Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення державної реєстрації прав на нерухоме майно та захисту прав власності. Закон від 06.10.2016 №1666-VIII

Верховна Рада України Закон від 06.10.2016 №1666-VIII
Последняя редакция от 07.11.2018. Внесення змін (закон від 05.10.2017 N 2155-VIII /2155-19/)
Реквизиты

Издатель: Верховна Рада України

Тип Закон

Дата 06.10.2016

Номер 1666-VIII

Статус Действует

Документ подготовлен в системе iplex
У разі надання однієї послуги у сфері державної реєстрації прав співвласникам нерухомого майна окремо один від одного адміністративний збір справляється у повному обсязі з кожного із співвласників.
У разі відмови у проведенні реєстраційних дій адміністративний збір не повертається.
У разі відкликання заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень адміністративний збір підлягає поверненню".
У зв'язку з цим частину четверту вважати частиною восьмою;
частину восьму доповнити абзацами одинадцятим та дванадцятим такого змісту:
"У разі якщо державна реєстрація права власності або інших речових прав, відмінних від права власності, проводиться у строки менші, ніж передбачені статтею 19 цього Закону, особи, визначені пунктами 1-9 цієї частини, не звільняються від сплати адміністративного збору.
Адміністративний збір не справляється за внесення до записів Державного реєстру прав змін, пов'язаних із приведенням у відповідність із законами України у строк, визначений цими законами";
27) абзац другий частини третьої статті 35 після слова "Перерахування" доповнити цифрами та словом "40 відсотків";
28) у статті 37:
в абзаці першому частини третьої цифри "30" замінити цифрами "60";
у частині п'ятій:
пункт 5 викласти в такій редакції:
"5) відомості про наявність чи відсутність судового спору з порушеного у скарзі питання, що може мати наслідком скасування оскаржуваного рішення державного реєстратора та/або внесення відомостей до Державного реєстру прав";
після абзацу сьомого доповнити новим абзацом такого змісту:
"До скарги додаються засвідчені в установленому порядку копії документів, що підтверджують факт порушення прав скаржника у результаті прийняття рішення державним реєстратором (за наявності), а також якщо скарга подається представником скаржника - довіреність чи інший документ, що підтверджує повноваження такого представника, або копія такого документа, засвідчена в установленому порядку".
У зв'язку з цим абзаци восьмий і дев'ятий вважати відповідно абзацами дев'ятим і десятим;
у частині шостій:
у пункті 2:
підпункт "а" доповнити словами "скасування рішення територіального органу Міністерства юстиції України, прийнятого за результатами розгляду скарги";
доповнити підпунктом "є" такого змісту:
"є) направлення до Вищої кваліфікаційної комісії нотаріату при Міністерстві юстиції України подання щодо анулювання свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю";
в абзаці одинадцятому слова "передбачені підпунктами "а", "ґ" та "д" замінити словами "передбачені підпунктами "а", "ґ", "д" і "е";
частину сьому доповнити абзацами четвертим і п'ятим такого змісту:
"Рішення, передбачені підпунктами "е" та "є" пункту 2 частини шостої цієї статті, виконуються Міністерством юстиції України, його територіальними органами невідкладно, але не пізніше п'яти робочих днів з дня їх прийняття.
У разі прийняття рішення про тимчасове блокування або анулювання доступу нотаріуса до Державного реєстру прав, скасування акредитації суб'єкта державної реєстрації прав Міністерство юстиції України вирішує питання про передачу на розгляд суб'єкту державної реєстрації прав, що забезпечує зберігання реєстраційних справ у паперовій формі, документів, що подані для проведення реєстраційних дій та перебувають на розгляді у відповідного нотаріуса, акредитованого суб'єкта державної реєстрації прав";
частину восьму доповнити пунктом 10 такого змісту:
"10) державним реєстратором, територіальним органом Міністерства юстиції України прийнято таке рішення відповідно до законодавства";
29) доповнити статтею 37-1 такого змісту:
"Стаття 37-1. Здійснення контролю у сфері державної реєстрації прав
1. Контроль у сфері державної реєстрації прав здійснюється Міністерством юстиції України, у тому числі шляхом моніторингу реєстраційних дій у Державному реєстрі прав з метою виявлення порушень порядку державної реєстрації прав державними реєстраторами, уповноваженими особами суб'єктів державної реєстрації прав.
