Про Міністерство економічного розвитку і торгівлі України. Положення від 31.05.2011 №634/2011

Президент України Указ, Положення від 31.05.2011 №634/2011
Последняя редакция от 22.06.2019 втрата чинності (указ від 20.06.2019 N 419/2019 /419/2019/)
Реквизиты

Издатель: Президент України

Тип Указ, Положення

Дата 31.05.2011

Номер 634/2011

Статус Не действует

Документ подготовлен в системе iplex
Указ
Президента України
( Указ втратив чинність на підставі Указу Президента № 419/2019 від 20.06.2019 )
Про Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
1. Затвердити Положення про Міністерство економічного розвитку і торгівлі України (додається).
2. Установити, що Міністерство економічного розвитку і торгівлі України є правонаступником:
Міністерства економіки України;
Міністерства промислової політики України в частині формування та реалізації промислової політики;
Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва в частині формування та реалізації державної регуляторної політики, державної політики з питань розвитку підприємництва, ліцензування та дозвільної системи у сфері господарської діяльності;
Державної служби технічного регулювання України в частині формування та реалізації державної політики у сфері технічного регулювання (стандартизації, метрології, сертифікації, оцінки (підтвердження) відповідності, управління якістю), а також формування та реалізації державної політики у сфері захисту прав споживачів (крім функцій з реалізації державної політики з питань державного контролю у сфері захисту прав споживачів; функцій з формування та реалізації державної політики з питань безпечності харчових продуктів).
3. Визнати такими, що втратили чинність:
пункт 3 змін, що вносяться до указів Президента України, затверджених Указом Президента України від 9 липня 2003 року № 586 "Про зміни та визнання такими, що втратили чинність, деяких указів Президента України";
пункт 21 змін, що вносяться до указів Президента України, затверджених Указом Президента України від 5 березня 2004 року № 280 "Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких указів Президента України";
Президент УкраїниВ.ЯНУКОВИЧ
м. Київ,
31 травня 2011 року
№ 634/2011
ЗАТВЕРДЖЕНО
Указом Президента України
від 31 травня 2011 року № 634/2011
ПОЛОЖЕННЯ
про Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
1. Міністерство економічного розвитку і торгівлі України (Мінекономрозвитку України) є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України.
Мінекономрозвитку України входить до системи органів виконавчої влади і є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади з формування та забезпечення реалізації державної політики економічного і соціального розвитку, цінової, інвестиційної, зовнішньоекономічної політики, державної політики у сферах торгівлі, інтелектуальної власності, державної регіональної політики, державної політики з питань розвитку підприємництва, технічного регулювання та захисту прав споживачів, а також міжвідомчої координації з питань економічного і соціального співробітництва України з Європейським Союзом.
( Абзац другий пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Указами Президента № 565/2013 від 18.10.2013, № 689/2013 від 18.12.2013 )
Мінекономрозвитку України є спеціально уповноваженим органом у сфері державних закупівель, метрології, з питань державно-приватного партнерства, оборонного замовлення.
( Абзац третій пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента № 237/2012 від 30.03.2012 )
2. Мінекономрозвитку України у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства, а також дорученнями Президента України.
3. Основними завданнями Мінекономрозвитку України є:
формування та забезпечення реалізації:
- державної політики економічного і соціального розвитку;
- державної цінової політики;
( Абзац п'ятий пункту 3 виключено на підставі Указу Президента № 565/2013 від 18.10.2013 )
- державної політики у сфері торгівлі;
- державної регіональної політики;
( Абзац восьмий пункту 3 виключено на підставі Указу Президента № 237/2012 від 30.03.2012 )
- державної політики у сфері технічного регулювання (стандартизації, метрології, сертифікації, оцінки (підтвердження) відповідності, акредитації органів з оцінки відповідності, управління якістю);
- державної політики у сфері державних закупівель, державного замовлення;
- політики у сфері державно-приватного партнерства;
( Абзац дванадцятий пункту 3 виключено на підставі Указу Президента № 237/2012 від 30.03.2012 )
- державної політики у сфері державного ринкового нагляду;
- державної політики у сфері торгівлі та побутових послуг;
- державної політики з питань економічного і соціального співробітництва України з ЄС;
- єдиної зовнішньоекономічної політики, політики інтеграції економіки України у світову економіку, співробітництва із СОТ;
- державної політики у сфері співробітництва з міжнародними фінансовими організаціями та з питань залучення міжнародної технічної допомоги;
формування державної політики:
- у сфері захисту прав споживачів;
- у сфері статистики, керуючись засадами професійної незалежності та самостійності органів державної статистики в частині розроблення і затвердження нормативно-правових актів у галузі статистики;
( Абзац двадцятий пункту 3 в редакції Указу Президента № 405/2012 від 19.06.2012 )
- з питань розвитку підприємництва, державної регуляторної політики, ліцензування, дозвільної системи, нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності;
( Пункт 3 доповнено новим абзацом згідно з Указом Президента № 237/2012 від 30.03.2012 )
- з питань державного експортного контролю;
- у сфері інвестиційної діяльності та управління національними проектами (стратегічно важливими проектами, що забезпечують технологічне оновлення та розвиток базових галузей реального сектору економіки України);
- з питань ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів, енергозбереження, відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива;
- у сфері державного матеріального резерву;
- у сфері управління об'єктами державної власності, в тому числі корпоративними правами держави;
- у сфері інтелектуальної власності;
( Пункт 3 доповнено новим абзацом згідно з Указом Президента № 689/2013 від 18.12.2013 )
забезпечення нормативно-правового регулювання у вищезазначених сферах;
забезпечення реалізації в межах своїх повноважень державної економічної політики у сфері оборони та безпеки;
удосконалення в межах своїх повноважень інструментів, процедур та стандартів діяльності органів виконавчої влади.
