Про внесення змін до Правил оформлення віз для в’їзду в Україну і транзитного проїзду через її територію

Кабінет Міністрів України Постанова від 28.07.2021 №776
Реквизиты

Издатель: Кабінет Міністрів України

Тип Постанова

Дата 28.07.2021

Номер 776

Статус Действует

Документ подготовлен в системе iplex
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 28 липня 2021 р. № 776
Київ
Про внесення змін до Правил оформлення віз для в’їзду в Україну і транзитного проїзду через її територію
Кабінет Міністрів України
постановляє:
1. Внести до Правил оформлення віз для в’їзду в Україну і транзитного проїзду через її територію, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 1 березня 2017 р. № 118 (Офіційний вісник України, 2017 р., № 22, ст. 623; 2019 р., № 36, ст. 1259; 2020 р., № 69, ст. 2229), зміни, що додаються.
2. Міністерству закордонних справ протягом 90 днів з дня набрання чинності цією постановою привести власні нормативно-правові акти у відповідність із цією постановою та забезпечити з 1 січня 2022 р. введення в експлуатацію відповідних технічних та програмних засобів для фіксації біометричних даних іноземців та осіб без громадянства.
3. Ця постанова набирає чинності з дня її опублікування та застосовується з 1 січня 2022 року.
Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
Інд. 27
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 28 липня 2021 р. № 776
ЗМІНИ,
що вносяться до Правил оформлення віз для в’їзду в Українуі транзитного проїзду через її територію
1. У пункті 2:
1) після абзацу першого доповнити пункт новим абзацом такого змісту:
"біометричні дані — відцифровані відбитки пальців рук, відцифрований образ обличчя іноземця та особи без громадянства;".
У зв’язку з цим абзаци другий — одинадцятий вважати відповідно абзацами третім — дванадцятим;
2) в абзаці третьому слова "в Україну" замінити словами "на територію України", а після слів "через її територію" доповнити словами "та перебування на території України протягом відповідного строку";
3) абзац сьомий викласти в такій редакції:
"візове клопотання — звернення іноземця або особи без громадянства про оформлення візи для в’їзду в Україну, що включає візову анкету, документи, необхідні для оформлення візи, та біометричні дані;";
4) в абзаці восьмому слова "про оформлення віз для в’їзду в Україну" виключити;
5) після абзацу восьмого доповнити пункт новим абзацом такого змісту:
"подання біометричних даних — надання іноземцем або особою без громадянства своїх біометричних даних уповноваженому органу, зокрема через зовнішнього постачальника послуг, для їх фіксації;".
У зв’язку з цим абзаци дев’ятий — дванадцятий вважати відповідно абзацами десятим — тринадцятим;
6) в абзаці дванадцятому слова "письмовим рішенням департаменту консульської служби" виключити;
7) після абзацу дванадцятого доповнити пункт новим абзацом такого змісту:
"фіксація біометричних даних — процес внесення уповноваженою особою отриманих біометричних даних до візової інформаційно-телекомунікаційної системи з використанням спеціального обладнання, яке входить до складу її засобів.".
У зв’язку з цим абзац тринадцятий вважати відповідно абзацом чотирнадцятим.
2. Доповнити Правила після розділу "Загальна частина" розділом такого змісту:
"Візова інформаційно-телекомунікаційна система
2-1. Функціонування візової інформаційно-телекомунікаційної системи забезпечується МЗС, яке є її адміністратором та розпорядником.
2-2. Інформаційна взаємодія візової інформаційно-телекомунікаційної системи з національною системою біометричної верифікації та ідентифікації громадян України, іноземців та осіб без громадянства здійснюється відповідно до Положення про національну систему біометричної верифікації та ідентифікації громадян України, іноземців та осіб без громадянства, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2017 р. № 1073 (Офіційний вісник України, 2018 р., № 4, ст. 178).
2-3. МЗС забезпечує надання доступу зовнішньому постачальнику послуг до спеціального програмного забезпечення, що є складовою візової інформаційно-телекомунікаційної системи, з метою належної організації надання послуг з приймання, попереднього розгляду та передачі закордонним дипломатичним установам України візових клопотань іноземців та осіб без громадянства.".
3. Назву розділу "Типи віз, строк їх дії. Перелік документів, що подаються для оформлення віз" викласти в такій редакції:
"Типи віз, строк їх дії. Візові клопотання. Перелік документів, що подаються для оформлення віз".
4. У пункті 4:
1) в абзаці сьомому слова "або департаментом консульської служби МЗС" виключити;
2) абзаци восьмий — п’ятнадцятий виключити.
5. Пункт 5 доповнити підпунктом 3-1 такого змісту:
"3-1) біометричні дані, які включають:
відбитки 10 пальців обох рук. Зазначена вимога може не застосовуватись до осіб, які користуються дипломатичним або службовим паспортом, осіб, які не досягли дванадцятирічного віку, або осіб, які в’їжджають в Україну у випадках, які мають гуманітарний характер. Особи з фізичними вадами подають у разі можливості відбитки усіх наявних пальців рук;
фотографування обличчя. Зазначена вимога може не застосовуватись до осіб, які користуються дипломатичним або службовим паспортом, осіб, які не досягли дванадцятирічного віку або осіб, які в’їжджають в Україну у випадках, які мають гуманітарний характер. У таких випадках подається одна кольорова фотокартка розміром 10 х 15 сантиметрів;".
