Про затвердження Положення про фінансування витрат на спеціальний медичний, постійний сторонній догляд та побутове обслуговування потерпілих внаслідок нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання

Фонд соціального страхування України Постанова, Форма типового документа, Журнал, Заява, Положення від 25.02.2021 №8
Реквизиты

Издатель: Фонд соціального страхування України

Тип Постанова, Форма типового документа, Журнал, Заява, Положення

Дата 25.02.2021

Номер 8

Статус Действует

Документ подготовлен в системе iplex
ПРАВЛІННЯ ФОНДУ СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
25.02.2021 № 8
Про затвердження Положення про фінансування витрат на спеціальний медичний, постійний сторонній догляд та побутове обслуговування потерпілих внаслідок нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання
Відповідно до статей 7, 9, 10, 16, 36 та 42 Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування" правління Фонду соціального страхування України
ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Затвердити Положення про фінансування витрат на спеціальний медичний, постійний сторонній догляд та побутове обслуговування потерпілих внаслідок нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання.
2. Визнати такою, що втратила чинність, постанову правління Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України від 03.11.2011 № 41 "Про затвердження Положення про організацію, забезпечення та фінансування необхідних видів догляду за потерпілими внаслідок нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання", зареєстровану в Міністерстві юстиції України 12 січня 2012 року за № 30/20343.
3. Ця постанова набирає чинності з дня її оприлюднення.
4. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на директора виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України Михайленко Т.О.
Голова правлінняЄ. Котик
ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова правління
Фонду соціального страхування
України
25.02.2021 № 8
ПОЛОЖЕННЯ
про фінансування витрат на спеціальний медичний, постійний сторонній догляд та побутове обслуговування потерпілих внаслідок нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання
1. Загальні положення
1.1. Це Положення визначає механізм фінансування витрат на спеціальний медичний, постійний сторонній догляд та побутове обслуговування (далі - необхідні види догляду) потерпілих внаслідок нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання (далі - потерпілі) виконавчою дирекцією Фонду соціального страхування України (далі - виконавча дирекція Фонду), управліннями виконавчої дирекції Фонду в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі та їх відділеннями в районах і містах обласного значення (далі - органи Фонду).
1.2. У цьому Положенні терміни вживаються у такому значенні:
побутове обслуговування - вид догляду, яким забезпечуються особи з інвалідністю (одинокі особи з інвалідністю у разі неможливості розміщення їх у будинках-інтернатах для громадян похилого віку та осіб з інвалідністю, пансіонатах ветеранів війни та праці) з вираженим або значним обмеженням життєдіяльності, значною залежністю від інших осіб у забезпеченні життєво важливих соціально-побутових функцій, не здатні до самообслуговування, оскільки мешкають у несприятливих соціально-побутових умовах (відсутність централізованого водопостачання, опалення, каналізації, громадського транспорту тощо);
постійний сторонній догляд - вид догляду, яким забезпечуються особи з інвалідністю із значно вираженою важкістю, функціональними порушеннями в організмі, зумовленими професійним захворюванням, травмою, що призводять до значного обмеження життєдіяльності, надзвичайною залежністю від постійного стороннього догляду, допомоги або нагляду інших осіб, неспроможні до самообслуговування (не можуть самостійно приймати їжу, забезпечувати туалет, потребують допомоги при прогулянках тощо);
спеціальний медичний догляд - вид догляду, яким забезпечуються особи з інвалідністю із значно вираженою важкістю, функціональними порушеннями в організмі, зумовленими професійним захворюванням, травмою, що призводять до значного обмеження життєдіяльності і які потребують спеціальних медичних і санітарних процедур, постійного медичного догляду, щоденних, багаторазових медичних маніпуляцій в обсягах, передбачених стандартами надання медичної допомоги населенню та функціональними обов'язками медичного персоналу (ін'єкції, перев'язки, промивання порожнин тіла, катетеризація сечового міхура із введенням дезінфекційних засобів, накладення пов'язок хворим із пролежнями, масаж, лікувальна фізкультура тощо).
1.3. Потерпілим фінансуються витрати на необхідні види догляду за рахунок коштів Фонду соціального страхування України (далі - Фонд) відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування" (далі - Закон) за прямими наслідками виробничої травми чи професійного захворювання згідно з потребою, визначеною висновками медико-соціальної експертної комісії (далі - МСЕК) та індивідуальною програмою реабілітації особи з інвалідністю (у разі її складення) (далі - ІПР).
Потреба потерпілих у забезпеченні необхідними видами догляду встановлюється на визначений термін.
1.4. Повторний огляд МСЕК потерпілих, інвалідність яких встановлено без зазначення строку проведення повторного огляду, проводиться до закінчення строку, на який визначена потреба у необхідних видах догляду, за заявою такого потерпілого або представника потерпілого (далі - законний представник потерпілого) у разі настання змін у стані здоров'я і працездатності потерпілого за направленням органу Фонду, у якому потерпілий перебуває на обліку, або за рішенням суду.
1.5. Якщо МСЕК встановлено, що потерпілий потребує кількох видів допомоги (спеціальний медичний догляд, постійний сторонній догляд та побутове обслуговування), оплата проводиться за кожним її видом окремо.
1.6. Витрати на догляд за потерпілим відшкодовуються Фондом незалежно від того, ким вони здійснюються.
2. Облік потерпілих, які мають право на забезпечення необхідними видами догляду
2.1. Облік потерпілих, які мають право на забезпечення необхідними видами догляду (далі - облік), ведуть органи Фонду за місцем зберігання справ про страхові виплати.
