Про запобігання фінансової катастрофи та створення передумов для економічного зростання в Україні. Закон від 27.03.2014 №1166-VII

Верховна Рада України Закон від 27.03.2014 №1166-VII
Последняя редакция от 19.12.2018. Внесення змін (закон від 07.06.2018 N 2449-VIII /2449-19/)
Документ подготовлен в системе iplex
19. Пункти 245.1 і 245.2 статті 245 викласти у такій редакції:
"245.1. Ставки податку за скиди окремих забруднюючих речовин у водні об’єкти:
Найменування забруднюючої речовиниСтавка податку, гривень за 1 тонну
Азот амонійний1020,6
Органічні речовини (за показниками біохімічного споживання кисню (БСК 5)408,5
Завислі речовини29,27
Нафтопродукти6003,94
Нітрати87,81
Нітрити5012,61
Сульфати29,27
Фосфати815,72
Хлориди 29,27
245.2. Ставки податку за скиди у водні об’єкти забруднюючих речовин, які не увійшли до пункту 245.1 цієї статті та на які встановлено гранично допустиму концентрацію або орієнтовно безпечний рівень впливу:
Гранично допустима концентрація забруднюючих речовин або орієнтовно безпечний рівень впливу, міліграмів на 1 літрСтавка податку, гривень за 1 тонну
До 0,001 (включно)106936,91
Понад 0,001-0,1 (включно)77534,45
Понад 0,1-1 (включно)13366,96
Понад 1-10 (включно)1360,37
Понад 10272,33".
20. У статті 246:
1) у пункті 246.1:
у підпункті 246.1.1 цифри "506,44" замінити цифрами "548,47";
у підпункті 246.1.2 цифри "8,81" замінити цифрами "9,54";
2) пункт 246.2 викласти у такій редакції:
"246.2. Ставки податку за розміщення відходів, які встановлюються залежно від класу небезпеки та рівня небезпечності відходів:
Клас небезпеки відходівРівень небезпечності відходівСтавка податку, гривень за 1 тонну
Iнадзвичайно небезпечні890,79
IIвисоконебезпечні32,45
IIIпомірно небезпечні8,14
IVмалонебезпечні3,17
малонебезпечні нетоксичні відходи гірничодобувної промисловості0,31".
21. У пункті 247.1 статті 247 цифри "0,0074" замінити цифрами "0,008".
22. Статтю 248 викласти у такій редакції:
"Стаття 248. Ставки податку за тимчасове зберігання радіоактивних відходів їх виробниками понад установлений особливими умовами ліцензії строк
248.1. Ставки податку за тимчасове зберігання радіоактивних відходів їх виробниками понад установлений особливими умовами ліцензії строк:
Категорія відходівСтавка податку за тимчасове зберігання радіоактивних відходів (крім відходів, представлених як джерела іонізуючого випромінювання), гривень за 1 куб. метрСтавка податку за тимчасове зберігання радіоактивних відходів, представлених як джерела іонізуючого випромінювання, гривень за 1 куб. сантиметр
Високоактивні381767,5712725,59
Середньоактивні та низькоактивні7126,322545,11".
23. У статті 263:
пункт 263.1 доповнити підпунктами 263.1.5 та 263.1.6 такого змісту:
"263.1.5. Платниками плати за користування надрами для видобування корисних копалин є землевласники та землекористувачі, крім суб’єктів підприємництва, які відповідно до законодавства відносяться до фермерських господарств, що провадять господарську діяльність з видобування підземних вод на підставі дозволів на спеціальне водокористування.
263.1.6. Платниками плати за користування надрами для видобування корисних копалин є землевласники та землекористувачі, крім суб’єктів підприємництва, які відповідно до законодавства відносяться до фермерських господарств, - громадяни України, іноземці та особи без громадянства, що в межах наданих їм земельних ділянок, розмір яких перевищує норми, передбачені статтею 121 Земельного кодексу України, видобувають прісні підземні води із застосуванням електричних пристроїв у обсязі понад 13 кубічних метрів на особу в місяць (за показниками лічильників)";
підпункти 263.2.1 та 263.2.2 пункту 263.2 викласти у такій редакції:
"263.2.1. Об’єктом оподаткування плати за користування надрами для видобування корисних копалин по кожній наданій у користування ділянці надр, що визначена у відповідному спеціальному дозволі, є обсяг товарної продукції гірничого підприємства - видобутої корисної копалини (мінеральної сировини), що є результатом господарської діяльності з видобування корисних копалин у податковому (звітному) періоді, приведеної у відповідність із стандартом, встановленим галузевим законодавством.
