Про засади функціонування ринку електричної енергії України

Верховна Рада України Закон від 24.10.2013 №663-VII
Документ подготовлен в системе iplex
Стаття 16. Електропередавальне підприємство
1. Права, обов'язки та відповідальність електропередавального підприємства визначаються законами України "Про електроенергетику", "Про природні монополії", цим Законом та іншими нормативно-правовими актами, які забезпечують функціонування ринку електричної енергії.
2. На ринку електричної енергії електропередавальне підприємство:
1) забезпечує недискримінаційний доступ до магістральних (міждержавних) електричних мереж;
2) надає послуги з передачі електричної енергії на недискримінаційних засадах з дотриманням встановлених національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, показників якості надання послуг;
3) забезпечує дотримання показників якості електричної енергії, що передається магістральними (міждержавними) електричними мережами, відповідно до вимог, встановлених кодексом електричних мереж;
4) надає послуги комерційного обліку електричної енергії відповідно до правил ринку та кодексу комерційного обліку;
5) здійснює координацію дій та обмін інформацією з системними операторами та/або електропередавальними підприємствами енергетичних систем інших країн, з якими об'єднана енергетична система України має зв'язки, у процесі функціонування, розвитку та взаємодії таких енергетичних систем;
6) забезпечує технічне обслуговування магістральних та міждержавних електричних мереж, підтримання їх в експлуатаційній готовності та розвиток з метою забезпечення довгострокового попиту щодо передачі електричної енергії;
7) виконує інші функції, передбачені нормативно-правовими актами, які забезпечують функціонування ринку електричної енергії.
3. Електропередавальне підприємство надає електропостачальникам, електророзподільним підприємствам, кваліфікованим споживачам послуги з передачі електричної енергії на підставі договорів, які укладаються на основі типових договорів про надання послуг з передачі електричної енергії. Типові договори про надання послуг з передачі електричної енергії затверджуються національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.
Порядок укладення договорів про надання послуг з передачі електричної енергії визначається кодексом електричних мереж.
4. Електропередавальне підприємство має право своєчасно та у повному обсязі отримувати від електропостачальників, від електророзподільних підприємств, від кваліфікованих споживачів плату за надані послуги з передачі електричної енергії за тарифами, які регулюються національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, відповідно до затверджених нею методик (порядків) розрахунку тарифу на послуги з передачі електричної енергії.
Тарифи на послуги з передачі електричної енергії оприлюднюються електропередавальним підприємством у порядку і строки, визначені нормативно-правовими актами, які забезпечують функціонування ринку електричної енергії.
5. Електропередавальне підприємство не має права здійснювати діяльність з виробництва, розподілу та постачання електричної енергії.
6. Електропередавальне підприємство не має права здійснювати діяльність з купівлі-продажу електричної енергії на ринку двосторонніх договорів, ринку "на добу наперед" та балансуючому ринку, за винятком купівлі-продажу електричної енергії з метою компенсації технологічних витрат електричної енергії на її передачу та врегулювання небалансів електричної енергії.
Купівля електричної енергії для забезпечення діяльності електропередавального підприємства, крім обсягів технологічних витрат електричної енергії на її передачу та врегулювання небалансів електричної енергії, здійснюється ним як кваліфікованим споживачем на роздрібному ринку.
Вартість електричної енергії, придбаної для покриття вищезазначених потреб, враховується при визначенні тарифів на передачу електричної енергії.
7. Електропередавальне підприємство зобов'язане:
1) надавати адміністратору розрахунків повідомлення про укладені двосторонні договори та про погодинні обсяги електричної енергії за цими двосторонніми договорами у порядку, визначеному правилами ринку;
2) складати погодинні добові графіки споживання електричної енергії з метою компенсації технологічних витрат електричної енергії на її передачу електричними мережами на наступну добу на підставі зареєстрованих у адміністратора розрахунків повідомлень про укладені двосторонні договори і договори на ринку "на добу наперед" та надавати їх системному оператору відповідно до правил ринку;
3) купувати/продавати небаланси електричної енергії за цінами, визначеними за правилами ринку, у разі невиконання ним акцептованих системним оператором погодинних добових графіків споживання електричної енергії з метою компенсації технологічних витрат електричної енергії на її передачу;
4) при застосуванні процедури зміни/заміни електропостачальника, надавати новому електропостачальнику інформацію щодо споживачів, приєднаних до мереж електропередавального підприємства та яким здійснював продаж попередній електропостачальник, в обсягах та у порядку, визначених національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг;
5) оприлюднювати на своєму офіційному веб-сайті в мережі Інтернет інформацію щодо умов надання послуг з передачі електричної енергії та послуг з приєднання до магістральних електричних мереж, показників якості послуг та іншу інформацію відповідно до законодавства;
6) надавати суб'єктам ринку інформацію, необхідну для виконання ними функцій на ринку електричної енергії, в обсягах та у порядку, визначених правилами ринку, кодексом електричних мереж, кодексом комерційного обліку та іншими нормативно-правовими актами, які забезпечують функціонування ринку електричної енергії;
7) укласти договори, які є обов'язковими для здійснення діяльності на ринку електричної енергії, та виконувати умови цих договорів;
8) відкрити в уповноваженому банку поточний рахунок із спеціальним режимом використання для проведення розрахунків відповідно до цього Закону;
9) укласти з Фондом врегулювання вартісного дисбалансу договір про надання послуг з вирівнювання умов для конкуренції;
10) своєчасно та у повному обсязі сплачувати Фонду врегулювання вартісного дисбалансу вартість послуг з вирівнювання умов для конкуренції відповідно до цього Закону;
11) вести окремий облік витрат та доходів від здійснення діяльності з передачі електричної енергії від інших видів діяльності.
8. Електропередавальне підприємство разом із системним оператором забезпечує проведення аукціонів щодо доступу до пропускної спроможності міждержавних електричних мереж в межах та у порядку, визначених порядком проведення електронних аукціонів з розподілення пропускної спроможності міждержавних електричних мереж.
