Про внесення змін до Порядку проведення електронних аукціонів з продажу електричної енергії за двосторонніми договорами

Кабінет Міністрів України Постанова від 20.05.2020 №436
Последняя редакция от 20.05.2020. Прийняття
Реквизиты

Издатель: Кабінет Міністрів України

Тип Постанова

Дата 20.05.2020

Номер 436

Статус Действует

Документ подготовлен в системе iplex
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 20 травня 2020 р. № 436
Київ
Про внесення змін до Порядку проведення електронних аукціонів з продажу електричної енергії за двосторонніми договорами
Кабінет Міністрів України
постановляє:
Внести до Порядку проведення електронних аукціонів з продажу електричної енергії за двосторонніми договорами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 5 червня 2019 р. № 499 (Офіційний вісник України, 2019 р., № 50, ст. 1693), зміни, що додаються.
Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
Інд. 37
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 20 травня 2020 р. № 436
ЗМІНИ,
що вносяться до Порядку проведення електронних аукціонів з продажу електричної енергії за двосторонніми договорами
1. У пункті 3:
1) доповнити пункт підпунктом 13-1 такого змісту:
"13-1) пакет лотів — сукупність лотів, які визначаються продавцем та пропонуються для продажу за двосторонніми договорами на аукціонах;";
2) підпункт 18 після слів "відповідно до законодавства" доповнити словами "та в інших випадках, визначених цим Порядком".
2. У пункті 5 слова і цифри "та з урахуванням умов, зазначених у пунктах 23—30" замінити словами і цифрами "та/або для продажу електричної енергії за двосторонніми договорами на аукціонах у формі спеціальних сесій з продажу пакетів лотів з урахуванням умов, зазначених у пунктах 31—39".
3. Пункт 18 після абзацу п’ятого доповнити новим абзацом такого змісту:
"5) у спеціальній сесії з продажу пакетів лотів за двосторонніми договорами продавати електричну енергію за ціною не нижче середньозваженої фактичної ціни на електричну енергію, вироблену продавцем у квітні — травні 2019 р., з урахуванням акцизного податку або ціни купівлі електричної енергії з урахуванням акцизного податку за умови, якщо ціни в такій спеціальній сесії не регулюються державою (не визначені як граничні).".
У зв’язку з цим абзац шостий вважати абзацом сьомим.
4. Розділ "Перехідний період" виключити.
5. Доповнити Порядок розділом такого змісту:
"Порядок проведення спеціальної сесії з продажу
пакетів лотів за двосторонніми договорами
31. Пакети лотів, що пропонуються продавцями для продажу на аукціонах у формі спеціальних сесій, є неподільними.
32. Організатор аукціону проводить окремі спеціальні сесії:
1) з продажу пакетів по 100 лотів за довгостроковими двосторонніми договорами із строком виконання (періодом відпуску/відбору електричної енергії) до дванадцяти місяців (включно), але в межах календарного року;
2) з продажу пакетів по 50 лотів за середньостроковими двосторонніми договорами із строком виконання (періодом відпуску/відбору електричної енергії) до шести місяців (включно), але в межах календарного року;
3) з продажу пакетів по 25 лотів за короткостроковими двосторонніми договорами із строком виконання (періодом відпуску/відбору електричної енергії) до трьох місяців (включно), але в межах календарного року.
Кінцевий строк виконання за двосторонніми договорами, укладеними протягом 2020 року, не може перевищувати 31 грудня 2020 року.
33. Продавцями на аукціонах у формі спеціальних сесій з продажу пакетів лотів за двосторонніми договорами можуть бути учасники ринку електричної енергії, які дотримуються вимог, визначених у цьому розділі.
34. Обсяги електричної енергії, які реалізуються на спеціальних сесіях з продажу пакетів лотів за двосторонніми договорами виробником електричної енергії на атомних електростанціях, становлять до 5 відсотків їх обсягу відпуску у відповідному місяці згідно з Прогнозним балансом об’єднаної електроенергетичної системи України на відповідний рік.
Виробник електричної енергії на атомних електростанціях за наявності у нього вільного ресурсу електричної енергії для продажу ініціює спеціальну сесію з продажу пакетів лотів за короткостроковими двосторонніми договорами (із строком виконання до трьох місяців в межах календарного року) після проведення спеціальної сесії з продажу пакетів лотів за середньостроковими двосторонніми договорами (до шести місяців в межах календарного року), а спеціальну сесію з продажу пакетів лотів за середньостроковими двосторонніми договорами після проведення спеціальної сесії з продажу пакетів лотів за довгостроковими двосторонніми договорами (до дванадцяти місяців в межах календарного року), якщо інше не передбачено рішенням аукціонного комітету.
35. У спеціальних сесіях з продажу пакетів лотів за двосторонніми договорами беруть участь покупці, які придбавають електричну енергію виключно для власного споживання, при цьому за довгостроковими двосторонніми договорами виключно покупці, частка електричної енергії
в собівартості продукції яких становить не менше 30 відсотків.