263.2.2. До об’єкта оподаткування належать:
а) обсяг товарної продукції гірничого підприємства - видобутої корисної копалини (мінеральної сировини), що є результатом господарської діяльності з видобування корисних копалин з надр на території України, її континентального шельфу і виключної (морської) економічної зони, у тому числі обсяг мінеральної сировини, що утворюється в результаті виконання первинної переробки, що провадиться іншими ніж платник суб’єктами господарювання на умовах господарських договорів про послуги з давальницькою сировиною;
б) обсяг товарної продукції гірничого підприємства - видобутої корисної копалини (мінеральної сировини), що є результатом господарської діяльності з видобування корисних копалин з відходів (втрат, хвостів тощо) гірничого підприємства, у тому числі обсяг мінеральної сировини, що утворюється в результаті виконання первинної переробки, що провадиться іншими ніж платник суб’єктами господарювання на умовах господарських договорів про послуги з давальницькою сировиною, якщо для її видобутку відповідно до законодавства необхідно отримати спеціальний дозвіл";
пункт 263.4 виключити;
підпункт 263.5.3 пункту 263.5 виключити;
підпункт 263.6.2 пункту 263.6 після абзацу першого доповнити двома новими абзацами такого змісту:
"Фактична ціна реалізації для руд чорних, кольорових та легувальних металів, урановмісних руд визначається центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику економічного розвитку, за податковий (звітний) період як середня ціна однієї тонни відповідного виду товарної продукції (залізорудного концентрату, ільменітового та рутилового концентратів, урановмісних руд), перерахованої у гривні за курсом Національного банку України станом на 1 число місяця, що настає за звітним періодом, визначена виходячи з цін, опублікованих у щомісячному світовому комерційному інформаційному огляді протягом поточного звітного (податкового) періоду, за методикою, визначеною Кабінетом Міністрів України.
У разі якщо у податковому (звітному) періоді фактичну ціну реалізації для руд чорних, кольорових та легувальних металів, урановмісних руд центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику економічного розвитку, не визначено, фактичною ціною вважається ціна реалізації відповідного виду руди, що не може бути нижче ціни, визначеної центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику економічного розвитку, у попередньому звітному (податковому) періоді".
У зв’язку з цим абзаци другий - восьмий вважати відповідно абзацами четвертим - десятим;
абзаци третій та четвертий підпункту 263.6.9 пункту 263.6 викласти у такій редакції:
"Крмпе - коефіцієнт рентабельності гірничого підприємства, обчислений у матеріалах геолого-економічної оцінки запасів корисних копалин ділянки надр, затверджених центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр (десятковий дріб). Гірничі підприємства, що порушили строк регулярної повторної геолого-економічної оцінки запасів корисних копалин ділянки надр, обчислюють податкові зобов’язання із застосуванням коефіцієнта рентабельності, що дорівнює трикратному розміру облікової ставки Національного банку України;
Vмп - обсяг (кількість) товарної продукції гірничого підприємства - видобутих корисних копалин (мінеральної сировини), що видобута за податковий (звітний) період";
пункти 263.7 та 263.8 викласти у такій редакції:
"263.7. Обчислення податкових зобов’язань з плати за користування надрами для відповідного виду видобутої корисної копалини (мінеральної сировини) в межах однієї ділянки надр за податковий (звітний) період обчислюються за такою формулою:
Пзн = Vф х Вкк х Свнз х Кпп,
де Vф - обсяг (кількість) відповідного виду видобутої корисної копалини (мінеральної сировини) у податковому (звітному) періоді (в одиницях маси або об’єму);
Вкк - вартість одиниці відповідного виду видобутої корисної копалини (мінеральної сировини), обчислена згідно з пунктом 263.6 цієї статті;
Свнз - величина ставки плати за користування надрами для видобування корисних копалин (у відсотках), встановлена у пункті 263.9 цієї статті;
Кпп - коригуючий коефіцієнт, встановлений у пункті 263.10 цієї статті;
263.8. Обсяг (кількість) відповідного виду видобутої корисної копалини (мінеральної сировини) визначається платником плати у журналі обліку видобутих корисних копалин самостійно відповідно до вимог, затверджених платником схем руху видобутої корисної копалини (мінеральної сировини) на виробничих дільницях та місцях зберігання з урахуванням складу вихідної сировини, умов конкретного виробництва, особливостей технологічного процесу та вимог до кінцевої продукції та нормативних актів, що регламентують вимоги до відповідного виду товарної продукції гірничодобувних підприємств стосовно визначення якості сировини та кінцевого продукту, визначення вмісту основної та супутньої корисної копалини в лабораторіях, атестованих згідно з правилами уповноваження та атестації у державній метрологічній системі.
