Про внесення змін і доповнень до Кодексу Української РСР про адміністративні правопорушення

Президія Верховної Ради України Указ від 29.05.1985 №316-XI
Реквизиты

Издатель: Президія Верховної Ради України

Тип Указ

Дата 29.05.1985

Номер 316-XI

Статус Действует

Документ подготовлен в системе iplex
У К А З
ПРЕЗИДІЇ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНСЬКОЇ РСР
Про внесення змін і доповнень до Кодексу Української РСР про адміністративні правопорушення
( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1985, N 24, ст. 553 )( Указ затверджено Законом N 1407-XI від 04.12.85, ВВР, 1985, N 51, ст.1210 )
У зв'язку з Указом Президії Верховної Ради Української РСР від 20 травня 1985 року "Про заходи по посиленню боротьби проти пияцтва і алкоголізму, викорененню самогоноваріння" Президія Верховної Ради Української РСР
постановляє:
1. Доповнити Кодекс статтею 220-1 такого змісту:
"Стаття 220-1. Комісії по боротьбі з пияцтвом
Комісії по боротьбі з пияцтвом при виконавчих комітетах районних, міських, районних у містах Рад народних депутатів розглядають справи про адміністративні правопорушення, передбачені статтями 156 і 179 цього Кодексу".
2. У частині другій статті 13 слова "частинами першою і другою статті 130" замінити словами "частиною першою статті 130".
3. Частину другу статті 21 викласти в такій редакції:
"Про заходи громадського впливу, застосовані до осіб, які вчинили правопорушення, передбачені статтею 51, частиною третьою статті 126, статтями 129, 130, 156, 157, частиною першою статті 162, статтями 173, 177-180, частиною третьою статті 184 цього Кодексу, адміністрація, комісія по боротьбі з пияцтвом підприємства, установи, організації, товариський суд або громадська організація повинні не пізніш як у десятиденний строк з дня одержання матеріалів повідомити орган (службову особу), який надіслав матеріали".
4. У частині другій статті 121 слова "частинах першій і другій статті 130" замінити словами "частині першій статті 130".
5. У частині другій статті 124 і статті 125 слова "частинами першою і другою" замінити словами "частиною першою".
6. У частині третій статті 126 і статті 129 слова "від тридцяти до ста карбованців" замінити словами "ста карбованців".
7. У статті 130:
у частині першій слова "від тридцяти до ста карбованців" і "до одного року" замінити відповідно словами "ста карбованців" і "від одного року до трьох років";
у частині четвертій слова "частиною третьою" замінити словами "частиною другою";
частину другу виключити. У зв'язку з цим частини третю і четверту вважати відповідно частинами другою і третьою.
8. У статті 131:
у частині першій слова "від тридцяти до ста карбованців" і "до одного року" замінити відповідно словами "ста карбованців" і "від одного року до трьох років";
у частині другій слова "від тридцяти до ста карбованців" замінити словами "ста карбованців".
9. У статті 156 слова "від десяти до п'ятдесяти карбованців" замінити словами "від п'ятдесяти до ста карбованців".
10. Статті 157, 177, 178 і 179 викласти в такій редакції:
"Стаття 157. Дрібна спекуляція
Дрібна спекуляція, тобто скуповування і перепродаж з метою наживи в невеликих розмірах горілки та інших спиртних напоїв, а так само товарів народного споживання і продуктів сільського господарства, касових і товарних чеків і талонів, квитків у видовищні та інші підприємства, книг, нот, грампластинок, магнітофонних, відеофонних касет та інших цінностей, якщо розмір наживи не перевищує тридцяти карбованців, -
тягне за собою накладення штрафу в розмірі від п'ятдесяти до ста карбованців з конфіскацією предметів спекуляції";
"Стаття 177. Придбання самогону та інших міцних спиртних напоїв домашнього вироблення
Придбання самогону та інших міцних спиртних напоїв домашнього вироблення -
тягне за собою накладення штрафу в розмірі від тридцяти до ста карбованців.
Стаття 178. Розпивання спиртних напоїв у громадських місцях і поява в громадських місцях у п'яному вигляді
Розпивання спиртних напоїв на вулицях, на стадіонах, у скверах, парках, у всіх видах громадського транспорту та в інших громадських місцях, крім підприємств торгівлі і громадського харчування, в яких продаж спиртних напоїв на розлив дозволений виконавчим комітетом місцевої Ради народних депутатів, або поява в громадських місцях у п'яному вигляді, що ображає людську гідність і громадську мораль, -
тягне за собою попередження або накладення штрафу в розмірі від двадцяти до тридцяти карбованців.
Ті самі дії, вчинені повторно протягом року після застосування заходів адміністративного стягнення, -
тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі від тридцяти до п'ятдесяти карбованців.
Дії, передбачені частиною першою цієї статті, вчинені особою, яка двічі протягом року піддавалась адміністративному стягненню за розпивання спиртних напоїв у громадських місцях або появу в громадських місцях у п'яному вигляді, -
тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі від п'ятдесяти до ста карбованців або виправні роботи на строк від одного до двох місяців з відрахуванням двадцяти процентів заробітку, а у виняткових випадках, якщо за обставинами справи і з урахуванням особи порушника застосування цих заходів буде визнано недостатнім, - адміністративний арешт на строк до п'ятнадцяти діб.