6. Доповнити Правила пунктом 8-1 такого змісту:
"8-1. Іноземці та особи без громадянства можуть звертатися до закордонних дипломатичних установ України чи зовнішнього постачальника послуг з метою подання візових клопотань не раніше ніж за три місяці до початку запланованої поїздки.
Подання відповідних документів закордонним дипломатичним установам України чи зовнішньому постачальнику послуг здійснюється особисто, через уповноваженого представника або з використанням засобів поштового зв’язку після попередньої реєстрації візової анкети у візовій інформаційно-телекомунікаційній системі, крім випадків, передбачених пунктом 12 цих Правил.
Подання біометричних даних закордонним дипломатичним установам України чи зовнішньому постачальнику послуг здійснюється особисто.".
7. Пункт 9 виключити.
8. Пункт 10 доповнити підпунктами 3-1—3-3 такого змісту:
"3-1) забезпечує взяття біометричних даних, які включають:
сканування відбитків пальців рук у випадках, передбачених цими Правилами;
фотографування обличчя або сканування зображення обличчя на фотокартці у випадках, передбачених цими Правилами;
3-2) у разі подання біометричних даних зовнішньому постачальнику послуг перевіряє їх наявність у візовій інформаційно-телекомунікаційній системі;
3-3) здійснює фіксацію отриманих біометричних даних у візовій інформаційно-телекомунікаційній системі. Вимоги до якості відцифрованого образу обличчя встановлюються відповідно до рекомендацій IКAO Doc 9303;".
9. Абзац перший пункту 11 після слів "необхідних документів" доповнити словами "або біометричних даних".
10. У пункті 15 після слів "підставою для оформлення візи," доповнити словами "та біометричні дані".
11. У пункті 17 після слів "бланків візових етикеток" доповнити словами "та біометричних даних".
12. В абзаці першому пункту 19 слова "або у департаменті консульської служби МЗС" виключити.
13. Пункт 22 після слова "звернення" доповнити словами і цифрами "з дотриманням вимог, встановлених пунктами 5—7, 10, 11 цих Правил".
14. У пункті 24 слова "чи оформлення їх у позаробочий час" виключити.
15. У пункті 25:
1) в абзаці першому слова "або департаментом консульської служби МЗС" виключити;
2) в абзаці третьому слова "у пунктах пропуску через державний кордон" виключити.
16. У підпункті 7 пункту 27 слова "Адміністрації Президента України" замінити словами "Офісу Президента України".
17. Пункт 28 доповнити підпунктом 10-1 такого змісту:
"10-1) відмови заявника подати свої біометричні дані для їх фіксації, якщо інше не передбачено законодавством чи міжнародними договорами України.".
18. У пункті 30:
1) у другому реченні слова "двох місяців" замінити цифрами та словами "60 робочих днів";
2) доповнити пункт абзацами такого змісту:
"Повторний розгляд візового клопотання здійснюється уповноваженою особою протягом строку, що не перевищує 10 робочих днів з дня отримання апеляційного листа.
У разі прийняття рішення про відмову в оформленні візи за результатами повторного розгляду візового клопотання подання апеляційного листа не допускається.".
19. В абзаці третьому пункту 34 цифри ", 25" виключити.
Джерело інформації: http://www.kmu.gov.ua
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 28 липня 2021 р. № 776
Київ
Про внесення змін до Правил оформлення віз для в’їзду в Україну і транзитного проїзду через її територію
Кабінет Міністрів України
постановляє:
1. Внести до Правил оформлення віз для в’їзду в Україну і транзитного проїзду через її територію, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 1 березня 2017 р. № 118 (Офіційний вісник України, 2017 р., № 22, ст. 623; 2019 р., № 36, ст. 1259; 2020 р., № 69, ст. 2229), зміни, що додаються.
2. Міністерству закордонних справ протягом 90 днів з дня набрання чинності цією постановою привести власні нормативно-правові акти у відповідність із цією постановою та забезпечити з 1 січня 2022 р. введення в експлуатацію відповідних технічних та програмних засобів для фіксації біометричних даних іноземців та осіб без громадянства.
3. Ця постанова набирає чинності з дня її опублікування та застосовується з 1 січня 2022 року.
Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
Інд. 27
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 28 липня 2021 р. № 776
ЗМІНИ,
що вносяться до Правил оформлення віз для в’їзду в Українуі транзитного проїзду через її територію
1. У пункті 2:
1) після абзацу першого доповнити пункт новим абзацом такого змісту:
"біометричні дані — відцифровані відбитки пальців рук, відцифрований образ обличчя іноземця та особи без громадянства;".
У зв’язку з цим абзаци другий — одинадцятий вважати відповідно абзацами третім — дванадцятим;
2) в абзаці третьому слова "в Україну" замінити словами "на територію України", а після слів "через її територію" доповнити словами "та перебування на території України протягом відповідного строку";
3) абзац сьомий викласти в такій редакції:
"візове клопотання — звернення іноземця або особи без громадянства про оформлення візи для в’їзду в Україну, що включає візову анкету, документи, необхідні для оформлення візи, та біометричні дані;";

30 днiв передплати безкоштовно!