Залежно від відповідного виду видобутої корисної копалини (мінеральної сировини) її кількість визначається в одиницях маси або об’єму";
підпункт 263.9.1 пункту 263.9 викласти в такій редакції:
"263.9.1. Ставки плати за користування надрами для видобування корисних копалин встановлюються у відсотках від вартості товарної продукції гірничого підприємства - видобутої корисної копалини (мінеральної сировини) у таких розмірах:
Назва груп корисних копалин, що надана у користування надрами гірничому підприємствуСтавка, відсоток від вартості товарної продукції гірничого підприємства
рудні (металовмісні (металічні), у тому числі руди) корисні копалини:
чорних, кольорових та легувальних металів5,00
урановмісні (в технологічному розчині)5,00
інші, ніж урановмісні чорних, кольорових та легувальних металів5,00
енергетичні корисні копалини:
вугілля:
коксівне1,50
енергетичне0,75
антрацит1,00
буре1,00
торф1,00
вуглеводні -1), 2):
нафта:
з покладів, які повністю або частково залягають на глибині до 5000 метрів39,00
з покладів, які повністю залягають на глибині понад 5000 метрів18,00
конденсат
з покладів, які повністю або частково залягають на глибині до 5000 метрів42,00
з покладів, які повністю залягають на глибині понад 5000 метрів18,00
газ природний (будь-якого походження):
природний газ, що відповідає умові, визначеній у підпункті 263.11.5, видобутий з покладів до 5000 метрів20,00
природний газ, що відповідає умові, визначеній у підпункті 263.11.5, видобутий з покладів понад 5000 метрів14,00
з покладів на ділянках надр (родовищах) в межах континентального шельфу та/або виключної (морської) економічної зони України11,00
з покладів, які повністю або частково залягають на глибині до 5000 метрів28,00
з покладів, які повністю залягають на глибині понад 5000 метрів15,00
неенергетичні, нерудні (неметаловмісні (неметалічні)) корисні копалини, води підземні-3), води поверхневі, грязі лікувальні (пелоїди)5,00
-1) В умовах дії угоди про розподіл продукції для нафти та конденсату, видобутих в межах території України, континентального шельфу, виключної (морської) економічної зони України, плата за користування надрами для видобування корисних копалин справляється із застосуванням ставки у розмірі 2 відсотки від вартості товарної продукції гірничого підприємства;
-2) В умовах дії угоди про розподіл продукції для газу природного, у тому числі газу, розчиненого у нафті (нафтового (попутного) газу), етану, пропану, бутану, газу (метану) вугільних родовищ, газу сланцевих товщ, газу центрально-басейнового типу, газу колекторів щільних порід, видобутих в межах території України, континентального шельфу, виключної (морської) економічної зони України, плата за користування надрами для видобування корисних копалин справляється із застосуванням ставки у розмірі 1,25 відсотка від вартості товарної продукції гірничого підприємства;
-3) Плата за користування надрами для видобування прісних підземних вод, які видобуваються платниками, зазначеними у підпункті 263.1.6 пункту 263.1 цієї статті, застосовується за ставками, визначеними у пункті 325.2 статті 325 цього Кодексу";
пункт 263.10 доповнити абзацами такого змісту:
"До визначених у пункті 263.9 статті 263 цього Кодексу ставок плати за користування надрами для руд чорних, кольорових та легувальних металів, урановмісних руд у кожному податковому (звітному) періоді застосовується коригуючий коефіцієнт, який обчислюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної економічної політики, для кожного звітного (податкового) періоду шляхом ділення середньої ціни однієї тонни відповідного виду товарної продукції (залізорудного концентрату, ільменітового та рутилового концентратів, урановмісних руд), перерахованої у гривні за курсом Національного банку України станом на 1 число місяця, що настає за звітним періодом, визначена виходячи з цін, опублікованих в щомісячному світовому комерційному інформаційному огляді протягом поточного звітного (податкового) періоду, на базову ціну відповідного виду товарної продукції, за методикою, визначеною Кабінетом Міністрів України. Під базовою ціною розуміється середня ціна, обчислена центральним органом виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної економічної політики, визначена виходячи з цін, опублікованих в щомісячному світовому комерційному інформаційному огляді, станом на 1 квітня 2014 року і офіційно оприлюднена.
