Про затвердження Уніфікованої форми акта, що складається за результатами проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю) щодо додержання субєктом господарювання вимог законодавства у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр

Міністерство екології та природних ресурсів України Наказ, Перелік, Форма типового документа, Акт від 26.06.2019 №229
Последняя редакция от 26.06.2019. Прийняття
Реквизиты

Издатель: Міністерство екології та природних ресурсів України

Тип Наказ, Перелік, Форма типового документа, Акт

Дата 26.06.2019

Номер 229

Статус Действует

Документ подготовлен в системе iplex
МІНІСТЕРСТВО ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ
НАКАЗ
26.06.2019м. КиївN 229
Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
25 липня 2019 р.
за N 818/33789
Про затвердження Уніфікованої форми акта, що складається за результатами проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю) щодо додержання суб'єктом господарювання вимог законодавства у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр
Відповідно до абзацу восьмого частини другої статті 5 Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності", частини першої статті 61 Кодексу України про надра, частини другої статті 6 Закону України "Про державну геологічну службу України", підпункту 61 пункту 4 Положення про Міністерство екології та природних ресурсів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 січня 2015 року N 32, підпункту 12 пункту 4 Положення про Державну службу геології та надр України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 року N 1174, Методики розроблення уніфікованих форм актів, що складаються за результатами проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю), затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 року N 342,
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Уніфіковану форму акта, що складається за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо додержання суб'єктом господарювання вимог законодавства у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр, що додається.
3. Державній службі геології та надр України (Кирилюк О. В.) в установленому порядку забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
Заступник МіністраВ. М. Вакараш
ПОГОДЖЕНО:
Голова Державної служби
геології та надр України
О. Кирилюк
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства екології та природних ресурсів України
26 червня 2019 року N 229
АКТ
Додаток 1
до Акта, складеного за результатами
проведення планового (позапланового) заходу
державного нагляду (контролю)
щодо додержання суб'єктом господарювання вимог
законодавства у сфері геологічного вивчення та
раціонального використання надр
ПЕРЕЛІК
питань щодо проведення заходу державного нагляду (контролю) щодо додержання суб'єктом господарювання вимог законодавства у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр (будівництво та експлуатація підземних споруд, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин, у тому числі споруд для підземного зберігання нафти, газу та інших речовин і матеріалів, захоронення шкідливих речовин і відходів виробництва, скидання стічних вод)
N з/пПитання щодо дотримання суб'єктом господарювання вимог законодавстваСтупінь ризику суб'єкта господа- рюванняПозиція суб'єкта госпо- дарю- вання щодо негатив- ного впливу вимоги законо- давства (від 1 до 4 балів)*Відповіді на питанняНормативне обґрунтування
такніне розгля- далося
I. Питання для перевірки дотримання вимог законодавства, які поширюються на всіх суб'єктів господарювання у відповідній сфері
1Наявність оригіналів документів
1.1Спеціальний дозвіл на користування надрами наявнийНезначний Абзац четвертий статті 14, частина перша статті 19 КУ N 132/94
, частина перша статті 11 ЗУ N 2665
1.2Угоду про умови користування надрами, що містить програму робіт, укладеноНезначний Частина перша статті 28 ЗУ N 2665
, пункт 10 ПКМУ N 615
1.3Проект (технологічна схема, проект облаштування споруджень, підземних сховищ нафти, газу та продуктів їх переробки), затверджений та погоджений в установленому законодавством порядку, наявнийНезначний Частина третя 48 КУ N 132/94
, частина перша статті 41 ЗУ N 2665