9. Електропередавальне підприємство у порядку, визначеному центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики в електроенергетичному комплексі, бере участь у підготовці системним оператором плану розвитку об'єднаної енергетичної системи України на наступні десять років.
10. Електропередавальне підприємство забезпечує конфіденційність інформації, отриманої від суб'єктів ринку, що використовується ним для здійснення своїх функцій на ринку електричної енергії та становить комерційну таємницю відповідно до вимог щодо захисту, надання, розкриття та опублікування інформації на ринку електричної енергії.
Електропередавальне підприємство також забезпечує конфіденційність інформації стосовно своєї діяльності, розкриття якої може надавати комерційні переваги суб'єктам ринку.
Стаття 17. Системний оператор
1. Системний оператор здійснює свою діяльність з метою забезпечення сталої та надійної роботи об'єднаної енергетичної системи України, її розвитку та підтримання балансу між попитом та пропозицією електричної енергії.
2. На ринку електричної енергії системний оператор:
1) здійснює централізоване диспетчерське (оперативно-технологічне) управління режимами роботи об'єднаної енергетичної системи України відповідно до цього Закону, Закону України "Про електроенергетику", кодексу електричних мереж та інших нормативно-правових актів, які забезпечують функціонування ринку електричної енергії;
2) забезпечує операційну безпеку функціонування об'єднаної енергетичної системи України;
3) планує режими роботи об'єднаної енергетичної системи України відповідно до правил ринку та кодексу електричних мереж;
4) приймає та акцептує погодинні добові графіки відпуску та/або споживання та/або експорту та/або імпорту електричної енергії відповідних суб'єктів ринку;
5) забезпечує функціонування балансуючого ринку у порядку, визначеному правилами ринку та кодексом електричних мереж, у тому числі надає учасникам балансування команди на збільшення (зменшення) їх навантаження відповідно до акцептованих ним пропозицій (заявок) учасників балансування, на підставі яких купує/продає електричну енергію на балансуючому ринку, а також здійснює купівлю-продаж небалансів електричної енергії.
Порядок врахування команд системного оператора при проведенні розрахунку платежів на балансуючому ринку та небалансів електричної енергії визначається правилами ринку;
6) проводить аналіз системних обмежень та врегульовує їх шляхом застосування недискримінаційних методів, що базуються на ринкових механізмах, відповідно до правил ринку та кодексу електричних мереж;
7) забезпечує роботу ринку допоміжних послуг та придбаває допоміжні послуги з метою дотримання стандартів операційної безпеки об'єднаної енергетичної системи України;
8) здійснює моніторинг виконання постачальниками допоміжних послуг зобов'язань з надання допоміжних послуг;
9) забезпечує на підставі договору від імені електропередавального підприємства проведення аукціонів щодо доступу до пропускної спроможності міждержавних електричних мереж у межах та у порядку, визначених порядком проведення електронних аукціонів з розподілення пропускної спроможності міждержавних електричних мереж;
10) щороку відповідно до порядку, затвердженого центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики в електроенергетичному комплексі, готує план розвитку об'єднаної енергетичної системи України на наступні десять років, у якому, зокрема, зазначаються:
обґрунтовані прогнозні обсяги попиту на електричну енергію, обсяги міждержавних перетоків електричної енергії, обсяги необхідної встановленої потужності електростанцій з урахуванням розбивки за типом генеруючих потужностей, видом палива (джерелом енергії, у тому числі альтернативних джерел енергії та регіонів їх розташування), що використовується в технологічному процесі, та термінів вводу та виводу генеруючих потужностей з експлуатації;
об'єкти магістральних (міждержавних) електричних мереж, які мають бути збудовані та/або реконструйовані, та терміни їх будівництва;
оцінка потреб в інвестиціях у розвиток генеруючих потужностей та магістральних (міждержавних) електричних мереж на наступні три роки та пропозиції щодо джерел фінансування.
План розвитку об'єднаної енергетичної системи України на наступні десять років затверджується Кабінетом Міністрів України.
Системний оператор при підготовці плану розвитку об'єднаної енергетичної системи України на наступні десять років забезпечує проведення громадських обговорень та консультацій із зацікавленими суб'єктами ринку.
План розвитку об'єднаної енергетичної системи України на наступні десять років погоджується з центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику в електроенергетичному комплексі, з національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, із центральним органом виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сферах ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів, енергозбереження, відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива. У разі непогодження плану розвитку об'єднаної енергетичної системи України на наступні десять років будь-яким з вищезазначених органів такий план вноситься на розгляд Кабінету Міністрів України з поясненнями системного оператора щодо неврахування зауважень.
План розвитку об'єднаної енергетичної системи України на наступні десять років є публічним та підлягає оприлюдненню у порядку, визначеному центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики в електроенергетичному комплексі.
Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику в електроенергетичному комплексі, проводить моніторинг та оцінку стану виконання плану розвитку об'єднаної енергетичної системи України на наступні десять років;
11) забезпечує управління режимами паралельної роботи об'єднаної енергетичної системи України з енергетичними системами суміжних держав та купує/продає на балансуючому ринку електричну енергію для компенсації її технологічного переміщення в умовах паралельної роботи;
12) надає суб'єктам ринку інформацію, необхідну для виконання ними їх функцій на ринку електричної енергії, в обсягах та у порядку, визначених правилами ринку, кодексом електричних мереж, кодексом комерційного обліку та іншими нормативно-правовими актами, які забезпечують функціонування ринку електричної енергії;
13) забезпечує національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, доступ до інформації, необхідної для здійснення нею законодавчо встановлених функцій та повноважень;
14) погоджує технічні умови приєднання генеруючих потужностей, а також приєднання до магістральних (міждержавних) електричних мереж нових та реконструйованих магістральних (міждержавних) електричних мереж та розподільчих електричних мереж;
15) взаємодіє з системними операторами суміжних (сусідніх) енергосистем, здійснює координацію дій та обмін інформацією з ними;
16) оприлюднює на своєму офіційному веб-сайті в мережі Інтернет відповідно до правил ринку та кодексу електричних мереж інформацію щодо сукупного прогнозованого та фактичного навантаження (споживання) в об'єднаній енергетичній системі України, робочої потужності виробників та її фактичного завантаження, щодо використання магістральних електричних мереж, системних обмежень та фактів перевантажень, а також про вжиті заходи щодо уникнення перевантажень у майбутньому, розподілу та використання пропускної спроможності міждержавних електричних мереж, щодо електричної енергії, купленої/проданої ним на балансуючому ринку, та придбаних допоміжних послуг, іншу інформацію, передбачену законодавством;
17) здійснює інші функції, передбачені цим Законом, Законом України "Про електроенергетику" та іншими нормативно-правовими актами, які забезпечують функціонування ринку електричної енергії.