Величина коригуючого коефіцієнта обчислюється десятковим дробом з точністю до чотирьох знаків відповідно до актів законодавства з питань проведення статистичних спостережень за змінами цін (тарифів) на споживчі товари (послуги) і розрахунку індексу споживчих цін.
Якщо величина коригуючого коефіцієнта, яка застосовується до ставок руд чорних, кольорових та легувальних металів, урановмісних руд менше одиниці, такий коригуючий коефіцієнт застосовується із значенням 1 (одиниця).
Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної економічної політики, щомісяця до 10 числа наступного звітного (податкового) періоду розміщує визначену величину коригуючого коефіцієнта на своєму офіційному веб-сайті у спеціальному розділі та подає відповідну інформацію Міністерству фінансів України та центральному органу державної податкової служби";
у тексті статті слова "видобута корисна копалина (мінеральна сировина)" замінити словами "товарна продукція гірничого підприємства - видобута корисна копалина (мінеральна сировина)".
24. Пункт 264.4 статті 264 викласти в такій редакції:
"264.4. Ставки плати за користування надрами в цілях, не пов’язаних з видобуванням корисних копалин
Ставки плати за користування надрами в цілях, не пов’язаних з видобуванням корисних копалин, встановлюються окремо для кожного виду користування надрами у гривнях до одиниці виміру залежно від корисних властивостей надр і ступеня екологічної безпеки під час їх використання:
Характер користування надрамиВид користування надрамиОдиниця виміруСтавка плати за користування надрами в цілях, не пов’язаних з видобуванням корисних копалин, за одиницю обсягу користування надрами, гривень на рік
Використання підземного простору надр - пористих чи тріщинуватих геологічних утворень (пластів - колекторів)зберігання природного газу та газоподібних продуктівтис. куб. метрів активного об’єму0,3
Використання підземного простору надр - спеціально створених та існуючих гірничих виробок (відпрацьованих і пристосованих), а також природних порожнин (печер)зберігання нафти та інших рідких нафтопродуктів куб. метрів0,3
витримування виноматеріалів, виробництво і зберігання винопродукціїкв. метрів0,85
вирощування грибів, овочів, квітів та інших рослин кв. метрів0,49
зберігання харчових продуктів, промислових та інших товарів, речовин і матеріалів кв. метрів0,36
провадження іншої господарської діяльності кв. метрів1,19".
25. У статті 265:
абзац перший підпункту 265.4.2 пункту 265.4 після слів "що перебувають у власності" доповнити словами "фізичних осіб або";
слова "житлова площа" в усіх відмінках замінити словами "загальна площа" у відповідному відмінку.
26. Пункт 275.1 статті 275 викласти в такій редакції:
"275.1. Ставки податку за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких не проведено:
Групи населених пунктів з чисельністю населення, тис. осібСтавки податку, гривень за 1 кв. метрКоефіцієнт, що застосовується у містах Києві, Сімферополі, Севастополі та містах обласного значення
До 30,3
Від 3 до 100,61
Від 10 до 200,97
Від 20 до 501,521,2
Від 50 до 1001,831,4
Від 100 до 2502,131,6
Від 250 до 5002,452
Від 500 до 10003,052,5
Від 1000 і більше4,283".
27. Підпункт 288.5.1 пункту 288.5 статті 288 викласти в такій редакції:
"288.5.1. не може бути меншою 3 відсотків нормативної грошової оцінки".
28. Пункт 303.1 статті 303 викласти в такій редакції:
"303.1. Базою оподаткування податком для сільськогосподарських товаровиробників є нормативна грошова оцінка одного гектара сільськогосподарських угідь (ріллі, сіножатей, пасовищ і багаторічних насаджень), з урахуванням коефіцієнта індексації, визначеного за станом на 1 січня базового податкового (звітного) року відповідно до порядку, встановленого розділом XIII цього Кодексу.
Базою оподаткування податком для земель водного фонду (внутрішніх водойм, озер, ставків, водосховищ) є нормативна грошова оцінка одного гектара ріллі в Автономній Республіці Крим або в області, з урахуванням коефіцієнта індексації, визначеного за станом на 1 січня базового податкового (звітного) року відповідно до порядку, встановленого розділом XIII цього Кодексу".
29. Пункт 314.1 статті 314 викласти в такій редакції:
"314.1. Платниками збору є суб’єкти господарювання та їх відокремлені підрозділи, у тому числі уповноважені особи договорів простого товариства, які:
а) провадять діяльність з постачання природного газу споживачам на підставі укладених з ними договорів;
б) споживають імпортований ними природний газ як паливо або сировину;
в) споживають видобутий ними природний газ як паливо або сировину".