1.4Користування надрами здійснюється на земельній ділянці, на яку оформлено документи, що посвідчують право користування (власності) земельною ділянкою для потреб, пов'язаних з користуванням надрамиНезначний Частина друга статті 18 КУ N 132/94
, стаття 18 ЗУ N 2665
1.5У разі зміни користувача надр або реорганізації підприємства Акт про надання гірничого відводу отриманоНезначний Частина перша статті 17, частина перша статті 19 КУ N 132/94
, пункт 4 ПКМУ N 59
1.6Висновок з оцінки впливу на довкілля (державну екологічну експертизу) отриманоНезначний Стаття 151 КУ N 132/94
, пункт 8 частини другої статті 3, пункт 4 частини третьої статті 3, пункт 6 частини першої статті 15, частина третя статті 17 ЗУ N 2059
2Вимоги щодо переоформлення документів
2.1Акт про надання гірничого відводу переоформленоНезначний Абзац другий пункту 9 ПКМУ N 59
2.2Спеціальний дозвіл на користування надрами у зв'язку з правонаступництвом юридичної особи (суб'єкта господарювання) у результаті реорганізації шляхом перетворення переоформленоНезначний Підпункт 3 пункту 16 ПКМУ N 615
2.3Спеціальний дозвіл на користування надрами у випадках та в порядку, передбачених Законом України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності"
, переоформлено
Незначний Частина восьма статті 16 КУ N 132/94
, частина восьма статті 41 ЗУ N 2806
, підпункт 1 пункту 16 ПКМУ N 615
3Зміни до спеціального дозволу на користування надрами внесено у разі:
3.1зміни особливих умов та інших умов, визначених у спеціальному дозволі на користування надрамиНезначний Підпункт 2 пункту 17 ПКМУ N 615
3.2зменшення площі ділянки надр за ініціативою суб'єкта господарювання або відповідних органів, що здійснюють контрольНезначний Підпункт 3 пункту 17 ПКМУ N 615
3.3виявлення під час користування надрами даних про нові властивості, якість або кількість корисних копалин після проведення державної експертизи відповідних геологічних матеріалівНезначний Підпункт 4 пункту 17 ПКМУ N 615
3.4виявлення суб'єктом господарювання протягом трьох років після отримання спеціального дозволу на користування надрами описок, очевидних помилокНезначний Підпункт 6 пункту 17 ПКМУ N 615
4Дотримання вимог проектних та дозвільних документів
4.1Вимог проекту (технологічна схема, проект облаштування споруджень, підземних сховищ нафти, газу та продуктів їх переробки) підземних споруд дотриманоНезначний Частина перша статті 55 КУ N 132/94
, частина перша статті 41 ЗУ N 2665
, пункти 2, 77, 156 наказу Держгіртехнагляду СРСР N 11
4.2Будівництво та експлуатація підземних споруд здійснюються в межах ділянки надр відповідно до координат, визначених спеціальним дозволом на користування надрамиНезначний Частина перша статті 19 КУ N 132/94
, частини четверта, шоста статті 19 ЗУ N 2665
4.3Будівництво та експлуатація підземних споруд здійснюються в межах гірничого відводуНезначний Частина перша статті 17 КУ N 132/94
, пункти 12, 18 ПКМУ N 59
4.4Будівництво та експлуатація підземних споруд здійснюються в межах земельної ділянки, визначеної у документах, що посвідчують право на неїНезначний Пункт 1 частини першої статті 24 КУ N 132/94
, стаття 18 ЗУ N 2665
5Виконання особливих умов, встановлених спеціальним дозволом на користування надрами
5.1Особлива умова спеціального дозволу на користування надрами за переліком виконується (зазначається умова спеціального дозволу на користування надрами)Незначний Пункт 1 частини першої статті 24 КУ N 132/94
, пункт 10 ПКМУ N 615
6Виконання угоди про умови користування надрами
6.1Вимоги Угоди про умови користування надрами за переліком виконуються (зазначаються стаття угоди про умови користування надрами та її зміст)Незначний Пункт 1 частини першої статті 24 КУ N 132/94
, абзац другий частини другої статті 20 ЗУ N 2665
, пункт 10 ПКМУ N 615
7Виконання програми робіт
7.1Програма робіт за переліком виконується (зазначаються пункт програми робіт та його зміст)Незначний Абзац перший пункту 10 ПКМУ N 615
8Дотримання вимог законодавства у сфері надрокористування та охорони навколишнього природного середовища
8.1Геологічне обслуговування проводитьсяНезначний Пункт 5 частини першої статті 50 КУ N 132/94
, пункти 1, 6 Типового положення про відомчу геологічну службу, затвердженого ПРМ СРСР N 1040, пункти 102, 103 наказу Держгіртехнагляду СРСР N 11
8.2Геологічна документація в повному обсязі наявнаНезначний Пункт 5 частини першої статті 50 КУ N 132/94
