Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 р. № 1756 і від 23 грудня 2004 р. № 1716

Кабінет Міністрів України Постанова від 12.06.2019 №496
Последняя редакция от 12.06.2019. Прийняття
Реквизиты

Издатель: Кабінет Міністрів України

Тип Постанова

Дата 12.06.2019

Номер 496

Статус Действует

Документ подготовлен в системе iplex
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 12 червня 2019 р. № 496
Київ
Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 р. № 1756 і від 23 грудня 2004 р. № 1716
Кабінет Міністрів України
постановляє:
1. Внести до постанов Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 р. № 1756 "Про державну реєстрацію авторського права і договорів, які стосуються права автора на твір" (Офіційний вісник України, 2001 р., № 52, ст. 2369; 2018 р., № 1, ст. 14) і від 23 грудня 2004 р. № 1716 "Про затвердження Порядку сплати зборів за дії, пов’язані з охороною прав на об’єкти інтелектуальної власності" (Офіційний вісник України, 2004 р., № 51, ст. 3354; 2005 р., № 34, ст. 2036; 2007 р., № 72, ст. 2702; 2018 р., № 1, ст. 14) зміни, що додаються.
2. Ця постанова набирає чинності через 30 днів з дня її опублікування, крім підпункту 3 пункту 2 змін, затверджених цією постановою, який набирає чинності через два місяці після набрання чинності цією постановою.
Прем'єр-міністр УкраїниВ.ГРОЙСМАН
Інд. 67
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 12 червня 2019 р. № 496
ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 р. № 1756 і від 23 грудня 2004 р. № 1716
1) пункт 1 викласти в такій редакції:
"1. За підготовку до державної реєстрації авторського права і договорів, які стосуються права автора на твір, сплачуються збори. Види зборів та їх розміри наведено в таблиці.
Вид зборуРозмір збору, неоподатковуваних мінімумів доходів громадян
для фізичних осібдля юридичних осіб
1. За підготовку до державної реєстрації авторського права 1530
2. За підготовку до державної реєстрації договорів, які стосуються права автора на твір 3060
3. За внесення з ініціативи заявника змін і доповнень до заявки 36
4. За внесення змін до Державного реєстру свідоцтв про реєстрацію авторського права на твір або виправлення очевидних помилок з ініціативи автора твору 36
5. За внесення змін до Державного реєстру договорів, які стосуються права автора на твір, або виправлення очевидних помилок з ініціативи сторін договору 36
6. За видачу дубліката свідоцтва 715";
2) абзац перший пункту 6 викласти в такій редакції:
"6. Документом про сплату збору є копія розрахункового документа на паперовому носії з відміткою банківської установи (платіжне доручення, касовий чек, квитанція тощо), де зазначаються платник, вид та сума сплаченого збору, прізвище, ім’я, по батькові автора та назва твору (стисла назва твору).".
2. У Порядку сплати зборів за дії, пов’язані з охороною прав на об’єкти інтелектуальної власності, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 23 грудня 2004 р. № 1716:
1) пункти 3 і 3-1 викласти в такій редакції:
"3. Фізична особа (фізичні особи), яка (які) є заявником (заявниками) чи власником (власниками) відповідного патенту або свідоцтва про державну реєстрацію топографії інтегральної мікросхеми, сплачує (сплачують) кожен збір за дії, пов’язані з охороною прав на такі об’єкти, за винятком зборів згідно з кодами 13300, 13400, 13700, 22200, 22400, 32100 і 32300, у розмірі:
10 відсотків установленого розміру у разі, коли зазначені особи є винахідниками винаходу або авторами топографії інтегральної мікросхеми;
20 відсотків установленого розміру у разі, коли зазначені особи є винахідниками корисної моделі або авторами промислового зразка.
3-1. Неприбуткові установи та організації, які є заявниками чи власниками патенту на винахід або корисну модель, сплачують кожен збір за дії, пов’язані з охороною прав на такі об’єкти, за винятком зборів згідно з кодами 13300, 13400, 13500 і 13700, у розмірі:
20 відсотків установленого розміру у разі, коли зазначені особи є заявниками за заявкою на винахід чи власниками відповідного патенту;
40 відсотків установленого розміру у разі, коли зазначені особи є заявниками за заявкою на корисну модель чи власниками відповідного патенту.";
2) доповнити Порядок пунктами 3-2-3-4 такого змісту:
"3-2. У разі коли заявником (заявниками) чи власником (власниками) патенту на винахід (корисну модель) є винахідник винаходу (корисної моделі) разом з неприбутковою установою та організацією, кожен збір за дії, пов’язані з охороною прав на такі об’єкти, за винятком зборів згідно з кодами 13300, 13400, 13500 і 13700, сплачується у розмірі:
20 відсотків установленого розміру у разі, коли зазначені особи є заявниками за заявкою на винахід чи власниками відповідного патенту;
40 відсотків установленого розміру у разі, коли зазначені особи є заявниками за заявкою на корисну модель чи власниками відповідного патенту.