30. Пункт 315.1 статті 315 викласти в такій редакції:
"315.1. Об’єктом оподаткування збором є вартість природного газу в обсязі:
а) відпущеному кожній категорії споживачів у звітному періоді, яка визначається на підставі актів приймання-передачі газу, підписаних платником та відповідним споживачем (для населення - на підставі облікових документів), з урахуванням відповідного тарифу, для платників, що визначені у підпункті "а" пункту 314.1 статті 314;
б) імпортованому у звітному періоді платником, що визначений у підпункті "б" пункту 314.1 статті 314;
в) видобутому та спожитому як паливо або сировина нафтогазовидобувним підприємством або його підрозділами, що визначені платниками у підпункті "в" пункту 314.1 статті 314, за виключенням обсягу природного газу, визнаного рециркулюючим відповідно до розділу I, який визначається платником за показниками вимірювальних пристроїв, що зазначені у журналі обліку видобутих корисних копалин із дотриманням самостійно затверджених платником відповідно до вимог ліцензійних умов схем руху видобутої вуглеводневої сировини на виробничих дільницях та місцях зберігання з урахуванням складу вихідної сировини, умов конкретного виробництва, особливостей технологічного процесу".
31. Пункт 316.1 статті 316 доповнити пунктами "г" і "ґ" такого змісту:
"г) суб’єкти господарювання, що визначені у підпункті "б" пункту 314.1 статті 314;
ґ) суб’єкти господарювання, у тому числі уповноважені особи простих товариств, що визначені у підпункті "в" пункту 314.1 статті 314".
32. У статті 317:
пункт 317.2 викласти в такій редакції:
"317.2. Під діючим тарифом слід розуміти:
а) ціну природного газу для відповідної категорії споживачів без урахування тарифів на його транспортування і постачання споживачам та суми податку на додану вартість для платників, що визначені у підпункті "а" пункту 314.1 статті 314;
б) митну вартість оформлення природного газу для платників, що визначені у підпункті "б" пункту 314.1 статті 314;
в) середню митну вартість імпортованого природного газу, що визначається в порядку, визначеному цим Кодексом, для платників, що визначені у підпункті "в" пункту 314.1 статті 314";
доповнити пунктом 317.5 такого змісту:
"317.5. Платники, що визначені у підпункті "б" пункту 314.1 статті 314, сплачують збір до або в день подання митної декларації".
33. Статтю 320 викласти в такій редакції:
"Стаття 320. Ставки збору
Вид радіозв’язкуДіапазон радіочастотСтавка збору за 1 МГц смуги радіочастот на місяць, гривень
1.Радіорелейний зв’язок фіксованої радіослужби0,03 - 300 ГГц0,84
2.Радіозв’язок:
- фіксованої, рухомої сухопутної радіослужб;

0,03 - 470 МГц

817,24
- морської радіослужби0,03 - 470 МГц408,62
3.Радіозв’язок у системі охоронної та охоронно-пожежної сигналізації30 - 470 МГц817,24
4.Радіозв’язок з використанням радіоподовжувачів30 - 470 МГц409,90
5.Радіозв’язок у системі передавання даних з використанням шумоподібних сигналів1427 - 2400 МГц
2400 - 2483,5 МГц
5150 - 5850 МГц
20,64*
6.Радіозв’язок у системі з фіксованим абонентським радіодоступом стандарту DECT30 - 3000 МГц41,24
7.Транкінговий радіозв’язок30 - 470 МГц2 534,18
8.Пошуковий радіозв’язок30 - 960 МГц32 689,28
9.Радіолокаційна та радіонавігаційна радіослужби30 - 3000 МГц
3 - 30 ГГц
82,48
10.Радіозв’язок супутникової рухомої та фіксованої радіослужб30 - 3000 МГц
3 - 30 ГГц
54,14
11.Стільниковий радіозв’язок300 - 2200 МГц20366,34*
12.Радіозв’язок у багатоканальних розподільчих системах для передавання та ретрансляції телевізійного зображення, передавання звуку, цифрової інформації2 - 7 ГГц
10 - 42,5 ГГц
36,10*
12,90*
13.Передавання звуку залежно від потужності:30 кГц - 30 МГц
до 1 кВт включно979,64
від 1,1 до 10 кВт включно1472,06
від 10,1 до 100 кВт включно2083,06
від 101 до 500 кВт включно2451,70
від 501 кВт і вище4073,26
14.Передавання та ретрансляція телевізійного зображення залежно від потужності:30 - 300 МГц
від 1 до 10 Вт включно41,24
від 10,1 до 100 Вт включно123,76
від 101 Вт до 1 кВт включно203,66
від 1,1 до 5 кВт включно327,42
від 5,1 до 20 кВт включно613,58
від 20,1 кВт і вище817,24
15.Передавання звуку залежно від потужності:66 - 74 МГц
87,5 - 108 МГц
до 100 Вт включно306,78
від 101 Вт до 1 кВт включно613,58
від 1,1 до 10 кВт включно979,64
від 10,1 кВт і вище1227,12
16.Передавання та ретрансляція телевізійного зображення залежно від потужності:300 - 880 МГц
до 10 Вт включно28,36
від 10,1 до 100 Вт включно56,72
від 101 Вт до 1 кВт включно123,76
від 1,1 до 5 кВт включно244,94
від 5,1 до 20 кВт включно489,82
від 20,1 кВт і вище613,58
17.Види радіозв’язку (служби, системи, радіотехнології, радіоелектронні засоби, випромінювальні пристрої), що не зазначені у пунктах 1-16 цієї статті9 кГц - 400 ГГц1227,12
* Для ширини смуги радіочастот до 30 МГц (15х2) у кожному регіоні окремо, що належать окремому платнику збору - користувачу радіочастотного ресурсу, застосовується понижувальний коефіцієнт 0,75".