За результатами моніторингу реєстраційних дій у Державному реєстрі прав у разі виявлення порушень порядку державної реєстрації прав державними реєстраторами, уповноваженими особами суб'єктів державної реєстрації прав Міністерство юстиції України проводить перевірки державних реєстраторів чи суб'єктів державної реєстрації прав.
У разі якщо в результаті проведеної перевірки державних реєстраторів чи суб'єктів державної реєстрації прав виявлено прийняття такими державними реєстраторами чи суб'єктами державної реєстрації прав рішень з порушенням законодавства, що має наслідком порушення прав та законних інтересів фізичних та/або юридичних осіб, Міністерство юстиції України вживає заходів до негайного повідомлення про це відповідних правоохоронних органів для вжиття необхідних заходів, а також заінтересованих осіб.
2. За результатами проведення перевірок державних реєстраторів чи суб'єктів державної реєстрації прав Міністерство юстиції України у разі виявлення порушень порядку державної реєстрації прав державними реєстраторами, уповноваженими особами суб'єктів державної реєстрації прав приймає вмотивоване рішення про:
1) тимчасове блокування доступу державного реєстратора, уповноваженої особи суб'єкта державної реєстрації прав до Державного реєстру прав;
2) анулювання доступу державного реєстратора, уповноваженої особи суб'єкта державної реєстрації прав до Державного реєстру прав;
3) притягнення до адміністративної відповідальності державного реєстратора, уповноваженої особи суб'єкта державної реєстрації прав;
4) направлення до Вищої кваліфікаційної комісії нотаріату при Міністерстві юстиції України подання щодо анулювання свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю;
5) скасування акредитації суб'єкта державної реєстрації прав.
3. Технічний адміністратор Державного реєстру прав у день надходження рішень, передбачених пунктами 1 і 2 частини другої цієї статті, забезпечує їх негайне виконання.
Рішення, передбачені пунктами 3-5 частини другої цієї статті, виконуються Міністерством юстиції України протягом п'яти робочих днів з дня їх прийняття.
У разі прийняття рішення про тимчасове блокування або анулювання доступу державного реєстратора до Державного реєстру прав, скасування акредитації суб'єкта державної реєстрації прав Міністерство юстиції України вирішує питання про передачу на розгляд суб'єкту державної реєстрації прав, що забезпечує зберігання реєстраційних справ у паперовій формі, документів, що подані для проведення реєстраційних дій та перебувають на розгляді у відповідного державного реєстратора, акредитованого суб'єкта державної реєстрації прав.
4. Порядок здійснення контролю, проведення камеральних перевірок та критерії, за якими здійснюється моніторинг, визначаються Кабінетом Міністрів України".
1) у частині першій статті 1:
пункт 1 після слова "електронній" доповнити словами "або у випадку, передбаченому цим Законом, у паперовій";
в абзаці другому пункту 14 слова "та їхньої символіки" замінити словами "символіки громадських формувань";
доповнити пунктом 18 такого змісту:
"18) камеральна перевірка - перевірка, що проводиться у приміщенні Міністерства юстиції України виключно на підставі даних Єдиного державного реєстру";
2) у частині першій статті 3 слова "на державну реєстрацію всіх" замінити словами "на відносини, що виникають у сфері державної реєстрації";
3) у статті 4:
пункт 5 частини першої виключити;
після частини першої доповнити новою частиною такого змісту:
"2. Державна реєстрація проводиться незалежно від місця знаходження юридичної чи фізичної особи в межах Автономної Республіки Крим, області, міст Києва та Севастополя, крім державної реєстрації на підставі документів, поданих в електронній формі, що проводиться незалежно від місця знаходження юридичної чи фізичної особи в межах України.
За рішенням Міністерства юстиції України державна реєстрація на підставі документів, поданих у паперовій формі, може проводитися в межах декількох адміністративно-територіальних одиниць, визначених в абзаці першому цієї частини".