3-3. У разі подальшого включення до складу заявників особи, стосовно якої не застосовується зменшення розміру збору відповідно до пунктів 3, 3-1 і 3-2 цього Порядку, таке включення здійснюється за умови доплати зборів, сплачених за останні три роки перед таким включенням, до повного розміру, встановленого згідно з додатком.
3-4. У разі подальшого протягом п’яти років з дати державної реєстрації патенту на винахід, корисну модель, промисловий зразок або реєстрацію топографії інтегральної мікросхеми включення до складу власників відповідного патенту чи свідоцтва особи, стосовно якої не застосовується зменшення розміру збору відповідно до пунктів 3, 3-1 і 3-2 цього Порядку, таке включення здійснюється за умови доплати зборів, сплачених за останні три роки перед таким включенням, до повного розміру, встановленого згідно з додатком.";
3) абзац третій пункту 4 викласти в такій редакції:
"Надходження від зборів мають цільове призначення і в установленому Мінекономрозвитку порядку використовуються виключно для забезпечення розвитку та функціонування державної системи правової охорони інтелектуальної власності, в тому числі на фінансування заходів з легалізації комп’ютерних програм в органах виконавчої влади, наповнення фонду державного стимулювання створення і використання винаходів (корисних моделей), промислових зразків. Інформація про обсяг отриманих та використаних коштів, які надійшли на рахунки закладів як збори, оприлюднюється на офіційних веб-сайтах закладів через Інтернет у режимі реального часу та повинна містити: код збору, вид збору, розмір надходження від збору, розмір витрат за напрямами використання коштів.";
4) абзац одинадцятий пункту 5 замінити абзацами такого змісту:
"Платник має право сплатити кілька зборів шляхом оформлення одного розрахункового документа. При цьому до заявки на об’єкт інтелектуальної власності, клопотання, заперечення тощо додається перелік сплачених зборів із зазначенням кодів зборів, номерів заявок (патентів, свідоцтв) та сума сплаченого збору за кожним збором окремо.
Загальна сума зборів, зазначена в переліку, повинна відповідати сумі, зазначеній в розрахунковому документі.";
5) додаток до Порядку викласти в такій редакції:
"Додаток
до Порядку
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 12 червня 2019 р. № 496)
РОЗМІРИ
зборів за дії, пов’язані з охороною прав на об’єкти інтелектуальної власності
Код зборуВид зборуРозмір збору, гривень
Збори за дії, пов’язані з охороною прав на винахід і корисну модель
10100За подання заявки (міжнародної заявки):
на винахід1600
на корисну модель2400
(формула якого (якої) містить не більш як три пункти)
додатково за кожний пункт понад три
для винаходу160
для корисної моделі240
додатково за кожні понад 50 аркушів опису та креслень понад перші 100 аркушів, що містяться у заявці
на винахід800
на корисну модель1200
на дату її подання, а для міжнародної заявки відображені у перекладі цієї заявки на українську мову
Примітка. За подання заявки на винахід (корисну модель) у формі електронного документа (електронної заявки)80 відсотків розміру, встановленого згідно з кодом 10100
10200За подання клопотання про продовження строку надходження документа про сплату збору за подання заявки (міжнародної заявки) на винахід (корисну модель)800
10300За подання клопотання про продовження строку надходження перекладу міжнародної заявки на винахід (корисну модель) українською мовою та/або документа про сплату збору за подання заявки800
10400За подання клопотання про поновлення дії міжнародної заявки на винахід (корисну модель) в Україні200
10500За продовження (поновлення) строку права на пріоритет попередньої заявки на винахід (корисну модель)200
10600За продовження строку подання заяви про пріоритет попередньої заявки на винахід (корисну модель)200
10700За продовження строку подання копії попередньої заявки на винахід (корисну модель)200
10800За продовження строку надходження перекладу українською мовою попередньої заявки на винахід (корисну модель) 800
10900За подання заяви про виправлення помилки, що не є очевидною чи технічною, в заявці на винахід (корисну модель)1600
у разі подання цієї заяви після прийняття рішення про видачу патенту на винахід розмір збору збільшується на 100 відсотків, а у разі подання відповідної заяви після прийняття рішення про відмову у видачі патенту на винахід розмір збору збільшується на 200 відсотків
у разі подання цієї заяви після прийняття рішення про видачу патенту на корисну модель розмір збору збільшується на 25 відсотків, а у разі подання відповідної заяви після прийняття рішення про відмову у видачі патенту на корисну модель розмір збору збільшується на 50 відсотків