, пункт 8 Типового положення про відомчу геологічну службу, затвердженого ПРМ СРСР N 1040, пункти 21, 22 наказу Держгіртехнагляду СРСР N 11
8.3Наявна геологічна документація є повною та достовірноюНезначний Пункт 5 частини першої статті 50 КУ N 132/94
, пункти 8, 12 Типового положення про відомчу геологічну службу, затвердженого ПРМ СРСР N 1040, пункти 11, 21, 22, 84 - 95 наказу Держгіртехнагляду СРСР N 11
8.4Маркшейдерське обслуговування проводитьсяНезначний Пункт 5 частини першої статті 50 КУ N 132/94
, пункти 1, 6 Типового положення про відомчу маркшейдерську службу, затвердженого ПРМ СРСР N 1040
8.5Маркшейдерська документація в повному обсязі наявнаНезначний Пункт 5 частини першої статті 50 КУ N 132/94
8.6Заборгованості з плати за користування надрами немаєНезначний Підпункт 258.1.1 пункту 258.1 статті 258 КУ N 2755
, пункт 2 частини другої статті 28 КУ N 132/94
8.7Збереження геологічної документації, зразків гірських порід і руд, дублікатів проб корисних копалин, які можуть бути використані під час подальшого вивчення надр, забезпечуєтьсяНезначний Частина перша статті 37, пункт 8 частини першої статті 38 КУ N 132/94
8.8Земельні ділянки, порушені при користуванні надрами, приведено до стану, придатного для подальшого їх використання у суспільному виробництвіНезначний Пункт 4 частини другої статті 24, пункт 6 частини першої статті 50 КУ N 132/94
9Підстави для припинення права користування надрами
9.1Потреба у користуванні надрами не відпалаНезначний Пункт 1 частини першої статті 26 КУ N 132/94
9.2Відсутність у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань відомостей про припинення юридичної особи шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення та ліквідації або відомостей про припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємцяНезначний Абзаци третій, четвертий частини сьомої статті 41ЗУ N 2806
, пункт 3 частини першої статті 26 КУ N 132/94
9.3Фактів подання в заяві про видачу спеціального дозволу на користування надрами та документах, що додаються до неї, недостовірної інформації не встановленоНезначний Абзац п'ятий частини сьомої статті 41 ЗУ N 2806
9.4Надра використовуються для тієї мети, для якої їх було надано, інші вимоги, передбачені спеціальним дозволом на користування ділянкою надр, не порушуютьсяНезначний Пункт 5 частини першої статті 26 КУ N 132/94
9.5Суб'єкт господарської діяльності протягом двох років з початку дії дозволу розпочав користування надрамиНезначний Пункт 6 частини першої статті 26 КУ N 132/94
9.6У встановленому законодавством порядку не вилучено надану у користування ділянку надрНезначний Пункт 7 частини першої статті 26 КУ N 132/94
10Виконання приписів, розпоряджень або інших розпорядчих документів щодо усунення порушень вимог законодавства, виданих органом державного нагляду (контролю) за результатами проведення попереднього заходу нагляду (контролю)
10.1Приписи органів державного нагляду (контролю) щодо усунення порушень законодавства у сфері надрокористування виконуються в установлений строкНезначний Частина восьма статті 7 ЗУ N 877
10.2Суб'єкт господарювання надає документи, зразки продукції, пояснення, довідки, відомості, матеріали з питань, що виникли під час державного нагляду (контролю)Незначний Абзац четвертий статті 11 ЗУ N 877
10.3Суб'єкт господарювання допустив посадових осіб Державної служби геології та надр України до здійснення заходів державного нагляду (контролю) за умови дотримання порядку здійснення державного нагляду (контролю), встановленого законодавствомНезначний Абзац другий статті 11 ЗУ N 877
10.4Суб'єкт господарювання після зупинення дії чи анулювання спеціального дозволу на користування надрами зупинив (припинив) проведення на наданій йому в користування ділянці надр роботи, передбачені спеціальним дозволом на користування надрамиНезначний Абзац третій статті 56 КУ N 132/94
, абзац восьмий пункту 22 ПКМУ N 615
II. Питання для перевірки дотримання вимог законодавства, які застосовуються лише до певної категорії суб'єктів господарювання
11Будівництво та експлуатація підземних сховищ нафти та газу
11.1Висновок комплексної державної експертизи проектно-кошторисної документації (проекти, робочі проекти, робоча документація) на спорудження і реконструкцію підземних сховищ нафти чи газу наявнийНезначний Частина друга статті 41 ЗУ N 2665