4. Мінекономрозвитку України відповідно до покладених на нього завдань:
1) аналізує стан та тенденції економічного і соціального розвитку України, секторів та галузей економіки, адміністративно-територіальних одиниць, розробляє пропозиції щодо пріоритетних напрямів розвитку та реформування економіки, ураховуючи принципи сталого розвитку, здійснює державне прогнозування економічного і соціального розвитку України та підготовку відповідних планів і програм, складає прогнозні зведені національні рахунки для економіки в цілому, в тому числі таблиці "витрати-випуск" (міжгалузеві баланси), забезпечує координацію роботи органів виконавчої влади із зазначених питань, розробляє структуру прогнозних та програмних документів економічного і соціального розвитку, методичні рекомендації щодо їх підготовки, відповідає за впровадження сучасних методологічних підходів до прогнозування та розроблення планів і програм економічного і соціального розвитку;
готує разом із Фондом державного майна України, Антимонопольним комітетом України, іншими центральними та місцевими органами виконавчої влади, а також Національним банком України прогнози економічного і соціального розвитку України на середньо- та короткостроковий періоди, проект Державної програми економічного і соціального розвитку України на короткостроковий період;
визначає економічні засади демографічного і соціального розвитку, розробляє прогнози чисельності населення України за статево-віковою структурою;
погоджує прогнози розвитку галузей економіки на середньо- та короткостроковий періоди, проекти програм розвитку галузей економіки;
здійснює організаційно-методичне керівництво і координацію роботи з підготовки прогнозів та програм економічного і соціального розвитку Автономної Республіки Крим, областей, районів і міст на середньо- та короткостроковий періоди;
аналізує стан конкурентоспроможності національної економіки, визначає напрями діяльності і розробляє заходи щодо її підвищення;
забезпечує формування державної політики у сфері статистики, здійснює контроль за її реалізацією;
забезпечує нормативно-правове регулювання у сфері статистики відповідно до положень Законів України "Про державну статистику", "Про Всеукраїнський перепис населення", "Про сільськогосподарський перепис".
( Абзац восьмий підпункту 1 пункту 4 в редакції Указу Президента № 405/2012 від 19.06.2012 )
готує в установленому законодавством порядку прогноз зведеного балансу фінансових ресурсів України;
проводить аналіз впливу інструментів валютно-курсової, грошово-кредитної політики на розвиток економіки, розробляє пропозиції щодо підвищення ефективності їх використання для досягнення економічного зростання;
розробляє в межах своїх повноважень пропозиції щодо вдосконалення бюджетного та податкового законодавства;
бере участь у розробленні Основних напрямів бюджетної політики;
здійснює економічну оцінку проекту державного бюджету та проводить аналіз економічних факторів, що впливають на виконання державного бюджету;
проводить аналіз:
- стану взаєморозрахунків у сфері господарської діяльності та їх впливу на розвиток економіки, розробляє заходи щодо вдосконалення взаєморозрахунків між суб'єктами господарювання та підвищення платіжної дисципліни;
- впливу ринку банківських послуг, валютного, фондового, страхового та інших ринків фінансових послуг на економічний розвиток держави;
проводить економічний аналіз ефективності пенсійної системи;
здійснює організаційно-методичне керівництво і координацію роботи, пов'язаної з розробленням і виконанням центральними та місцевими органами виконавчої влади державних цільових програм, веде їх облік, готує висновки стосовно доцільності їх затвердження та дострокового припинення їх виконання, проводить моніторинг виконання зазначених програм, бере участь у проведенні оцінки ефективності використання бюджетних коштів;
формує і подає Міністерству фінансів України перелік державних цільових програм, які передбачається виконати у зазначеному періоді з використанням бюджетних коштів;
формує та реалізовує державну політику у сфері державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів (післядипломна освіта) для державних потреб, здійснює координацію робіт державних замовників щодо його розміщення та виконання;
бере участь у:
- розробленні та здійсненні заходів у межах повноважень із формування і реалізації державної промислової політики;
( Підпункт 1 пункту 4 доповнено новим абзацом згідно з Указом Президента № 565/2013 від 18.10.2013 )
- розробленні стратегії та механізму реалізації державної науково-технічної політики;
- підготовці пропозицій щодо визначення обсягів і цільового спрямування бюджетного фінансування наукової та науково-технічної діяльності;
- розробленні механізму забезпечення економічної безпеки держави, детінізації економіки та відповідних заходів;
- розробленні та здійсненні заходів з формування та реалізації державної політики стосовно доходів населення;
- розробленні пропозицій щодо розмірів соціальних гарантій, стандартів і нормативів;
- визначенні економічних засад державної політики та проведенні аналізу економічної ситуації у секторах соціально-гуманітарної сфери та оцінки впливу заходів державної політики у зазначеній сфері на економічний розвиток;
- аналізі економічної складової державної міграційної політики;
формує та забезпечує реалізацію державної регіональної політики, розробляє в межах своїх повноважень проекти нормативно-правових актів з питань регіональної політики і місцевого самоврядування, пропозиції щодо розв'язання актуальних проблем у цій сфері;
розробляє і здійснює в межах своїх повноважень заходи, спрямовані на розбудову інфраструктури регіонів, розвиток міжрегіонального економічного співробітництва;
сприяє комплексному соціально-економічному розвитку регіонів;
