Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо скорочення кількості документів дозвільного характеру

Верховна Рада України Закон від 09.04.2014 №1193-VII
Реквизиты

Издатель: Верховна Рада України

Тип Закон

Дата 09.04.2014

Номер 1193-VII

Статус Действует

Документ подготовлен в системе iplex
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо скорочення кількості документів дозвільного характеру
(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2014, № 23, ст.873)( Із змінами, внесеними згідно із Законом № 222-VIII від 02.03.2015 , ВВР, 2015, № 23, ст.158 )
Верховна Рада України
постановляє:
I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
1. У Кодексі України про надра (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., № 36, ст. 340):
1) у пункті 3 статті 9-1, пункті 2 статті 9-2, пункті 1 статті 10 слова "клопотань про" виключити;
2) статтю 49 виключити.
2. У Водному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., № 24, ст. 189):
1) у статті 8-1:
пункт 5 викласти в такій редакції:
"5) видача дозволів на спеціальне водокористування";
пункт 6 виключити;
2) пункт 2 статті 9 виключити;
3) пункт 7 статті 14 викласти в такій редакції:
"7) встановлення порядку видачі дозволів на спеціальне водокористування, днопоглиблювальні роботи, прокладання кабелів, трубопроводів та інших комунікацій на землях водного фонду, а також порядку розроблення та затвердження нормативів гранично допустимого скидання забруднюючих речовин у водні об'єкти та переліку забруднюючих речовин, скидання яких у водні об'єкти нормується, розроблення та затвердження критеріїв оцінки забруднення підземних горизонтів водних об'єктів";
4) у пункті 5 частини першої статті 15-1 слова "на проведення робіт на землях, зайнятих морями" замінити словами "на проведення робіт на землях водного фонду у межах прибережних захисних смуг уздовж морів, морських заток і лиманів, у внутрішніх морських водах, лиманах і територіальному морі";
5) пункт 9-1 частини першої статті 16 викласти в такій редакції:
"9-1) видача, анулювання, здійснення переоформлення та видача дублікатів дозволів на проведення робіт на землях водного фонду (крім проведення робіт на землях водного фонду у межах прибережних захисних смуг уздовж морів, морських заток і лиманів, у внутрішніх морських водах, лиманах і територіальному морі)";
6) пункти 4 і 5 статті 17 виключити;
7) у статті 17-1:
пункт 4 викласти в такій редакції:
"4) видача дозволів на спеціальне водокористування";
пункти 8 і 11 виключити;
8) у статті 17-2:
пункт 1 викласти в такій редакції:
"1) видача дозволів на спеціальне водокористування";
пункт 3 виключити;
9) частину третю статті 48 після абзацу другого доповнити новим абзацом такого змісту:
"скид води з водних об'єктів для підтримання санітарних витрат у річці та з метою запобігання виникненню гідродинамічних аварій".
У зв'язку з цим абзаци третій - одинадцятий вважати відповідно абзацами четвертим - дванадцятим;
10) у статті 49:
частину третю замінити п'ятьма частинами такого змісту:
"Дозвіл на спеціальне водокористування надається безоплатно.
Строк видачі дозволу на спеціальне водокористування або надання письмового повідомлення про відмову в його видачі становить не більше тридцяти календарних днів з дня надходження на розгляд заяви та відповідних документів.
Органи, зазначені у частині другій цієї статті, зобов'язані протягом п'яти календарних днів з дня надходження заяви на отримання дозволу на спеціальне водокористування надіслати завірені ними копії відповідних документів до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері розвитку водного господарства, у разі використання підземних вод - до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр, у разі використання водних об'єктів, віднесених до категорії лікувальних, - до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони здоров'я.
Центральні органи виконавчої влади, зазначені у частині п'ятій цієї статті, зобов'язані протягом п'ятнадцяти календарних днів з дня одержання копій документів надати безоплатно органам, що приймають рішення про видачу дозволу на спеціальне водокористування, свої висновки щодо можливості його видачі.
Органи, визначені частиною другою цієї статті, при прийнятті рішення про видачу дозволу на спеціальне водокористування або відмову в його видачі обов'язково враховують відповідні висновки центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері розвитку водного господарства, центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр, центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони здоров'я".