11.2Загальні обсяги природного газу (нафти), що піднято з підземного сховища газу (нафти) за минулий рік, відповідали вимогам проектуНезначний Частина перша статті 41 ЗУ N 2665
, пункти 126, 130 наказу Держгіртехнагляду СРСР N 11
11.3Загальні обсяги природного газу (нафти), що закачано до підземного сховища газу (нафти) за минулий рік, відповідали вимогам проекту (технологічної схеми, проекту облаштування споруджень, підземних сховищ нафти, газу та продуктів їх переробки)Незначний Частина перша статті 41 ЗУ N 2665
, пункти 126, 130 наказу Держгіртехнагляду СРСР N 11
11.4Циклічність закачки (відкачки) природного газу (нафти) відповідає вимогам проекту (технологічної схеми, проекту облаштування споруджень, підземних сховищ нафти, газу та продуктів їх переробки)Незначний Частина перша статті 41 ЗУ N 2665
, пункт 127 наказу Держгіртехнагляду СРСР N 11
11.5Документи, що підтверджують проведення авторського нагляду за реалізацією проекту (технологічної схеми, проекту облаштування споруджень, підземних сховищ нафти, газу та продуктів їх переробки) під час будівництва та експлуатації підземних сховищ нафти чи газу, наявніНезначний Пункт 128 наказу Держгіртехнагляду СРСР N 11
11.6Кількість експлуатаційних (спостережних та інших) свердловин відповідає вимогам проекту (технологічної схеми, проекту облаштування споруджень, підземних сховищ нафти, газу та продуктів їх переробки)Незначний Частина перша статті 41 ЗУ N 2665
, пункт 110 наказу Держгіртехнагляду СРСР N 11
11.7Фактичні види і обсяги геолого-геофізичних досліджень, виконаних у свердловинах, відповідають вимогам проекту (технологічної схеми, проекту облаштування споруджень, підземних сховищ нафти, газу та продуктів їх переробки)Незначний Частина перша статті 41 ЗУ N 2665
, пункти 132 - 136 наказу Держгіртехнагляду СРСР N 11
____________
* Заповнюється керівником суб'єкта господарювання або уповноваженою ним особою у добровільному порядку шляхом присвоєння кожному з питань від 1 до 4 балів, де 4 позначає питання щодо вимоги законодавства, дотримання якої має найбільше адміністративне, фінансове або будь-яке інше навантаження на суб'єкта господарювання, а 1 - питання щодо вимоги законодавства, дотримання якої не передбачає такого навантаження на суб'єкта господарювання.
ПЕРЕЛІК
нормативно-правових актів та нормативних документів, відповідно до яких складено перелік питань для проведення заходу державного нагляду (контролю) щодо додержання суб'єктом господарювання вимог законодавства у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр (будівництво та експлуатація підземних споруд, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин, у тому числі споруд для підземного зберігання нафти, газу та інших речовин і матеріалів, захоронення шкідливих речовин і відходів виробництва, скидання стічних вод)
N з/пНормативно-правовий акт або нормативний документДата і номер державної реєстрації нормативно-правового акта у Мін'юсті
найменуваннядата і номер
1234
1Кодекси України
1.1 Кодекс України про надра
(КУ N 132/94
)
27 липня 1994 року N 132/94-ВР-
1.2 Податковий кодекс України
(КУ N 2755
)
02 грудня 2010 року N 2755-VI-
2Закони України
2.1 Закон України "Про нафту і газ"
(ЗУ N 2665
)
12 липня 2001 року N 2665-III-
2.2 Закон України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності"
(ЗУ N 2806
)
06 вересня 2005 року N 2806-IV-
2.3 Закон України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності"
(ЗУ N 877
)
05 квітня 2007 року N 877-V-
2.4 Закон України "Про оцінку впливу на довкілля"
(ЗУ N 2059
)
23 травня 2017 року N 2059-VIII-
3Постанови
3.1Постанова Ради Міністрів СРСР "Про затвердження Типового положення про відомчу маркшейдерську службу та Типового положення про відомчу геологічну службу" (ПРМ СРСР N 1040)27 жовтня 1981 року N 1040-
3.2Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Положення про порядок надання гірничих відводів" (ПКМУ N 59
)
27 січня 1995 року N 59-
3.3Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами" (ПКМУ N 615
)
30 травня 2011 року N 615-
4Накази міністерств та інших органів виконавчої влади
4.1Правила створення та експлуатації підземних сховищ газу в пористих пластах, затверджені Мінгазпром СРСР, Держгіртехнаглядом СРСР (наказ Держгіртехнагляду СРСР N 11)16 травня 1986 року N 11-
Додаток 2