У зв'язку з цим частини другу - восьму вважати відповідно частинами третьою - дев'ятою;
у другому реченні частини четвертої слово "Припинення" замінити словом "Злиття";
4) у статті 5:
у частині другій:
пункти 4 і 7 викласти в такій редакції:
"4) контроль за діяльністю у сфері державної реєстрації, у тому числі шляхом постійного моніторингу реєстраційних дій в Єдиному державному реєстрі відповідно до цього Закону та прийняття обов'язкових до виконання рішень, передбачених цим Законом";
"7) забезпечення надання доступу до Єдиного державного реєстру державним реєстраторам, уповноваженим особам суб'єктів державної реєстрації прав, іншим суб'єктам відповідно до цього Закону та прийняття рішень про тимчасове блокування або анулювання такого доступу у випадках, передбачених цим Законом";
у пункті 8 слова "суб'єктами державної реєстрації" виключити;
у пункті 11 слова "та їхньої символіки" замінити словами "символіки громадських формувань";
у пункті 12 слова "та інформаційних довідок" виключити;
в абзаці п'ятому пункту 1 частини третьої слово "ведення" замінити словами "формування та зберігання";
5) частину четверту статті 6 після абзацу першого доповнити новим абзацом такого змісту:
"Дія абзацу першого цієї частини щодо перебування у трудових відносинах не поширюється на державних реєстраторів, які перебувають у трудових відносинах з виконавчими органами сільських, селищних, міських рад, Київською, Севастопольською міськими, районними, районними у містах Києві та Севастополі державними адміністраціями".
У зв'язку з цим абзац другий вважати абзацом третім;
6) частину першу статті 7 доповнити абзацом другим такого змісту:
"Невід'ємною архівною складовою частиною Єдиного державного реєстру є Єдиний ліцензійний реєстр, Реєстр документів дозвільного характеру, Єдиний реєстр громадських формувань, Реєстр громадських об'єднань та Єдиний реєстр підприємств, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство";
7) у статті 9:
у пункті 31 частини другої слова "судового рішення про арешт корпоративних прав, судового рішення про заборону (скасування заборони) вчинення реєстраційних дій" виключити;
у пункті 16 частини третьої, пункті 12 частини четвертої слова "та/або судового рішення про арешт корпоративних прав, судового рішення про заборону (скасування заборони) вчинення реєстраційних дій" виключити;
пункти 1, 2 і 3 частини п'ятої доповнити абзацом такого змісту:
"дата прийняття, дата набрання законної сили та номер судового рішення, на підставі якого проведено реєстраційну дію";
8) у статті 11:
в абзаці четвертому пункту 1 частини другої слова "юридичної особи" виключити;
в абзаці першому частини шостої слова "зміст виписки та витягу визначаються" замінити словами "форма та зміст виписки, витягу визначаються";
9) у частині першій статті 15:
пункт 6 доповнити абзацами другим - четвертим такого змісту:
"Рішення уповноваженого органу управління юридичної особи, що подається для державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі, викладається у письмовій формі, прошивається, пронумеровується та підписується засновниками (учасниками), уповноваженими ними особами або головою та секретарем загальних зборів (у разі прийняття такого рішення загальними зборами). Справжність підписів на такому рішенні нотаріально засвідчується, крім випадків, передбачених законом.
Дія абзацу другого цього пункту в частині нотаріального засвідчення справжності підпису не поширюється на державну реєстрацію змін до відомостей про державний орган, орган місцевого самоврядування, громадське об'єднання чи благодійну організацію, що містяться в Єдиному державному реєстрі, а також на державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що вносяться на підставі розпорядчого акта державного органу, органу місцевого самоврядування.
Справжність підписів на рішенні, що подається для державної реєстрації змін до відомостей про громадське об'єднання чи благодійну організацію, що містяться в Єдиному державному реєстрі, нотаріально засвідчується лише у разі наявності такої вимоги в установчих документах відповідного громадського об'єднання чи благодійної організації";
пункти 9 і 12 викласти в такій редакції:
"9) установчий документ викладається у письмовій формі, прошивається, пронумеровується та підписується засновниками (учасниками), уповноваженими ними особами або головою та секретарем загальних зборів (у разі прийняття такого рішення загальними зборами, крім випадків заснування юридичної особи). Справжність підписів на установчому документі нотаріально засвідчується, крім випадків, передбачених законом.
Дія абзацу першого цього пункту в частині нотаріального засвідчення справжності підпису не поширюється на державну реєстрацію створення юридичної особи (крім створення в результаті виділу, злиття, перетворення, поділу), а також на державну реєстрацію створення державного органу, органу місцевого самоврядування або на державну реєстрацію змін до відомостей про державний орган, орган місцевого самоврядування, громадське об'єднання чи благодійну організацію, що містяться в Єдиному державному реєстрі.
