Про внесення змін до Бюджетного кодексу України та деяких інших законодавчих актів України. Закон від 23.12.2010 №2856-VI

Верховна Рада України Закон від 23.12.2010 №2856-VI
Последняя редакция от 07.03.2018. Внесення змін (закон від 18.01.2018 N 2269-VIII /2269-19/)
Реквизиты

Издатель: Верховна Рада України

Тип Закон

Дата 23.12.2010

Номер 2856-VI

Статус Действует

Документ подготовлен в системе iplex
40. Частину першу статті 16 Закону України "Про міський електричний транспорт" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., N 51, ст. 548) викласти в такій редакції:
"1. Надання перевізникові земель у користування здійснюється відповідно до Земельного кодексу України, Податкового кодексу України, Закону України "Про транспорт" та інших нормативно-правових актів".
41. Частину третю статті 4 Закону України "Про соціальний захист дітей війни" (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., N 4, ст. 94) виключити.
42. У частині третій статті 9 Закону України "Про комбіноване виробництво теплової та електричної енергії (когенерацію) та використання скидного енергопотенціалу" (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., N 20, ст. 278) слова та цифри "пунктом 26 частини першої статті 14 Закону України "Про систему оподаткування" виключити.
2) в абзаці другому пункту 8.2 статті 8 слова "розуміється та застосовується за правилами, визначеними Законом України "Про оподаткування прибутку підприємств" замінити словами "застосовується у порядку, визначеному Податковим кодексом України";
3) у пункті 9.3 статті 9 слова "статтею 12 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" замінити словами " Податковим кодексом України";
4) у статті 10:
підпункт 10.2.3 пункту 10.2 після слів "визначених цією статтею" доповнити словами "та положеннями Податкового кодексу України";
абзац другий пункту 10.5 викласти в такій редакції:
"Нарахування пені на додаткові податкові зобов'язання, розраховані внаслідок збільшення доходів підприємств паливно-енергетичного комплексу, що внесені до Реєстру, при укладанні договорів про реструктуризацію заборгованості, здійснюється у порядку, встановленому Податковим кодексом України".
44. У Законі України "Про управління об'єктами державної власності" (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., N 46, ст. 456; 2008 р., N 50-51, ст. 384; 2010 р., N 48, ст. 564; 2011 р., N 12, ст. 74):
1) частину п'яту статті 11 доповнити шістьма абзацами такого змісту:
"Господарськими товариствами енергетичної галузі, 100 відсотків акцій (часток, паїв) яких знаходяться у статутних капіталах господарських товариств, акціонером яких є держава і володіє в них контрольним пакетом акцій, чистий прибуток, з якого розраховуються та сплачуються дивіденди, зменшується на суму цільових коштів (обсяг інвестиційної складової), що надійшли у складі тарифу і спрямовуються на виконання інвестиційних проектів, рішення щодо яких приймаються Кабінетом Міністрів України, та на обсяг повернення кредитних коштів (у складі тарифу), що були запозичені для фінансування капітальних вкладень на будівництво (реконструкцію, модернізацію) об'єктів згідно з відповідними рішеннями Кабінету Міністрів України.
Господарські товариства, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави, до 1 травня року, що настає за звітним, приймають рішення про відрахування не менше 30 відсотків чистого прибутку на виплату дивідендів.
Господарські товариства, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави, сплачують до Державного бюджету України дивіденди у строк не пізніше 1 липня року, що настає за звітним, нараховані пропорційно розміру державної частки (акцій, паїв) у їх статутних капіталах.
Господарські товариства, 50 і більше відсотків акцій (часток, паїв) яких знаходяться у статутних капіталах господарських товариств, частка держави в яких становить 100 відсотків, сплачують дивіденди безпосередньо до Державного бюджету України у строк не пізніше 1 липня року, що настає за звітним, у розмірі базових нормативів відрахування частки прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів, але не менше 30 відсотків, пропорційно розміру державної частки (акцій, паїв) у статутних капіталах господарських товариств, акціонером яких є держава і володіє в них контрольним пакетом акцій.
На суму дивідендів на державну частку, несвоєчасно сплачених господарським товариством, у статутному капіталі якого є корпоративні права держави, та господарським товариством, 50 і більше відсотків акцій (часток, паїв) яких знаходяться у статутному капіталі господарського товариства, частка держави якого становить 100 відсотків, Фондом державного майна України нараховується пеня, яка сплачується до загального фонду Державного бюджету України з розрахунку подвійної облікової ставки Національного банку України від суми недоплати, розрахованої за кожний день прострочення платежу, починаючи з наступного дня після настання строку платежу і по день сплати включно.