3. Системний оператор має право:
1) давати відповідно до кодексу електричних мереж, правил ринку та стандартів операційної безпеки суб'єктам господарювання, об'єкти електроенергетики яких підключені до об'єднаної енергетичної системи України, обов'язкові для виконання оперативні команди та розпорядження;
2) отримувати від виробників, електропостачальників, електропередавального підприємства, електророзподільних підприємств та гарантованого покупця погодинні добові графіки відпуску та/або споживання та/або експорту та/або імпорту електричної енергії на наступну добу;
3) отримувати від адміністратора розрахунків інформацію щодо договірних обсягів купівлі-продажу електричної енергії на ринку двосторонніх договорів та на ринку "на добу наперед", імпортованої та експортованої електричної енергії, у формі та порядку, визначених правилами ринку;
4) отримувати від суб'єктів ринку інформацію, необхідну для виконання своїх функцій, у формі та порядку, визначених правилами ринку та кодексом електричних мереж;
5) своєчасно та у повному обсязі отримувати відповідно до правил ринку плату за надані послуги з централізованого диспетчерського (оперативно-технологічного) управління;
6) своєчасно та у повному обсязі отримувати плату за продану електричну енергію на балансуючому ринку;
7) проводити необхідні перевірки та/або випробування обладнання постачальників допоміжних послуг відповідно до порядку проведення таких перевірок та/або випробувань, визначеного кодексом електричних мереж.
4. Системний оператор може здійснювати інші функції, передбачені цим Законом, Законом України "Про електроенергетику" та іншими нормативно-правовими актами, які забезпечують функціонування ринку електричної енергії.
5. Системний оператор надає послуги з централізованого диспетчерського (оперативно-технологічного) управління учасникам ринку на підставі договорів, укладених на основі типового договору про надання послуг з централізованого диспетчерського (оперативно-технологічного) управління.
Типовий договір про надання послуг з централізованого диспетчерського (оперативно-технологічного) управління є публічним та затверджується національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.
Порядок укладення договору про надання послуг з централізованого диспетчерського (оперативно-технологічного) управління визначається кодексом електричних мереж.
6. Оплата послуг з централізованого диспетчерського (оперативно-технологічного) управління здійснюється за тарифом на централізоване диспетчерське (оперативно-технологічне) управління, який регулюється національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, відповідно до затвердженої нею методики розрахунку тарифу на послуги з централізованого диспетчерського (оперативно-технологічного) управління.
Тариф на централізоване диспетчерське (оперативно-технологічне) управління, зокрема, включає витрати системного оператора на закупівлю допоміжних послуг та врегулювання системних обмежень в об'єднаній енергетичній системі України.
Тариф на послуги з централізованого диспетчерського (оперативно-технологічного) управління оприлюднюється системним оператором у порядку і в терміни, визначені нормативно-правовими актами, які забезпечують функціонування ринку електричної енергії.
7. Системний оператор не має права здійснювати діяльність з виробництва, передачі, розподілу та постачання електричної енергії.
8. Системний оператор не має права здійснювати діяльність з купівлі-продажу електричної енергії на ринку електричної енергії, за винятком купівлі-продажу електричної енергії на підставі акцептованих ним пропозицій (заявок) на балансуючому ринку, купівлі-продажу небалансів електричної енергії та купівлі-продажу електричної енергії для компенсації її технологічного переміщення в умовах паралельної роботи.
Купівля електричної енергії для забезпечення діяльності системного оператора, крім зазначених вище потреб, здійснюється ним як кваліфікованим споживачем на роздрібному ринку.
9. Системний оператор зобов'язаний:
1) відкрити в уповноваженому банку поточний рахунок із спеціальним режимом використання для проведення розрахунків відповідно до цього Закону;
2) вести окремий облік витрат та доходів від здійснення діяльності з централізованого диспетчерського (оперативно-технологічного) управління від інших видів діяльності.
10. Системний оператор забезпечує конфіденційність інформації, отриманої від суб'єктів ринку, що використовується ним для здійснення своїх функцій на ринку електричної енергії та становить комерційну таємницю відповідно до вимог щодо захисту, надання, розкриття та опублікування інформації на ринку електричної енергії.
Системний оператор також забезпечує конфіденційність інформації стосовно своєї діяльності, розкриття якої може надавати комерційні переваги суб'єктам ринку.
Стаття 18. Оператор ринку
1. Оператор ринку забезпечує функціонування ринку "на добу наперед" та здійснює організацію купівлі-продажу електричної енергії (продуктів електроенергії) на наступну добу.
Оператор ринку створює організаційні, технологічні, інформаційні, правові та інші умови для збирання та оприлюднення інформації стосовно попиту і пропозиції на електричну енергію, для проведення регулярних торгів "на добу наперед" за правилами ринку "на добу наперед", укладання і виконання договорів на ринку "на добу наперед" та розрахунків за ними, у тому числі здійснення клірингу.