розробляє державну стратегію регіонального розвитку, щорічні плани заходів щодо її реалізації, здійснює методологічне керівництво та координацію діяльності з підготовки стратегій регіонального розвитку;
здійснює відповідно до законодавства:
- координацію розроблення угод щодо регіонального розвитку, наукове і методичне забезпечення діяльності в цій сфері органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, державну реєстрацію таких угод після їх схвалення Верховною Радою Автономної Республіки Крим, обласними, Київською, Севастопольською міськими радами;
- проведення в установленому порядку моніторингу показників розвитку регіонів, районів і міст обласного, республіканського в Автономній Республіці Крим значення та формування переліку показників, за якими проводиться моніторинг розвитку територій і визнання їх депресивними;
- розроблення за участю інших центральних органів виконавчої влади, відповідних місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування програм подолання депресивності територій і моніторинг їх виконання;
- щорічне подання на розгляд Кабінету Міністрів України доповіді про виконання угод щодо регіонального розвитку та програм подолання депресивності територій, використання виділених на ці потреби коштів Державного бюджету України;
- загальну координацію транскордонного співробітництва та контроль за додержанням законодавства з питань транскордонного співробітництва;
забезпечує формування державної політики у сфері енергозбереження та ефективного використання енергетичних ресурсів, здійснює контроль за її реалізацією;
забезпечує нормативно-правове регулювання у сфері енергозбереження та ефективного використання енергетичних ресурсів;
бере участь у формуванні та реалізації державної політики у сфері економічної конкуренції і обмеження монополізму, сприяє розвитку конкурентних відносин;
забезпечує підготовку проектів рішень Кабінету Міністрів України щодо видачі дозволу на узгоджені дії та концентрацію суб'єктів господарювання;
здійснює в межах повноважень функції з регулювання товарного біржового ринку і подає Кабінету Міністрів України узагальнені пропозиції органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій усіх форм власності щодо його вдосконалення;
виконує повноваження суб'єкта державного фінансового моніторингу щодо товарних та інших бірж, що проводять фінансові операції з товарами;
встановлює стандартні типові форми, а також порядок випуску та обігу деривативів, базовим активом яких є товари (крім цінних паперів) на біржовому і позабіржовому ринках матеріальних та нематеріальних активів;
забезпечує формування державної політики у сфері розвитку підприємництва, державної регуляторної політики, державної політики з питань ліцензування, дозвільної системи, нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності та нормативно-правове регулювання у зазначених сферах;
( Підпункт 1 пункту 4 доповнено абзацом згідно з Указом Президента № 237/2012 від 30.03.2012 )
2) формує державну інвестиційну політику, розробляє пропозиції щодо обсягів державних капітальних вкладень для врахування їх під час розроблення проекту Державного бюджету України на відповідний рік, здійснює контроль за ефективним використанням державних капітальних вкладень;
координує роботу центральних і місцевих органів виконавчої влади з підготовки та реалізації проектів, що передбачають залучення іноземних кредитів під державні гарантії;
забезпечує в межах, визначених законодавством, проведення експертизи та відбору інвестиційних проектів, що потребують державної підтримки;
забезпечує формування та реалізацію державної політики щодо функціонування спеціальних (вільних) економічних зон, територій пріоритетного розвитку, координує діяльність центральних і місцевих органів виконавчої влади в зазначеній сфері, проводить аналіз соціально-економічних результатів функціонування спеціальних (вільних) економічних зон, територій пріоритетного розвитку і забезпечує в межах своїх повноважень захист інтересів держави в цій сфері;
здійснює технічне та організаційне забезпечення роботи Міжвідомчої комісії з організації укладення та виконання угод про розподіл продукції, проводить їх техніко-економічну експертизу;
формує та подає в установленому порядку Кабінету Міністрів України проект переліку об'єктів державної власності, що можуть бути надані в концесію;
погоджує титули будов (об'єктів), фінансування проектів будівництва яких реалізується із залученням коштів державного бюджету або коштів підприємств державної власності;
готує пропозиції та здійснює заходи щодо формування і реалізації єдиної державної політики у сфері державно-приватного партнерства;
проводить моніторинг ефективності діяльності органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування у сфері державно-приватного партнерства;
організовує перевірки виконання договорів, укладених у рамках державно-приватного партнерства;
надає висновки щодо реєстрації проектів технологічних парків;
подає інвестиційні проекти у пріоритетних галузях економіки для схвалення Кабінетом Міністрів України з метою надання державної підтримки суб'єктам інвестиційної діяльності, які реалізують такі проекти;
( Підпункт 2 пункту 4 доповнено абзацом згідно зУказом Президента № 426/2013 від 15.08.2013 )
здійснює державну реєстрацію інвестиційних проектів у пріоритетних галузях економіки, що передбачають використання державної підтримки;
( Підпункт 2 пункту 4 доповнено абзацом згідно зУказом Президента № 426/2013 від 15.08.2013 )
веде Державний реєстр інвестиційних проектів у пріоритетних галузях економіки, що передбачають використання державної підтримки;
( Підпункт 2 пункту 4 доповнено абзацом згідно зУказом Президента № 426/2013 від 15.08.2013 )
( Підпункт 2 пункту 4 доповнено абзацом згідно зУказом Президента № 426/2013 від 15.08.2013 )
3) здійснює методологічне забезпечення та складає загальнодержавні баланси попиту і пропозиції за основними видами продовольчих та паливно-енергетичних ресурсів;