2.2. Для взяття на облік потерпілий або законний представник потерпілого подає до органу Фонду (за місцем зберігання справи про страхові виплати):
заяву про забезпечення необхідними видами догляду за формою згідно з додатком 1 до цього Положення;
копію паспорта громадянина України;
копію висновку МСЕК про потребу у забезпеченні необхідними видами догляду;
ІПР (у разі її складання).
Документи, які є у справі про страхові виплати потерпілого, не надаються.
У разі надання документів законним представником потерпілого, він додатково подає копію документа, що підтверджує його особу та повноваження.
Під час подання копій документів, передбачених цим пунктом, пред'являються їх оригінали.
Копія документів засвідчується працівником органу Фонду, який прийняв документи.
Потерпілі (законні представники потерпілих) несуть персональну відповідальність за надані відомості згідно із законодавством.
Органом Фонду перевіряється комплектність поданих потерпілим або законним представником потерпілого документів та подана в них інформація.
2.3. Органи Фонду (за місцем зберігання справи про страхові виплати) реєструють заяви потерпілих у журналі обліку потерпілих, яким здійснюється фінансування витрат на необхідні види догляду (далі - журнал), форма якого наведена у додатку 2 до цього Положення.
Журнал повинен бути пронумерованим, прошнурованим та скріпленим підписом керівника органу Фонду та печаткою.
2.4. Днем звернення за забезпеченням необхідними видами догляду вважається дата надходження заяви разом з усіма документами, зазначеними у пункті 2.2 цього Положення, про що робиться відмітка у журналі.
2.5. Якщо заяву та документи, зазначені у пункті 2.2 цього Положення, надіслано поштою, днем звернення вважається дата відправлення, зазначена на поштовому штемпелі.
2.6. Якщо до заяви додано не всі необхідні документи, передбачені пунктом 2.2 цього Положення, потерпілому під розпис у відповідній графі заяви, або протягом не більше трьох робочих днів письмово повідомляється, які саме документи повинні бути подані додатково. У цьому разі днем звернення вважається дата надання документів, поданих додатково (про що робиться відмітка у журналі), або зазначена на поштовому штемпелі дата відправлення документів, що подаються додатково.
2.7. Органи Фонду розглядають заяву потерпілого або законного представника потерпілого за наявності усіх документів, зазначених у пунктах 2.2 та 2.9 цього Положення, і приймають рішення про фінансування витрат на необхідні види догляду або відмову, із роз'ясненням причин відмови, у десятиденний строк, не враховуючи дня надходження зазначених документів.
Рішення органів Фонду оформляється відповідною постановою.
2.8. У разі, коли потерпілий одночасно має право на забезпечення необхідними видами догляду згідно із Законом та іншими нормативно-правовими актами, йому надається право вибору за однією з підстав.
2.9. При фінансуванні витрат на необхідні види догляду потерпілим, які мають право на ці види допомоги відповідно до інших нормативно-правових актів, органи Фонду повинні щоквартально надсилати запити до відповідних установ та отримувати письмову інформацію про те, що потерпілим не відшкодовуються витрати на необхідні види догляду за іншими підставами.
Зазначена інформація долучається до особової справи потерпілого.
2.10. Потерпілі знімаються з обліку органами Фонду у випадках, передбачених статтею 46 Закону, а також у разі:
відміни відповідних медичних показань для забезпечення необхідними видами догляду;
своєчасного не проходження огляду МСЕК у встановлений термін;
скасування, визнання недійсними документів, що дають право на забезпечення необхідними видами догляду;
смерті потерпілого.
3. Фінансування витрат на необхідні види догляду
3.1. Фінансування витрат на необхідні види догляду здійснюється виконавчою дирекцією Фонду та органами Фонду за рахунок та в межах коштів, передбачених у бюджеті Фонду, кошторисів відповідних органів Фонду та в межах фінансових можливостей Фонду на ці цілі.
3.2. Фінансування витрат на необхідні види догляду здійснюється органами Фонду, шляхом:
щомісячного поштового переказу за місцем постійного проживання потерпілого;
щомісячного перерахування відповідних сум на поточний рахунок, відкритий у банківській установі, вказаний в заяві потерпілого.
3.3. Фінансування витрат на необхідні види догляду призначається з дати взяття на облік потерпілого.
3.4. Фінансування витрат на необхідні види догляду провадяться протягом строку, встановленого МСЕК.
У разі несвоєчасного проведення повторного огляду МСЕК, фінансування витрат відновлюється з установленої МСЕК дати.
3.5. Сума витрат на необхідний догляд за потерпілим залежить від характеру цього догляду, встановленого МСЕК, і не може бути меншою (на місяць) за:
розмір мінімальної заробітної плати, встановленої на день виплати, - на спеціальний медичний догляд (масаж, уколи тощо);
половину розміру мінімальної заробітної плати, встановленої на день виплати, - на постійний сторонній догляд;
чверть розміру мінімальної заробітної плати, встановленої на день виплати, - на побутове обслуговування (прибирання, прання білизни тощо).
3.6. Перерахування коштів потерпілим на необхідні види догляду здійснюється у поточному місяці за попередній місяць.
3.7. Потерпілому не відшкодовуються витрати на спеціальний медичний догляд, постійний сторонній догляд та побутове обслуговування, призначені за рішенням МСЕК, на період надання стаціонарної медичної допомоги у закладах охорони здоров'я, медичної реабілітації у закладах охорони здоров'я, санаторно-курортних, реабілітаційних закладах (відділеннях), якщо надання цих послуг передбачено умовами договору з цими закладами.
Потерпілому не відшкодовуються витрати на постійний сторонній догляд, призначений за рішенням МСЕК, під час перебування у санаторно-курортних, реабілітаційних закладах (відділеннях) із супроводжуючою особою, у разі якщо такій супроводжуючій особі проживання та харчування у цих закладах фінансується за рахунок коштів Фонду.
3.8. Фінансування витрат на необхідні види догляду припиняється у випадках, визначених статтею 46 Закону.
3.9. Контроль за дотриманням норм цього Положення здійснюють виконавча дирекція Фонду та органи Фонду.
Начальник управління
медичних та соціальних послуг

О. Пухка
Додаток 1
до Положення
ЗАЯВА
Додаток 2
до Положення
ЖУРНАЛ
обліку потерпілих, яким здійснюється фінансування витрат на необхідні види догляду
( Текст взято з сайту Фонду соціального страхування України http://www.fssu.gov.ua )
ПРАВЛІННЯ ФОНДУ СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
25.02.2021 № 8
Про затвердження Положення про фінансування витрат на спеціальний медичний, постійний сторонній догляд та побутове обслуговування потерпілих внаслідок нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання
Відповідно до статей 7, 9, 10, 16, 36 та 42 Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування" правління Фонду соціального страхування України
ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Затвердити Положення про фінансування витрат на спеціальний медичний, постійний сторонній догляд та побутове обслуговування потерпілих внаслідок нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання.
2. Визнати такою, що втратила чинність, постанову правління Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України від 03.11.2011 № 41 "Про затвердження Положення про організацію, забезпечення та фінансування необхідних видів догляду за потерпілими внаслідок нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання", зареєстровану в Міністерстві юстиції України 12 січня 2012 року за № 30/20343.
3. Ця постанова набирає чинності з дня її оприлюднення.
4. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на директора виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України Михайленко Т.О.
Голова правлінняЄ. Котик
ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова правління
Фонду соціального страхування
України
25.02.2021 № 8
ПОЛОЖЕННЯ
про фінансування витрат на спеціальний медичний, постійний сторонній догляд та побутове обслуговування потерпілих внаслідок нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання
1. Загальні положення

30 днiв передплати безкоштовно!