2. Оператор ринку на ринку "на добу наперед":
1) забезпечує рівні умови участі на ринку "на добу наперед" всіх учасників ринку "на добу наперед";
2) реєструє учасників ринку "на добу наперед", забезпечує ведення відповідного реєстру та оприлюднює його;
3) забезпечує контроль за дотриманням вимог щодо надання гарантій виконання фінансових зобов'язань учасників ринку "на добу наперед" відповідно до правил ринку "на добу наперед";
4) визначає за результатами торгів "на добу наперед" обсяги купівлі-продажу електричної енергії учасників ринку "на добу наперед" та ціни на електричну енергію (продукти електроенергії), укладає відповідні договори на ринку "на добу наперед" та визначає фінансові зобов'язання учасників торгів "на добу наперед";
5) забезпечує розрахунки за куповану/продану електричну енергію (продукти електроенергії), у тому числі шляхом проведення клірингових операцій;
6) надає адміністратору розрахунків повідомлення про погодинні обсяги проданої та купленої електричної енергії (продуктів електроенергії) за договорами, укладеними за результатами торгів "на добу наперед";
7) оприлюднює інформацію щодо проведення торгів "на добу наперед", у тому числі про погодинні ціни та обсяги купівлі-продажу електричної енергії (продуктів електроенергії) на ринку "на добу наперед" за результатами торгів "на добу наперед";
8) надає суб'єктам ринку інформацію, необхідну для виконання ними їх функцій на ринку електричної енергії, в обсягах та у порядку, визначених правилами ринку "на добу наперед" та іншими нормативно-правовими актами, які забезпечують функціонування ринку електричної енергії;
9) забезпечує доступ до інформації, необхідної національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, для здійснення останньою законодавчо встановлених функцій та повноважень;
10) забезпечує конфіденційність інформації, отриманої від суб'єктів ринку, що використовується ним для здійснення своїх функцій на ринку електричної енергії та становить комерційну таємницю відповідно до вимог щодо захисту, надання, розкриття та опублікування інформації на ринку електричної енергії, а також забезпечує конфіденційність інформації стосовно своєї діяльності, розкриття якої може надавати комерційні переваги суб'єктам ринку;
11) здійснює інші функції, передбачені цим Законом, правилами ринку та правилами ринку "на добу наперед";
12) забезпечує відповідно до правил ринку "на добу наперед" обов'язкову купівлю та оплату електричної енергії у виробників, що здійснюють комбіноване виробництво електричної та теплової енергії (когенерація) в обсягах, на які встановлена регульована ціна закупівлі.
3. Оператор ринку має право провадити діяльність з організації купівлі-продажу електричної енергії (продуктів електроенергії) на наступну добу на ринку електричної енергії з моменту отримання ним доступу до ринку електричної енергії у порядку, встановленому цим Законом.
4. Оператор ринку не має права здійснювати діяльність з виробництва, передачі, розподілу та постачання електричної енергії.
5. Фінансування діяльності оператора ринку здійснюється за рахунок учасників ринку "на добу наперед" відповідно до правил ринку "на добу наперед". Порядок розрахунку вартості послуг оператора ринку та порядок їх оплати учасниками ринку "на добу наперед" визначаються правилами ринку "на добу наперед".
6. Оператор ринку має інші повноваження, права та обов'язки, передбачені цим Законом, Законом України "Про електроенергетику" та іншими нормативно-правовими актами, які забезпечують функціонування ринку електричної енергії.
7. Оператор ринку утворюється у формі публічного акціонерного товариства, засновником та єдиним акціонером якого є держава в особі Кабінету Міністрів України.
Пакет акцій у розмірі 100 відсотків статутного капіталу публічного акціонерного товариства (оператора ринку), яке є оператором ринку, та який належить державі, не підлягає приватизації або відчуженню в інший спосіб, у тому числі не підлягає передачі до статутних капіталів інших юридичних осіб, або в управління будь-яким іншим особам. Стосовно цього публічного акціонерного товариства та належного державі пакета акцій не можуть здійснюватися будь-які дії, наслідком яких є зменшення кількості або номінальної вартості акцій, або зменшення частки держави у статутному капіталі нижче ніж 100 відсотків, або зміна типу або класу акцій, у тому числі випуск привілейованих акцій та переведення акцій державного пакета у привілейовані.
Стаття 19. Адміністратор розрахунків
1. Адміністратор розрахунків забезпечує організацію роботи ринку електричної енергії відповідно до цього Закону, правил ринку та кодексу комерційного обліку.
Функції адміністратора розрахунків покладаються на системного оператора.
2. Адміністратор розрахунків відповідно до правил ринку:
1) реєструє суб'єктів ринку, забезпечує ведення відповідного реєстру та оприлюднює його;
2) реєструє повідомлення про укладені двосторонні договори, договори на ринку "на добу наперед", погодинні обсяги купівлі-продажу електричної енергії за такими договорами та веде відповідний реєстр;
3) реєструє сторони, відповідальні за баланс, учасників балансування та веде відповідні реєстри;
4) розраховує та виставляє вимоги щодо надання гарантій виконання фінансових зобов'язань за договорами про врегулювання небалансів на балансуючому ринку сторонами, відповідальними за баланс, та контролює їх виконання;
5) отримує від системного оператора інформацію щодо акцептованих ним пропозицій (заявок) учасників балансування на балансуючому ринку, обсягів та цін придбаних допоміжних послуг;
6) створює та веде бази даних договірних обсягів купівлі-продажу і фактичних обсягів відпуску та/або споживання та/або експорту та/або імпорту електричної енергії виробників, електропостачальників, електропередавального підприємства, електророзподільних підприємств, оператора ринку, гарантованого покупця та системного оператора;
7) надає системному оператору інформацію про обсяги купівлі-продажу електричної енергії на ринку двосторонніх договорів та на ринку "на добу наперед";
8) надає гарантованому покупцю інформацію про фактичні обсяги електричної енергії, відпущеної виробниками, що здійснюють продаж електроенергії за "зеленим" тарифом, для розрахунку вартісного дисбалансу цих виробників;
9) отримує від адміністратора комерційного обліку агреговані дані комерційного обліку електричної енергії;
10) розраховує платежі за електричну енергію системного оператора та учасників балансування, а також ціни небалансів електричної енергії, обсяги небалансів електричної енергії і відповідні платежі за них та виставляє відповідні рахунки суб'єктам ринку;
11) розраховує платежі за придбані системним оператором допоміжні послуги;
12) надає національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, інформацію щодо роботи ринку електричної енергії в обсягах, межах та у порядку, визначених правилами ринку та іншими нормативно-правовими актами, які забезпечують функціонування ринку електричної енергії;
13) надає суб'єктам ринку інформацію, необхідну для виконання ними їхніх функцій на ринку електричної енергії, в обсягах та у порядку, визначених правилами ринку та іншими нормативно-правовими актами, які забезпечують функціонування ринку електричної енергії;
14) здійснює інші функції, передбачені цим Законом, правилами ринку та кодексом комерційного обліку.