бере участь у складанні загальнодержавних балансів попиту і пропозиції за основними видами промислової продукції;
здійснює розрахунок та моніторинг індикаторів продовольчої безпеки;
( Підпункт 3 пункту 4 в редакції Указу Президента № 565/2013 від 18.10.2013 )
4) розробляє пропозиції щодо формування та реалізації державної цінової політики;
здійснює відповідно до законодавства державне регулювання цін (тарифів) на продукцію, товари і послуги, здійснює координацію діяльності центральних та місцевих органів виконавчої влади із зазначених питань;
приймає разом із Антимонопольним комітетом України рішення про запровадження та скасування державного регулювання цін на продукцію монопольних утворень на внутрішньому ринку (за винятком продукції, регулювання цін на яку здійснюється національними комісіями регулювання природних монополій);
здійснює разом з іншими центральними органами виконавчої влади прогнозування індексів споживчих цін та індексів цін виробників промислової продукції, а також погоджує ціни (тарифи) у випадках, передбачених законодавством;
здійснює в межах своїх повноважень контроль за додержанням порядку формування, установлення та застосування цін (тарифів), здійснює методологічне забезпечення роботи органів державного контролю за цінами (тарифами), скасовує в установленому порядку ціни (тарифи), встановлені з порушенням законодавства;
затверджує перелік окремих видів соціально значущих товарів та послуг, за якими проводиться моніторинг цін і тарифів;
проводить моніторинг цін і тарифів на товари та послуги споживчого ринку, узагальнює його результати, готує пропозиції щодо вжиття заходів до стабілізації цінової ситуації;
5) формує та реалізовує державну політику у сфері державних закупівель, зокрема розробляє та затверджує відповідні нормативно-правові акти;
здійснює проведення моніторингу та аналізу системи державних закупівель;
надає роз'яснення щодо застосування законодавства у сфері державних закупівель;
здійснює в установленому порядку погодження застосування процедури закупівлі в одного учасника;
погоджує навчальні програми з підготовки спеціалістів у сфері закупівель та підвищення їх кваліфікації;
забезпечує видання безоплатного державного офіційного друкованого видання з питань державних закупівель, безоплатного міжнародного інформаційного видання з питань державних закупівель та функціонування безоплатного веб-порталу уповноваженого органу з питань закупівель;
формує державне замовлення на постачання продукції для державних потреб і координує роботу державних замовників щодо його розміщення та виконання;
6) забезпечує формування державної політики щодо створення, розміщення, зберігання, поповнення та використання запасів державного матеріального резерву і здійснює контроль за її реалізацією;
забезпечує нормативно-правове регулювання у сфері державного матеріального резерву;
готує висновки щодо економічної доцільності виділення коштів із резервного фонду державного бюджету та проекти відповідних рішень Кабінету Міністрів України;
7) забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері управління державним сектором економіки;
розробляє та подає Кабінету Міністрів України проекти рішень з питань передачі або обміну об'єктів права державної та комунальної власності, здійснює методичне керівництво діяльністю органів виконавчої влади із зазначених питань;
розробляє разом із заінтересованими центральними органами виконавчої влади в установленому порядку пропозиції щодо критеріїв віднесення підприємств до тих, що мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави, формує пропозиції щодо переліку таких підприємств;
здійснює в установленому порядку повноваження щодо складання, затвердження та контролю фінансових планів підприємств державного сектору економіки, в тому числі погодження фінансових планів підприємств, що є суб'єктами природних монополій, підприємств, плановий розрахунковий обсяг чистого прибутку яких перевищує 50 мільйонів гривень, забезпечує методичне керівництво в цій сфері;
( Підпункт 8 пункту 4 виключено на підставі Указу Президента № 237/2012 від 30.03.2012 )( Підпункт 9 пункту 4 виключено на підставі Указу Президента № 237/2012 від 30.03.2012 )
10) забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері технічного регулювання (стандартизації, метрології, сертифікації, оцінки (підтвердження) відповідності, акредитації органів з оцінки відповідності, управління якістю);
забезпечує формування державної політики у сфері захисту прав споживачів та здійснює контроль за її реалізацією;
забезпечує міжгалузеву координацію у сфері технічного регулювання та захисту прав споживачів;
організовує розроблення проектів нормативно-правових актів з питань захисту прав і інтересів споживачів, реклами, стандартизації, метрології, сертифікації, оцінки (підтвердження) відповідності, управління якістю та погоджує їх;
організовує громадське обговорення проектів нормативно-правових актів, які можуть суттєво впливати на обсяг і зміст прав та інтересів споживачів;
готує разом з іншими центральними органами виконавчої влади, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями щорічну доповідь про стан забезпечення прав споживачів, доводить її до відома органів державної влади та органів місцевого самоврядування;
розробляє проекти нормативно-правових актів щодо державної підтримки впровадження систем управління якістю відповідно до вимог національних і міжнародних стандартів;
сприяє розробленню та впровадженню систем управління якістю в органах виконавчої влади, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах та організаціях;
організовує інформаційне забезпечення органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій з питань упровадження систем управління якістю;
