Про затвердження Змін до Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів. Наказ від 30.07.2014 №793

Міністерство фінансів України Наказ від 30.07.2014 №793
Последняя редакция от 30.07.2014. Прийняття
Реквизиты

Издатель: Міністерство фінансів України

Тип Наказ

Дата 30.07.2014

Номер 793

Статус Действует

Документ подготовлен в системе iplex
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
НАКАЗ
30.07.2014 № 793
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
20 серпня 2014 р.
за № 1000/25777
Про затвердження Змін до Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів
Відповідно до Бюджетного кодексу України, Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого Указом Президента України від 08 квітня 2011 року № 446, та з метою удосконалення казначейського обслуговування місцевих бюджетів
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Зміни до Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 23 серпня 2012 року № 938, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12 вересня 2012 року за № 1569/21881, що додаються.
2. Департаменту місцевих бюджетів Міністерства фінансів України (Кузькін Є.Ю.) та Управлінню методології з обслуговування бюджетів, бухгалтерського обліку та звітності Державної казначейської служби України (Сушко Н.І.) забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
3. Департаменту забезпечення діяльності Міністра (патронатна служба) (Чуприненко Р.С.) у десятиденний строк з дня державної реєстрації цього наказу в Міністерстві юстиції України забезпечити його оприлюднення на офіційному веб-сайті Міністерства фінансів України в мережі Інтернет.
4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра фінансів України Мярковського А.І. та Голову Державної казначейської служби України Слюз Т.Я.
МіністрО. Шлапак
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
30.07.2014 № 793
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
20 серпня 2014 р.
за № 1000/25777
ЗМІНИ
до Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів ( z1569-12 )
1. Абзац другий пункту 1.3 глави 1 викласти в такій редакції:
"мережа розпорядника коштів місцевого бюджету (далі - мережа) - згрупована відповідно до законодавства головним розпорядником коштів місцевого бюджету (далі - головний розпорядник) (розпорядником коштів місцевого бюджету нижчого рівня (далі - розпорядник нижчого рівня), що має власну мережу) інформація щодо розпорядників коштів нижчого рівня, які у своїй діяльності підпорядковані цьому розпоряднику та/або діяльність яких координується ним, та одержувачів коштів місцевого бюджету;".
2. Пункт 2.6 глави 2 викласти в такій редакції:
"2.6. У процесі казначейського обслуговування місцевих бюджетів може застосовуватися система дистанційного обслуговування "Клієнт казначейства - Казначейство" з використанням засобів криптографічного захисту інформації Державної казначейської служби України.".
3. У главі 4:
у пункті 4.1 слово "року" замінити словом "періоду", слова "проектом рішення" замінити словами "рішенням (проектом рішення)";
у пункті 4.3:
в абзаці першому слово "наступний" замінити словом "відповідний";
перше речення абзацу третього після слів "Єдиного реєстру розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів" доповнити словами "(далі - Єдиний реєстр)";
у пункті 4.4 слова "Єдиного реєстру розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів" замінити словами "Єдиного реєстру";
пункт 4.19 викласти в такій редакції:
"4.19. Головний розпорядник не пізніше ніж за п'ятнадцять днів до початку бюджетного періоду, розпорядник нижчого рівня не пізніше ніж за десять днів до початку бюджетного періоду подають відповідному органу Казначейства мережу (реєстр змін до мережі) на паперових та електронних носіях інформації з урахуванням особливостей складання мережі, визначених у пункті 4.3 цієї глави.";
у пункті 4.20:
абзац перший викласти в такій редакції:
"4.20. Орган Казначейства перевіряє подану інформацію щодо мережі (реєстру змін до мережі) на відповідність переліку розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів, що безпосередньо обслуговуються у відповідному органі Казначейства, встановленим вимогам щодо складання мережі, даним Єдиного реєстру (код розпорядника/одержувача бюджетних коштів за Єдиним реєстром, код за ЄДРПОУ, повне та скорочене найменування, статус установи (розпорядник бюджетних коштів або одержувач бюджетних коштів), код та найменування органу Казначейства) та вносить до бази даних мережі розпорядників та одержувачів коштів місцевих бюджетів, про що на документі ставиться відбиток штампа за формою згідно з додатком 12 до цього Порядку.";
в абзаці другому слова "Єдиного реєстру розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів" замінити словами "Єдиного реєстру";
пункт 4.21 викласти в такій редакції:
"4.21. Протягом бюджетного періоду можуть виникати зміни в мережі у разі включення до мережі нової установи, вилучення установи з мережі, зміни інформації про розпорядника/одержувача бюджетних коштів, наведеної в додатку 3 до цього Порядку.
У разі виникнення змін у мережі головний розпорядник подає відповідному органу Казначейства реєстр змін до мережі.
Після внесення змін до Єдиного реєстру у частині даних, які використовуються при складанні мережі, головний розпорядник подає відповідному органу Казначейства реєстр змін до мережі протягом трьох робочих днів.".
4. У главі 5:
у пункті 5.1 слово "місяця" замінити цифрами і словом "30 днів";
у пункті 5.7 слова "одного місяця" замінити цифрами і словом "30 днів".
5. У главі 6:
в абзаці другому пункту 6.2 друге і третє речення виключити;
у пункті 6.3:
абзац сьомий викласти в такій редакції:
"Розпорядники бюджетних коштів подають довідки про зміни до кошторису, плану асигнувань загального фонду місцевих бюджетів (за винятком надання кредитів з місцевих бюджетів), плану надання кредитів із загального фонду місцевих бюджетів, плану спеціального фонду місцевих бюджетів (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків), плану використання бюджетних коштів та помісячного плану використання бюджетних коштів, а одержувачі бюджетних коштів - довідки про зміни до планів використання бюджетних коштів відповідному органу Казначейства на паперових та електронних носіях не пізніше останнього робочого дня поточного місяця.";
абзац восьмий виключити.
6. У главі 10:
доповнити пункт 10.3 після абзацу четвертого чотирма новими абзацами такого змісту:
"Органи Казначейства зберігають розрахункові документи згідно з вимогами законодавства.
Розрахункові документи надаються як на паперових, так і на електронних носіях.
Усі реквізити розрахункового документа на електронних носіях повинні бути аналогічними реквізитам документа на паперових носіях.
Під час підписання розрахункового документа не дозволяються використання факсиміле, а також виправлення та заповнення розрахункового документа в кілька прийомів. Органами Казначейства до виконання такі розрахункові документи не приймаються.".
У зв’язку з цим абзац п’ятий вважати абзацом дев'ятим;
пункт 10.6 викласти в такій редакції:
"10.6. При застосуванні системи безготівкової виплати заробітної плати бюджетні кошти перераховуються (за згодою працівників) на вкладні рахунки відповідно до заявки на видачу готівки та перерахування коштів на вкладні рахунки (далі - заявка на видачу готівки), форма якої передбачена Порядком казначейського обслуговування державного бюджету за витратами, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 24 грудня 2012 року № 1407, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 17 січня 2013 року за № 130/22662, та платіжного доручення.";
доповнити главу новим пунктом такого змісту:
"10.8. Органи Казначейства не несуть відповідальності за недостовірність підтвердних документів та їх зміст, на підставі яких були складені розрахункові документи, оформлені розпорядниками бюджетних коштів та одержувачами бюджетних коштів, а також за повноту і своєчасність сплати ними податків, зборів та обов'язкових платежів.".
7. Абзац другий пункту 13.1 глави 13 викласти у такій редакції:
"Після видачі готівки на заявці на видачу готівки проставляється відбиток штампа згідно з додатком 17 до цього Порядку, один примірник повертається розпоряднику бюджетних коштів або одержувачу бюджетних коштів, інший примірник зберігається в органі Казначейства.".
8. У пункті 18.4 глави 18:
в абзаці другому слова "головні фінансові управління обласних державних адміністрацій, Головне фінансове управління виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)" замінити словами "Департаменти фінансів обласних державних адміністрацій, виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)";
абзац четвертий викласти в такій редакції:
"Фінансові органи щокварталу та щороку готують інформацію про стан гарантованих Автономною Республікою Крим, територіальними громадами боргів та про надані місцеві гарантії за формами, встановленими законодавством, та подають її до органів Казначейства.".
9. У тексті Порядку та додатках до нього після слів "код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" в усіх відмінках доповнити словами "(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів/код Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу)" у відповідних відмінках.
10. Додатки 3-6, 12, 19, 22 викласти в новій редакції, що додаються.
Директор Департаменту
місцевих бюджетів

Є.Ю. Кузькін
Додаток 3
до Порядку казначейського
обслуговування місцевих бюджетів
(пункт 4.3 глави 4)
___________________________________
(код бюджету)
___________________________________
(назва бюджету)
ПОГОДЖЕНО ЗАТВЕРДЖУЮ
___________________________________ ___________________________________
(посада) (посада)
________ ________________________ ________ ________________________
(підпис) (ініціали, прізвище) (підпис) (ініціали, прізвище)
___________________________________ ___________________________________
(число, місяць, рік) М.П. (число, місяць, рік) М.П.
МЕРЕЖА
розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету на 20___ рік
Код відомчої класифікації
видатків та кредитування
бюджету (КВК) ___________
Код програмної класифікації
видатків та кредитування
(КПКВК)* ___________ ___________________________
(найменування розпорядника
бюджетних коштів)
№ з/пКод розпорядника/одержувача бюджетних коштів за Єдиним реєстром розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштівКод за ЄДРПОУНайменування установи (організації) (повне та скорочене)Рівень розпорядника/ одержувача бюджетних коштів (РРК)**Код розпорядника бюджетних коштів вищого рівня ***Код органу Державної казначейської службиНайменування органу Державної казначейської службиКод відповідального виконавця бюджетних програм ****
123456789
Головний бухгалтер
(начальник планово-фінансового
управління/відділу) __________ ____________________________
(підпис) (ініціали, прізвище)
__________
* До запровадження програмно-цільового методу складання місцевих бюджетів органи Державної казначейської служби, розпорядники бюджетних коштів при заповненні форми мережі у рядках "Код програмної класифікації видатків та кредитування (КПКВК)" проставляють код тимчасової класифікації видатків місцевих бюджетів (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів/код Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу).
** Рівень розпорядника/одержувача бюджетних коштів визначається таким чином: головному розпоряднику присвоюється код 1; розпорядникам коштів нижчого рівня, що мають власну мережу, - 2; бюджетним установам, що не мають мережі, - 3; одержувачам бюджетних коштів - 9.
*** Код розпорядника бюджетних коштів вищого рівня за Єдиним реєстром розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів (головного розпорядника бюджетних коштів або розпорядника бюджетних коштів нижчого рівня).
**** До запровадження програмно-цільового методу складання місцевих бюджетів органи Державної казначейської служби, розпорядники бюджетних коштів при заповненні форми мережі та реєстру змін до неї графу "Код відповідального виконавця бюджетних програм" не заповнюють.
Додаток 4
до Порядку казначейського
обслуговування місцевих бюджетів
(пункт 4.3 глави 4)
___________________________________
(код бюджету)
___________________________________
(назва бюджету)
ПОГОДЖЕНО ЗАТВЕРДЖУЮ
___________________________________ ___________________________________
(посада) (посада)
________ ________________________ ________ ________________________
(підпис) (ініціали, прізвище) (підпис) (ініціали, прізвище)
___________________________________ ___________________________________
(число, місяць, рік) М.П. (число, місяць, рік) М.П.
РЕЄСТР ЗМІН № ____ від _______
до мережі розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету
на 20___ рік
Код відомчої класифікації
видатків та кредитування
бюджету (КВК) ___________
Код програмної класифікації
видатків та кредитування
(КПКВК)* ___________ ___________________________
(найменування розпорядника
бюджетних коштів)
№ з/пКод розпорядника/ одержувача бюджетних коштів за Єдиним реєстром розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштівКод за ЄДРПОУНайменування установи (організації) (повне та скорочене)Рівень розпорядника/ одержувача бюджетних коштів (РРК)Код розпорядника бюджетних коштів вищого рівняКод органу Державної казначейської службиНайменування органу Державної казначейської службиКод відповідального виконавця бюджетних програмПримітка
12345678910
Головний бухгалтер
(начальник планово-фінансового
управління/відділу) __________ ____________________________
(підпис) (ініціали, прізвище)
__________
*До запровадження програмно-цільового методу складання місцевих бюджетів органи Державної казначейської служби, розпорядники бюджетних коштів при заповненні форми реєстру змін до мережі у рядку "Код програмної класифікації видатків та кредитування (КПКВК)" проставляють код тимчасової класифікації видатків місцевих бюджетів (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів/код Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу).
Додаток 5
до Порядку казначейського
обслуговування місцевих бюджетів
(пункт 5.2 глави 5)
___________________________________
(код бюджету)
___________________________________
(назва бюджету)
ВИТЯГ
з річного розпису асигнувань місцевих бюджетів (за винятком надання кредитів з місцевих бюджетів)/річного розпису витрат спеціального фонду місцевих бюджетів з розподілом за видами надходжень/річного розпису повернення кредитів до місцевих бюджетів та надання кредитів з місцевих бюджетів за 20__ рік
_____________________________________________________________________________
(найменування головного розпорядника бюджетних коштів)
(грн)
КодНайменуванняЗагальний фондСпеціальний фондРазом
12345
КВК(найменування головного розпорядника бюджетних коштів) - разом
КПКВК*(найменування відповідального виконавця бюджетних програм) - разом
КПКВК*(найменування бюджетної програми) - разом
НАДХОДЖЕННЯ - усього**
ККДу тому числі: доходи (розписати за кодами класифікації доходів бюджету)
ККФфінансування (розписати за кодами класифікації фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання)
КККповернення кредитів до бюджету (розписати за кодами програмної класифікації видатків та кредитування бюджету, класифікації кредитування бюджету)
ВИТРАТИ - усього
КЕКВу тому числі: видатки (розписати за кодами економічної класифікації видатків бюджету)
КККнадання кредитів з бюджету (розписати за кодами класифікації кредитування бюджету)
Керівник місцевого
фінансового органу __________ ____________________________
(підпис) (ініціали, прізвище)
__________
* До запровадження програмно-цільового методу складання місцевих бюджетів у графі проставляється код тимчасової класифікації видатків місцевих бюджетів (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів/код Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу).
** Заповнюється тільки за спеціальним фондом для Витягу з річного розпису витрат спеціального фонду місцевих бюджетів з розподілом за видами надходжень.
Додаток 6
до Порядку казначейського
обслуговування місцевих бюджетів
(пункт 5.2 глави 5)
___________________________________
(код бюджету)
___________________________________
(назва бюджету)
ВИТЯГ
з помісячного розпису асигнувань загального фонду місцевих бюджетів (за винятком надання кредитів з місцевих бюджетів)/з помісячного розпису спеціального фонду (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків)/з помісячного розпису повернення кредитів до загального фонду місцевих бюджетів/надання кредитів із загального фонду місцевих бюджетів за 20__ рік
Код відомчої класифікації
видатків та кредитування
бюджету (КВК) ___________ ___________________________
(найменування розпорядника
бюджетних коштів)
(грн)
КодНайменуванняСіченьЛютийБерезеньКвітеньТравеньЧервеньЛипеньСерпеньВересеньЖовтеньЛистопадГруденьУсього
123456789101112131415
КВК(найменування головного розпорядника бюджетних коштів) - разом
КПКВК*(найменування відповідального виконавця бюджетних програм) - разом
КПКВК*(найменування бюджетної програми) - разом
ІНШІ НАДХОДЖЕННЯ - усього**
ККДу тому числі: доходи (розписати за кодами класифікації доходів бюджету)
ККФфінансування (розписати за кодами класифікації фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання)
КККповернення кредитів до бюджету (розписати за кодами програмної класифікації видатків та кредитування бюджету, класифікації кредитування бюджету)
ВИТРАТИ - усього
КЕКВу тому числі: видатки (розписати за кодами економічної класифікації видатків бюджету)
КККнадання кредитів з бюджету (розписати за кодами класифікації кредитування бюджету)
Керівник місцевого
фінансового органу __________ ____________________________
(підпис) (ініціали, прізвище)
__________
* До запровадження програмно-цільового методу складання місцевих бюджетів у графі проставляється код тимчасової класифікації видатків місцевих бюджетів (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів/код Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу).
** Заповнюється для Витягу з помісячного розпису спеціального фонду (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків).
Додаток 12
до Порядку казначейського
обслуговування місцевих бюджетів
(пункт 4.20 глави 4)
-----------------------------------------------------------------------------
| |
| |
| |
| _______________________________________________________________________ |
| (найменування органу Державної казначейської служби) |
| |
| Зареєстровано та взято на облік |
| ------------------------------- |
| | Дата | |
| ------------------------------- |
| |
| |
| |
| |
| Реєстраційний № зобов'язання _________________________* |
| КЕКВ / ККК ___________________________________________* |
| Відповідальна особа __________________________________ |
| (підпис) № |
| |
| |
| |
| |
-----------------------------------------------------------------------------
__________
* При реєстрації мережі, розпису, кошторису та довідок про внесення змін до зазначених документів параметри "Реєстраційний № зобов'язання____________" та " КЕКВ /ККК_________" не заповнюються.
Додаток 19
до Порядку казначейського
обслуговування місцевих бюджетів
(пункт 7.2 глави 7)
___________________________________
(найменування органу Державної
казначейської служби)
___________________________________
(назва бюджету, код бюджету)
РОЗПОДІЛ
виділених бюджетних асигнувань з рахунку № ___________
від "___"________________20__ року №_____
___________________________________
(найменування розпорядника
бюджетних коштів)
КВК _____________________________
Код коштів________________________
Код територіїКод за ЄДРПОУКод розпорядника бюджетних коштівНайменування розпорядника бюджетних коштівКод програмної класифікації видатків та кредитування ( КПКВК
)*
КЕКВ№ рахунку розпорядника бюджетних коштівСума, грнПримітка**
123456789
______________________________________________________________________________
(назва територіальної одиниці)
Разом щодо територіальної одиниці
у т.ч. в розрізі розпорядників бюджетних коштів (одержувачів бюджетних коштів) щодо КПКВК та КЕКВ
Керівник __________ ____________________________
(підпис) (ініціали, прізвище)
Головний бухгалтер __________ ____________________________
(підпис) (ініціали, прізвище)
М.П.
__________
* До запровадження програмно-цільового методу складання місцевих бюджетів у графі проставляється код тимчасової класифікації видатків місцевих бюджетів (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів/код Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу).
** Якщо перерахування коштів проводиться за цільовим спрямуванням, то робиться відповідна примітка щодо призначення коштів.
Додаток 22
до Порядку казначейського
обслуговування місцевих бюджетів
(пункт 12.7 глави 12)
ДОВІДКА
про надходження у натуральній формі
за _______________________ 20______ року
(місяць)
Установа _______________________________________________________________
Територія ______________________________________________________________
головного розпорядника бюджетних коштів
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів/код
Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого
самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу)
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(грн)
ПоказникиЗагальний фондСпеціальний фонд
надходженнякасові видаткинадходженнякасові видатки
12345
Надходження - усього
У тому числі:
за видами надходжень за кодами класифікації доходів бюджету
Видатки - усього
У тому числі:
за кодами економічної класифікації видатків
Керівник установи __________ ____________________________
(підпис) (ініціали, прізвище)
Головний бухгалтер __________ ____________________________
(підпис) (ініціали, прізвище)
М.П.
"___" _______________ 20__ року
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
НАКАЗ
30.07.2014 № 793
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
20 серпня 2014 р.
за № 1000/25777
Про затвердження Змін до Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів
Відповідно до Бюджетного кодексу України, Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого Указом Президента України від 08 квітня 2011 року № 446, та з метою удосконалення казначейського обслуговування місцевих бюджетів
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Зміни до Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 23 серпня 2012 року № 938, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12 вересня 2012 року за № 1569/21881, що додаються.
2. Департаменту місцевих бюджетів Міністерства фінансів України (Кузькін Є.Ю.) та Управлінню методології з обслуговування бюджетів, бухгалтерського обліку та звітності Державної казначейської служби України (Сушко Н.І.) забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
3. Департаменту забезпечення діяльності Міністра (патронатна служба) (Чуприненко Р.С.) у десятиденний строк з дня державної реєстрації цього наказу в Міністерстві юстиції України забезпечити його оприлюднення на офіційному веб-сайті Міністерства фінансів України в мережі Інтернет.
4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра фінансів України Мярковського А.І. та Голову Державної казначейської служби України Слюз Т.Я.
МіністрО. Шлапак
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
30.07.2014 № 793
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
20 серпня 2014 р.
за № 1000/25777