3. Адміністратор розрахунків не має права здійснювати діяльність з виробництва, передачі, розподілу та постачання електричної енергії.
4. Відповідальність адміністратора розрахунків визначається правилами ринку та іншими нормативно-правовими актами, які забезпечують функціонування ринку електричної енергії. Адміністратор розрахунків не несе відповідальності за зобов'язаннями інших суб'єктів ринку, що виникають на підставі договорів, які укладаються між ними.
5. Адміністратор розрахунків забезпечує конфіденційність інформації, отриманої від суб'єктів ринку, що використовується ним для здійснення своїх функцій на ринку електричної енергії та становить комерційну таємницю відповідно до вимог щодо захисту, надання, розкриття та опублікування інформації на ринку електричної енергії.
Адміністратор розрахунків також забезпечує конфіденційність інформації стосовно своєї діяльності, розкриття якої може надавати комерційні переваги суб'єктам ринку.
6. Вартість послуг адміністратора розрахунків затверджується національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, та включається як окрема складова тарифу на послуги з централізованого диспетчерського (оперативно-технологічного) управління.
Системний оператор зобов'язаний вести окремий облік витрат та доходів від здійснення функцій адміністратора розрахунків від інших видів діяльності.
7. Адміністратор розрахунків має інші повноваження, права та обов'язки, передбачені цим Законом, Законом України "Про електроенергетику" та іншими нормативно-правовими актами, які забезпечують функціонування ринку електричної енергії.
Стаття 20. Організація комерційного обліку
1. Комерційний облік на ринку електричної енергії організовується адміністратором комерційного обліку та здійснюється постачальниками послуг комерційного обліку відповідно до вимог цього Закону, кодексу комерційного обліку та правил ринку.
Функції адміністратора комерційного обліку покладаються на системного оператора.
2. Метою організації комерційного обліку електричної енергії на ринку електричної енергії є надання суб'єктам ринку повної та достовірної інформації щодо обсягів виробленої (відпущеної), переданої, спожитої, розподіленої, імпортованої та експортованої електричної енергії у визначений проміжок часу з метою її подальшого використання для здійснення розрахунків між суб'єктами ринку.
3. Завданням адміністратора комерційного обліку є адміністрування відносин щодо комерційного обліку електричної енергії на ринку електричної енергії, здійснення центральної агрегації даних комерційного обліку, подальша їх передача адміністратору розрахунків та надання іншим суб'єктам ринку відповідно до кодексу комерційного обліку та правил ринку.
4. Адміністратор комерційного обліку на ринку електричної енергії відповідно до правил ринку у порядку та в межах, визначених кодексом комерційного обліку:
1) здійснює адміністрування відносин щодо комерційного обліку електричної енергії шляхом акредитації постачальників послуг комерційного обліку, реєстрації автоматизованих систем комерційного обліку електричної енергії, контролю за дотриманням суб'єктами ринку вимог кодексу комерційного обліку, визначення регламентів та протоколів інформаційної взаємодії суб'єктів ринку щодо обміну даними комерційного обліку електричної енергії;
2) здійснює збір даних комерційного обліку електричної енергії від постачальників послуг комерційного обліку, визначає їх придатність та забезпечує центральну агрегацію даних комерційного обліку електричної енергії;
3) передає агреговані дані комерційного обліку електричної енергії адміністратору розрахунків;
4) надає дані комерційного обліку електричної енергії іншим суб'єктам ринку;
5) створює та управляє базами даних комерційного обліку електричної енергії;
6) здійснює інші функції, передбачені правилами ринку та кодексом комерційного обліку.
5. Вартість послуг адміністратора комерційного обліку затверджується національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, та включається як окрема складова тарифу на послуги з централізованого диспетчерського (оперативно-технологічного) управління.
Системний оператор зобов'язаний вести окремий облік витрат та доходів від здійснення функцій адміністратора комерційного обліку від інших видів діяльності.
6. Адміністратор комерційного обліку не має права здійснювати діяльність з виробництва, розподілу, передачі та постачання електричної енергії.
7. Права, обов'язки та відповідальність адміністратора комерційного обліку визначаються цим Законом, правилами ринку, кодексом комерційного обліку та іншими нормативно-правовими актами, що забезпечують діяльність ринку електричної енергії. Адміністратор комерційного обліку не несе відповідальності за зобов'язаннями інших суб'єктів ринку, що виникають на підставі договорів, які укладаються між ними.
8. Адміністратор комерційного обліку забезпечує конфіденційність інформації, отриманої від суб'єктів ринку, що використовується ним для здійснення своїх функцій на ринку електричної енергії та становить комерційну таємницю відповідно до вимог щодо захисту, надання, розкриття та опублікування інформації на ринку електричної енергії.
