує своїм підписом та зазначає дату ознайомлення. Заперечення чи зауваження щодо акта про недопущення оформляються в письмовій формі та засвідчуються підписом керівника банку (фінансової установи). Зауваження можуть бути викладені наприкінці акта про недопущення або додаватися до нього. Керівник банку (фінансової установи) робить на акті відмітку: "Зауваження додаються на ____ стор.", яку засвідчує підписом, якщо зауваження викладені окремо.
Керівник банку (фінансової установи) зобов’язаний не пізніше ніж на третій робочий день із дня отримання банком (фінансовою установою) двох примірників акта про недопущення повернути підписаний другий примірник акта про недопущення до Національного банку.
Керівник/заступник керівника робочої групи (уповноважений працівник/уповноважені працівники) наприкінці акта перед своїм підписом зазначає: "Керівник банку (фінансової установи) від прийняття акта про недопущення відмовився", якщо керівник банку (фінансової установи) під час передавання акта про недопущення відмовився його прийняти. У цьому разі акт про недопущення вважається доведеним до відома банку (фінансової установи) і таким, що не має пояснень і заперечень, а його третій примірник, який залишився в Національного банку, є підставою для прийняття ним рішень у межах повноважень.";
6) пункт 4.8 виключити.
У зв’язку з цим пункти 4.9-4.11 уважати відповідно пунктами 4.8-4.10;
7) у пункті 4.8:
у підпункті "а" слова "вільний (на першу вимогу)", "позаурочний" замінити відповідно словами "на першу вимогу", "позаробочий";
підпункт "б" доповнити такими словами: ", та придатне для розміщення в ньому членів робочої групи (уповноваженого працівника);";
у підпункті "в" слова "контролю, формують звітність" замінити словами "нагляду, формують звітність/інформацію";
у підпункті "г" слова "на паперових носіях" виключити;
після підпункту "ґ" доповнити пункт новим підпунктом такого змісту:
"д) забезпечити надання повного доступу до автоматизованих банківських систем/автоматизованих систем, що забезпечують здійснення валютного нагляду, системи автоматизації банківських операцій, інформаційних ресурсів для перегляду всіх операцій банку, фінансової установи та його (її) клієнтів за всіма рахунками з можливістю формування виписок руху коштів за рахунками (із зазначенням часу з точністю до секунди)/оборотно-сальдової відомості/інших звітів за період, що підлягає виїзній перевірці, інших функціональних можливостей зазначених у підпункті "д" пункту 4.8 глави 4 цього Положення систем і ресурсів.".
У зв’язку з цим абзац сьомий уважати абзацом восьмим;
абзац восьмий доповнити такими словами: ", створювати перешкоди проведенню виїзної перевірки".
6. Главу 5 виключити.
У зв’язку з цим глави 6-9 уважати відповідно главами 5-8, а пункти 6.1-6.6, 7.1-7.9, 8.1-8.4, 9.1-9.6 уважати відповідно пунктами 5.1-5.6, 6.1-6.9, 7.17.4, 8.1-8.6.
7. У главі 5:
1) пункти 5.1-5.4 виключити.
У зв’язку з цим пункти 5.5, 5.6 уважати відповідно пунктами 5.1, 5.2;
2) пункт 5.1 викласти в такій редакції:
"5.1. Департамент надсилає на адресу банку (фінансової установи) підписаний директором Департаменту або уповноваженою особою Національного банку письмовий запит, у якому міститься вимога щодо надання інформації, матеріалів, документів (їх копій та/або витягів із них), копій електронних документів та даних відеоархіву, письмових пояснень, необхідних для проведення невиїзної перевірки, за результатами аналізу статистичної звітності, інформації, матеріалів, пояснень та інших документів, наявних у Департаменті, у разі виявлення фактів, що можуть свідчити про наявність порушень вимог валютного законодавства України та/або ознак здійснення банком ризикової діяльності.";
3) у пункті 5.2:
в абзаці першому слово "трьох" замінити словом "двох";
в абзаці другому слово "другий" замінити словом "перший";
в абзаці третьому:
речення друге виключити.
У зв’язку з цим речення третє уважати реченням другим;
у другому реченні слова "є доведеним" , "перший" замінити відповідно словами "вважається доведеним", "другий";
в абзаці четвертому слова "Керівник банку (фінансової установи) протягом трьох робочих днів із дня отримання другого примірника акта із супровідним листом надає" замінити словами "Банк (фінансова установа) протягом семи робочих днів із дня отримання першого примірника акта із супровідним листом має право надати".