Стаття 179. Розпивання спиртних напоїв на виробництві
Розпивання спиртних напоїв на виробництві (на робочих місцях, у приміщеннях і на території підприємств, установ, організацій) або перебування на роботі в нетверезому стані -
тягне за собою накладення штрафу в розмірі від тридцяти до п'ятдесяти карбованців.
Участь майстрів, начальників дільниць, змін, цехів та інших керівників у розпиванні з підлеглими їм працівниками спиртних напоїв на виробництві або невжиття ними заходів до відсторонення від роботи осіб, які перебувають у нетверезому стані, або приховування ними випадків розпивання спиртних напоїв чи появи на роботі в нетверезому стані підлеглих їм працівників -
тягне за собою накладення штрафу в розмірі від п'ятдесяти до ста карбованців".
11. У статті 180 слова "до тридцяти карбованців" замінити словами "від п'ятдесяти до ста карбованців".
12. Частину третю статті 184 викласти в такій редакції:
"Поява у громадських місцях у п'яному вигляді неповнолітніх віком до шістнадцяти років, а так само розпивання ними спиртних напоїв -
тягнуть за собою накладення штрафу на батьків або осіб, які їх замінюють, у розмірі від тридцяти до п'ятдесяти карбованців".
13. У статті 218:
у частині першій цифри "177" замінити цифрами "179";
у частині другій цифри "177, 178" замінити цифрами "179".
14. У статті 219 цифри "177, 178" замінити цифрами "179".
15. У статті 220 слова і цифри "частинами першою і другою статті 130" замінити словами і цифрами "частиною першою статті 130".
16. У статті 221 цифри "176" замінити словами і цифрами "частиною третьою статті 178, статтями".
17. У статті 222:
у частині першій слова і цифри "частини перша і друга статті 130" і "178, 179" замінити відповідно словами і цифрами "частина перша статті 130" і "177, 178";
у пункті 1 частини другої слова і цифри "статтями 173, 178, 179" і "статтями 204-206" замінити відповідно словами і цифрами "статтею 173" і "статтями 177, 178, 204-206";
у пункті 2 частини другої слова і цифри "частинами першою і другою статті 130" замінити словами і цифрами "частиною першою статті 130".
18. У частинах перших статей 226 і 227 слова і цифри "частини третя і четверта статті 130" замінити словами і цифрами "частини друга і третя статті 130".
19. У статті 255:
в абзаці першому частини першої слова і цифри "в пунктах 1-4 статті 213" замінити словами і цифрами "в статтях 218-221";
в абзаці другому пункту 1 частини першої цифри "176, 177, 180-201" замінити цифрами "179-201";
пункт 2 частини першої після цифр "51" доповнити цифрами "179";
частину першу після пункту 3 доповнити пунктом 3-1 такого змісту:
"3-1) працівники, які здійснюють охорону підприємств, установ, організацій (стаття 179)";
абзац другий пункту 4 частини першої після цифр "160" доповнити цифрами "179";
у пункті 2 частини другої слова і цифри "частини перша і друга статті 130" замінити словами і цифрами "частина перша статті 130";
у пункті 3 частини другої слова і цифри "частини третя і четверта статті 130" замінити словами і цифрами "частини друга і третя статті 130".
20. У пункті 1 частини другої статті 262 слова "при появі особи на вулиці або в інших громадських місцях у стані сп'яніння, що ображає людську гідність і громадську мораль або загрожує її особистій безпеці і безпеці інших громадян" замінити словами "при вчиненні правопорушень, зв'язаних з пияцтвом".
21. У частині другій статті 268 і частині першій статті 294 цифри "176" замінити словами і цифрами "частиною третьою статті 178, статтями".
22. У частині другій статті 276 слова "частинами першою і другою статті 130" замінити словами "частиною першою статті 130".
23. Частину другу статті 277 після цифр "173" доповнити цифрами "178"; у цій же частині слова і цифри "статтями 51 і 176" замінити словом і цифрами "статтею 51".
24. У статті 286 слово і цифри "статтями 51, 173, 178, 179" замінити словами і цифрами "статтею 51, частиною третьою статті 126, статтею 129, частиною першою статті 130, статтями 157, 173, 177, 178".
25. У частині першій статті 328 слова і цифри "статтями 173 і 185" замінити словами і цифрами "статтею 173, частиною третьою статті 178 і статтею 185".
26. Статтю 176 виключити.
II. Цей Указ набирає чинності з 1 червня 1985 року.
Голова Президії
Верховної Ради Української РСР
Секретар Президії
Верховної Ради Української РСР

В.ШЕВЧЕНКО

М.ХОМЕНКО
м. Київ, 29 травня 1985 р.
N 316-XI
У К А З
ПРЕЗИДІЇ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНСЬКОЇ РСР
Про внесення змін і доповнень до Кодексу Української РСР про адміністративні правопорушення
У зв'язку з Указом Президії Верховної Ради Української РСР від 20 травня 1985 року "Про заходи по посиленню боротьби проти пияцтва і алкоголізму, викорененню самогоноваріння" Президія Верховної Ради Української РСР
постановляє:
1. Доповнити Кодекс статтею 220-1 такого змісту:
"Стаття 220-1. Комісії по боротьбі з пияцтвом
••••••••••••••••••••

Доступ к полному тексту этого документа возможно только для подписчиков электронного «Дебет-Кредит». 
Если вы подписчик, пожалуйста, авторизуйтесь.

Или оформите подписку, перейдя по ссылкой; стоимость минимального пакета «Мой ассистент» составляет только 36 грн в месяц.

Спасибо за понимание.

30 днiв передплати безкоштовно!