бере участь в організації роботи з підготовки та підвищення кваліфікації фахівців з питань управління якістю, розробленні відповідних навчальних програм, організації проведення фундаментальних і прикладних досліджень у сфері управління якістю;
здійснює узагальнення та пропагування через засоби масової інформації, зокрема власний веб-портал, вітчизняного та міжнародного досвіду впровадження систем управління якістю, організовує та бере участь у науково-практичних міжнародних та національних заходах із таких питань;
бере участь в організації роботи та реалізації заходів щодо співробітництва з регіональними, європейськими, міжнародними організаціями з питань управління якістю;
організовує та проводить моніторинг впровадження систем управління якістю в органах виконавчої влади, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах та організаціях;
організовує і координує проведення робіт у сфері стандартизації, розробляє та затверджує нормативно-правові акти у цій сфері;
формує програму робіт із стандартизації;
вживає заходів щодо гармонізації національних стандартів, які розробляються, із відповідними міжнародними (регіональними) стандартами;
організовує розроблення і узгодження технічних регламентів та інших нормативно-правових актів з питань стандартизації;
встановлює правила розроблення, схвалення, прийняття, перегляду, зміни та втрати чинності національними стандартами, їх позначення, класифікації за видами та іншими ознаками, кодування та реєстрації;
схвалює та приймає відповідно до законодавства національні стандарти, правила усталеної практики та класифікатори;
здійснює відповідно до законодавства реєстрацію стандартів та інших нормативних документів;
за замовленням відповідних центральних органів виконавчої влади формує перелік національних стандартів, які в разі добровільного застосування є доказом відповідності продукції вимогам технічних регламентів, та завідсутністю таких стандартів організовує їх розроблення;
вживає заходів щодо виконання зобов'язань, зумовлених участю України в міжнародних (регіональних) організаціях стандартизації;
приймає рішення щодо створення та припинення діяльності технічних комітетів стандартизації, визначає їх повноваження та порядок створення;
організовує створення і ведення національного фонду нормативних документів та Національного інформаційного центру міжнародної інформаційної мережі (ISONET);
здійснює від імені держави права власника на національні стандарти, правила усталеної практики, класифікатори та каталоги;
організовує відповідно до законодавства розповсюдження офіційних публікацій національних стандартів, правил усталеної практики і класифікаторів та іншої друкованої продукції стосовно прийнятих національних стандартів, стандартів і документів відповідних міжнародних та регіональних організацій стандартизації, а також делегує ці повноваження іншим організаціям;
організовує надання інформаційних послуг з питань стандартизації;
забезпечує та сприяє співробітництву між виробниками, постачальниками, споживачами продукції, процесів і послуг та відповідними державними органами у сфері стандартизації;
затверджує положення про національний орган з акредитації, положення про Раду з акредитації та її склад, опис і правила застосування національного знака акредитації, правила визначення вартості робіт з акредитації, здійснює інші повноваження із зазначених питань;
координує діяльність із розроблення та перегляду технічних регламентів;
готує програму розроблення технічних регламентів;
розглядає відповідно до законодавства проекти технічних регламентів та подає коментарі щодо них, погоджує такі проекти і подає в установленому порядку на розгляд Кабінету Міністрів України;
організовує проведення оцінки еквівалентності українських та іноземних технічних регламентів і надає відповідні пропозиції Кабінету Міністрів України;
веде реєстр технічних регламентів;
призначає за пропозиціями центральних органів виконавчої влади, на які покладаються функції технічного регулювання у визначених сферах діяльності, органи з оцінки відповідності та із залученням цих центральних органів виконавчої влади здійснює моніторинг (нагляд) відповідності призначених органів з оцінки відповідності вимогам законодавства, приймає відповідно до законодавства рішення щодо скасування призначення;
веде державний реєстр призначених органів з оцінки відповідності;
готує пропозиції щодо приєднання України до міжнародних (регіональних) систем сертифікації, укладення міжнародних угод у сфері оцінки (підтвердження) відповідності, приймає рішення про порядок визнання результатів робіт, проведених органами із сертифікації інших держав;
координує роботу центральних органів виконавчої влади у визначених сферах діяльності з оцінки (підтвердження) відповідності у законодавчо регульованій сфері;
організовує розроблення проектів нормативно-правових актів, що встановлюють загальні вимоги та правила процедури оцінки (підтвердження) відповідності в законодавчо регульованій сфері;
надає методологічну допомогу центральним органам виконавчої влади в розробленні проектів законів, інших нормативно-правових актів з питань оцінки (підтвердження) відповідності;
організовує підготовку та атестацію аудиторів із сертифікації;
проводить та координує відповідно до законодавства роботу із забезпечення функціонування державної системи сертифікації;
веде Реєстр державної системи сертифікації (державний реєстр сертифікатів відповідності) та реєстр декларацій про відповідність;
призначає органи із сертифікації;
затверджує перелік продукції, що підлягає обов'язковій сертифікації в Україні;
розглядає спірні питання з випробувань і додержання правил сертифікації продукції;
здійснює інформаційне забезпечення з питань оцінки (підтвердження) відповідності та сертифікації продукції;
бере участь у роботі відповідних міжнародних та регіональних організацій із захисту прав споживачів, стандартизації, метрології, сертифікації, оцінки (підтвердження) відповідності, управління якістю;