Справжність підписів на установчому документі громадського об'єднання чи благодійної організації нотаріально засвідчується лише у разі наявності такої вимоги в установчих документах відповідного громадського об'єднання чи благодійної організації";
"12) передавальний акт (у разі злиття, приєднання, перетворення) та розподільчий баланс (у разі поділу або виділу) юридичної особи повинні відповідати вимогам, встановленим законом. Справжність підписів на передавальному акті та розподільчому балансі юридичної особи нотаріально засвідчується, крім випадків, передбачених законом.
Дія абзацу першого цього пункту в частині нотаріального засвідчення справжності підпису не поширюється на державну реєстрацію створення державного органу, органу місцевого самоврядування або на державну реєстрацію змін до відомостей про державний орган, орган місцевого самоврядування, громадське об'єднання чи благодійну організацію, що містяться в Єдиному державному реєстрі.
Справжність підписів на передавальному акті та розподільчому балансі громадського об'єднання чи благодійної організації нотаріально засвідчується лише у разі наявності такої вимоги в установчих документах відповідного громадського об'єднання чи благодійної організації";
доповнити пунктом 16 такого змісту:
"16) у разі якщо оригінали документів, необхідних для державної реєстрації, відповідно до законодавства залишаються у справах державних органів, органів місцевого самоврядування, що їх видають, заявник подає копії документів, оформлені такими органами відповідно до законодавства";
10) у статті 17:
у частині першій:
в абзаці першому слова "центрального органу виконавчої влади" замінити словами "державного органу";
доповнити пунктом 2-1 такого змісту:
"2-1) примірник оригіналу (нотаріально засвідчену копію) рішення засновників, а у випадках, передбачених законом, - рішення відповідного державного органу, про створення юридичної особи";
у пункті 6 слово "громадян" замінити словами "осіб (громадян)";
у пункті 11 слова "перетворення, злиття або виділу" замінити словами "перетворення або злиття";
пункт 12 доповнити словами "або виділу";
у частині четвертій:
пункт 3 викласти в такій редакції:
"3) реєстр осіб (громадян), які брали участь в засіданні уповноваженого органу управління юридичної особи, - у разі внесення змін до відомостей про громадські об'єднання, політичні партії";
пункт 9 після слів "передавального акта" доповнити словами "або розподільчого балансу";
у пункті 10 слова "із складу засновників (учасників), та/або договору" замінити словами "із складу засновників (учасників), справжність підпису на якій нотаріально засвідчена, та/або договору";
доповнити пунктом 11 такого змісту:
"11) заява про обрання юридичною особою спрощеної системи оподаткування та/або реєстраційна заява про добровільну реєстрацію як платника податку на додану вартість, та/або заява про включення до Реєстру неприбуткових установ та організацій за формами, затвердженими відповідно до законодавства, - за бажанням заявника у разі внесення до установчих документів змін, які впливають на систему його оподаткування";
у частині п'ятій слова "керівника (члена керівного органу)" замінити словами "члена керівного органу (крім керівника)";
11) у частині четвертій статті 19 слова "керівник (член керівного органу)" замінити словами "член керівного органу (крім керівника)";
12) у пункті 5 частин першої та другої статті 20 слова "нотаріально засвідчена" виключити;
13) у статті 21:
пункт 3 частини другої викласти в такій редакції:
"3) примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) протоколу установчих зборів (конференції) про утворення структурного утворення політичної партії, невід'ємною частиною якого є реєстр осіб, які брали участь в установчих зборах (конференції)";
у частині п'ятій слова "керівник (член керівного органу)" замінити словами "член керівного органу (крім керівника)";
14) у статті 22:
пункт 5 частини другої викласти в такій редакції:
"5) установчий документ (статут, положення) відокремленого підрозділу, представництва, філії (якщо наявність установчого документа (статуту, положення) передбачена рішенням про утворення відокремленого підрозділу, представництва, філії)";
у частині третій:
в абзаці першому слова і цифри "в Єдиному державному реєстрі, протягом 20 днів" замінити словами і цифрами "в Єдиному державному реєстрі, у тому числі змін до установчих документів, протягом 20 днів";
доповнити пунктом 4 такого змісту:
"4) установчий документ (статут, положення) у новій редакції - у разі внесення змін до установчого документа";
15) у частині першій статті 23:
у пункті 2 слова "нотаріально засвідчена" виключити;