до Акта, складеного за результатами
проведення планового (позапланового) заходу
державного нагляду (контролю)
щодо додержання суб'єктом господарювання вимог
законодавства у сфері геологічного вивчення та
раціонального використання надр
ПЕРЕЛІК
питань щодо проведення заходу державного нагляду (контролю) щодо додержання суб'єктом господарювання вимог законодавства у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр (видобування підземних вод, лікувальних грязей, ропи та розсолів)
N з/пПитання щодо дотримання суб'єктом господарювання вимог законодавстваСтупінь ризику суб'єкта господа- рюванняПозиція суб'єкта господа- рювання щодо негатив- ного впливу вимоги законода- вства (від 1 до 4 балів)*Відповіді на питанняНормативне обґрунтування
такніне розгля- далося
I. Питання для перевірки дотримання вимог законодавства, які поширюються на всіх суб'єктів господарювання у відповідній сфері
1Наявність оригіналів документів
1.1Спеціальний дозвіл на користування надрами отриманоВисокий Середній Незначний Частина друга статті 16 КУ N 132/94
, абзац другий частини другої статті 16, частина п'ята статті 17 ЗУ N 2918
, частина перша статті 19 ЗУ N 2026
1.2Угоду про умови користування надрами, що містить програму робіт, укладеноВисокий Середній Незначний Пункт 10 ПКМУ N 615
1.3Проект розробки (технологічна схема) родовища корисних копалин, затверджений та погоджений в установленому порядку, наявнийВисокий Середній Незначний Стаття 51 КУ N 132/94
, частина четверта статті 19 ЗУ N 2026
1.4План робіт на поточний рік, погоджений в установленому порядку, наявнийВисокий Середній Незначний Частина перша статті 51 КУ N 132/94
, пункт 4.1 НПАОН 14.0-1.01-87
1.5Свердловини (бювети, колодязі та/або каптажі джерела (водозабори)) розміщено на земельній ділянці, на яку оформлено документи, що посвідчують право користування (власності) земельною ділянкою для потреб, пов'язаних з користуванням надрамиВисокий Середній Незначний Частина друга статті 18 КУ N 132/94
, абзац п'ятий частини другої статті 16 ЗУ N 2918
1.6Паспорт водозабірної споруди (артезіанська свердловина, колодязь, джерело тощо) наявнийВисокий Середній Незначний Частина четверта статті 16 ЗУ N 2918
, пункт 3 ПКМУ N 963
, пункти 5.1.7 - 5.1.9, 5.3.9 наказу N 30
1.7Акт про передання родовища для промислового освоєння наявнийВисокий Середній Незначний Стаття 40 КУ N 132/94
, пункт 6 ПКМУ N 114
1.8Висновок з оцінки впливу на довкілля (державну екологічну експертизу) отриманоВисокий Середній Незначний Стаття 151 КУ N 132/94
, пункт 9 частини другої статті 3, пункт 1 частини третьої статті 3, пункт 13 частини третьої статті 3, пункт 6 частини першої статті 15, частина третя статті 17 ЗУ N 2059
2Вимоги щодо переоформлення документів
2.1Спеціальний дозвіл на користування надрами у зв'язку з правонаступництвом юридичної особи (суб'єкта господарювання) у результаті реорганізації шляхом перетворення переоформленоВисокий Середній Незначний Підпункт 3 пункту 16 ПКМУ N 615
2.2Спеціальний дозвіл на користування надрами у разі приватизації державного вугледобувного підприємства відповідно до Закону України "Про особливості приватизації вугледобувних підприємств"
переоформлено
Високий Середній Незначний Частина одинадцята статті 16 КУ N 132/94
, абзац третій частини першої статті 2 ЗУ N 4650
2.3Спеціальний дозвіл на користування надрами у разі отримання юридичною особою в оренду чи концесію цілісного майнового комплексу державного вугледобувного підприємства переоформленоВисокий Середній Незначний Частина десята статті 16 КУ N 132/94
, підпункт 2 пункту 16 ПКМУ N 615
2.4Обов'язкове переоформлення спеціального дозволу на користування надрами під час передання третім особам одночасно з переданням прав та обов'язків за угодою про розподіл продукції здійсненоВисокий Середній Незначний Частина сьома статті 16 КУ N 132/94
, абзац десятий статті 6, частина друга статті 26 ЗУ N 1039
2.5Спеціальний дозвіл на користування надрами у випадках та в порядку, передбачених Законом України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності"
, переоформлено
Високий Середній Незначний Частина восьма статті 16 КУ N 132/94
, частина восьма статті 41 ЗУ N 2806
, підпункт 1 пункту 16 ПКМУ N 615
3Вимоги щодо внесення змін до документів
3.1Зміни до спеціального дозволу на користування надрами внесено у разі:
3.1.1зміни особливих умов та інших умов, визначених у спеціальному дозволі на користування надрамиВисокий Середній Незначний Підпункт 2 пункту 17 ПКМУ N 615
, ПКМУ N 827
3.1.2зменшення площі ділянки надр за ініціативою суб'єкта господарювання або відповідних органів, що здійснюють контрольВисокий Середній Незначний Підпункт 3 пункту 17 ПКМУ N 615
3.1.3виявлення під час користування надрами даних про нові властивості, якість або кількість корисних копалин після проведення державної експертизи відповідних геологічних матеріалівВисокий Середній Незначний Підпункт 4 пункту 17 ПКМУ N 615
3.1.4виявлення суб'єктом господарювання протягом трьох років після отримання спеціального дозволу на користування надрами описок, очевидних помилокВисокий Середній Незначний Підпункт 6 пункту 17 ПКМУ N 615
3.2Коригування проекту розробки (технологічна схема) родовища корисних копалин, затверджене та погоджене в установленому порядку, наявнеВисокий Середній Незначний Частина друга статті 51 КУ N 132/94
, частина перша статті 66 КУ N 213/95
4Дотримання вимог проектних та дозвільних документів
4.1Видобування здійснюється в межах ділянки надр відповідно до координат, визначених спеціальним дозволом на користування надрамиВисокий Середній Незначний Частина перша статті 19 КУ N 132/94
4.2Вимог проекту розробки (технологічної схеми) родовища дотриманоВисокий Середній Незначний Частина перша статті 51 КУ N 132/94
4.3Показників проекту розробки (технологічної схеми) родовища дотриманоВисокий Середній Незначний Частина перша статті 51 КУ N 132/94
4.4Вимог та показників Плану робіт на поточний рік дотриманоВисокий Середній Незначний Пункт 3 статті 44 КУ N 213/95
4.5Режими зон санітарної охорони водозабірної споруди дотриманоВисокий Середній Незначний Стаття 31 ЗУ N 2026
, абзаци третій - шостий статті 36 ЗУ N 2918
, пункт 4.1 наказу N 30
4.6Роботи здійснюються відповідно до угоди про розподіл продукціїВисокий Середній Незначний Абзац шостий статті 14 КУ N 132/94
, стаття 16 ЗУ N 1039
4.7Мета спеціального дозволу на користування надрами за переліком виконується (зазначається мета, встановлена в спеціальному дозволі на користування надрами)Високий Середній Незначний Пункт 2 частини другої статті 24 КУ N 132/94
5Виконання особливих умов, встановлених спеціальним дозволом на користування надрами
5.1Особлива умова спеціального дозволу на користування надрами за переліком виконується (зазначається умова спеціального дозволу на користування надрами)Високий Середній Незначний Частини перша, друга статті 24 КУ N 132/94
, пункт 10 ПКМУ N 615
6Виконання угоди про умови користування надрами
6.1Вимоги угоди про умови користування надрами за переліком виконуються (зазначаються стаття угоди про умови користування надрами та її зміст)Високий Середній Незначний Пункт 1 частини першої статті 24 КУ N 132/94
, пункт 10 ПКМУ N 615
7Виконання програми робіт
7.1Пункт програми робіт за переліком виконується (зазначаються пункт програми робіт та його зміст)Високий Середній Незначний Абзац перший пункту 10 ПКМУ N 615
8Дотримання вимог законодавства у сфері надрокористування та охорони навколишнього природного середовища
8.1Геологічне (гідрогеологічне) обслуговування проводитьсяВисокий Середній Незначний Пункт 1 частини першої статті 53 КУ N 132/94
, пункт 2.2.1 наказу N 30
, пункт 11.3 наказу N 23
, пункт 11.3 наказу N 32
, пункт 15.3 наказу N 298
, пункт 14.3 наказу N 182
, пункт 14.3 наказу N 393
, розділ 5 НПАОП 14.0-1.01-87, пункт 6.2 розділу II НПАОН 14.0-1.02-85, пункти 1, 6 Типового положення про відомчу геологічну службу, затвердженого ПРМ СРСР N 1040
8.2Геологічна (гідрогеологічна) документація в повному обсязі наявнаВисокий Середній Незначний Пункт 2 частини першої статті 53 КУ N 132/94
, пункт 2.1.6 наказу N 30
, пункт 11.3 наказу N 23
, пункт 11.3 наказу N 32
, пункт 15.3 наказу N 298
, пункт 14.3 наказу N 182
, пункт 14.3 наказу N 393
, пункт 5.2 розділу 5 НПАОН 14.0-1.01-87, підпункти 6.1 - 6.4 пункту 6 розділу II, пункти 4, 5 розділу III НПАОН 14.0-1.02-85
8.3Наявна геологічна (гідрогеологічна) документація є повною та достовірноюВисокий Середній Незначний Пункт 3 частини першої статті 53 КУ N 132/94
, пункт 2.1.6 наказу N 30
, пункт 11.3 наказу N 23
, пункт 11.3 наказу N 32
, пункт 15.3 наказу N 298
, пункт 14.3 наказу N 182
