Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України

Національний банк України Постанова від 17.01.2020 №9
Последняя редакция от 17.01.2020. Прийняття
Реквизиты

Издатель: Національний банк України

Тип Постанова

Дата 17.01.2020

Номер 9

Статус Действует

Документ подготовлен в системе iplex
Офіційно опубліковано 17.01.2020
Правління Національного банку України
П О С Т А Н О В А
17.01.2020 № 9
Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України
Відповідно до статей 7, 15, 44, 45, 56 Закону України "Про Національний банк України", Закону України "Про валюту і валютні операції", з метою удосконалення порядку проведення уповноваженими установами операцій з торгівлі іноземною валютою в готівковій формі Правління Національного банку України
постановляє:
1. Затвердити Зміни до:
1) Положення про структуру валютного ринку України, умови та порядок торгівлі іноземною валютою та банківськими металами на валютному ринку України, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 02 січня 2019 року № 1 (зі змінами) (далі - Зміни до Положення № 1), що додаються;
2) Положення про здійснення операцій із валютними цінностями, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 02 січня 2019 року № 2 (зі змінами) (далі - Зміни до Положення № 2), що додаються.
2. Департаменту відкритих ринків (Сергій Пономаренко) після офіційного опублікування довести до відома банків інформацію про прийняття цієї постанови.
3. Постанова набирає чинності з 01 лютого 2020 року, крім підпунктів 2-5 пункту 1 Змін до Положення № 1 та підпунктів 2, 3 пункту 1 Змін до Положення № 2, які набирають чинності з 19 квітня 2020 року.
ГоловаЯків СМОЛІЙ
Інд. 40
ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Правління
Національного банку України
17 січня 2020 року № 9
Зміни
до Положення про структуру валютного ринку України, умови та порядок торгівлі іноземною валютою та банківськими металами на валютному ринку України
1. У розділі IV:
1) у пункті 17:
підпункт 3 після слова "видачі" доповнити словом "/надання";
підпункт 4 після слова "валюти" доповнити словами ", платіжних пристроїв";
підпункт 6 доповнити словами ", тривалість їх операційного (робочого) дня";
2) пункт 20 виключити;
3) пункт 21 викласти в такій редакції:
"21. Небанківська установа, її відокремлені підрозділи та пункти обміну валюти мають право здійснювати валютно-обмінні операції після реєстрації реєстратора розрахункових операцій РРО (далі - РРО)/програмного реєстратора розрахункових операцій РРО (далі - програмний РРО) у центральному органі виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику.";
4) пункт 22 після слова та літер "щодо РРО" доповнити словом та літерами "/програмного РРО";
5) у пункті 23:
перший абзац викласти в такій редакції:
"23. У касах небанківських установ, їх відокремлених підрозділів, пунктах обміну валюти банку, небанківської установи заборонено здійснювати валютно-обмінні операції:";
підпункти 1, 2 доповнити словом та літерами "/програмного РРО"; пункт після підпункту 2 доповнити новим підпунктом 2-1 такого змісту:
"2-1) у період відсутності зв'язку між програмним РРО та фіскальним сервером контролюючого органу;"; в абзаці шостому: у першому реченні:
після слів та літер "виходу з ладу РРО" доповнити словом та літерами "/програмного РРО";
слова "або тимчасового відключення електроенергії" виключити; у другому реченні слова "державної влади, що" замінити словами "виконавчої влади, що забезпечує формування та";
в абзаці сьомому слово "пункту" замінити словом та цифрами "пунктів 21,":
6) підпункт 2 пункту 27 та пункт 28 виключити;
7) у пункті 31:
друге речення підпункту 1 виключити;
в абзаці десятому:
слово "додатково" виключити;
після слова "розміщуватися" доповнити словами "в доступному для огляду клієнтами місці";
8) перший абзац пункту 33 доповнити словами "та/або лічильників банкнот з функцією контролю ультрафіолетового, інфрачервоного та магнітного захисту".