здійснює державне управління забезпеченням єдності вимірювань в Україні, проводить єдину в державі технічну політику щодо забезпечення єдності вимірювань;
координує діяльність щодо забезпечення функціонування та розвитку державної метрологічної системи;
координує діяльність метрологічної служби України;
затверджує персональний склад Науково-технічної комісії з метрології та положення про неї;
організовує проведення фундаментальних досліджень у сфері метрології;
розробляє або бере участь у розробленні державних наукових і науково-технічних програм, що стосуються забезпечення єдності вимірювань;
розробляє та затверджує відповідно до законодавства нормативно-правові акти і нормативні документи у сфері метрології та метрологічної діяльності;
організовує створення та функціонування еталонної бази України, встановлює порядок створення, затвердження, реєстрації, зберігання та застосування еталонів, а також звірення їх з еталонами інших держав і міжнародними еталонами;
надає в установленому порядку еталонам статус державних;
встановлює визначення основних одиниць Міжнародної системи одиниць (SI), назви та визначення похідних одиниць SI, десяткових кратних і частинних від одиниць SI, дозволені позасистемні одиниці, а також їх позначення та правила написання, приймає рішення щодо тимчасового застосування у визначеній галузі одиниць вимірювань, які не входять до SI, кратних та частинних від них;
організовує та проводить державний метрологічний контроль і нагляд;
погоджує положення про метрологічні служби міністерств та інших центральних органів виконавчої влади;
забезпечує представництво та участь України у міжнародних, європейських та інших регіональних організаціях з метрології;
організовує та проводить атестацію виробництва підприємств, що здійснюють переробку, утилізацію або знищення вилученої з обігу неякісної та небезпечної продукції;
11) забезпечує формування державної політики у сфері державного ринкового нагляду та здійснює контроль за її реалізацією;
здійснює у межах компетенції державний ринковий нагляд;
затверджує положення про Раду ринкового нагляду та її склад, розглядає розроблені нею пропозиції, здійснює організаційне та інформаційне забезпечення її роботи;
проводить оцінку ринкового нагляду, подає на розгляд Кабінету Міністрів України висновки, рекомендації та пропозиції щодо вдосконалення організації ринкового нагляду, розроблені за результатами цієї оцінки;
забезпечує функціонування і безоплатний допуск до національної інформаційної системи державного ринкового нагляду та системи оперативного взаємного сповіщення про продукцію, що становить серйозний ризик;
координує діяльність щодо доступу України до міжнародних, регіональних та іноземних систем повідомлення про продукцію, що становить серйозний ризик;
12) розробляє в установленому порядку пропозиції щодо гармонізації нормативно-правових актів та нормативних документів з міжнародними, в тому числі європейськими, правилами і стандартами, які визначають вимоги до торговельної діяльності та діяльності у сфері побутових послуг;
розробляє та затверджує правила торгівлі окремими групами товарів, надання побутових послуг, роботи закладів ресторанного господарства, здійснення різних видів і форм торгівлі, граничні розміри списання втрати товарів на підприємствах торгівлі та ресторанного господарства, а також порядок їх застосування, державні соціальні нормативи у сфері торговельної діяльності і побутових послуг;
13) забезпечує і координує в межах своїх повноважень виконання українською стороною зобов'язань за міжнародними договорами України з ЄС, бере участь у переговорах, спрямованих на розвиток договірних відносин з ЄС;
бере участь у встановленому порядку у функціонуванні двосторонніх органів формату Україна - ЄС, утворених в рамках чинних міжнародних договорів, забезпечує роботу відповідних підкомітетів Комітету з питань співробітництва між Україною та Європейськими Співтовариствами (Європейським Союзом);
забезпечує взаємодію центральних органів виконавчої влади, пов'язану зі створенням зони вільної торгівлі між Україною та ЄС, укладанням Угоди про асоціацію між Україною та ЄС в економічній, секторальній сферах, а також з питань розвитку людського потенціалу, розробляє пропозиції щодо вдосконалення механізму взаємодії центральних органів виконавчої влади з інституціями ЄС;
сприяє місцевим органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування у налагодженні зв'язків з європейськими регіональними організаціями та їх участі в європейських регіональних програмах, залученню українських підприємств, установ та організацій до участі в галузевих програмах ЄС;
забезпечує в межах своїх повноважень адаптацію законодавства України до законодавства ЄС;
14) проводить постійний моніторинг розвитку зовнішньоекономічних зв'язків, аналізує ефективність експорту та імпорту товарів (робіт, послуг), розробляє і забезпечує здійснення заходів щодо розвитку та вдосконалення структури експорту та імпорту товарів (робіт, послуг), розробляє рекомендації для відповідних галузей економіки з урахуванням кон'юнктурних змін на світовому ринку;
координує роботу із запровадження та реалізації механізму державної підтримки експорту;
розробляє пропозиції щодо запровадження нових форм економічного співробітництва з іноземними державами та поліпшення торговельно-економічних відносин з ними;
здійснює загальну координацію діяльності української частини двосторонніх комісій, комітетів, координаційних рад та інших міжурядових органів з питань економічного співробітництва;
здійснює протокольно-організаційне забезпечення підготовки і проведення спільних засідань міжурядових комісій з питань торговельно-економічного та науково-технічного співробітництва, інших двосторонніх і багатосторонніх міжурядових заходів з аналогічної проблематики, що проводяться в Україні;