за кожний додатковий пункт формули винаходу (корисної моделі) (якщо внаслідок подання цієї заяви збільшується кількість пунктів)160
за кожний додатковий незалежний пункт формули винаходу, якщо внаслідок подання цієї заяви після подання заяви про проведення кваліфікаційної експертизи заявки на винахід збільшується кількість таких пунктів6000
11000За подання заявником заяви про внесення до заявки на винахід (корисну модель) зміни, що виникла через залежні від нього обставини:
11001свого імені (найменування) 200
11002своєї адреси200
11003адреси для листування200
11004імені свого представника 200
11005адреси свого представника 200
додатково за зазначення в цій заяві такої самої зміни до кожної заявки на винахід (корисну модель) понад одну20 відсотків розміру, встановленого згідно з кодами 11001-11005
11100За подання заяви про внесення до заявки на винахід (корисну модель) змін, пов’язаних із зміною особи заявника, що виникли через залежні від подавця заяви обставини1200
11200За подання клопотання про продовження строку подання додаткових матеріалів до заявки на винахід (корисну модель) на вимогу закладу:
11201не більш як на три місяці 800
11202понад три місяці 1600
11300За подання клопотання про поновлення строку подання додаткових матеріалів до заявки на винахід (корисну модель) на вимогу закладу:
11301протягом трьох місяців від його спливу800
11302після трьох місяців від його спливу1600
11400За подання клопотання про публікацію відомостей про заявку на видачу патенту на винахід раніше 18 місяців від дати подання цієї заявки200
11500За ознайомлення з матеріалами заявки на винахід (корисну модель) після публікації відомостей про цю заявку чи про видачу патенту200
11600За проведення кваліфікаційної експертизи заявки на винахід, формула якого має один незалежний пункт6000
додатково за кожний незалежний пункт формули винаходу понад один6000
11700За подання клопотання про продовження строку подання заяви про проведення кваліфікаційної експертизи заявки на винахід та /або документа про сплату збору за проведення цієї експертизи:
11701не більш як на три місяці800
11702понад три місяці1600
11800За подання клопотання про поновлення строку подання заяви про проведення кваліфікаційної експертизи заявки на винахід та/або документа про сплату збору за проведення цієї експертизи:
11801протягом шести місяців від його спливу800
11802після шести місяців від його спливу1600
11900За подання клопотання про продовження строку надання відповіді на попередній висновок закладу за заявкою на винахід (корисну модель):
11901не більш як на три місяці 800
11902понад три місяці1600
12000За подання клопотання про поновлення строку надання відповіді на попередній висновок закладу за заявкою на винахід (корисну модель):
12001протягом трьох місяців від його спливу800
12002після трьох місяців від його спливу1600
12100За подання заяви про перетворення заявки800
Примітка. Подання цієї заяви не впливає на обов’язок у разі потреби сплатити збір згідно з кодом 11600
12200За подання до Апеляційної палати заперечення проти рішення за заявкою:
на винахід 6800
на корисну модель3400
12300За подання клопотання про продовження строку розгляду Апеляційною палатою заперечення проти рішення за заявкою на винахід (корисну модель)800
12400За публікації про видачу патенту:
на винахід400
на корисну модель600
додатково за кожний аркуш понад 15 належно оформлених аркушів опису, креслень, формули винаходу
корисної моделі
і реферату (сумарно), що містяться у заявці

20
30
12500За подання клопотання про продовження строку надходження документа про сплату державного мита за видачу патенту на винахід (корисну модель):
12501не більш як на три місяці800
12502понад три місяці 1600
12600За подання клопотання про продовження строку надходження документа про сплату збору за публікації про видачу патенту на винахід (корисну модель):
12601не більш як на три місяці 800
12602понад три місяці 1600
12700За подання клопотання про поновлення строку надходження документа про сплату державного мита за видачу патенту на винахід (корисну модель):
12701протягом трьох місяців від його спливу800
12702після трьох місяців від його спливу 1600
12800За подання клопотання про поновлення строку надходження документа про сплату збору за публікації про видачу патенту на винахід (корисну модель):
12801протягом трьох місяців від його спливу800
12802після трьох місяців від його спливу 1600
12900За подання клопотання про надання виписки з відповідного реєстру щодо відомостей про певний патент на винахід (корисну модель)200