Адміністратор комерційного обліку також забезпечує конфіденційність інформації стосовно своєї діяльності, розкриття якої може надавати комерційні переваги суб'єктам ринку.
9. Надання послуг комерційного обліку провадиться постачальниками послуг комерційного обліку за умови отримання відповідної акредитації постачальника послуг комерційного обліку та реєстрації автоматизованих систем комерційного обліку електричної енергії у порядку, встановленому кодексом комерційного обліку.
10. До послуг комерційного обліку електричної енергії належать:
1) установлення, налаштування, заміна, модернізація, введення та виведення з експлуатації, а також технічна підтримка та обслуговування засобів вимірювальної техніки, вимірювальних комплексів та автоматизованих систем комерційного обліку електричної енергії, їх програмного та апаратного забезпечення;
2) збір, оброблення, збереження та передача даних комерційного обліку електричної енергії.
11. Суб'єкти ринку мають право вільного вибору постачальника комерційного обліку.
12. Електропередавальне підприємство та електророзподільні підприємства повинні отримати акредитацію постачальника послуг комерційного обліку в адміністратора комерційного обліку та не мають права відмовити суб'єктам ринку, електроустановки яких приєднані до їх мереж, у наданні послуг комерційного обліку електричної енергії.
13. Суб'єкти ринку повинні забезпечити безперешкодний доступ до засобів та систем комерційного обліку електричної енергії, а також даних комерційного обліку електричної енергії у порядку та у межах, визначених кодексом комерційного обліку.
Розділ III
ОРГАНІЗАЦІЙНІ, ЕКОНОМІЧНІ ТА ТЕХНОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ РИНКУ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ
Стаття 21. Врегулювання небалансів електричної енергії сторін, відповідальних за баланс
1. Виробник, електропостачальник, електропередавальне підприємство, електророзподільне підприємство, гарантований покупець та кваліфікований споживач є сторонами, відповідальними за баланс, та повинні врегульовувати небаланси електричної енергії, спричинені ними, у порядку, визначеному цим Законом та правилами ринку.
2. Врегулюванням небалансів електричної енергії є вчинення стороною, відповідальною за баланс, правочинів щодо купівлі-продажу електричної енергії із системним оператором в обсягах спричинених нею небалансів електричної енергії та за цінами, визначеними відповідно до правил ринку.
3. Сторони, відповідальні за баланс, реєструються в адміністратора розрахунків у порядку, визначеному правилами ринку.
4. Купівля-продаж електричної енергії з метою врегулювання небалансів електричної енергії, спричинених стороною, відповідальною за баланс, здійснюється між стороною, відповідальною за баланс, та системним оператором за договором про врегулювання небалансів.
Вартість небалансу електричної енергії сторони, відповідальної за баланс, розраховується адміністратором розрахунків для кожної години доби виходячи з обсягу небалансу електричної енергії, спричиненого цією стороною, та цін небалансів електричної енергії, визначених за правилами ринку.
Порядок розрахунку обсягів, ціни та вартості небалансів електричної енергії визначається правилами ринку.
5. Розрахунки за зобов'язаннями, які виникли внаслідок врегулювання небалансів електричної енергії, між стороною, відповідальною за баланс, та системним оператором здійснюються в порядку, визначеному правилами ринку.
6. Сторони, відповідальні за баланс, можуть на добровільній договірній основі об'єднуватися у балансуючі групи за умови дотримання ними типових вимог до балансуючої групи, затверджених національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, та погоджених з Антимонопольним комітетом України.
Об'єднання таких сторін у балансуючі групи за умови дотримання ними типових вимог до балансуючої групи не потребує отримання дозволу Антимонопольного комітету України.
Порядок створення, реєстрації та припинення балансуючих груп визначається правилами ринку.
7. Відповідальність за небаланс електричної енергії балансуючої групи несе сторона, відповідальна за баланс, яка входить до такої балансуючої групи та визначена її учасниками.
У межах балансуючої групи сторона, відповідальна за баланс балансуючої групи, здійснює купівлю та продаж електричної енергії учасників балансуючої групи в обсягах, спричинених такими учасниками небалансів електричної енергії, на договірних засадах.
8. Учасники балансуючої групи несуть субсидіарну відповідальність перед системним оператором за зобов'язаннями сторони, відповідальної за баланс балансуючої групи, відповідно до правил ринку.
За умови прострочення виконання стороною, відповідальною за баланс балансуючої групи, своїх грошових зобов'язань з оплати небалансів електричної енергії на балансуючому ринку адміністратор розрахунків за поданням системного оператора, відповідно до правил ринку, припиняє реєстрацію такої балансуючої групи. Норма цього абзацу не поширюється на гарантованого покупця як сторону, відповідальну за баланс балансуючої групи виробників за "зеленим" тарифом.
9. Особливості функціонування балансуючої групи виробників за "зеленим" тарифом визначаються статтею 22 цього Закону та правилами функціонування балансуючої групи виробників за "зеленим" тарифом.
Стаття 22. Особливості участі у ринку електричної енергії виробників електричної енергії, яким встановлено "зелений" тариф
1. Електрична енергія, вироблена на об'єктах електроенергетики, що використовують альтернативні джерела енергії (крім доменного та коксівного газів, а з використанням гідроенергії - вироблену лише мікро-, міні- та малими гідроелектростанціями), може бути продана її виробниками на ринку двосторонніх договорів, на ринку "на добу наперед" та на балансуючому ринку за цінами, що склалися на відповідних ринках.