забезпечує взаємодію центральних органів виконавчої влади з питань виконання зобов'язань України, взятих у рамках вступу до СОТ, приведення законодавства України у відповідність із нормами угод СОТ, проводить експертизу проектів нормативно-правових актів на відповідність нормам угод СОТ та зобов'язанням України як члена СОТ, здійснює моніторинг виконання іншими членами СОТ положень угод цієї міжнародної організації та захист прав та інтересів України в торговельно-економічній сфері з використанням механізмів СОТ;
забезпечує взаємодію центральних органів виконавчої влади з питань участі у багатосторонніх торговельних переговорах СОТ, двосторонніх та багатосторонніх переговорах у рамках робочих груп з розгляду заявок держав, що вступають до СОТ, засіданнях органів цієї міжнародної організації;
забезпечує взаємодію центральних органів виконавчої влади щодо оброблення запитів СОТ і держав - членів СОТ та їх інформування, а також співробітництво з відповідними комітетами СОТ;
забезпечує в межах компетенції представництво України в СОТ, на Конференції ООН з питань торгівлі та розвитку (ЮНКТАД), у Комісії ООН з права міжнародної торгівлі (ЮНСІТРАЛ), інших міжнародних економічних організаціях та координує діяльність центральних органів виконавчої влади, пов'язану з членством України в цих організаціях;
здійснює координацію проведення переговорів між Україною та іншими державами щодо укладення угод про вільну торгівлю, а також підготовки економічних обгрунтувань стосовно таких угод;
здійснює контроль за додержанням суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності вимог національного законодавства та положень міжнародних договорів України;
забезпечує участь представників України в роботі Економічної ради СНД та Ради глав урядів держав Співдружності Незалежних Держав;
координує діяльність центральних органів виконавчої влади з питань розроблення і виконання двосторонніх міжурядових угод економічного характеру, укладених Україною з державами СНД, та забезпечує участь в опрацюванні проектів міждержавних та галузевих програм багатостороннього співробітництва в рамках СНД, ГУАМ, ЄЕП, ЄврАзЕС та Митного союзу Республіки Білорусь, Республіки Казахстан та Російської Федерації;
готує пропозиції щодо розроблення стратегії розвитку економічного співробітництва України з державами - учасницями Співдружності Незалежних Держав;
готує пропозиції щодо забезпечення функціонування системи нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності, обліку (реєстрації) окремих видів зовнішньоекономічних договорів (контрактів), укладених суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності України всіх форм власності, та здійснює відповідні заходи;
забезпечує реалізацію єдиної митно-тарифної політики, готує пропозиції щодо вдосконалення нормативно-правової бази митно-тарифного регулювання;
виконує в установленому законодавством порядку регуляторні та реєстраційно-дозвільні функції у сфері експорту, імпорту товарів (робіт, послуг), здійснює відповідно до законодавства ліцензування експорту, імпорту товарів (робіт, послуг) та деяких видів господарської діяльності;
застосовує до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальні санкції, передбачені Законом України "Про зовнішньоекономічну діяльність";
проводить моніторинг операцій з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах та подає пропозиції щодо внесення змін до актів законодавства, які регулюють виконання операцій з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах;
проводить у встановленому порядку реєстрацію представництв іноземних суб'єктів господарської діяльності та узагальнює інформацію про їх діяльність;
забезпечує в межах своїх повноважень державне регулювання у сфері здійснення інвестицій у негрошовій формі за кордон;
забезпечує в установленому порядку захист економічних прав і законних інтересів України, її суб'єктів господарювання;
веде облік іноземних компаній, які застосовують до України обмежувальну ділову практику або несумлінно виконують зобов'язання перед Україною та українськими партнерами;
виявляє факти або загрози застосування органами іноземних держав, митними союзами або економічними угрупованнями антидемпінгових, компенсаційних та спеціальних захисних заходів до товарів походженням з України, вживає заходів з метою захисту інтересів суб'єктів господарювання України в антидемпінгових, антисубсидиційних та спеціальних захисних розслідуваннях, що проводяться іноземними державами щодо української продукції;
проводить у встановленому порядку розслідування з метою встановлення фактів дискримінаційних та/або недружніх дій з боку інших держав, митних союзів чи економічних угруповань щодо законних прав та інтересів суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України;
проводить у встановленому порядку антидемпінгові, антисубсидиційні та спеціальні розслідування;
бере участь у формуванні державної політики у сфері експортного контролю;
аналізує стан розрахунків за зовнішньоекономічними операціями та розробляє пропозиції щодо вдосконалення механізму проведення зазначених розрахунків і порядку контролю за ними;
контролює в межах своїх повноважень проведення експортно-імпортних операцій за участю іноземних суб'єктів господарської діяльності, зареєстрованих у державах з пільговим режимом оподаткування;
видає в установленому порядку разові індивідуальні дозволи на перевищення встановленого законодавством строку ввезення на митну територію України товарів (виконання робіт, надання послуг), які імпортуються за бартерними договорами;
видає в установленому порядку висновки щодо продовження строків розрахунків в іноземній валюті у разі виконання резидентом операцій за договорами виробничої кооперації, консигнації, комплексного будівництва, тендерної поставки, гарантійного обслуговування, поставки складних технічних виробів і товарів спеціального призначення;