8. У главі 6:
1) у пункті 6.1:
в абзаці першому цифри та слово "6.6 глави 6" замінити цифрами та словом "5.2 глави 5";
в абзаці сьомому слова "та/або письмового запиту, в якому міститься вимога щодо подання відповідних документів, які необхідні для проведення невиїзної перевірки" замінити словами "(для виїзної перевірки)";
абзац восьмий доповнити словами "(для виїзної перевірки)";
абзац дванадцятий після слова "керівника" доповнити словами "/заступника керівника";
абзац сімнадцятий викласти у такій редакції:
"факти перешкоджання проведенню перевірки.";
в абзаці вісімнадцятому слово "(камеральних)" виключити;
2) в абзаці першому пункту 6.3:
у першому реченні:
слова "у тому числі" виключити;
слова "на паперових носіях" замінити словами ", даних відеоархіву";
речення доповнити словами "на паперових носіях";
у другому реченні слово "першого" замінити словом "другого";
3) пункт 6.4 після слів "працівниками Національного банку," доповнити словами "отримання інформації від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, банків, інших юридичних осіб-резидентів, юридичних осіб- нерезидентів,";
4) пункт 6.5 виключити.
У зв’язку з цим пункти 6.6-6.9 уважати відповідно пунктами 6.5-6.8;
5) у пункті 6.5:
в абзаці першому:
у першому реченні слова "всіма членами робочої групи" замінити словами "керівником/заступником керівника робочої групи";
друге речення після слова "керівника" доповнити словами "/заступника керівника";
перше речення абзацу другого після слова "керівника" доповнити словами "/заступника керівника";
абзац третій виключити;
6) у пункті 6.6:
в абзаці другому слова "третій", "перший" замінити відповідно словами "сьомий", "другий";
в абзаці третьому:
у першому реченні слова "керівник робочої групи" замінити словами "керівник/заступник керівника робочої групи (уповноважений працівник)";
друге речення виключити;
7) в абзаці третьому пункту 6.7 слова "на паперових носіях" виключити.
9. У главі 7:
1) пункт 7.2 виключити.
У зв’язку з цим пункти 7.3, 7.4 уважати відповідно пунктами 7.2, 7.3;
2) у пункті 7.2:
в абзаці першому слова "притягнення до відповідальності приймають у порядку, що встановлений Положенням про валютний контроль" замінити словами "застосування заходу впливу приймається у порядку, що встановлений нормативно-правовими актами Національного банку з питань застосування Національним банком до банків (фінансових установ) заходів впливу за порушення вимог валютного законодавства";
в абзаці другому слова "притягнення до відповідальності" замінити словами "застосування заходу впливу".
10. У главі 8:
1) у пункті 8.1:
у другому реченні абзацу першого слова ", уповноваженої особи Національного банку, яка згідно з розподілом функціональних обов’язків здійснює загальне керівництво Департаментом, або керівника перевірки" замінити словами "або заступника Голови Національного банку, який згідно з розподілом функціональних обов’язків здійснює загальне керівництво та контролює діяльність Департаменту, директора Департаменту або уповноваженої особи Національного банку";
в абзаці третьому слова "або юридичної особи, яка діє на підставі агентського договору з банком або з фінансовою установою (далі - агент)," виключити;
2) у пункті 8.2:
в абзаці першому:
у першому реченні слова "або агента" виключити;
у другому реченні слова "керівник, який призначив перевірку пункту обміну" замінити словами "особа, яка призначила перевірку каси банку (фінансової установи), пункту обміну";
в абзаці другому слова "або агента" виключити;
3) у пункті 8.3:
у підпункті 1:
абзац перший викласти в такій редакції:
"1) отримувати від касира потрібні для перевірки документи, матеріали (зокрема шляхом отримання доступу до електронних документів, даних відеоархіву, їх копій, отримання копій електронних документів, даних відеоархіву), включаючи:";
в абзаці третьому слова "або агента" виключити;
у другому реченні підпункту 4 слова "або агента" виключити;
доповнити пункт новим підпунктом такого змісту:
"6) здійснювати валютно-обмінну операцію з можливим подальшим анулюванням здійсненої операції з метою виявлення факту здійснення валютно-обмінної операції без її відображення у РРО та бухгалтерських документах фінансової установи.";
4) у пункті 8.4:
в абзаці першому:
у першому реченні:
слова "або агенти" виключити;
слова "пояснення та документи (у тому числі шляхом", "електронних документів, їх копій, надання копій електронних документів на паперових носіях тощо" замінити відповідно словами "пояснення, документи, матеріали (шляхом", "електронних документів, даних відеоархіву, їх копій, надання копій електронних документів, даних відеоархіву";
у другому реченні слова "або агентів" виключити;
в абзаці другому слова "або агентом", "або агента" виключити;
5) у пункті 8.5 слова "або агента" виключити;
6) у пункті 8.6:
у третьому реченні абзацу другого слова "або агентів" виключити;
у першому реченні абзацу третього слова "або агента" виключити;
в абзаці четвертому слова "або агента" виключити;
в абзаці п’ятому:
у другому реченні:
слово "Другий" замінити словом "Перший";
слова "або агента" виключити;
у третьому реченні слово "Перший" замінити словом "Другий";
7) главу доповнити новим пунктом такого змісту:
"8.7. Уповноважені працівники Національного банку, які беруть участь у перевірці, складають протокол фіксації факту здійснення валютно-обмінної операції без відображення її у РРО та/або бухгалтерських документах банку (фінансової установи) (далі - Протокол) за формою, наведеною в додатку до цього Положення, якщо в ході перевірки каси банку (фінансової установи), пункту обміну цими працівниками виявлений факт здійснення банком (фінансовою установою), пунктом обміну валютно-обмінної операції без її відображення у РРО та бухгалтерських документах банку (фінансової установи).