36. Для підтвердження відповідності покупців брати участь у спеціальній сесії з продажу пакетів лотів за двосторонніми договорами потенційні покупці надають організатору аукціону, крім іншого, зазначеного у регламенті аукціону, довідку про обсяги фактичного споживання електричної енергії за аналогічний період минулого року, що відповідає періоду відпуску/відбору електричної енергії, підтверджену оператором системи передачі або відповідним оператором системи розподілу. Оператор системи передачі або відповідний оператор системи розподілу повинен протягом трьох робочих днів з дня звернення покупця до відповідного оператора надати зазначену довідку. При цьому сумарний обсяг електричної енергії, що придбавається покупцем, не може перевищувати 90 відсотків обсягу його споживання за аналогічний період минулого року.
Додатково потенційні покупці, які мають намір брати участь у спеціальних сесіях з продажу пакетів лотів за довгостроковими двосторонніми договорами, повинні надати організатору аукціону довідку про частку електричної енергії в структурі собівартості готової товарної продукції підприємства за останній звітний рік, видану незалежною аудиторською компанією.
Зазначені довідки надаються покупцем організатору аукціону не пізніше ніж за 24 години до початку аукціону.
37. Порядок організації і проведення спеціальних сесій з продажу пакетів лотів за двосторонніми договорами, укладення двосторонніх договорів купівлі-продажу електричної енергії визначається відповідно до цього Порядку та регламенту аукціону.
Аукціонний комітет може надавати організатору аукціону ліміти (обмеження), якщо вони встановлені рішенням аукціонного комітету, щодо обсягів, які можуть придбаватися покупцями, мінімальних обсягів продажу.
38. Покупці, які придбали на спеціальних сесіях з продажу пакетів лотів електричну енергію для забезпечення власного споживання за двосторонніми договорами, зобов’язані:
1) за результатами проведення спеціальної сесії з продажу пакетів за двосторонніми договорами укласти двосторонні договори купівлі-продажу з продавцями за визначеною на електронному аукціоні ціною;
2) своєчасно та у повному обсязі оплачувати у грошовій формі придбану ними електричну енергію відповідно до укладених з продавцями двосторонніх договорів купівлі-продажу електричної енергії незалежно від факту її фізичного споживання (умова "take or pay") на умовах передоплати, визначеної у таких договорах;
3) перерахувати продавцю (через організатора аукціону) гарантійний внесок у грошовій формі та на умовах, в розмірі та строки, що визначені у регламенті аукціону;
4) використовувати куплену електричну енергію виключно для власного споживання із забороною її перепродажу та/або відчуження та/або передачі будь-яких прав на неї у будь-який інший спосіб;
5) виконувати інші умови двостороннього договору купівлі-продажу електричної енергії, примірна форма якого затверджується аукціонним комітетом;
6) інформувати щомісяця аукціонний комітет про обсяги власного споживання електричної енергії за укладеними двосторонніми договорами купівлі-продажу електричної енергії.
39. За результатами проведення спеціальної сесії з продажу пакетів лотів за двосторонніми договорами організатор аукціону складає аукціонні свідоцтва, на підставі яких продавцями та покупцями укладаються двосторонні договори купівлі-продажу електричної енергії.".
Джерело інформації: http://www.kmu.gov.ua
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 20 травня 2020 р. № 436
Київ
Про внесення змін до Порядку проведення електронних аукціонів з продажу електричної енергії за двосторонніми договорами
Кабінет Міністрів України
постановляє:
Внести до Порядку проведення електронних аукціонів з продажу електричної енергії за двосторонніми договорами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 5 червня 2019 р. № 499 (Офіційний вісник України, 2019 р., № 50, ст. 1693), зміни, що додаються.
Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
Інд. 37
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 20 травня 2020 р. № 436
ЗМІНИ,
що вносяться до Порядку проведення електронних аукціонів з продажу електричної енергії за двосторонніми договорами
1. У пункті 3:
1) доповнити пункт підпунктом 13-1 такого змісту:
"13-1) пакет лотів — сукупність лотів, які визначаються продавцем та пропонуються для продажу за двосторонніми договорами на аукціонах;";
2) підпункт 18 після слів "відповідно до законодавства" доповнити словами "та в інших випадках, визначених цим Порядком".
2. У пункті 5 слова і цифри "та з урахуванням умов, зазначених у пунктах 23—30" замінити словами і цифрами "та/або для продажу електричної енергії за двосторонніми договорами на аукціонах у формі спеціальних сесій з продажу пакетів лотів з урахуванням умов, зазначених у пунктах 31—39".
3. Пункт 18 після абзацу п’ятого доповнити новим абзацом такого змісту:
"5) у спеціальній сесії з продажу пакетів лотів за двосторонніми договорами продавати електричну енергію за ціною не нижче середньозваженої фактичної ціни на електричну енергію, вироблену продавцем у квітні — травні 2019 р., з урахуванням акцизного податку або ціни купівлі електричної енергії з урахуванням акцизного податку за умови, якщо ціни в такій спеціальній сесії не регулюються державою (не визначені як граничні).".
У зв’язку з цим абзац шостий вважати абзацом сьомим.

Новини від Дт-Кт «Дебету-Кредиту» – тепер у Viber!