, пункт 14.3 наказу N 393
, пункт 5.2 розділу 5 НПАОН 14.0-1.01-87, підпункти 6.1 - 6.4 пункту 6 розділу II, пункти 4, 5 розділу III НПАОН 14.0-1.02-85
8.4Режимні дослідження (спостереження) проводятьсяВисокий Середній Незначний Пункт 11.3 наказу N 23
, пункт 11.3 наказу N 32
, пункт 15.3 наказу N 298
, пункт 14.3 наказу N 182
, пункт 14.3 наказу N 393
, пункт 5.2 розділу 5 НПАОП 14.0-1.01-87, пункт 4 розділу III НПАОН 14.0-1.02-85
8.5Зони і пояси санітарної охорони водозаборів в установленому порядку погоджено, затверджено та встановленоВисокий Середній Незначний Частина друга статті 93 КУ N 213/95
, статті 30, 31 ЗУ N 2026
, статті 34, 35, 36 ЗУ N 2918
,пункт 4.1 наказу N 30
8.6Водозабірні споруди контрольно- вимірювальними приладами (засобами вимірювання) забезпеченоВисокий Середній Незначний Пункт 6 частини першої статті 98 КУ N 213/95
, пункт 5 ПКМУ N 963
8.6.1Паспорт контрольно- вимірювального приладу (засобу вимірювання) наявнийВисокий Середній Незначний Пункт 3 ПКМУ N 963
8.6.2Контрольно- вимірювальні прилади (засоби вимірювання) опломбованоВисокий Середній Незначний Пункт 6 ПКМУ N 963
8.6.3Періодичну державну метрологічну повірку контрольно- вимірювального приладу (засобу вимірювання) здійсненоВисокий Середній Незначний Пункт 5 ПКМУ N 963
8.6.4Контрольно- вимірювальні прилади (засоби вимірювання) у придатному стані підтримуютьсяВисокий Середній Незначний Пункт 7 ПКМУ N 963
8.6.5Водокористувач регулярно вносить відомості про об'єм видобутих підземних вод до автоматизованої системи облікуВисокий Середній Незначний Пункт 8 ПКМУ N 963
8.6.6Засіб вимірювання забезпечує облік об'єму видобутих підземних вод у безперервному режиміВисокий Середній Незначний Пункт 4 наказу N 110
8.6.7Обладнання забезпечує автоматичне передання відомостей про об'єм видобутих підземних вод у безперервному режимі до автоматизованої системи не менш ніж один раз на годинуВисокий Середній Незначний Пункт 5 наказу N 110
8.6.8Суб'єкт господарювання здійснює внесення відомостей про об'єм видобутих підземних вод самостійно через мережу Інтернет один раз на добу через Персональний кабінет суб'єкта господарювання автоматизованої системи обліку з використанням електронного цифрового підпису (у разі використання суб'єктом господарювання засобів вимірювання об'єму видобутих підземних вод без обладнання)Високий Середній Незначний Пункт 6 наказу N 110
8.6.9Суб'єкт господарювання в тримісячний строк з дати отримання спеціального дозволу на користування надрами подав заяву до Держгеонадр про надання доступу до автоматизованої системи облікуВисокий Середній Незначний Пункт 9 наказу N 110
8.6.10У разі виникнення технічної несправності засобів вимірювання чи обладнання суб'єкт господарювання в одноденний строк з моменту виявлення технічної несправності повідомив про це ДержгеонадраВисокий Середній Незначний Пункт 11 наказу N 110
8.6.11У разі виникнення технічної несправності засобів вимірювання чи обладнання суб'єкт господарювання забезпечив відновлення їх належного робочого стану протягом п'ятнадцяти календарних днівВисокий Середній Незначний Пункт 11 наказу N 110
8.6.12У період технічної несправності засобів вимірювання або обладнання, у разі несвоєчасного внесення Водокористувачем відомостей про об'єм видобутих підземних вод, несвоєчасного повідомлення про технічні несправності облік видобутих підземних вод здійснюється відповідно до середньодобового об'єму видобутих підземних вод, що розраховується з максимально дозволеного дебету свердловини на добуВисокий Середній Незначний Пункт 12 наказу N 110
8.7Копія паспорта артезіанської свердловини щорічно подається до ДержгеонадрВисокий Середній Незначний Абзац другий пункту 3 ПКМУ N 963
8.8Комплексність розробки родовища корисних копалин забезпечуєтьсяВисокий Середній Незначний Пункт 1 частини першої, пункт 2 частини другої статті 24 КУ N 132/94
, абзац дванадцятий пункту 2 ПКМУ N 432
, розділ 11 наказу N 23
, розділ 11 наказу N 32
, розділ 15 наказу N 298
, розділ 14 наказу N 182
, розділ 14 наказу N 393
, розділ IV НПАОП 14.0-1.01-87, розділ 2 НПАОН 14.0-1.02-85
8.9Раціональність розробки родовища корисних копалин забезпечуєтьсяВисокий Середній Незначний Пункт 2 частини другої статті 24, пункти 1, 6 частини першої статті 53 КУ N 132/94
, розділ 11 наказу N 23
, розділ 11 наказу N 32