2. Виробники електричної енергії, яким встановлено "зелений" тариф, мають право продати електричну енергію, вироблену на об'єктах електроенергетики, що використовують альтернативні джерела енергії (крім доменного та коксівного газів, а з використанням гідроенергії - вироблену лише мікро-, міні- та малими гідроелектростанціями), за "зеленим" тарифом з урахуванням надбавки до нього, встановленої відповідно до статті 17-3 Закону України "Про електроенергетику" , гарантованому покупцю відповідно до цього Закону. При цьому у кожному розрахунковому періоді (місяці) обсяг відпуску електричної енергії, виробленої на об'єкті електроенергетики з альтернативних джерел енергії (крім доменного та коксівного газів, а з використанням гідроенергії - лише мікро-, міні- та малими гідроелектростанціями), визначається за вирахуванням обсягу витрат електричної енергії на власні потреби в електричній енергії відповідного об'єкта електроенергетики, що виробляє електричну енергію з альтернативних джерел енергії (крім доменного та коксівного газів, а з використанням гідроенергії - лише мікро-, міні- та малими гідроелектростанціями).
( Абзац перший частини другої статті 22 в редакції Закону № 514-VIII від 04.06.2015 )
З цією метою такі виробники зобов'язані:
отримати доступ до ринку електричної енергії у порядку, визначеному цим Законом;
укласти з гарантованим покупцем двосторонні договори з купівлі-продажу електричної енергії за "зеленим" тарифом, або у передбачених цим Законом випадках додаткову угоду до договору купівлі-продажу електричної енергії за "зеленим" тарифом з оптовим постачальником, та увійти на підставі цих договорів до складу балансуючої групи виробників за "зеленим" тарифом, в якій стороною, відповідальною за баланс, є гарантований покупець;
відповідно до правил функціонування балансуючої групи виробників за "зеленим" тарифом щодобово подавати гарантованому покупцю свої погодинні графіки відпуску електричної енергії на наступну добу в порядку та у формі, визначених у договорі купівлі-продажу електричної енергії за "зеленим" тарифом, для подальшого її продажу гарантованим покупцем на ринку "на добу наперед".
3. Гарантований покупець забезпечує виконання гарантій держави щодо купівлі у кожному розрахунковому періоді електричної енергії, виробленої на об'єктах електроенергетики, що використовують альтернативні джерела енергії (крім доменного та коксівного газів, а з використанням гідроенергії - вироблену лише мікро-, міні- та малими гідроелектростанціями), за встановленим "зеленим" тарифом з урахуванням надбавки до нього, встановленої відповідно до статті 17-3 Закону України "Про електроенергетику" , та проведення розрахунків за таку електроенергію у порядку, встановленому законом. При цьому у кожному розрахунковому періоді (місяці) обсяг відпуску електричної енергії, виробленої на об'єкті електроенергетики з альтернативних джерел енергії (крім доменного та коксівного газів, а з використанням гідроенергії - лише мікро-, міні- та малими гідроелектростанціями), визначається за вирахуванням обсягу витрат електричної енергії на власні потреби в електричній енергії відповідного об'єкта електроенергетики, що виробляє електричну енергію з альтернативних джерел енергії (крім доменного та коксівного газів, а з використанням гідроенергії - лише мікро-, міні- та малими гідроелектростанціями).
( Абзац перший частини третьої статті 22 в редакції Закону № 514-VIII від 04.06.2015 )
До 1 січня 2030 року гарантований покупець зобов'язаний купувати у суб'єктів господарювання, яким встановлено "зелений" тариф, у кожному розрахунковому періоді електричну енергію, вироблену на об'єктах електроенергетики з альтернативних джерел енергії (крім доменного та коксівного газів, а з використанням гідроенергії - вироблену лише мікро-, міні- та малими гідроелектростанціями), за "зеленим" тарифом з урахуванням надбавки до нього, встановленої відповідно до статті 17-3 Закону України "Про електроенергетику" , протягом всього строку застосування "зеленого" тарифу, якщо такі суб'єкти господарювання входять до складу балансуючої групи виробників за "зеленим" тарифом. При цьому у кожному розрахунковому періоді (місяці) обсяг відпуску електричної енергії, виробленої на об'єкті електроенергетики з альтернативних джерел енергії (крім доменного та коксівного газів, а з використанням гідроенергії - лише мікро-, міні- та малими гідроелектростанціями), визначається за вирахуванням обсягу витрат електричної енергії на власні потреби в електричній енергії відповідного об'єкта електроенергетики, що виробляє електричну енергію з альтернативних джерел енергії (крім доменного та коксівного газів, а з використанням гідроенергії - лише мікро-, міні- та малими гідроелектростанціями).
( Абзац другий частини третьої статті 22 в редакції Закону № 514-VIII від 04.06.2015 )
Купівля-продаж такої електричної енергії за "зеленим" тарифом здійснюється на підставі договору між виробником, якому встановлено "зелений" тариф та який входить до складу балансуючої групи виробників за "зеленим" тарифом, та гарантованим покупцем. Такий договір укладається на основі типового договору купівлі-продажу електричної енергії за "зеленим" тарифом на строк дії "зеленого" тарифу, встановленого для відповідного виробника.
Типовий договір купівлі-продажу електричної енергії за "зеленим" тарифом затверджується національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.
Виробники, яким встановлено "зелений" тариф, подають гарантованому покупцю погодинні графіки відпуску електричної енергії. Виробники, які виробляють електричну енергію на об'єктах електроенергетики, що використовують енергію вітру та сонячного випромінювання, мають право корегувати графіки відпуску електричної енергії гарантованому покупцю за дві години до реального часу постачання у порядку та строки, визначені правилами функціонування балансуючої групи виробників за "зеленим" тарифом.
Гарантований покупець здійснює продаж електричної енергії, купленої у суб'єктів господарювання, яким встановлено "зелений" тариф, на ринку "на добу наперед" за правилами ринку "на добу наперед" шляхом подачі оператору ринку пропозицій, складених на основі погодинних графіків відпуску електричної енергії на наступну добу виробників, у яких він купує електричну енергію за "зеленим" тарифом, за найменшою ціною, що допускається правилами ринку "на добу наперед".