Господарські товариства, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави, та господарські товариства, 50 і більше відсотків акцій (часток, паїв) яких знаходяться у статутних капіталах господарських товариств, частка держави яких становить 100 відсотків, які не прийняли рішення про нарахування дивідендів до 1 травня року, що настає за звітним, сплачують до державного бюджету частину чистого прибутку у розмірі, визначеному за базовими нормативами відрахування частки прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів, встановлених на відповідний рік, але не менше 30 відсотків, до 1 липня року, що настає за звітним. На суму таких коштів органами державної податкової служби нараховується пеня у порядку, визначеному абзацом шостим цієї частини, яка сплачується до загального фонду Державного бюджету України";
2) доповнити статтею 11-1 такого змісту:
"Стаття 11-1. Особливості відрахування державними підприємствами частини прибутку (доходу)
1. Державні унітарні підприємства (крім державного підприємства обслуговування повітряного руху України "Украерорух" відповідно до Закону України "Про приєднання України до Багатосторонньої угоди про сплату маршрутних зборів", а також державних підприємств "Міжнародний дитячий центр "Артек" і "Український дитячий центр "Молода гвардія") та їх об'єднання зобов'язані спрямувати частину чистого прибутку (доходу) до Державного бюджету України у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України:
у розмірі 30 відсотків - державні унітарні підприємства, що є суб'єктами природних монополій, та державні унітарні підприємства, плановий розрахунковий обсяг чистого прибутку яких перевищує 50 мільйонів гривень;
у розмірі 15 відсотків - інші державні унітарні підприємства.
2. Чистий прибуток державних підприємств енергетичної галузі, з якого розраховується та сплачується частина чистого прибутку (доходу), зменшується на суму цільових коштів (обсяг інвестиційної складової), що надійшли у складі тарифу і спрямовуються на виконання інвестиційних проектів, рішення щодо яких приймаються Кабінетом Міністрів України, та на обсяг повернення кредитних коштів (у складі тарифу), запозичених для фінансування капітальних вкладень на будівництво (реконструкцію, модернізацію) об'єктів згідно з відповідними рішеннями Кабінету Міністрів України.
Державними підприємствами електроенергетичної галузі, фінансування яких здійснюється в межах кошторису, затвердженого Національною комісією регулювання електроенергетики України, відрахування частини чистого прибутку (доходу) провадяться із суми перевищення фактично отриманих кошторисних доходів над фактично здійсненими кошторисними видатками у звітному періоді".
45. У Законі України "Про систему інженерно-технічного забезпечення агропромислового комплексу України" (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., N 47, ст. 464; 2010 р., N 38, ст. 511):
1) у статті 17:
у частині третій слова "та щорічної її індексації відповідно до інфляції" замінити словами "(відповідно до індексу інфляції)";
частину четверту виключити;
2) у пункті 3 частини першої статті 21 слова "податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів" замінити словами "збору за першу реєстрацію транспортного засобу щодо транспортних засобів".
46. Частину дев'яту статті 32 Закону України "Про оздоровлення та відпочинок дітей" (Відомості Верховної Ради України, 2008 р., N 45, ст. 313) виключити.
47. У Законі України "Про акціонерні товариства" (Відомості Верховної Ради України, 2008 р., N 50-51, ст. 384; 2010 р., NN 22-25, ст. 263):
1) частину другу статті 30 викласти в такій редакції:
"2. Виплата дивідендів за простими акціями здійснюється з чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку на підставі рішення загальних зборів акціонерного товариства у строк, що не перевищує шість місяців з дня прийняття загальними зборами рішення про виплату дивідендів, відповідно до закону.
Виплата дивідендів за привілейованими акціями здійснюється з чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку відповідно до статуту акціонерного товариства у строк, що не перевищує шість місяців після закінчення звітного року.
У разі відсутності або недостатності чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку минулих років виплата дивідендів за привілейованими акціями здійснюється за рахунок резервного капіталу товариства або спеціального фонду для виплати дивідендів за привілейованими акціями";
2) пункти 12 та 15 частини другої статті 33 викласти в такій редакції:
"12) розподіл прибутку і збитків товариства з урахуванням вимог, передбачених законом";
"15) затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом".
48. У пункті 2 розділу III "Прикінцеві положення" Закону України "Про першочергові заходи щодо запобігання негативним наслідкам фінансової кризи та про внесення змін до деяких законодавчих актів України" (Відомості Верховної Ради України, 2009 р., N 14, ст. 181, N 26, ст. 323; 2010 р., N 9, ст. 85) слова та цифри "крім підпункту 2 пункту 4, пунктів 5 та 11 розділу II цього Закону" замінити словами та цифрами "крім пункту 5 розділу II цього Закону, який діє до 1 квітня 2011 року, та частин першої - сьомої статті 2, статей 3 та 3-1 розділу I, підпункту 2 пункту 7 розділу II цього Закону, які діють до 1 січня 2012 року".