У зв'язку з цим частини четверту - шосту вважати відповідно частинами восьмою - десятою;
у частині восьмій слова "погодження та" виключити;
11) частину четверту статті 68 виключити;
12) частину третю статті 106 викласти в такій редакції:
"Зазначена документація погоджується у порядку, встановленому Законом України "Про регулювання містобудівної діяльності".
3. У Лісовому кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 21, ст. 170):
1) частину третю статті 57 виключити;
2) статтю 61 викласти в такій редакції:
"Стаття 61. Використання земельних лісових ділянок для розташування підприємств, споруд та інших об'єктів, що шкідливо впливають на стан і відтворення лісів
Використання земельних лісових ділянок для розташування підприємств, споруд та інших об'єктів, що шкідливо впливають на стан і відтворення лісів, здійснюється після надання таких ділянок для зазначених цілей у порядку, встановленому Земельним кодексом України";
3) частину першу статті 62 викласти в такій редакції:
"Використання земельних лісових ділянок для видобування корисних копалин (крім видобування корисних копалин місцевого значення для власних потреб), прокладання кабельних ліній, трубопроводів та інших комунікацій, здійснення бурових, підривних та інших робіт, не пов'язаних із веденням лісового господарства, здійснюється після надання таких ділянок для зазначених цілей у порядку, встановленому Земельним кодексом України";
4) статтю 87 виключити.
4. У Кодексі адміністративного судочинства України (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., №№ 35-37, ст. 446):
1) у пункті 2 частини другої статті 18 слова "заходів реагування у сфері державного нагляду (контролю)" замінити словами "заходів реагування щодо державного нагляду (контролю), дозвільної системи у сфері господарської діяльності";
2) у статті 183-2:
а) у пункті 5 частини першої слова "заходів реагування у сфері державного нагляду (контролю)" замінити словами "заходів реагування щодо державного нагляду (контролю), дозвільної системи у сфері господарської діяльності";
б) у частині дванадцятій:
у першому реченні слова "скасування заходів реагування" замінити словами "скасування заходів реагування щодо державного нагляду (контролю)";
у другому реченні слова "відповідних заходів реагування у сфері державного нагляду (контролю)" замінити словами "відповідних заходів реагування щодо державного нагляду (контролю)";
в) в абзаці першому частини тринадцятої слова "заходів реагування" замінити словами "заходів реагування щодо державного нагляду (контролю)".
5. У Законі України "Про охорону навколишнього природного середовища" (Відомості Верховної Ради України, 1991 р., № 41, ст. 546; 2000 р., № 5, ст. 34; 2001 р., № 48, ст. 252; 2003 р., № 4, ст. 31; 2009 р., № 30, ст. 428; 2011 р., № 23, ст. 160; 2013 р., № 46, ст. 640):
1) у пункті "д" частини першої статті 17 слова "розміщення відходів" замінити словами "а також порядок надання дозволів на здійснення операцій у сфері поводження з відходами";
2) у пункті "ж" частини першої статті 18 та пункті "д" частини першої статті 19 слова "та ліміти на утворення і розміщення відходів" виключити;
3) частину першу статті 20 доповнити пунктом "о" такого змісту:
"о) видача документів дозвільного характеру в галузі охорони навколишнього природного середовища";
4) у пункті "г" частини першої статті 20-1 слова "захоронення (складування) небезпечних відходів" виключити;
5) у пункті "ї" частини першої статі 20-2 слова "розміщення відходів" виключити;
6) у пункті "д" частини першої статті 20-3 слова "видача дозволів на захоронення (складування) відходів (крім небезпечних)" замінити словами "видача дозволів на здійснення операцій у сфері поводження з відходами";
7) у статті 20-4:
у пункті "ґ" слова "та лімітів на утворення і розміщення відходів" виключити;
у пункті "д" слова "видача дозволів на захоронення (складування) відходів (крім небезпечних)" замінити словами "видача дозволів на здійснення операцій у сфері поводження з відходами";
8) у пункті "в" статті 41 слова "та на утворення і розміщення відходів" виключити;
9) в абзаці першому статті 44 слова "утворення і розміщення відходів промислового, сільськогосподарського, будівельного та іншого виробництва" виключити, а слова "а також інші види" замінити словами "та інших видів";
10) у статті 53:
частину другу викласти в такій редакції:
"Створення нових штаммів мікроорганізмів та біологічно активних речовин здійснюється за наявності оцінки їх впливу на навколишнє природне середовище та здоров'я людей";
частину четверту викласти в такій редакції:
"Виробництво і використання нових штаммів мікроорганізмів та інших біологічно активних речовин, а також генетично модифікованих організмів, продукції, отриманої з використанням штаммів мікроорганізмів, інших біологічно активних речовин та генетично модифікованих організмів";
11) частину другу статті 55 викласти в такій редакції:
"Здійснення операцій у сфері поводження з відходами дозволяється лише за наявності дозволу на здійснення операцій у сфері поводження з відходами на визначених місцевими радами територіях із додержанням санітарних та екологічних норм у спосіб, що забезпечує можливість подальшого використання відходів як вторинної сировини і безпеку для навколишнього природного середовища та здоров'я людей".