забезпечує взаємодію центральних та місцевих органів виконавчої влади щодо розвитку двостороннього співробітництва з іноземними державами в економічній сфері;
15) координує та забезпечує формування і реалізацію державної політики у сфері технічного та фінансового співробітництва з іноземними державами та міжнародними організаціями щодо залучення ресурсів для виконання програм і проектів;
координує роботу, пов'язану з ініціюванням, підготовкою та реалізацією проектів економічного і соціального розвитку України, що підтримуються міжнародними фінансовими організаціями, проводить моніторинг виконання зазначених програм і проектів, здійснює методологічне забезпечення в цій сфері;
організовує опрацювання проектних пропозицій та проведення їх експертизи щодо ініціювання інвестиційних проектів економічного і соціального розвитку України, що підтримуються міжнародними фінансовими організаціями, приймає рішення про доцільність підготовки інвестиційного проекту та визначення відповідального за його підготовку і реалізацію;
вносить Кабінету Міністрів України пропозиції про доцільність підготовки системного проекту, розробляє стратегічні та програмні документи з питань співробітництва з міжнародними фінансовими організаціями, зокрема забезпечує розроблення плану співробітництва України з такими організаціями на відповідний рік;
здійснює організаційне та аналітичне забезпечення діяльності керуючого від України - члена Ради керуючих Світового банку та Національного координатора з питань технічної допомоги;
забезпечує формування стратегічних і щорічних програм залучення міжнародної технічної допомоги відповідно до пріоритетних напрямів соціально-економічного розвитку України та координує діяльність, пов'язану із залученням такої допомоги, проводить державну реєстрацію/перереєстрацію програм і проектів міжнародної технічної допомоги в Україні, веде державний реєстр таких програм та проектів;
проводить експертизу та погоджує запити вітчизняних підприємств, установ і організацій на одержання міжнародної технічної допомоги, тексти договорів з питань техніко-економічного співробітництва між донорами та міністерствами, іншими центральними, місцевими органами виконавчої влади;
готує та надсилає офіційні звернення до іноземних держав і міжнародних організацій щодо залучення та використання міжнародної технічної допомоги, а також стосовно спільної підготовки інвестиційних проектів;
координує здійснення заходів із розроблення проектів міжнародної технічної допомоги, в тому числі інструментів і механізмів зовнішньої допомоги, проводить моніторинг виконання та додержання умов реалізації таких програм і проектів;
проводить акредитацію іноземних організацій - виконавців програм і проектів міжнародної технічної допомоги в Україні, видає свідоцтва, інші документи, які підтверджують право на пільги, привілеї та імунітети, визначені національним законодавством і міжнародними договорами України;
16) розробляє пропозиції щодо визначення основних напрямів розвитку системи надання адміністративних послуг, реалізує заходи з її реформування;
17) бере участь у розробленні та реалізації державної політики у сфері оборони та безпеки, в тому числі державних цільових програм у цій сфері, здійснює моніторинг ефективності їх виконання;
координує і контролює діяльність державних замовників, формує та подає Кабінету Міністрів України проект державного оборонного замовлення;
здійснює функції щодо координації діяльності з планування, методологічного, методичного, наукового та фінансового забезпечення мобілізаційної підготовки і мобілізації в центральних та місцевих органах виконавчої влади, інших органах державної влади та національної економіки;
розробляє та подає Кабінету Міністрів України проект мобілізаційного плану національної економіки України на особливий період;
бере участь відповідно до своїх повноважень і на підставі міжнародних договорів України з питань військово-технічного співробітництва в укладанні договорів з установами та організаціями іноземних держав з питань розроблення та виробництва військової техніки і озброєння;
Указ
Президента України
Про Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
1. Затвердити Положення про Міністерство економічного розвитку і торгівлі України (додається).
2. Установити, що Міністерство економічного розвитку і торгівлі України є правонаступником:
Міністерства економіки України;
Міністерства промислової політики України в частині формування та реалізації промислової політики;
Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва в частині формування та реалізації державної регуляторної політики, державної політики з питань розвитку підприємництва, ліцензування та дозвільної системи у сфері господарської діяльності;
Державної служби технічного регулювання України в частині формування та реалізації державної політики у сфері технічного регулювання (стандартизації, метрології, сертифікації, оцінки (підтвердження) відповідності, управління якістю), а також формування та реалізації державної політики у сфері захисту прав споживачів (крім функцій з реалізації державної політики з питань державного контролю у сфері захисту прав споживачів; функцій з формування та реалізації державної політики з питань безпечності харчових продуктів).
3. Визнати такими, що втратили чинність:
пункт 3 змін, що вносяться до указів Президента України, затверджених Указом Президента України від 9 липня 2003 року № 586 "Про зміни та визнання такими, що втратили чинність, деяких указів Президента України";
пункт 21 змін, що вносяться до указів Президента України, затверджених Указом Президента України від 5 березня 2004 року № 280 "Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких указів Президента України";

Новини від Дт-Кт «Дебету-Кредиту» – тепер у Viber!