Тлумачення ПКТ 7. Введення євро. Міжнародний документ від 01.01.2012 №

Рада з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку Міжнародний документ від 01.01.2012
Последняя редакция от 01.01.2012. Внесення змін
Реквизиты

Издатель: Рада з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку

Тип Міжнародний документ

Дата 01.01.2012

Номер

Статус Действует

Документ подготовлен в системе iplex
ТЛУМАЧЕННЯ ПКТ 7
Введення євро
( Текст Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ), включаючи Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку (МСБО) та Тлумачення (КТМФЗ, ПКТ), виданий Радою з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку зі змінами станом на 1 січня 2012 року. ) ( Текст міжнародного стандарту в актуальному стані див. на сайті Міністерства фінансів України http://www.minfin.gov.ua/ )
Посилання
• МСБО 1 "Подання фінансової звітності" (переглянутий у вересні 2007 р.);
• МСБО 21 "Вплив змін валютних курсів" (переглянутий у грудні 2003 р.);
• МСБО 27 "Консолідована та окрема фінансова звітність" (зі змінами, внесеними у січні 2008 р.).
Проблема
1. Починаючи з 1 січня 1999 р., тобто від початку діяльності Економічно-Монетарного Союзу (ЕМС), євро набуває право самостійної валюти і встановлюються обмінні курси між євро і валютами держав-учасниць, отже, у подальшому усувається ризик майбутніх курсових різниць щодо валют країн-учасниць.
2. Проблема полягає в тому, як застосувати МСБО 21 під час переходу від національних валют країн - учасниць ЕС до євро ("перехід").
Консенсус
3. Вимоги МСБО 21 щодо переведення операцій в іноземній валюті та фінансової звітності закордонних господарських одиниць слід суворо виконувати під час переходу. Такий самий принцип слід застосовувати в подальшому, встановлюючи обмінні курси при прийнятті нових країн до ЕМС.
4. Це, зокрема, означає, що:
а) монетарні активи та зобов'язання в іноземній валюті, які є наслідком операцій, слід і надалі переводити у функціональну валюту за курсом при закритті. Будь-яку курсову різницю, що виникає, слід негайно визнавати як дохід або витрати, за винятком того, що суб'єктові господарювання слід продовжувати застосовувати свою облікову політику щодо прибутків і збитків від курсових різниць, пов'язаних з хеджуванням валютного ризику в прогнозованих операціях;
б) кумулятивні курсові різниці, пов'язані з переведенням фінансової звітності закордонних господарських одиниць, визнаних в іншому сукупному прибутку, слід акумулювати у власному капіталі і перекласифіковувати з власного капіталу у прибутки чи збитки лише за умови вибуття або часткового вибуття чистої інвестиції в закордонну господарську одиницю; та
в) курсові різниці, що виникають у результаті переведення зобов'язань, визначених у валютах, що беруть участь в операції, не треба включати у балансову вартість відповідних активів.
Дата консенсусу
Жовтень 1997 р.
Дата набрання чинності
Це Тлумачення набирає чинності 1 червня 1998 р. Зміни в облікових політиках слід відображати відповідно до вимог МСБО 8 .
Внаслідок опублікування МСБО 1 (переглянутий в 2007 р.) внесено зміни в термінологію усіх МСФЗ. Крім того, внесено зміни в параграф 4. Суб'єктові господарювання слід застосовувати ці зміни до річних періодів, що починаються з 1 січня 2009 року або пізніше. Якщо суб'єкт господарювання застосовує МСБО 1 (переглянутий в 2007 р.) до періоду, що розпочався раніше, ці зміни слід застосовувати до цього періоду, що почався раніше.
Внаслідок опублікування МСБО 27 (зі змінами, внесеними в 2008 р.) внесено зміни в параграф 4 б). Суб'єктові господарювання слід застосовувати ці зміни до річних періодів, що починаються з 1 липня 2009 р. або пізніше. Якщо суб'єкт господарювання застосовує МСБО 27 (зі змінами, внесеними у 2008 р.) до періоду, що почався раніше, ці зміни слід застосовувати до цього періоду, що почався раніше.
( Текст взято з сайту Мінфіну України http://www.minfin.gov.ua/ )
ТЛУМАЧЕННЯ ПКТ 7
Введення євро
Посилання
• МСБО 1 "Подання фінансової звітності" (переглянутий у вересні 2007 р.);
• МСБО 21 "Вплив змін валютних курсів" (переглянутий у грудні 2003 р.);
• МСБО 27 "Консолідована та окрема фінансова звітність" (зі змінами, внесеними у січні 2008 р.).
Проблема
1. Починаючи з 1 січня 1999 р., тобто від початку діяльності Економічно-Монетарного Союзу (ЕМС), євро набуває право самостійної валюти і встановлюються обмінні курси між євро і валютами держав-учасниць, отже, у подальшому усувається ризик майбутніх курсових різниць щодо валют країн-учасниць.
2. Проблема полягає в тому, як застосувати МСБО 21 під час переходу від національних валют країн - учасниць ЕС до євро ("перехід").
Консенсус
3. Вимоги МСБО 21 щодо переведення операцій в іноземній валюті та фінансової звітності закордонних господарських одиниць слід суворо виконувати під час переходу. Такий самий принцип слід застосовувати в подальшому, встановлюючи обмінні курси при прийнятті нових країн до ЕМС.
4. Це, зокрема, означає, що:
а) монетарні активи та зобов'язання в іноземній валюті, які є наслідком операцій, слід і надалі переводити у функціональну валюту за курсом при закритті. Будь-яку курсову різницю, що виникає, слід негайно визнавати як дохід або витрати, за винятком того, що суб'єктові господарювання слід продовжувати застосовувати свою облікову політику щодо прибутків і збитків від курсових різниць, пов'язаних з хеджуванням валютного ризику в прогнозованих операціях;
б) кумулятивні курсові різниці, пов'язані з переведенням фінансової звітності закордонних господарських одиниць, визнаних в іншому сукупному прибутку, слід акумулювати у власному капіталі і перекласифіковувати з власного капіталу у прибутки чи збитки лише за умови вибуття або часткового вибуття чистої інвестиції в закордонну господарську одиницю; та