34. У статті 325:
1) пункти 325.1 і 325.2 викласти в такій редакції:
"325.1. Ставки збору за спеціальне використання поверхневих вод:
Басейни річок, включаючи притоки всіх порядківСтавка збору, гривень за 100 куб. метрів
Дніпра на північ від м. Києва (Прип’яті та Десни), включаючи м. Київ35,66
Дніпра на південь від м. Києва (без Інгульця)33,92
Інгульця51,73
Сіверського Дінця69,55
Південного Бугу (без Інгулу)39,22
Інгулу48,12
Дністра21,37
Вісли та Західного Бугу21,37
Пруту та Сірету16,05
Тиси16,05
Дунаю14,3
Річок Криму71,31
Річок Приазов’я85,62
Інших водних об’єктів39,22
325.2. Ставки збору за спеціальне використання підземних вод:
Найменування регіонуСтавка збору, гривень за 100 куб. метрів
Автономна Республіка Крим (крім м. Севастополя)65,95
м. Севастополь65,95
Області:
Вінницька57
Волинська58,88
Дніпропетровська49,95
Донецька67,78
Житомирська57
Закарпатська37,45
Запорізька:
Веселівський, Мелітопольський, Приазовський, Якимівський райони57
інші адміністративно-територіальні одиниці області51,73
Івано-Франківська:
Богородчанський, Верховинський, Долинський, Косівський, Надвірнянський, Рожнятівський райони89,15
інші адміністративно-територіальні одиниці області49,95
Київська:
Білоцерківський, Бородянський, Броварський, Васильківський, Іванківський, Кагарлицький, Києво-Святошинський, Макарівський, Миронівський, Обухівський, Поліський райони41,44
інші адміністративно-територіальні одиниці області48,89
Кіровоградська65,95
Львівська51,73
Луганська74,87
Миколаївська74,87
Одеська62,41
Полтавська:
Великобагачанський, Гадяцький, Зіньківський, Лохвицький, Лубенський, Миргородський, Новосанжарський, Решетилівський, Хорольський, Шишацький райони38,56
інші адміністративно-територіальні одиниці області42,98
Рівненська:
Володимирецький, Здолбунівський, Костопільський, Рівненський, Сарненський, Острозький райони46
інші адміністративно-територіальні одиниці області53,43
Сумська:
Глухівський, Сумський, Роменський, Шосткинський райони42,98
інші адміністративно-територіальні одиниці області48,94
Тернопільська69,55
Харківська53,47
Херсонська53,47
Хмельницька:
Деражнянський, Красилівський, Летичівський, Старокостянтинівський, Хмельницький, Полонський, Шепетівський райони44,59
інші адміністративно-територіальні одиниці області67,78
Черкаська38,56
Чернівецька62,41
Чернігівська:
Городнянський, Корюківський, Ічнянський, Сосницький, Щорський, Талалаївський райони53,47
інші адміністративно-територіальні одиниці області41,8
м. Київ53,27";
2) у пункті 325.3 цифри "6,38" замінити цифрами "6,93";
3) у пункті 325.4:
у підпункті 325.4.1 цифри "0,1094" замінити цифрами "0,1188";
у підпункті 325.4.2 цифри "0,0122" замінити цифрами "0,0132";
4) у пункті 325.5:
у підпункті 325.5.1 цифри "33,51" замінити цифрами "36,39";
у підпункті 325.5.2 цифри "40,29" замінити цифрами "43,75";
5) у пункті 325.6:
у підпункті 325.6.1 цифри "31,17" замінити цифрами "33,85";
у підпункті 325.6.2 цифри "36,35" замінити цифрами "39,48";
6) у пункті 325.7 цифри "7,22" замінити цифрами "7,84".
35. Абзац шостий пункту 1 розділу XIX "Прикінцеві положення" виключити.
36. У розділі XX "Перехідні положення":
у підрозділі 2:
пункт 10 виключити;
доповнити пунктом 15-1 такого змісту:
"15-1. Тимчасово до 1 жовтня 2014 року від оподаткування податком на додану вартість звільняються операції з постачання на митній території України зернових культур товарних позицій 1001 - 1008 згідно з УКТ ЗЕД та технічних культур товарних позицій 1205 і 1206 00 згідно з УКТ ЗЕД, крім першого постачання таких зернових та технічних культур сільськогосподарськими підприємствами - виробниками та підприємствами, які безпосередньо придбали такі зернові та технічні культури у сільськогосподарських підприємств - виробників, а також крім постачання таких зернових та технічних культур Аграрним фондом у разі їх придбання з податком на додану вартість.
Операції з вивезення в митному режимі експорту зернових та технічних культур, зазначених в абзаці першому цього пункту, звільняються від оподаткування податком на додану вартість, крім вивезення сільськогосподарськими підприємствами - виробниками таких зернових та технічних культур, вирощених на землях сільськогосподарського призначення, які перебувають у їх власності або постійному користуванні на дату такого експорту.
При формуванні податкового кредиту по придбаних та/або виготовлених необоротних активах, які одночасно використовуються в оподатковуваних і не оподатковуваних податком на додану вартість операціях, зазначених в абзацах першому та другому цього пункту, норми статті 199 цього Кодексу не застосовуються, сплачені (нараховані) суми податку на додану вартість по таких необоротних активах включаються до податкового кредиту.
Норми цього пункту не застосовуються до операцій з постачання зернових культур товарної позиції 1006 та товарної підкатегорії 1008 10 00 00 згідно з УКТ ЗЕД і такі операції оподатковуються податком на додану вартість у порядку, встановленому цим Кодексом.
До 1 жовтня 2014 року призупинити дію пункту 197.21 статті 197 цього Кодексу";
у пункті 10 підрозділу 4:
в абзаці п’ятому слова і цифри "по 31 грудня 2014 року включно" виключити;
абзаци шостий і сьомий виключити;
у підрозділі 5:
абзаци шостий - дев’ятий пункту 1 замінити двома абзацами такого змісту:
"56,42 гривні за 1 літр 100-відсоткового спирту - з 1 квітня до 31 серпня 2014 року;
70,53 гривні за 1 літр 100-відсоткового спирту - з 1 вересня 2014 року застосовується ставка акцизного податку, визначена підпунктом 215.3.1 пункту 215.3 статті 215 цього Кодексу";
у пункті 6 виключити слова і цифри "На тютюнові вироби (за кодом товару (продукції) згідно з УКТ ЗЕД 2402 20 90 10 "Сигарети без фільтра, цигарки", за кодом товару (продукції) згідно з УКТ ЗЕД 2402 20 90 20 "Сигарети з фільтром") з 1 січня 2014 року застосовуються такі ставки акцизного податку та мінімальне акцизне податкове зобов’язання із сплати акцизного податку на тютюнові вироби:
Код товару (продукції) згідно з УКТ ЗЕДОпис товару (продукції) згідно з УКТ ЗЕДСтавки податку
специфічнаадвалорна
одиниці виміруставкаодиниці виміруставка
2402 20 90 10Сигарети без фільтра, цигаркигривень за 1 тис. штук77,50відсотків12
2402 20 90 20Сигарети з фільтромгривень за 1 тис. штук173,20відсотків12
Код товару (продукції) згідно з УКТ ЗЕДОпис товару (продукції) згідно з УКТ ЗЕДМінімальне акцизне податкове зобов’язання
одиниця вимірусума
2402 20 90 10Сигарети без фільтра, цигаркигривень за 1 тис. штук101,60
2402 20 90 20Сигарети з фільтромгривень за 1 тис. штук231,70".
II. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
1. У Законі України "Про збір на обов’язкове державне пенсійне страхування" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 37, ст. 237 із наступними змінами):
1) у статті 1:
у частину першу включити пункт 5 такого змісту:
"5) юридичні та фізичні особи, які здійснюють операції з купівлі іноземної валюти в безготівковій та/або готівковій формі.