Директор Департаменту відкритих ринківСергій ПОНОМАРЕНКО
ПОГОДЖЕНО
Заступник Голови
Національного банку України
__________
(підпис)
О. ЧУРІЙ
"___"_________ 2020 року
(дата)
ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Правління
Національного банку України
17 січня 2020 року № 9
Зміни
до Положення про здійснення операцій із валютними цінностями
1. У розділі ІІІ:
1) у пункті 12:
абзац четвертий доповнити словами ", платіжних пристроях";
абзац п'ятий виключити.
У зв'язку з цим абзац шостий уважати відповідно абзацом п'ятим;
2) перший та другий абзаци пункту 14 викласти в такій редакції:
"14. Банк оформляє квитанцію у вигляді паперового або електронного документа.
Банк надає фізичній особі перший примірник квитанції, оформленої у вигляді паперового документа, або квитанцію, оформлену у вигляді електронного документа. Другий примірник квитанції зберігається у вигляді паперового або електронного документа в банку.";
3) у пункті 15:
у першому реченні абзацу першого слова та літери "друкується реєстратором розрахункових операцій (далі - РРО)" замінити словами та літерами "створений в паперовій та/або електронній формі реєстратором розрахункових операцій (далі - РРО) або програмним реєстратором розрахункових операцій (далі - програмний РРО)";
абзац другий після літер "РРО" доповнити словами "у вигляді паперового або електронного документа";
4) у пункті 20 слова "видає", "видається" замінити відповідно словами "надає", "надається";
5) у пункті 25 слова та літери "наявності першого примірника квитанції/розрахункового документа РРО" замінити словами та літерами "пред'явлення клієнтом, наданого банком, небанківською установою, першого примірника квитанції/розрахункового документа РРО".
2. У додатку 1:
1) слова "Примірник №", ", крос-курс" виключити;
2) слова
"Додаткові реквізити _____________________________________________.
(реквізити, необхідні для проведення операцій)
_________________"
(підпис клієнта)
замінити словами
"Додаткові реквізити ___________________________________________."
(реквізити, необхідні для проведення операцій)
3) у поясненнях:
у пункті 2 слова "підпис клієнта" виключити; пункт 3 доповнити словами "у паперовій формі".
Директор Департаменту відкритих ринківСергій ПОНОМАРЕНКО
ПОГОДЖЕНО
Заступник Голови
Національного банку України
___________
(підпис)
О. ЧУРІЙ
"____" _____________ 2020 року
(дата)
(Текст взято з сайту НБУ http://www.bank.gov.ua/)
Офіційно опубліковано 17.01.2020
Правління Національного банку України
П О С Т А Н О В А
17.01.2020 № 9
Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України
Відповідно до статей 7, 15, 44, 45, 56 Закону України "Про Національний банк України", Закону України "Про валюту і валютні операції", з метою удосконалення порядку проведення уповноваженими установами операцій з торгівлі іноземною валютою в готівковій формі Правління Національного банку України
постановляє:
1. Затвердити Зміни до:
1) Положення про структуру валютного ринку України, умови та порядок торгівлі іноземною валютою та банківськими металами на валютному ринку України, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 02 січня 2019 року № 1 (зі змінами) (далі - Зміни до Положення № 1), що додаються;
2) Положення про здійснення операцій із валютними цінностями, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 02 січня 2019 року № 2 (зі змінами) (далі - Зміни до Положення № 2), що додаються.
2. Департаменту відкритих ринків (Сергій Пономаренко) після офіційного опублікування довести до відома банків інформацію про прийняття цієї постанови.
3. Постанова набирає чинності з 01 лютого 2020 року, крім підпунктів 2-5 пункту 1 Змін до Положення № 1 та підпунктів 2, 3 пункту 1 Змін до Положення № 2, які набирають чинності з 19 квітня 2020 року.
ГоловаЯків СМОЛІЙ
Інд. 40
ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Правління
Національного банку України
17 січня 2020 року № 9
Зміни