пункт 6 виключити;
16) у статті 25:
пункт 2 частини першої викласти в такій редакції:
"2) судових рішень, що набрали законної сили та тягнуть за собою зміну відомостей в Єдиному державному реєстрі, а також що надійшли в електронній формі від суду або державної виконавчої служби відповідно до Закону України "Про виконавче провадження" щодо:
визнання повністю або частково недійсними рішень засновників (учасників) юридичної особи або уповноваженого ними органу;
визнання повністю або частково недійсними змін до установчих документів юридичної особи;
заборони (скасування заборони) вчинення реєстраційних дій;
накладення/зняття арешту корпоративних прав;
зобов'язання вчинення реєстраційних дій;
скасування реєстраційної дії/запису в Єдиному державному реєстрі;
виділу юридичної особи;
провадження у справах про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом, прийнятих відповідно до Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" ;
припинення юридичної особи, що не пов'язано з банкрутством юридичної особи;
відміни державної реєстрації припинення юридичної особи;
припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця, що не пов'язано з банкрутством юридичної особи;
відміни державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця;
відміни в порядку апеляційного/касаційного оскарження рішення суду, на підставі якого вчинено реєстраційну дію";
у частині другій:
у пункті 9 слова "юридичної особи" виключити;
доповнити пунктом 10 такого змісту:
"10) видача за бажанням заявника виписки з Єдиного державного реєстру у паперовій формі за результатами проведеної реєстраційної дії (у разі подання заяви про державну реєстрацію у паперовій формі).
Виписка з Єдиного державного реєстру у паперовій формі надається з проставленням підпису та печатки державного реєстратора";
17) у пункті 9 частини першої статті 26 слова "представництва іноземної благодійної організації" замінити словами "представництва іноземної благодійної організації, символіки громадських формувань у випадках, передбачених законом";
18) у частині третій статті 27 слово "подання" замінити словом "зупинення";
19) у пункті 11 частини першої статті 28:
абзац третій доповнити словами "та/або є засновником третейського суду";
в абзаці четвертому слова "приєднання, поділу або перетворення" замінити словами "приєднання або поділу";
в абзаці десятому слова "щодо юридичної особи, стосовно" замінити словами "щодо юридичної особи, що припиняється в результаті ліквідації, стосовно";
20) в абзаці третьому частини третьої статті 29 слова "районних, районних у містах, міських (міст обласного значення), міськрайонних, міжрайонних управліннях юстиції" виключити;
21) у статті 34:
в абзаці першому частини третьої цифри "30" замінити цифрами "60";
у частині п'ятій:
доповнити пунктом 3-1 такого змісту:
"3-1) відомості про наявність чи відсутність судового спору з порушеного у скарзі питання, що може мати наслідком скасування оскаржуваного рішення, повідомлення або реєстраційної дії державного реєстратора та/або внесення відомостей до Єдиного державного реєстру";
після абзацу шостого доповнити новим абзацом такого змісту:
"До скарги додаються засвідчені в установленому порядку копії документів, що підтверджують факт порушення прав скаржника (за наявності), а також якщо скарга подається представником скаржника - довіреність чи інший документ, що підтверджує повноваження такого представника, або копія такого документа, засвідчена в установленому порядку".
У зв'язку з цим абзац сьомий вважати абзацом восьмим;
у частині шостій:
у пункті 2:
підпункти "а" і "є" викласти в такій редакції:
"а) скасування реєстраційної дії, скасування рішення територіального органу Міністерства юстиції України, прийнятого за результатом розгляду скарги, - у разі оскарження реєстраційної дії, рішення територіального органу Міністерства юстиції";
"є) направлення до Вищої кваліфікаційної комісії нотаріату при Міністерстві юстиції України подання щодо анулювання свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю";
абзац дванадцятий викласти в такій редакції:
"Рішення, передбачені підпунктами "а", "ґ", "д" і "е" пункту 2 цієї частини, приймаються виключно Міністерством юстиції України";
у частині сьомій:
в абзаці третьому слова "передбачене підпунктом "е" замінити словами "передбачене підпунктом "д";
доповнити абзацами четвертим і п'ятим такого змісту:
"Рішення, передбачені підпунктами "е" та "є" пункту 2 частини шостої цієї статті, виконуються Міністерством юстиції України, його територіальними органами невідкладно, але не пізніше п'яти робочих днів з дня їх прийняття.