Протокол складається у двох примірниках і підписується всіма уповноваженими працівниками Національного банку, що зафіксували факт здійснення валютно-обмінної операції без її відображення у РРО та бухгалтерських документах банку (фінансової установи).
Уповноважені працівники Національного банку подають Протокол для ознайомлення касиру та/або представнику банку (фінансової установи) (у разі його присутності). Уповноважені працівники Національного банку, касир та/або представник банку (фінансової установи) проставляють на другому примірнику свої підписи з відміткою такого змісту: "З Протоколом ознайомлений, один примірник отримав". Кожна із зазначених осіб має право додати до акта перевірки заперечення до Протоколу за наявності таких заперечень.
Уповноважені працівники Національного банку повинні перед своїми підписами зазначити у Протоколі: "Представник банку (фінансової установи), касир [зазначаються прізвище, ім’я, по батькові таких осіб, найменування банку (фінансової установи)] від ознайомлення з протоколом (від підпису протоколу) відмовився" у разі відмови представника банку (фінансової установи) або касира від ознайомлення з Протоколом або від підпису цього Протоколу.
Перший примірник Протоколу залишається представнику банку (фінансової установи) або касиру. Другий примірник Протоколу долучається як додаток до акта перевірки.
Уповноважений працівник Національного банку робить на другому примірнику Протоколу відмітку про відмову в отриманні Протоколу із зазначенням дати і часу та надсилає банку (фінансовій установі) перший примірник цього Протоколу поштою рекомендованим листом із повідомленням про вручення, якщо касир та/або представник банку (фінансової установи) відмовився отримати Протокол.".
11. У тексті Положення слова "керівник перевірки" в усіх відмінках замінити словами "директор Департаменту або уповноважена особа Національного банку" у відповідних відмінках.
12. Додаток до Положення викласти в такій редакції:
"Додаток
до Положення
про порядок проведення
виїзних, невиїзних перевірок
з питань дотримання банками,
небанківськими фінансовими
установами, операторами поштового
зв’язку вимог валютного законодавства
України та перевірок пунктів обміну
іноземної валюти на території України
(пункт 8.7 глави 8)
ПРОТОКОЛ
фіксації факту здійснення валютно-обмінної операції без відображення її у РРО та/або бухгалтерських документах банку ( фінансової установи)".
Заступник
директора департаменту -
начальник управління
методології регулювання
діяльності банків
О. Присяженко
ПОГОДЖЕНО:
Перший заступник Голови
Національного банку України


К. Рожкова
ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
03.01.2019 № 15
Про затвердження змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України
Відповідно до статей 7, 15, 44, 56 Закону України "Про Національний банк України" , Закону України "Про валюту і валютні операції" , з метою вдосконалення порядку проведення перевірок з питань дотримання уповноваженими установами вимог валютного законодавства України Правління Національного банку України
ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Унести до постанови Правління Національного банку України від 21 вересня 2007 року № 338 "Про затвердження Положення про порядок проведення виїзних, невиїзних (камеральних) перевірок щодо дотримання банками, іншими фінансовими установами, національним оператором поштового зв’язку вимог валютного законодавства України та перевірок пунктів обміну іноземної валюти на території України", зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 26 жовтня 2007 року за № 1220/14487, такі зміни:
1) назву постанови викласти в такій редакції:
"Про затвердження Положення про порядок проведення виїзних, невиїзних перевірок з питань дотримання банками, небанківськими фінансовими установами, операторами поштового зв’язку вимог валютного законодавства України та перевірок пунктів обміну іноземної валюти на території України";
2) у преамбулі до постанови цифри та слова "7, 44", "статей 13, 16 Декрету Кабінету Міністрів України від 19.02.93 № 15-93 "Про систему валютного регулювання і валютного контролю" замінити відповідно цифрами та словами "7, 15, 44, 56", "статті 11 Закону України "Про валюту і валютні операції" ;
3) у пункті 1 :
слово "(камеральних)" виключити;
слова "щодо", "іншими", "національним оператором" замінити відповідно словами "з питань", "небанківськими", "операторами".

30 днiв передплати безкоштовно!