, розділ 15 наказу N 298
, розділ 14 наказу N 182
, розділ 14 наказу N 393
, розділ IV НПАОП 14.0-1.01-87, розділ 2 НПАОН 14.0-1.02-85
8.10Недопущення псування розроблюваних і сусідніх з ними родовищ корисних копалин в результаті проведення гірничих робіт, наднормативних втрат і погіршення якості корисних копалин забезпечуєтьсяВисокий Середній Незначний Пункти 1, 4 частини першої статті 53 КУ N 132/94
8.11Заборгованості з плати за користування надрами немаєВисокий Середній Незначний Пункт 1 частини другої статті 28 КУ N 132/94
, підпункт 258.1.1 пункту 258.1 статті 258 КУ N 2755
, частина друга статті 25 ЗУ N 1039
8.12Звітність за формою 7-гр (підземні води) або звітність за формою 5-гр (металеві, неметалеві корисні копалини, вугілля) за попередній рік, складено за встановленими вимогами та в установлені строки надісланоВисокий Середній Незначний Пункт 3 частини першої статті 53 КУ N 132/94
, пункт 3 ПКМУ N 75
, наказ N 97
8.13Збереження зразків гірських порід і руд, дублікатів проб корисних копалин, які може бути використано під час подальшого вивчення надр, забезпечуєтьсяВисокий Середній Незначний Частина перша статті 37, пункт 8 частини першої статті 38 КУ N 132/94
8.14Повторну державну експертизу та оцінку запасів родовищ корисних копалин проведеноВисокий Середній Незначний Пункт 252.22 статті 252 КУ N 2755
, пункт 25 ПКМУ N 865
8.15Земельні ділянки, порушені при користуванні надрами, приведено до стану, придатного для подальшого їх використання у суспільному виробництвіВисокий Середній Незначний Пункт 4 частини другої статті 24 КУ N 132/94
8.16Консервацію свердловини в установленому порядку здійсненоВисокий Середній Незначний Частини перша та друга статті 54 КУ N 132/94
8.17Ліквідацію свердловини в установленому порядку здійсненоВисокий Середній Незначний Частини перша та друга статті 54 КУ N 132/94
, пункти 44 - 46 НПАОН 14.0-4.01-84
8.18Ліміт забору води, встановлений у дозволі на спеціальне водокористування, не перевищує ліміту забору води, погодженого ДержгеонадрамиВисокий Середній Незначний Пункт 3 частини першої статті 44 КУ N 213/95
, пункт "ж" частини другої статті 68 ЗУ N 1264
8.19Суб'єкт господарювання не перевищує ліміту забору води, встановленого у дозволі на спеціальне водокористуванняВисокий Середній Незначний Пункт 3 частини першої статті 44 КУ N 213/95
, пункт "ж" частини другої статті 68 ЗУ N 1264
8.20Суб'єкт господарювання дотримується умов висновку Держгеонадр для отримання дозволу на спеціальне водокористуванняВисокий Середній Незначний Пункт 6 частини другої статті 110 КУ N 213/95
8.21Режиму зон санітарної охорони водозаборів дотримано в частині геологічного вивчення та раціонального використання надрВисокий Середній Незначний Частини друга, третя статті 59 КУ N 213/95
, пункти 6 - 8 ПКМУ N 2024
МІНІСТЕРСТВО ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ
НАКАЗ
26.06.2019м. КиївN 229
Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
25 липня 2019 р.
за N 818/33789
Про затвердження Уніфікованої форми акта, що складається за результатами проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю) щодо додержання суб'єктом господарювання вимог законодавства у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр
Відповідно до абзацу восьмого частини другої статті 5 Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності", частини першої статті 61 Кодексу України про надра, частини другої статті 6 Закону України "Про державну геологічну службу України", підпункту 61 пункту 4 Положення про Міністерство екології та природних ресурсів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 січня 2015 року N 32, підпункту 12 пункту 4 Положення про Державну службу геології та надр України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 року N 1174, Методики розроблення уніфікованих форм актів, що складаються за результатами проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю), затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 року N 342,
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Уніфіковану форму акта, що складається за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо додержання суб'єктом господарювання вимог законодавства у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр, що додається.

Новини від Дт-Кт «Дебету-Кредиту» – тепер у Viber!