У разі прийняття рішення про тимчасове блокування або анулювання доступу нотаріуса до Єдиного державного реєстру, скасування акредитації суб'єкта державної реєстрації Міністерство юстиції України вирішує питання про передачу на розгляд суб'єкту державної реєстрації, у якого зберігається реєстраційна справа, документів, що подані для проведення реєстраційних дій та перебувають на розгляді у відповідного нотаріуса, акредитованого суб'єкта державної реєстрації";
частину восьму доповнити пунктом 10 такого змісту:
"10) державним реєстратором, територіальним органом Міністерства юстиції України прийнято таке рішення відповідно до законодавства";
22) доповнити статтею 34-1 такого змісту:
"Стаття 34-1. Здійснення контролю у сфері державної реєстрації
1. Контроль у сфері державної реєстрації здійснюється Міністерством юстиції України, у тому числі шляхом моніторингу реєстраційних дій в Єдиному державному реєстрі з метою виявлення порушень порядку державної реєстрації державними реєстраторами, уповноваженими особами суб'єктів державної реєстрації.
За результатами моніторингу реєстраційних дій в Єдиному державному реєстрі у разі виявлення порушень порядку державної реєстрації державними реєстраторами, уповноваженими особами суб'єктів державної реєстрації Міністерство юстиції України проводить камеральні перевірки суб'єктів державної реєстрації.
У разі якщо в результаті проведеної камеральної перевірки суб'єктів державної реєстрації виявлено прийняття рішень державним реєстратором з порушенням законодавства, що має наслідком порушення прав та законних інтересів фізичних та/або юридичних осіб, Міністерство юстиції України вживає заходів щодо негайного повідомлення про це відповідних правоохоронних органів для вжиття необхідних заходів, а також заінтересованих осіб.
2. За результатами проведення перевірок суб'єктів державної реєстрації Міністерство юстиції України у разі виявлення порушень порядку державної реєстрації державними реєстраторами, уповноваженими особами суб'єктів державної реєстрації приймає вмотивоване рішення про:
1) тимчасове блокування доступу державного реєстратора, уповноваженої особи суб'єкта державної реєстрації до Єдиного державного реєстру;
2) анулювання доступу державного реєстратора, уповноваженої особи суб'єкта державної реєстрації до Єдиного державного реєстру;
3) притягнення до адміністративної відповідальності державного реєстратора, уповноваженої особи суб'єкта державної реєстрації;
4) направлення до Вищої кваліфікаційної комісії нотаріату при Міністерстві юстиції України подання щодо анулювання свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю;
5) скасування акредитації суб'єкта державної реєстрації.
3. Технічний адміністратор Єдиного державного реєстру у день надходження рішень, передбачених пунктами 1 і 2 частини другої цієї статті, забезпечує їх негайне виконання.
Рішення, передбачені пунктами 3-5 частини другої цієї статті, виконуються Міністерством юстиції України протягом п'яти робочих днів з дня їх прийняття.
У разі прийняття рішення про тимчасове блокування або анулювання доступу державного реєстратора до Єдиного державного реєстру, скасування акредитації суб'єкта державної реєстрації Міністерство юстиції України вирішує питання про передачу на розгляд суб'єкту державної реєстрації, в якого зберігається реєстраційна справа, документів, що подані для проведення реєстраційних дій та перебувають на розгляді у відповідного нотаріуса, акредитованого суб'єкта державної реєстрації.
4. Порядок здійснення контролю, проведення камеральних перевірок та критерії, за якими здійснюється моніторинг, визначаються Кабінетом Міністрів України";
23) у частині першій статті 36:
абзац сьомий виключити;
абзац восьмий викласти в такій редакції:
"0,3 мінімальної заробітної плати - за державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу (крім громадських об'єднань та благодійних організацій), що містяться в Єдиному державному реєстрі, крім внесення змін до інформації про здійснення зв'язку з юридичною особою";
після абзацу восьмого доповнити новим абзацом такого змісту:
"0,1 мінімальної заробітної плати - за державну реєстрацію змін до відомостей про громадське об'єднання чи благодійну організацію".
У зв'язку з цим абзаци дев'ятий - одинадцятий вважати відповідно абзацами десятим - дванадцятим;
абзац дванадцятий замінити двома абзацами такого змісту:
"Адміністративний збір не справляється за державну реєстрацію змін до відомостей про професійні спілки, їх організації або об'єднання.