13000За внесення до відповідного реєстру змін щодо певного патенту на винахід (корисну модель) (за ініціативою власника патенту)1600
13100За видачу дубліката патенту на винахід (корисну модель)200
13300За опублікування відомостей про видачу ліцензії на використання винаходу (корисної моделі) (чи будь-якої кількості винаходів (корисних моделей), зазначених у патенті)2400
13400За опублікування змін до опублікованих відомостей про видачу ліцензії на використання винаходу (корисної моделі) (чи будь-якої кількості винаходів (корисних моделей), зазначених у патенті)800
13500За опублікування відомостей про передачу права власності на винахід (корисну модель) (чи будь-якої кількості винаходів (корисних моделей), зазначених у патенті)2400
13700За подання клопотання про проведення експертизи запатентованої корисної моделі на відповідність умовам патентоспроможності з метою визнання патенту на корисну модель недійсним6000
13800Річний збір за підтримання чинності патенту на винахід за кожний рік дії патенту починаючи від дати подання заявки:
13801перший600
13802другий600
13803третій800
13804четвертий1000
13805п’ятий1200
13806шостий1400
13807сьомий1600
13808восьмий1800
13809дев’ятий4200
13810десятий4200
13811одинадцятий4200
13812дванадцятий4200
13813тринадцятий4200
13814чотирнадцятий4200
13815п’ятнадцятий7600
13816шістнадцятий7600
13817сімнадцятий7600
13818вісімнадцятий7600
13819дев’ятнадцятий7600
13820двадцятий7600
13821двадцять перший30400
13822двадцять другий30400
13823двадцять третій30400
13824двадцять четвертий30400
13825двадцять п’ятий30400
Примітки:
1. Цей збір у разі подання для офіційної публікації заяви про готовність надання будь-якій особі дозволу на використання запатентованого винаходу
50 відсотків розміру, встановленого згідно з кодами 13801-13825
2. Цей збір у разі його сплати протягом дванадцяти місяців після закінчення встановленого законом строку150 відсотків розміру, встановленого згідно з кодами 13801-13825
13900Річний збір за підтримання чинності патенту на корисну модель за кожний рік дії патенту починаючи від дати подання заявки:
13901перший900
13902другий900
13903третій1200
13904четвертий1500
13905п’ятий1800
13906шостий2100
13907сьомий2400
13908восьмий2700
13909дев’ятий6300
13910десятий6300
Примітки:
1. Цей збір у разі подання для офіційної публікації заяви про готовність надання будь-якій особі дозволу на використання корисної моделі
50 відсотків розміру, встановленого згідно з кодами 13901-13910
2. Цей збір у разі сплати його протягом дванадцяти місяців після закінчення встановленого законом строку150 відсотків розміру, встановленого згідно з кодами 13901-13910
14000За подання клопотання про продовження строку дії патенту на винахід, об’єктом якого є лікарський засіб, засіб захисту тварин, засіб захисту рослин тощо, використання якого потребує дозволу відповідного компетентного органу7600
14100За подання клопотання про надіслання повідомлення щодо можливості патентування винаходу (корисної моделі) в іноземних державах раніше зазначеного у законі строку200
14200За пересилання міжнародної заявки згідно з правилом 14 Інструкції до Договору про патентну кооперацію2600
14300За підготовку і пересилання пріоритетного документа обсягом не більш як 30 аркушів згідно з правилом 17.1 (b) Інструкції до Договору про патентну кооперацію800
додатково за кожний аркуш починаючи з тридцять першого10
14500За видачу свідоцтва представника у справах інтелектуальної власності400
Збори за дії, пов’язані з охороною прав на промисловий зразок
20100За подання заявки на промисловий зразок, яка містить один варіант зразка1600
додатково за кожний варіант:
з другого по десятий включно200
понад десятий700
Примітка. За подання заявки на промисловий зразок у формі електронного документа (електронної заявки)80 відсотків розміру, встановленого згідно з кодом 20100
20200За подання клопотання про продовження строку надходження документа про сплату збору за подання заявки на промисловий зразок800
20300За подання заяви про виправлення в заявці на промисловий зразок помилки, що не є очевидною чи технічною1600
20400За подання заявником заяви про внесення до заявки на промисловий зразок зміни, що виникла через залежні від нього обставини:
20401свого імені (найменування)200
20402своєї адреси200
20403адреси для листування200
20404імені свого представника200
20405адреси свого представника200
додатково за зазначення в цій заяві такої самої зміни до кожної заявки понад одну20 відсотків розміру, встановленого згідно з кодами 20401-20405
20500За подання заяви про внесення до заявки на промисловий зразок змін, пов'язаних із зміною особи заявника, що виникли через залежні від подавця заяви обставини1200
20600За подання клопотання про продовження строку подання додаткових матеріалів до заявки на промисловий зразок на вимогу закладу:
20601не більш як на три місяці 800
20602понад три місяці 1600
20700За подання клопотання про поновлення строку подання додаткових матеріалів до заявки на промисловий зразок на вимогу закладу:
20701протягом трьох місяців від його спливу800
20702після трьох місяців від його спливу1600
20800За подання клопотання про продовження строку надання відповіді на попередній висновок закладу за заявкою на промисловий зразок:
20801не більш як на три місяці800
20802понад три місяці 1600
20900За подання клопотання про поновлення строку надання відповіді на попередній висновок закладу за заявкою на промисловий зразок:
20901протягом трьох місяців від його спливу800
20902після трьох місяців від його спливу1600
21000За публікацію про видачу патенту на промисловий зразок, за кожне чорно-біле зображення промислового зразка, яке міститься у рішенні про видачу патенту300
додатково за публікацію кольорового зображення200
21100За подання клопотання про продовження строку надходження документа про сплату державного мита за видачу патенту на промисловий зразок:
21101не більш як на три місяці800
21102понад три місяці1600
21200За подання клопотання про продовження строку надходження документа про сплату збору за публікацію про видачу патенту на промисловий зразок:
21201не більш як на три місяці800
21202понад три місяці1600
21300За подання клопотання про поновлення строку надходження документа про сплату державного мита за видачу патенту на промисловий зразок:
21301протягом трьох місяців від його спливу800
21302після трьох місяців від його спливу1600
21400За подання клопотання про поновлення строку надходження документа про сплату збору за публікацію про видачу патенту на промисловий зразок:
21401протягом трьох місяців від його спливу800
21402після трьох місяців від його спливу1600
21500За ознайомлення з матеріалами заявки на промисловий зразок200
21600За подання клопотання про надання виписки з Державного реєстру патентів на промислові зразки щодо відомостей про патент на промисловий зразок200
21700За внесення до Державного реєстру патентів на промислові зразки змін щодо патенту на промисловий зразок за ініціативою власника патенту1600
21800За видачу дубліката патенту на промисловий зразок200
21900За подання до Апеляційної палати заперечення проти рішення за заявкою на промисловий зразок3400
22000За подання клопотання про продовження строку розгляду Апеляційною палатою заперечення проти рішення за заявкою на промисловий зразок800
22100Річний збір за підтримання чинності патенту на промисловий зразок за кожний рік дії патенту від дати подання заявки:
22101перший300
22102другий300
22103третій600
22104четвертий800
22105п’ятий 900
22106шостий 1200
22107сьомий1500
22108восьмий1800
22109дев’ятий2000
22110десятий2400
22111одинадцятий2400
22112дванадцятий2400
22113тринадцятий4000
22114чотирнадцятий4000
22115п’ятнадцятий4000
22116шістнадцятий4200
22117сімнадцятий 4200
22118вісімнадцятий 4200
22119дев’ятнадцятий4200
22120двадцятий4200
22121двадцять перший4800
22122двадцять другий4800
22123двадцять третій4800
22124двадцять четвертий4800
22125двадцять п’ятий4800
Примітки:
1. Цей збір у разі подання для офіційної публікації заяви про готовність надання будь-якій особі дозволу на використання запатентованого промислового зразка
50 відсотків розміру, встановленого згідно з кодами 22101-22125
2. Цей збір у разі сплати його протягом шести місяців після встановленого законом строку150 відсотків розміру, встановленого згідно з кодами 22101-22125
22200За опублікування відомостей про видачу ліцензії на використання промислового зразка2400
22300За опублікування відомостей про передачу права власності на промисловий зразок2400
22400За опублікування змін до опублікованих відомостей про видачу ліцензії на використання промислового зразка800
Збори за дії, пов’язані з охороною прав на топографію інтегральної мікросхеми (ІМС)
30100За подання заявки на реєстрацію топографії ІМС1600
Примітка. За подання заявки на топографію інтегральної мікросхеми у формі електронного документа (електронної заявки)80 відсотків розміру, встановленого згідно з кодом 30100
30200За подання клопотання про продовження строку надходження документа про сплату збору за подання заявки на реєстрацію топографії ІМС800
30300За подання заяви про виправлення в заявці на реєстрацію топографії ІМС помилки, що не є очевидною чи технічною1600
30400За подання заявником заяви про внесення до заявки на реєстрацію топографії ІМС зміни, що виникла через залежні від нього обставини:
30401свого імені (найменування)200
30402своєї адреси200
30403адреси для листування200
30404імені свого представника200
30405адреси свого представника200
додатково за зазначення в цій заяві такої самої зміни до кожної заявки понад одну20 відсотків розміру, встановленого згідно з кодами 30401-30405
30500За подання заяви про внесення до заявки на реєстрацію топографії ІМС змін, пов’язаних із зміною особи заявника, що виникли через залежні від подавця заяви обставини1200
30600За подання клопотання про продовження строку подання додаткових матеріалів до заявки на реєстрацію топографії ІМС на вимогу закладу:
30601не більш як на три місяці800
30602понад три місяці1600
30700За подання клопотання про поновлення строку подання додаткових матеріалів до заявки на реєстрацію топографії ІМС на вимогу закладу:
30701протягом трьох місяців від його спливу800
30702після трьох місяців від його спливу1600
30800За подання клопотання про продовження строку надання відповіді на попередній висновок закладу за заявкою на реєстрацію топографії ІМС:
30801не більш як на три місяці800
30802понад три місяці1600
30900За подання клопотання про поновлення строку надання відповіді на попередній висновок закладу за заявкою на реєстрацію топографії ІМС:
30901протягом трьох місяців від його спливу800
30902після трьох місяців від його спливу1600
31000За публікацію про реєстрацію топографії ІМС400
додатково за кожний аркуш понад 15 належно оформленої заявки20
31100За подання клопотання про продовження строку надходження документа про сплату державного мита за реєстрацію топографії ІМС:
31101не більш як на три місяці800
31102понад три місяці1600
31200За подання клопотання про продовження строку надходження документа про сплату збору за публікацію про реєстрацію топографії ІМС:
31201не більш як на три місяці800
31202понад три місяці1600
31300За подання клопотання про поновлення строку надходження документа про сплату державного мита за реєстрацію топографії ІМС:
31301протягом трьох місяців від його спливу800
31302після трьох місяців від його спливу1600
31400За подання клопотання про поновлення строку надходження документа про сплату збору за публікацію про реєстрацію топографії ІМС:
31401протягом трьох місяців від його спливу800
31402після трьох місяців від його спливу1600
31500За подання клопотання про надання виписки з Державного реєстру топографій ІМС щодо відомостей про топографію ІМС200
31600За внесення до Державного реєстру топографій ІМС змін щодо реєстрації топографії ІМС за ініціативою власника свідоцтва1600
31700За ознайомлення з матеріалами заявки на реєстрацію топографії ІМС200
31800За видачу дубліката свідоцтва на топографію ІМС200
31900За подання до Апеляційної палати заперечення проти рішення за заявкою на реєстрацію топографії ІМС3400
32000За подання клопотання про продовження строку розгляду Апеляційною палатою заперечення проти рішення за заявкою на реєстрацію топографії ІМС800
32100За опублікування відомостей про видачу ліцензії на використання топографії ІМС2400
32200За опублікування відомостей про передачу права власності на топографію ІМС2400
32300За опублікування змін до опублікованих відомостей про видачу ліцензії на використання топографії ІМС800
Збори за дії, пов’язані з охороною прав на знак для товарів і послуг (далі - знак)
40100За подання заявки на знак одним заявником4000
додатково за кожний клас Міжнародної класифікації товарів і послуг (далі - клас) понад один, номер якого зазначено у заявці4000
додатково за подання в заявці кольорового зображення знака1000
додатково за кожний клас, номер якого наведено у повідомленні закладу, понад кількість класів, номери яких зазначено у заявці5000
додатково за включення до знака позначення, що відображує назву держави "Україна"24000
40200За подання заявки на знак кількома заявниками130 відсотків розміру, встановленого згідно з кодом 40100
Примітка. За подання заявки на знак у формі електронного документа (електронної заявки)80 відсотків розміру, встановленого згідно з кодами 40100 або 40200
40300За подання виділеної заявки на знак6800
40600За подання клопотання про продовження строку надходження документа про сплату збору за подання заявки на знак800
40700За ознайомлення з матеріалами заявки на знак200
40800За подання заяви про виправлення в заявці на знак помилки, що не є очевидною чи технічною200
40900За подання заявником заяви про внесення до заявки на знак зміни, що виникла через залежні від нього обставини:
40901свого імені (найменування)200
40902своєї адреси200
40903адреси для листування200
40904імені свого представника200
40905адреси свого представника200
додатково за зазначення в цій заяві такої самої зміни до кожної заявки понад одну20 відсотків розміру, встановленого згідно з кодами 40901-40905
40906скорочення переліку товарів і послуг1600
41000За подання заяви про внесення до заявки на знак змін, пов’язаних із зміною особи заявника, що виникли через залежні від подавця заяви обставини1200
41100За подання клопотання про продовження строку подання додаткових матеріалів до заявки на знак на вимогу закладу:
41101не більш як на три місяці800
41102понад три місяці1600
41200За подання клопотання про поновлення строку подання додаткових матеріалів до заявки на знак на вимогу закладу:
41201протягом трьох місяців від його спливу800
41202після трьох місяців від його спливу1600
41300За подання заперечення проти заявки на знак щодо невідповідності наведеного в ній позначення умовам надання правової охорони2000
41400За подання клопотання про продовження строку надання відповіді на попередній висновок закладу за заявкою на знак:
41401не більш як на три місяці800
41402понад три місяці1600
41500За подання клопотання про поновлення строку надання відповіді на попередній висновок закладу за заявкою на знак:
41501протягом трьох місяців від його спливу800
41502після трьох місяців від його спливу1600
41600За подання заяви про внесення до заявки на знак змін, пов’язаних з її поділом1000
41700За публікацію про видачу свідоцтва на знак для товарів і послуг у чорно-білому зображенні за кожний клас600
додатково за публікацію кольорового зображення знака200
41800За подання клопотання про продовження строку надходження документа про сплату державного мита за видачу свідоцтва на знак для товарів і послуг:
41801не більш як на три місяці800
41802понад три місяці1600
41900За подання клопотання про продовження строку надходження документа про сплату збору за публікацію про видачу свідоцтва на знак для товарів і послуг:
41901не більш як на три місяці800
41902понад три місяці1600
42000За подання клопотання про поновлення строку надходження документа про сплату державного мита за видачу свідоцтва на знак для товарів і послуг:
42001протягом трьох місяців від його спливу800
42002після трьох місяців від його спливу1600
42100За подання клопотання про поновлення строку надходження документа про сплату збору за публікацію про видачу свідоцтва на знак для товарів і послуг:
42101протягом трьох місяців від його спливу800
42102після трьох місяців від його спливу1600
42200За подання клопотання про надання виписки з Державного реєстру свідоцтв на знаки для товарів і послуг щодо відомостей про свідоцтво на знак для товарів і послуг200
42300За внесення до Державного реєстру свідоцтв на знаки для товарів і послуг змін щодо свідоцтва на знак для товарів і послуг за ініціативою власника свідоцтва1600
42400За видачу дубліката свідоцтва на знак для товарів і послуг200
42500За подання до Апеляційної палати заперечення проти рішення за заявкою на знак3400
42600За подання клопотання про продовження строку розгляду Апеляційною палатою заперечення проти рішення за заявкою на знак800
42700За продовження строку дії свідоцтва на знак для товарів і послуг, власником якого є одна особа, за один клас12000
додатково за кожний клас понад один1200
42800За продовження строку дії свідоцтва на знак для товарів і послуг, власниками якого є кілька осіб130 відсотків розміру, встановленого згідно з кодом 42700
42900За продовження строку дії свідоцтва на знак для товарів і послуг у разі сплати цього збору та надходження документа про його сплату протягом шести місяців після встановленого строку150 відсотків розміру, встановленого згідно з кодом 42700 чи 42800
43000За опублікування відомостей про видачу ліцензії на використання знака2400
43100За опублікування відомостей про передачу права власності на знак повністю2400
43200За опублікування змін до опублікованих відомостей про видачу ліцензії на використання знака800
43300За подання заявки на міжнародну реєстрацію знака2400
43400За подання заяви про територіальне розширення міжнародної реєстрації знака1600
43500За подання заяви про продовження міжнародної реєстрації знака2400
43600За подання до Апеляційної палати заяви про визнання знака добре відомим в Україні24000
Збори за дії, пов’язані з охороною прав на зазначення походження товару
50100За подання заявки на реєстрацію кваліфікованого зазначення походження товару та/або права на використання кваліфікованого зазначення походження товару2400
Примітка. За подання заявки на реєстрацію кваліфікованого зазначення походження товару та/або права на використання кваліфікованого зазначення походження товару у формі електронного документа (електронної заявки)80 відсотків розміру, встановленого згідно з кодом 50100
50200За подання заяви про продовження строку для відповіді на запит закладу щодо надання додаткових матеріалів:
50201не більш як на три місяці800
50202понад три місяці1600
50300За подання заяви про поновлення строку для відповіді на запит закладу щодо надання додаткових матеріалів:
50301протягом трьох місяців від його спливу800
50302після трьох місяців від його спливу1600
50400За ознайомлення з матеріалами заявки на реєстрацію кваліфікованого зазначення походження товару та/або права на використання кваліфікованого зазначення походження товару200
50500За подання заперечення проти реєстрації заявленої назви місця походження товару або заявленого географічного зазначення походження товару та/або права на використання зареєстрованого кваліфікованого зазначення походження товару2000
50600За подання заяви про продовження строку для відповіді на заперечення проти реєстрації заявленої назви місця походження товару або заявленого географічного зазначення походження товару та/або права на використання зареєстрованого кваліфікованого зазначення походження товару800
50700За подання до Апеляційної палати заперечення проти рішення за заявкою на реєстрацію кваліфікованого зазначення походження товару та/або права на використання зареєстрованого кваліфікованого зазначення походження товару3400
50800За подання клопотання про продовження строку розгляду Апеляційною палатою заперечення проти рішення за заявкою на реєстрацію кваліфікованого зазначення походження товару та/або права на використання зареєстрованого кваліфікованого зазначення походження товару800
50900За внесення до Державного реєстру назв місць походження та географічних зазначень походження товарів і прав на використання зареєстрованих кваліфікованих зазначень походження товарів змін і уточнень або виправлення очевидної помилки, допущеної з вини заявника1600
51000За подання клопотання про продовження строку сплати державного мита за видачу свідоцтва про реєстрацію права на використання кваліфікованого зазначення походження товару:
51001не більш як на три місяці800
51002понад три місяці1600
51100За подання клопотання про поновлення строку сплати державного мита за видачу свідоцтва про реєстрацію права на використання кваліфікованого зазначення походження товару:
51101протягом трьох місяців від його спливу800
51102після трьох місяців від його спливу1600
51200За видачу дубліката свідоцтва про реєстрацію права на використання кваліфікованого зазначення походження товару200
51300За продовження строку дії свідоцтва про реєстрацію права на використання кваліфікованого зазначення походження товару8000
51400За продовження строку дії свідоцтва про реєстрацію права на використання кваліфікованого зазначення походження товару у разі подання відповідної заяви протягом шести місяців після закінчення строку дії свідоцтва150 відсотків розміру, встановленого згідно з кодом 51300
51500За надання витягу з Державного реєстру назв місць походження та географічних зазначень походження товарів і прав на використання зареєстрованих кваліфікованих зазначень походження товарів200".
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 12 червня 2019 р. № 496
Київ
Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 р. № 1756 і від 23 грудня 2004 р. № 1716
Кабінет Міністрів України
постановляє:
1. Внести до постанов Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 р. № 1756 "Про державну реєстрацію авторського права і договорів, які стосуються права автора на твір" (Офіційний вісник України, 2001 р., № 52, ст. 2369; 2018 р., № 1, ст. 14) і від 23 грудня 2004 р. № 1716 "Про затвердження Порядку сплати зборів за дії, пов’язані з охороною прав на об’єкти інтелектуальної власності" (Офіційний вісник України, 2004 р., № 51, ст. 3354; 2005 р., № 34, ст. 2036; 2007 р., № 72, ст. 2702; 2018 р., № 1, ст. 14) зміни, що додаються.
2. Ця постанова набирає чинності через 30 днів з дня її опублікування, крім підпункту 3 пункту 2 змін, затверджених цією постановою, який набирає чинності через два місяці після набрання чинності цією постановою.
Прем'єр-міністр УкраїниВ.ГРОЙСМАН
Інд. 67
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 12 червня 2019 р. № 496
ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 р. № 1756 і від 23 грудня 2004 р. № 1716
1) пункт 1 викласти в такій редакції:
"1. За підготовку до державної реєстрації авторського права і договорів, які стосуються права автора на твір, сплачуються збори. Види зборів та їх розміри наведено в таблиці.

Новини від Дт-Кт «Дебету-Кредиту» – тепер у Viber!