6. У Законі України "Про природно-заповідний фонд України" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 34, ст. 502):
1) у частині п'ятій статті 16 слово "клопотанням" замінити словом "рішенням", а слова "з дозволу центрального органу виконавчої влади в галузі охорони навколишнього природного середовища", "та в інших цілях" виключити;
2) у пункті "є" частини другої статті 64 слова "дозволів на використання територій та об'єктів природно-заповідного фонду" замінити словами "дозволів на спеціальне використання природних ресурсів у межах територій та об'єктів природно-заповідного фонду".
7. У Законі України "Про дорожній рух" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 31, ст. 338; 2009 р., № 10-11, ст. 137; 2012 р., № 5, ст. 34; 2013 р., № 30, ст. 340; 2014 р., № 8, ст. 88):
1) абзац двадцятий статті 9 виключити;
2) частину другу статті 29 викласти в такій редакції:
"З метою збереження автомобільних доріг, вулиць та залізничних переїздів участь у дорожньому русі транспортних засобів, вагові або габаритні параметри яких перевищують нормативні, допускається за наявності дозволу на участь у дорожньому русі таких транспортних засобів. Порядок видачі дозволу на участь у дорожньому русі транспортних засобів, вагові або габаритні параметри яких перевищують нормативні, та розмір плати за його отримання встановлюються Кабінетом Міністрів України";
3) у частині першій статті 52-1:
в абзаці восьмому слова "розміщення у смугах відведення автомобільних доріг або червоних ліній міських вулиць і доріг рекламоносіїв та інших споруд" виключити;
абзац дев'ятий викласти в такій редакції:
"видача в установленому порядку у випадках, передбачених законом, дозволів на участь у дорожньому русі транспортних засобів, вагові або габаритні параметри яких перевищують нормативні".
8. У Законі України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення" (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., № 27, ст. 218; 2000 р., № 5, ст. 34; 2002 р., № 29, ст. 190; 2014 р., № 2-3, ст. 41):
1) у частині третій статті 17 слова "Розробка і виробництво нових видів харчових продуктів, впровадження нових технологічних процесів їх виробництва та обробки" замінити словами "Впровадження нових технологічних процесів виробництва та оброблення харчових продуктів";
2) у частині другій статті 25 слова "і наявності дозволу державної санітарно-епідеміологічної служби, а також з дозволу інших, визначених законом, органів виконавчої влади у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України" виключити;
3) в абзаці другому частини третьої статті 35 цифри "25" виключити.
9. У частині сьомій статті 14 Закону України "Про транспорт" (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., № 51, ст. 446; 2014 р., № 8, ст. 88) слова "і погоджується з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері транспорту, дорожнього господарства, туризму та інфраструктури" виключити.
10. У Законі України "Про пестициди і агрохімікати" (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., № 14, ст. 91; 2004 р., № 26, ст. 362; 2011 р., № 11, ст. 69; 2013 р., № 46, ст. 640):
1) у статті 4:
у частині третій слова "погодженим із центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення" виключити;
частину четверту викласти в такій редакції:
"Використання залишків пестицидів і агрохімікатів, термін реєстрації яких закінчився, проводиться протягом двох років";
2) друге речення частини третьої статті 9 виключити;
3) у частині другій статті 12 слова "та центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну аграрну політику" виключити;
4) абзаци другий і третій частини першої статті 16-2 та абзац сьомий частини першої статті 16-3 виключити.