1) абзац шостий частини п'ятої статті 3 викласти в такій редакції:
"При цьому нарахування пені та застосування штрафних санкцій здійснюються відповідно до Податкового кодексу України";
2) в абзаці другому частини одинадцятої статті 4 слова "земельного податку, що встановлюється Законом України "Про плату за землю" замінити словами "плати за землю, що встановлюється Податковим кодексом України".
50. Абзац п'ятий частини другої статті 1 Закону України "Про державну підтримку та особливості функціонування дитячих центрів "Артек" і "Молода гвардія" (Відомості Верховної Ради України, 2009 р., N 26, ст. 319) виключити.
( Пункт 51 розділу I втратив чинність на підставі Закону N 1474-VI від 05.06.2009 )
52. У Законі України "Про судоустрій і статус суддів" (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., NN 41-45, ст. 529):
1) друге речення частини п'ятої статті 138 викласти в такій редакції: "Довічне грошове утримання суддям загальної юрисдикції виплачується органами Пенсійного фонду України за рахунок коштів державного бюджету, за винятком суддів Конституційного Суду України, Верховного Суду України та вищих спеціалізованих судів, яким грошове утримання виплачується цими судами";
2) частини другу та третю статті 142 викласти в такій редакції:
"2. Функції головного розпорядника коштів Державного бюджету України щодо фінансового забезпечення діяльності судів здійснюють:
Конституційний Суд України, Верховний Суд України, вищі спеціалізовані суди - щодо фінансового забезпечення діяльності цих органів;
Державна судова адміністрація України - щодо фінансового забезпечення діяльності всіх інших судів загальної юрисдикції, діяльності Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, органів суддівського самоврядування, Національної школи суддів України та Державної судової адміністрації.
3. Видатки на утримання судів у Державному бюджеті України визначаються окремим рядком щодо Конституційного Суду України, Верховного Суду України, вищих спеціалізованих судів, а також у цілому за кожним видом та спеціалізацією щодо місцевих та апеляційних судів.
Видатки кожного місцевого та апеляційного суду всіх видів та спеціалізації визначаються у Державному бюджеті України в окремому додатку";
3) у розділі XII "Прикінцеві положення":
у першому та другому реченнях абзацу шостого пункту 1 цифри та слова "1 січня 2011 року" замінити цифрами та словами "1 січня 2012 року";
у підпункті 1 пункту 2 слова та цифри "статей 43 та 44, які втрачають чинність з 1 січня 2011 року" замінити словами та цифрами "статті 43, частин п'ятої - тринадцятої статті 44, які втрачають чинність з 1 січня 2011 року, та частин першої - четвертої статті 44, які втрачають чинність з 1 січня 2012 року".
( Пункт 53 розділу I втратив чинність на підставі Закону N 1197-VII від 10.04.2014 )( Пункт 54 розділу I втратив чинність на підставі Закону N 4014-VI від 04.11.2011 )
II. Визнати такими, що втратили чинність:
Закон України "Про деякі питання оподаткування підакцизних товарів" (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., N 44, ст. 318);
Постанову Верховної Ради України "Про порядок введення в дію Закону України "Про деякі питання оподаткування підакцизних товарів" (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., N 44, ст. 319).
III. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2011 року.
2. Підпункт 2 пункту 21 розділу I цього Закону діє до 1 січня 2012 року.
Президент України В.ЯНУКОВИЧ
м. Київ,
23 грудня 2010 року
N 2856-VI
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до Бюджетного кодексу України та деяких інших законодавчих актів України
Верховна Рада України
постановляє:
I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
1. У Бюджетному кодексі України від 8 липня 2010 року (із змінами, внесеними законами України від 7 жовтня 2010 року N 2592-VI та від 2 грудня 2010 року N 2756-VI) :
2) у статті 23:
а) у частині шостій слова "Верховною Радою України (Верховною Радою Автономної Республіки Крим, місцевою радою)" замінити словами "Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету (відповідною комісією Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевої ради)";
б) у частині восьмій слова "Крим, місцевої ради)" замінити словами "Крим, місцевої ради), у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України";
в) у частині дев'ятій слова "Верховною Радою України" замінити словами "Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України";
3) у статті 29:
а) у частині другій:
у пункті 1 слова і цифри "та пунктом 1 частини першої статті 71" виключити;
у пункті 2 слова "державного значення" замінити словами "в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування";
пункти 3 і 4 викласти в такій редакції:
"3) 50 відсотків збору за спеціальне використання води (крім збору за спеціальне використання води водних об'єктів місцевого значення);