Електрична енергія, вироблена з енергії сонячного випромінювання та/або енергії вітру об'єктами електроенергетики (генеруючими установками) приватних домогосподарств, величина встановленої потужності яких не перевищує 30 кВт, купується гарантованими електропостачальниками, що здійснюють постачання електричної енергії на території провадження ліцензійної діяльності яких знаходяться такі приватні домогосподарства, за "зеленим" тарифом в обсязі, що перевищує місячне споживання електроенергії такими приватними домогосподарствами. Виробництво електроенергії з енергії сонячного випромінювання та/або енергії вітру приватними домогосподарствами здійснюється без відповідної ліцензії. Порядок продажу та обліку такої електроенергії, а також розрахунків за неї затверджується національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.
( Абзац сьомий частини третьої статті 22 із змінами, внесеними згідно із Законом № 514-VIII від 04.06.2015 )
4. З метою поступового запровадження відповідальності виробників, яким встановлено "зелений" тариф, за спричинені ними небаланси електричної енергії, у випадках, встановлених цим Законом, встановлюється порядок компенсації виробниками, які входять до складу балансуючої групи виробників за "зеленим" тарифом, вартості їх небалансів електричної енергії гарантованому покупцю.
Частка відшкодування такими виробниками вартості їх небалансів електричної енергії встановлюється залежно від часу з моменту початку функціонування повномасштабного ринку електричної енергії, передбаченого цим Законом, та становить:
1) для виробників, які виробляють електричну енергію на об'єктах електроенергетики, що використовують енергію вітру та сонячного випромінювання:
до 2030 року 0;
2) для виробників, які виробляють електричну енергію на об'єктах електроенергетики, що використовують інші альтернативні джерела енергії (крім доменного та коксівного газів):
на перший рік 0;
на другий рік 0,5;
з третього року 1.
5. Гарантований покупець здійснює оплату за електричну енергію, куплену у виробників за "зеленим" тарифом з урахуванням надбавки до нього, встановленої відповідно до статті 17-3 Закону України "Про електроенергетику" , за фактичний обсяг відпущеної електричної енергії на об'єктах електроенергетики, що використовують альтернативні джерела енергії (крім доменного та коксівного газів, а з використанням гідроенергії - вироблену лише мікро-, міні- та малими гідроелектростанціями), на підставі даних, отриманих від адміністратора розрахунків, грошовими коштами в повному обсязі, у порядку та строки, визначені відповідними договорами, але не пізніше 90 календарних днів з дня відпуску відповідного обсягу електричної енергії виробником. При цьому у кожному розрахунковому періоді (місяці) обсяг відпуску електричної енергії, виробленої на об'єкті електроенергетики з альтернативних джерел енергії (крім доменного та коксівного газів, а з використанням гідроенергії - лише мікро-, міні- та малими гідроелектростанціями), визначається за вирахуванням обсягу витрат електричної енергії на власні потреби в електричній енергії відповідного об'єкта електроенергетики, що виробляє електричну енергію з альтернативних джерел енергії (крім доменного та коксівного газів, а з використанням гідроенергії - лише мікро-, міні- та малими гідроелектростанціями).
( Частина п'ята статті 22 в редакції Закону № 514-VIII від 04.06.2015 )
6. Виробники електричної енергії на об'єктах електроенергетики, що використовують альтернативні джерела енергії (крім доменного та коксівного газів, а з використанням гідроенергії - вироблену лише мікро-, міні- та малими гідроелектростанціями), є сторонами, відповідальними за баланс, за виключенням випадку їх участі у балансуючій групі виробників за "зеленим" тарифом.
7. Гарантований покупець створює балансуючу групу виробників за "зеленим" тарифом, в якій є стороною, відповідальною за баланс, і до складу якої входять виключно виробники, які здійснюють йому продаж електроенергії за "зеленим" тарифом відповідно до цього Закону.
Порядок відшкодування виробниками, які входять до складу балансуючої групи виробників за "зеленим" тарифом, частки вартості їх небалансів електричної енергії гарантованому покупцю визначається правилами функціонування балансуючої групи виробників за "зеленим" тарифом з урахуванням положень цього Закону.
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про засади функціонування ринку електричної енергії України
Цей Закон визначає правові, економічні та організаційні засади діяльності ринку електричної енергії України та регулює відносини, що виникають у процесі його функціонування.
Розділ I
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Стаття 1. Визначення термінів
У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:
адміністратор комерційного обліку електричної енергії (адміністратор комерційного обліку) - суб'єкт ринку електричної енергії, який забезпечує організацію та адміністрування комерційного обліку електричної енергії на ринку електричної енергії, а також виконує функції центральної агрегації даних комерційного обліку на ринку електричної енергії;
адміністратор розрахунків - суб'єкт ринку електричної енергії, який забезпечує організацію роботи ринку електричної енергії та проведення розрахунків на балансуючому ринку та ринку допоміжних послуг;
акредитація постачальника послуг комерційного обліку (акредитація) - документальне засвідчення адміністратором комерційного обліку правочинності та компетентності відповідного суб'єкта господарювання надавати послуги комерційного обліку на ринку електричної енергії у порядку, встановленому кодексом комерційного обліку;
алгоритм розподілу коштів - порядок розподілу уповноваженим банком коштів з поточних рахунків із спеціальним режимом використання без платіжних доручень, який встановлюється національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, відповідно до цього Закону;
балансуюча група - об'єднання сторін, відповідальних за баланс, що створюється відповідно до цього Закону, в рамках якого одна сторона, що входить до такого об'єднання, несе відповідальність за небаланс електричної енергії усіх інших сторін, що входять до такого об'єднання;
балансуюча група виробників за "зеленим" тарифом - балансуюча група, в якій стороною, відповідальною за баланс, є гарантований покупець;
балансуючий ринок електричної енергії (балансуючий ринок) - ринок, організований системним оператором з метою балансування обсягів виробництва (відпуску) та імпорту електричної енергії і споживання та експорту електричної енергії, врегулювання системних обмежень в об'єднаній енергетичній системі України, а також фінансового врегулювання небалансів електричної енергії;

30 днiв передплати безкоштовно!