11. У Законі України "Про відходи" (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., № 36-37, ст. 242; 2002 р., № 31, ст. 214; 2010 р., № 10, ст. 107; 2011 р., № 23, ст. 160; 2013 р., № 31, ст. 361, № 40, ст. 537, ст. 539, № 46, ст. 640):
1) у статті 1:
в абзаці шістнадцятому слова "дозвіл уповноважених органів на видалення відходів чи здійснення інших операцій з відходами" замінити словами "дозвіл на здійснення операцій у сфері поводження з відходами";
доповнити абзацами такого змісту:
"декларація про відходи - документ, який згідно з цим Законом подають суб'єкти господарської діяльності у сфері поводження з відходами, діяльність яких призводить виключно до утворення відходів, для яких показник загального утворення відходів в межах від 50 до 1000;
показник загального утворення відходів (далі - Пзув) - критерій обсягу утворення відходів, що розраховується за формулою Пзув = 5000 х М1 + 500 х М2 + 50 х М3 + 1 х М4, де М1, М2, М3, М4 - маса в тоннах відходів 1, 2, 3 та 4 класів небезпеки відповідно, утворених за попередній рік";
2) у статті 17:
а) у частині першій:
пункт "в" викласти в такій редакції:
"в) визначати склад і властивості відходів, що утворюються, а також ступінь небезпечності відходів для навколишнього природного середовища та здоров'я людини відповідно до нормативно-правових актів, які затверджуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення, за погодженням із центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища";
у пункті "н" слова "і/або на право провадження діяльності, пов'язаної із збиранням і заготівлею окремих видів відходів як вторинної сировини" виключити;
пункти "р" і "с" викласти в такій редакції:
"р) здійснювати планування нового будівництва або реконструкції об'єкта поводження з відходами з дотриманням вимог законодавства про містобудування;
с) мати дозвіл на здійснення операцій у сфері поводження з відходами, крім суб'єктів господарювання у сфері поводження з відходами, діяльність яких призводить виключно до утворення відходів, для яких Пзув не перевищує 1000";
б) після частини першої доповнити новою частиною такого змісту:
"Суб'єкти господарської діяльності у сфері поводження з відходами, діяльність яких призводить виключно до утворення відходів, для яких Пзув від 50 до 1000, зобов'язані щороку подавати декларацію про відходи за формою та у порядку, встановленими Кабінетом Міністрів України".
У зв'язку з цим частини другу і третю вважати відповідно частинами третьою і четвертою;
3) у частині першій статті 18:
пункт "д" викласти в такій редакції:
"д) затвердження порядку надання дозволів на здійснення операцій у сфері поводження з відходами";
пункти "ж" і "л" виключити;
пункт "м" викласти в такій редакції:
"м) визначення органу ліцензування операцій у сфері поводження з небезпечними відходами";
доповнити пунктом "р" такого змісту:
"р) затвердження форми декларації про відходи та порядку її подання";
4) у статті 20:
а) у частині першій:
пункт "к" викласти в такій редакції:
"к) видача дозволів на здійснення операцій у сфері поводження з відходами терміном на три роки";
пункти "о", "р" і "с" виключити;
б) у частині другій:
пункт "б" викласти в такій редакції:
"б) видача відповідно до закону дозволів на здійснення операцій у сфері поводження з відходами терміном на три роки";
пункт "в" виключити;
5) у статті 20-1:
пункт "б" викласти в такій редакції:
"б) видача відповідно до закону дозволів на здійснення операцій у сфері поводження з відходами терміном на три роки";
пункт "в" виключити;
6) пункти "к" і "л" частини першої статті 21, пункти "ж", "и" і "р" частини першої статті 23, пункти "б" і "є" частини першої статті 23-2, пункти "в", "є" частини першої та частину другу статті 31 виключити;
7) пункт "а" частини першої статті 32 викласти в такій редакції:
"а) провадити будь-яку господарську діяльність, пов'язану з утворенням відходів, без одержання від місцевих органів виконавчої влади дозволу на здійснення операцій у сфері поводження з відходами відповідно до вимог цього Закону";
8) у статті 33:
у частині четвертій слова "спеціальних дозволів, у яких визначені види та кількість відходів, загальні технічні вимоги, заходи безпеки, відомості щодо утворення, призначення, методів оброблення відповідно до встановлених лімітів та умови їх зберігання" замінити словами "дозволу на здійснення операцій у сфері поводження з відходами, в якому визначені види та кількість відходів, загальні технічні вимоги, заходи безпеки, відомості щодо утворення, призначення, методів оброблення відходів відповідно до встановлених умов їх зберігання";
у частині п'ятій слова "лише для заявлених на одержання дозволу відходів" замінити словами "лише для відходів, заявлених на одержання дозволу на здійснення операцій у сфері поводження з відходами";
9) у статті 34:
у частині першій слова "відповідно до переліку небезпечних властивостей" виключити, а слова "поділяються на класи" замінити словами "поділяються на чотири класи";
у частині другій слова "спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення, за погодженням із центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища";
абзац шостий частини третьої доповнити словами "(не підлягає ліцензуванню зберігання (накопичення) суб'єктом господарювання утворених ним небезпечних відходів, якщо протягом року з дня утворення небезпечні відходи передаються суб'єктам господарювання, що мають ліцензію на здійснення операцій у сфері поводження з небезпечними відходами)";
10) частини першу, другу і п'яту статті 35 та пункт "а" частини першої статті 38 виключити;
11) у частині першій статті 42:
пункти "е" і "є" виключити;
пункт "і" викласти в такій редакції:
"і) здійснення операцій у сфері поводження з відходами без відповідного дозволу на проведення таких операцій, а також за порушення встановленого порядку подання декларації про відходи або за неподання такої декларації".
12. У Законі України "Про захист рослин" (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., № 50-51, ст. 310; 2004 р., № 26, ст. 362; 2006 р., № 22, ст. 184, № 43, ст. 420; 2008 р., №№ 5-8, ст. 78; 2011 р., № 37, ст. 372; 2014 р., № 6-7, ст. 80; із змінами, внесеними Законом України від 27 березня 2014 року № 1166-VII):
1) абзаци п'ятнадцятий - сімнадцятий статті 1, абзац сьомий статті 6 виключити;
2) у статті 12:
а) у частині другій:
абзаци третій, п'ятий і восьмий виключити;
в абзаці четвертому слова "вмістом у сільськогосподарській продукції та сировині рослинного походження залишкової кількості пестицидів, агрохімікатів та важких металів" виключити;
б) частину четверту виключити;
3) у частині першій статті 16:
в абзаці третьому слова "та визначення вмісту залишкової кількості пестицидів, агрохімікатів та важких металів" виключити;
абзаци одинадцятий - п'ятнадцятий виключити;
4) статті 16-1 та 16-2 виключити;
5) у статті 17:
в абзаці дев'ятому слова "і погоджувати їх ввезення на територію адміністративно-територіальної одиниці" виключити;
абзаци десятий і одинадцятий виключити;
6) абзаци п'ятий - сьомий частини другої статті 18 виключити;
7) у частині другій статті 21:
в абзаці дев'ятому слова "аналітичних досліджень" виключити;
абзаци десятий, одинадцятий і чотирнадцятий виключити.
13. У Законі України "Про рослинний світ" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 22-23, ст. 198; 2013 р., № 46, ст. 640):
1) частину третю статті 27 викласти в такій редакції:
"Випалювання сухої рослинності або її залишків здійснюється у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища";
2) у статті 33:
частини першу і другу виключити;
у частині третій слово "інтродукції" замінити словами "переселення окремих видів рослин у місцевості, де вони раніше не росли (інтродукції)";
3) друге речення статті 34 виключити.
14. У Гірничому законі України (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 50, ст. 433):
1) абзац другий частини першої статті 11 виключити;
2) у частині першій статті 12 слова "і узгоджуються відповідно до Кодексу України про надра" виключити.