Адміністративний збір не справляється за державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, фізичну особу - підприємця та громадське формування, що не має статусу юридичної особи, у тому числі змін до установчих документів, пов'язаних з приведенням їх у відповідність із законами України у строк, визначений цими законами".
1) у підпункті 5 пункту 2:
абзац перший викласти в такій редакції:
"5) до 1 січня 2019 року";
абзац четвертий після слів "відомості про видачу" доповнити словом "ліцензій", а після слів "відповідно до" - словами "Єдиного ліцензійного реєстру";
доповнити абзацом п'ятим такого змісту:
"набуття здобувачем ліцензії права на провадження виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, відбувається з дня оприлюднення прийнятого органом ліцензування рішення про видачу ліцензії на його офіційному веб-сайті";
2) у підпункті 3 пункту 4 слова і цифри "до 1 січня 2017 року" виключити.
II. Прикінцеві та перехідні положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, крім підпункту 6 пункту 13 (щодо змін до частини першої статті 7 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань" ) розділу I цього Закону, який набирає чинності з 1 січня 2019 року.
2. Встановити, що:
1) до запровадження інформаційної взаємодії між Державним реєстром речових прав на нерухоме майно та Єдиним державним реєстром судових рішень, передбаченої Законом України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень" , а також у разі проведення реєстраційних дій на підставі рішень судів, що набрали законної сили, до запровадження відповідної інформаційної взаємодії реєстраційні дії на підставі рішень судів проводяться за зверненням заявника.
Державний реєстратор прав на нерухоме майно з метою встановлення набуття, зміни або припинення речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень на підставі поданого рішення суду обов'язково використовує відомості Єдиного державного реєстру судових рішень за допомогою офіційного веб-порталу судової влади України щодо наявності такого рішення у відповідному реєстрі в електронній формі, відповідності його за документарною інформацією та реквізитами.
У разі відсутності рішення суду в Єдиному державному реєстрі судових рішень державний реєстратор прав на нерухоме майно запитує копію такого рішення суду, засвідчену в установленому порядку, від відповідного суду. Направлення запиту до суду про отримання копії рішення суду є підставою для зупинення розгляду заяви про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень;
2) до запровадження інформаційної взаємодії між Державним реєстром речових прав на нерухоме майно та Єдиним реєстром документів, що дають право на виконання підготовчих та будівельних робіт і засвідчують прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів, відомостей про повернення на доопрацювання, відмову у видачі, скасування та анулювання зазначених документів, передбаченої Законом України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень" , а також у разі проведення реєстраційних дій на підставі документів, що засвідчують прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів, виданих (оформлених) до запровадження функціонування такого Єдиного реєстру, для проведення реєстраційних дій у випадках, передбачених законодавством, заявником обов'язково подається документ, що засвідчує прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта, у паперовій формі.
3. Кабінету Міністрів України:
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.
Президент УкраїниП.ПОРОШЕНКО
м. Київ
6 жовтня 2016 року
№ 1666-VIII
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення державної реєстрації прав на нерухоме майно та захисту прав власності
Верховна Рада України
постановляє:
I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
1. У Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до № 51, ст. 1122):
1) у статті 166-11:
у назві слова "та фізичних осіб - підприємців" замінити словами "фізичних осіб - підприємців та громадських формувань";
у частині першій:
в абзаці першому слова "або фізичної особи - підприємця" замінити словами "фізичної особи - підприємця або громадського формування";
в абзаці другому слова "від двадцяти до сорока" замінити словами "від двохсот до чотирьохсот";
після частини першої доповнити новою частиною такого змісту:
"Дії, передбачені частиною першою цієї статті, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за такі самі порушення, -
тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осіб від трьохсот до п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян".
У зв'язку з цим частини другу - п'яту вважати відповідно частинами третьою - шостою;
у частині п'ятій слова "першою, другою або третьою" замінити словами "третьою або четвертою";
у частині шостій та примітці слова "та фізичних осіб - підприємців" замінити словами "фізичних осіб - підприємців та громадських формувань";
2) у статті 166-23:
в абзаці другому частини першої слова "від двадцяти до сорока" замінити словами "від двохсот до чотирьохсот";
в абзаці другому частини другої слова "від ста п'ятдесяти до двохсот" замінити словами "від чотирьохсот до п'ятисот";
3) у пункті 1 частини першої статті 255: