Про затвердження Змін до Інструкції з бухгалтерського обліку операцій з похідними фінансовими інструментами в банках України

Національний банк України Постанова від 20.01.2021 №5
Реквизиты

Издатель: Національний банк України

Тип Постанова

Дата 20.01.2021

Номер 5

Статус Действует

Документ подготовлен в системе iplex
ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
20.01.2021 № 5
Про затвердження Змін до Інструкції з бухгалтерського обліку операцій з похідними фінансовими інструментами в банках України
Відповідно до статей 7, 15, 41, 56 Закону України "Про Національний банк України", статті 68 Закону України "Про банки і банківську діяльність", з метою удосконалення відображення в бухгалтерському обліку операцій з похідними фінансовими інструментами відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності Правління Національного банку України
ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Затвердити Зміни до Інструкції з бухгалтерського обліку операцій з похідними фінансовими інструментами в банках України, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 26 грудня 2018 року № 153, що додаються.
2. Департаменту бухгалтерського обліку (Богдан Лукасевич) після офіційного опублікування забезпечити доведення до відома банків України інформації про прийняття цієї постанови.
3. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на першого заступника Голови Національного банку України Катерину Рожкову.
4. Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування.
ГоловаК. Шевченко
ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Правління
Національного банку України
20 січня 2021 року № 5
ЗМІНИ
до Інструкції з бухгалтерського обліку операцій з похідними фінансовими інструментами в банках України
1. У розділі II:
1) пункт 17 доповнити новим абзацом такого змісту:
"Банк відображає результат переоцінки відповідно до внутрішніх операційних процедур (правил) у тій валюті, у якій проводитимуться розрахунки згідно з умовами контракту.";
2) у пункті 21 цифри та слова "1602 "Кошти в розрахунках інших банків" групи рахунків 160 "Кошти на вимогу інших банків" розділу 16 "Кошти інших банків" класу 1 "Казначейські та міжбанківські операції", 2602 "Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання" групи рахунків 260 "Кошти на вимогу суб'єктів господарювання" розділу 26 "Кошти клієнтів банку", 2622 "Кошти в розрахунках фізичних осіб" групи рахунків 262 "Кошти на вимогу фізичних осіб" розділу 26 "Кошти клієнтів банку"" замінити цифрами та словами "1932 "Кошти в розрахунках інших банків" розділу 19 "Кредиторська заборгованість за операціями з банками" класу 1 "Казначейські та міжбанківські операції", 2932 "Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання" групи рахунків 293 "Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання", 2942 "Кошти в розрахунках фізичних осіб" групи рахунків 294 "Кошти в розрахунках фізичних осіб", 2952 "Кошти в розрахунках небанківських фінансових установ" групи рахунків 295 "Кошти в розрахунках небанківських фінансових установ"";
3) у пункті 22слова "справедливою вартістю через прибутки/збитки" замінити словами "однією з трьох вартостей (оцінок): за справедливою вартістю через прибутки/збитки, за справедливою вартістю через інший сукупний дохід та за амортизованою собівартістю";
4) пункт 24викласти в такій редакції:
"24. Банк під час укладання контракту, який одночасно містить кілька вбудованих похідних фінансових інструментів, має визнавати один складний гібридний (комбінований) інструмент. Якщо гібридний договір містить кілька вбудованих похідних інструментів і ці похідні інструменти стосуються різних вразливостей до ризику, можуть бути відокремлені один від одного та є незалежними один від одного, то вони обліковуються окремо один від одного.".
2. У розділі III:
1) у таблиці пункту 31:
колонку 3 рядка 1 викласти в такій редакції:
"1932, 2909, 2932, 2942, 2952";
у колонці 2 рядка 2 цифри "1502" замінити цифрами "1832";
2) у таблиці підпункту 3пункту 35:
колонку 2 рядка 1 викласти в такій редакції:
"1932, 2909, 2932, 2942, 2952";
у колонці 3 рядка 2 цифри "1502" замінити цифрами "1832";
3) у пункті 37:
у колонці 3 рядка 1 таблиці підпункту 1цифри "1502" замінити цифрами "1832";
колонку 2 рядка 2 таблиці підпункту 2викласти в такій редакції:
"1932, 2909, 2932, 2942, 2952";
4) колонку 2 рядків 1, 2 таблиці підпункту 1та рядка 1 таблиці підпункту 2пункту 38 викласти в такій редакції:
"1932, 2909, 2932, 2942, 2952".
3. У розділі IV:
1) колонку 2 рядка 1 таблиці пункту 42викласти в такій редакції:
"1832, 2060";
2) колонку 3 рядка 1 таблиці підпункту 1та рядків 1, 2 таблиці підпункту 2пункту 47 викласти в такій редакції:
"1832, 2060".
4. Колонку 3 рядків 1, 2 таблиці підпункту 2пункту 67 розділу Vвикласти в такій редакції:
"1832, 2060".
5. У розділі VI:
1) пункт 74 викласти в такій редакції:
"74. Банк на дату операції відображає умовну суму за операцією з обміну процентними платежами (процентний своп) за позабалансовими рахунками як вимоги та зобов'язання і здійснює такі бухгалтерські проводки:
№ з/пДебетКредитПримітки
1234
193289338На суму вимог та зобов'язань
293589368На суму вимог та зобов'язань
.";
2) абзац першийпункту 76 викласти в такій редакції:
"76. Переоцінка процентного свопу до справедливої вартості на дату балансу, дату платежів та дату припинення визнання відображається такими бухгалтерськими проводками:";
3) пункт 77 викласти в такій редакції:
"77. Банк здійснює коригування вимог та зобов'язань на суму платежів за процентним свопом такими бухгалтерськими проводками:
№ з/пДебетКредитПримітки
1234
19328, 9358КонтррахунокНа суму вимог щодо отримання платежу або на суму збільшення платежу
2Контррахунок9338, 9368На суму зобов'язань щодо сплати платежу або на суму збільшення платежу
3Контррахунок9328, 9358На суму зменшення (або списання) вимог щодо отримання платежу
49338, 9368КонтррахунокНа суму зменшення (або списання) зобов'язань щодо сплати платежу
.";
4) колонку 2 рядка 1 та колонку 3 рядка 2 таблиці пункту 78доповнити цифрами ", 2600, 2620, 2650";
5) у пункті 83:
колонку 2 рядка 1 таблиці підпункту 1та колонку 3 рядка 1 таблиці підпункту 2доповнити цифрами ", 2600, 2620, 2650";
у підпункті 3 слова "у разі" виключити.
ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
20.01.2021 № 5
Про затвердження Змін до Інструкції з бухгалтерського обліку операцій з похідними фінансовими інструментами в банках України
••••••••••••••••••••

Доступ к полному тексту этого документа возможно только для подписчиков электронного «Дебет-Кредит». 
Если вы подписчик, пожалуйста, авторизуйтесь.

Или оформите подписку, перейдя по ссылкой; стоимость минимального пакета «Мой ассистент» составляет только 36 грн в месяц.

Спасибо за понимание.

30 днiв передплати безкоштовно!