16. У Законі України "Про радіочастотний ресурс України" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 48, ст. 526 із наступними змінами):
1) статтю 1 доповнити з урахуванням алфавітного порядку термінами такого змісту:
"міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі - ідентифікатор) - унікальна кодова послідовність (комбінація) цифр або цифр та літер, яка присвоюється виробником обладнання кожній одиниці кінцевого обладнання, що використовується в телекомунікаційній мережі";
"Реєстр радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, заборонених до застосування та ввезення на територію України, - зведений перелік заборонених до застосування та ввезення на територію України, а також тих, що потребують спеціального порядку оформлення, типів радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв";
2) у частині другій статті 14:
у пункті 6 слова "на ввезення з-за кордону і на реалізацію" виключити;
3) пункт 8 частини третьої статті 16 виключити;
4) у статті 25:
частину першу викласти в такій редакції:
"1. Умовою застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв на території України є документальне підтвердження їх відповідності технічним регламентам (декларація про відповідність)";
у частині третій слова "Реєстр радіоелектронних засобів, випромінювальних пристроїв, що можуть застосовуватися на території України в смугах радіочастот загального користування" замінити словами "Реєстр радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, заборонених до застосування та ввезення на територію України";
частини четверту - шосту виключити;
5) у статті 26:
частину одинадцяту виключити;
частину дванадцяту викласти в такій редакції:
"12. Внесення до реєстру радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, що можуть застосовуватися на території України у смугах радіочастот спеціального користування, типів радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв є однією з підстав для присвоєння радіочастот, надання висновків щодо електромагнітної сумісності, дозволів на експлуатацію, а також дозволів на ввезення з-за кордону радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв спеціального призначення";
6) статтю 29 викласти в такій редакції:
"Стаття 29. Ввезення з-за кордону, реалізація та експлуатація радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, що можуть застосовуватися на території України у смугах радіочастот загального та спеціального користування
1. Радіоелектронні засоби та випромінювальні пристрої, що можуть застосовуватися на території України у смугах радіочастот загального та спеціального користування, ввозяться з-за кордону, реалізуються та експлуатуються в Україні за їх відсутністю у Реєстрі радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, заборонених до застосування та ввезення на територію України.
2. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної митної справи, протягом п'яти днів з дня завершення митного оформлення радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв передає до УДЦР виписки з відповідних митних декларацій у формі електронного документа.
3. Ввезення з-за кордону радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв спеціального призначення здійснюється в Україні на дозвільній основі. Відповідний дозвіл видається Генеральним штабом Збройних Сил України за наявності такого типу радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв спеціального призначення у реєстрі радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, що можуть застосовуватися на території України у смугах радіочастот спеціального користування.
Порядок видачі дозволу на ввезення з-за кордону радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв спеціального призначення затверджується Кабінетом Міністрів України.
Порядок ввезення з-за кордону, придбання, встановлення та експлуатації радіоелектронних засобів і випромінювальних пристроїв спеціального призначення встановлюється Кабінетом Міністрів України.
4. Пропуск радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв спеціального призначення через митний кордон України та їх митне оформлення здійснюються митними органами за наявності дозволу на ввезення з-за кордону такого типу радіоелектронних засобів або випромінювальних пристроїв та за наявності у суб'єкта господарювання, що здійснює їх ввезення з-за кордону, документа про підтвердження відповідності";
7) доповнити статтею 29-1 такого змісту:
"Стаття 29-1. Підстави ввезення з-за кордону радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, що можуть застосовуватися на території України у смугах радіочастот загального користування
1. Ввезення з-за кордону радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, що можуть застосовуватися на території України у смугах радіочастот загального користування, та їх митне оформлення митними органами здійснюються за відсутності у Реєстрі радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, заборонених до застосування та ввезення на територію України, такого типу радіоелектронних засобів чи випромінювальних пристроїв та за наявності у суб'єкта господарювання, що здійснює їх ввезення з-за кордону, документа про підтвердження відповідності.
2. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, надає безоплатно центральному органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері державної митної справи, доступ до Реєстру радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, заборонених до застосування та ввезення на територію України, а також забезпечує його розміщення на своєму офіційному сайті та щомісячне поновлення";
8) частину першу статті 42 доповнити реченням такого змісту: "Перелік радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, на експлуатацію яких потрібен дозвіл, визначається національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації".
( Пункт 17 розділу I втратив чинність на підставі Закону № 222-VIII від 02.03.2015 )
18. Пункт 4 статті 42 Закону України "Про курорти" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 50, ст. 435) виключити.
19. У Законі України "Про об'єкти підвищеної небезпеки" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 15, ст. 73; 2003 р., № 30, ст. 247; 2013 р., № 48, ст. 682):
1) абзац третій статті 7 виключити;
2) статтю 12 викласти в такій редакції:
"Стаття 12. Будівництво (реконструкція) об'єктів підвищеної небезпеки здійснюється суб'єктами господарювання відповідно до Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності";
3) статтю 13 і пункт 3 статті 19 виключити.
20. У Законі України "Про охорону атмосферного повітря" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 48, ст. 252; 2013 р., № 46, ст. 640):
1) у статті 11:
після частини сьомої доповнити новою частиною такого змісту:
"Строк дії дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами, виданого суб'єкту господарювання, об'єкт якого належить до першої групи, - сім років, об'єкт якого належить до другої групи, - десять років, об'єкт якого належить до третьої групи, - необмежений".
У зв'язку з цим частини восьму - одинадцяту вважати відповідно частинами дев'ятою - дванадцятою;
в абзаці другому частини десятої слова "терміну їх дії" замінити словами "строку їх дії";
2) у статті 20:
частину першу виключити;
у частині другій слова "зазначених відходів" замінити словами "промислових та побутових відходів, які є джерелами забруднення атмосферного повітря забруднюючими речовинами та речовинами з неприємним запахом або іншого шкідливого впливу";
3) розділ IX "Прикінцеві положення" доповнити пунктом 1-1 такого змісту:
"1-1. Установити, що строк дії дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами, виданого суб'єкту господарювання, об'єкт якого належить до третьої групи, до набрання чинності Законом України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо скорочення кількості документів дозвільного характеру" та який на момент набрання чинності зазначеним Законом є дійсним, є необмеженим".
21. У Законі України "Про тваринний світ" (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 14, ст. 97; 2013 р., № 46, ст. 640):
1) частину шосту статті 39 викласти в такій редакції:
"Випалювання сухої рослинності або її залишків здійснюється в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища";
2) частину першу статті 46 після слів "за дозволами" доповнити словами "на спеціальне використання об'єктів тваринного світу";
3) у частині третій статті 48 слова "а також обсяги і асортимент, використання яких дозволяється в Україні" виключити.
22. У Законі України "Про зерно та ринок зерна в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 35, ст. 258 із наступними змінами):
1) у частині першій статті 1:
у пункті 15 слова "та одержання сертифіката на відповідність послуг із зберігання зерна та продуктів його переробки" виключити;
пункти 25 та 26 виключити;
2) абзац шостий частини першої статті 10, статтю 11, частини другу - дев'яту статті 21, абзац п'ятий частини першої статті 22, частину десяту статті 37, частину шосту, абзац четвертий частини десятої, частину одинадцяту статті 50, частини одинадцяту та сімнадцяту статті 52, частини другу - четверту статті 82 виключити;
3) у пункті 5 частини другої статті 38 слова "у межах дії сертифіката на відповідність послуг із зберігання зерна та продуктів його переробки, виданого зерновому складу" виключити;
4) у частині шостій статті 51 слова "дія їх сертифіката на відповідність послуг із зберігання зерна та продуктів його переробки припиняється" виключити;
5) у частині десятій статті 56 слова "чи позбавлення його сертифіката на відповідність послуг із зберігання зерна та продуктів його переробки" виключити.
23. Частину третю статті 21 Закону України "Про охорону праці" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 2, ст. 10; 2011 р., № 50, ст. 537; 2013 р., № 48, ст. 682) доповнити реченням такого змісту: "Одержання дозволу не вимагається у разі експлуатації (застосування) устаткування підвищеної небезпеки, яке прийнято в експлуатацію з видачею відповідного сертифіката або щодо якого зареєстровано декларацію про готовність до експлуатації, а також у разі реєстрації машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони праці".
24. У Законі України "Про рибу, інші водні живі ресурси та харчову продукцію з них" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 15, ст. 107; 2010 р., № 46, ст. 540; 2014 р., № 6-7, ст. 80):
1) в абзаці третьому статті 1 слова "та харчової продукції з них" виключити;
2) у частині першій статті 4 слова "відповідним головним державним інспектором ветеринарної медицини або відповідним головним державним санітарним лікарем" виключити;
3) у частині третій статті 9:
абзац другий після слова "свідоцтво" доповнити словом "виробника";
абзац третій доповнити словами "(крім харчової продукції з продуктів лову)";
абзаци четвертий - шостий виключити;
4) у частині другій статті 10:
абзац третій виключити;
абзац четвертий доповнити словами "(крім харчової продукції з продуктів лову)";
абзаци п'ятий - восьмий виключити.
25. У Законі України "Про альтернативні джерела енергії" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 24, ст. 155):
1) абзац другий частини другої статті 5 виключити;
2) у статті 6:
а) частину першу виключити;
б) у частині другій:
в абзаці першому слово "також" виключити;
в абзаці третьому слово "надання" замінити словом "підключення", а слова "в установленому законодавством порядку дозволів, за погодженими технічними умовами, на підключення" виключити.
26. У Законі України "Про рекламу" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 8, ст. 62; 2008 р., № 18, ст. 197; 2012 р., № 2-3, ст. 3; 2014 р., № 4, ст. 61; із змінами, внесеними Законом України від 10 жовтня 2013 року № 642-VII):
1) в абзаці шостому статті 1 слово "конструкціях" замінити словами "конструкціях - рекламоносіях";
2) у статті 16:
абзац третій частини першої викласти в такій редакції:
"Розміщення зовнішньої реклами у межах смуги відведення автомобільних доріг здійснюється відповідно до цього Закону на підставі зазначених дозволів, які оформляються за участю центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері дорожнього господарства та управління автомобільними дорогами, або їх власників та центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері безпеки дорожнього руху";
частину четверту викласти в такій редакції:
"4. Розміщення зовнішньої реклами на пам'ятках національного або місцевого значення та в межах зон охорони цих пам'яток, історичних ареалів населених місць здійснюється відповідно до цього Закону на підставі дозволів, які оформляються за участю органів виконавчої влади, визначених Законом України "Про охорону культурної спадщини".
27. У Законі України "Про туризм" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 13, ст. 180; 2011 р., № 11, ст. 69):
1) у статті 5:
в абзаці п'ятому частини другої слова "і які в установленому порядку отримали дозвіл на право здійснення туристичного супроводу" виключити;
частину третю викласти в такій редакції:
"Перелік посад фахівців туристичного супроводу та кваліфікаційні вимоги до них визначаються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері туризму та курортів, за погодженням із центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері трудових відносин";
2) в абзаці сьомому частини другої статті 6 слова "видачі дозволів на право здійснення туристичного супроводу" виключити;
3) абзац сьомий частини першої статті 11 виключити;
4) в абзаці другому частини другої статті 23 слово "(дозволу)" виключити;
5) в абзаці четвертому частини другої статті 24 слова "а у випадках, визначених цим Законом, також мають відповідні дозволи на право здійснення туристичного супроводу" виключити;
6) в абзаці четвертому частини першої статті 25 слово "дозволів" виключити;
7) у частині третій статті 26 слова "затверджує перелік посад фахівців туристичного супроводу, кваліфікаційні вимоги до них та порядок видачі дозволів на право здійснення туристичного супроводу" виключити;
8) у частині другій статті 30:
абзац другий викласти в такій редакції:
"провадження туроператорської діяльності без отримання відповідної ліцензії або недодержання ліцензійних умов";
в абзаці третьому слова "та не мають відповідні дозволи на право здійснення туристичного супроводу у випадках, визначених цим Законом" виключити;
9) у тексті Закону слова "центральний орган виконавчої влади в галузі туризму" в усіх відмінках замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері туризму та курортів" у відповідному відмінку.
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо скорочення кількості документів дозвільного характеру
Верховна Рада України
постановляє:
I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
1. У Кодексі України про надра (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., № 36, ст. 340):
1) у пункті 3 статті 9-1, пункті 2 статті 9-2, пункті 1 статті 10 слова "клопотань про" виключити;
2) статтю 49 виключити.
2. У Водному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., № 24, ст. 189):
1) у статті 8-1:
пункт 5 викласти в такій редакції:
"5) видача дозволів на спеціальне водокористування";
пункт 6 виключити;
2) пункт 2 статті 9 виключити;
3) пункт 7 статті 14 викласти в такій редакції:
"7) встановлення порядку видачі дозволів на спеціальне водокористування, днопоглиблювальні роботи, прокладання кабелів, трубопроводів та інших комунікацій на землях водного фонду, а також порядку розроблення та затвердження нормативів гранично допустимого скидання забруднюючих речовин у водні об'єкти та переліку забруднюючих речовин, скидання яких у водні об'єкти нормується, розроблення та затвердження критеріїв оцінки забруднення підземних горизонтів водних об'єктів";
4) у пункті 5 частини першої статті 15-1 слова "на проведення робіт на землях, зайнятих морями" замінити словами "на проведення робіт на землях водного фонду у межах прибережних захисних смуг уздовж морів, морських заток і лиманів, у внутрішніх морських водах, лиманах і територіальному морі";

30 днiв передплати безкоштовно!