Національний банк України забезпечує організацію і контроль за сплатою (утриманням) збору на обов’язкове державне пенсійне страхування при здійсненні операцій з купівлі іноземної валюти юридичними та фізичними особами у безготівковій та/або готівковій формі.
Банки подають до 20 числа місяця, що настає за звітним, до органів Пенсійного фонду України звіт про нарахування (утримання) та сплату збору на обов’язкове державне пенсійне страхування при здійсненні операцій з купівлі іноземної валюти юридичними та фізичними особами у безготівковій та/або готівковій формі у порядку та за формою, визначеними Кабінетом Міністрів України";
частину другу після слів "сплачують збір на обов’язкове державне пенсійне страхування при здійсненні" доповнити словами "операцій з купівлі іноземної валюти в безготівковій та/або готівковій формі";
2) у статтю 2 включити пункт 4 такого змісту:
"4) для платників збору, визначених пунктом 5 статті 1 цього Закону, - сума операції з купівлі іноземної валюти в безготівковій та/або готівковій формі";
3) у частині третій статті 3 цифри "6, 7" замінити цифрами "5-7";
4) у статтю 4 включити пункт 6 такого змісту:
"6) для платників збору, визначених пунктом 5 статті 1 цього Закону, - 0,5 відсотка від об’єкта оподаткування, встановленого пунктом 4 статті 2 цього Закону".
2. У статті 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 5-6, ст. 30 із наступними змінами):
пункт 4 частини першої викласти в такій редакції:
"4) органам доходів і зборів:
а) на їх письмову вимогу щодо наявності банківських рахунків;
б) при поданні банками у встановленому порядку податкового розрахунку сум доходу у вигляді процентів, нарахованого (сплаченого) на користь фізичної особи";
частину шосту доповнити словами "а також на органи доходів і зборів в частині подання банками податкового розрахунку сум доходу у вигляді процентів, нарахованого (сплаченого) на користь фізичної особи".
( Пункт 3 розділу II втратив чинність на підставі Закону № 1697-VII від 14.10.2014 )
4. У статті 2 Закону України "Про загальну структуру і чисельність Служби безпеки України" (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 4, ст. 53; 2007 р., № 17, ст. 241) цифри та слова "33500 осіб, у тому числі до 27200 військовослужбовців" замінити цифрами та словом "31050 осіб".
5. У статті 2 Закону України "Про загальну структуру і чисельність Міністерства внутрішніх справ України" (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 16, ст. 115, № 43, ст. 313; 2004 р., № 10, ст. 95; із змінами, внесеними Законом України від 13 березня 2014 року № 877-VII):
1) у першому реченні цифри та слова "324400 осіб, у тому числі 240200 осіб рядового і начальницького складу" замінити цифрами та словом "245000 осіб";
2) у другому реченні цифри "190500" замінити цифрами "172000".
6. У статті 2 Закону України "Про загальну структуру і чисельність Управління державної охорони України" (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 2-3, ст. 50; 2007 р., № 9, ст. 80) слова та цифри "до 2993 осіб, у тому числі 2912 військовослужбовців" замінити цифрами та словом "2694 особи".
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про запобігання фінансової катастрофи та створення передумов для економічного зростання в Україні
Верховна Рада України
постановляє:
I. Внести до Податкового кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., №№ 13-17, ст. 112) такі зміни:
1. У пункті 14.1 статті 14:
абзац другий підпункту 14.1.112 виключити;
підпункт 14.1.126 викласти у такій редакції:
"14.1.126. обсяг видобутої вуглеводневої сировини:
а) для цілей розділу XI - обсяг нафти, природного газу (у тому числі супутнього (нафтового) газу), газового конденсату у значенні, наведеному в підпункті 14.1.128 цієї статті, що у порядку визначеному в правилах видобування вуглеводневої сировини, взятий на облік безпосередньо після пунктів їх підготовки із застосуванням засобів приладового обліку;
б) для цілей розділу XVIII - вироблена продукція у значенні, наведеному в Законі України "Про угоди про розподіл продукції". У випадках, коли вироблена продукція обліковується та використовується інвестором як паливо або сировина, обсяг видобутої вуглеводневої сировини визначається в порядку, передбаченому підпунктом "а" цього пункту";
у підпункті 14.1.150 виключити слова "за виключенням агломерації руд з термічною обробкою" та слова "(без якісної зміни мінеральних форм корисних копалин, їх агрегатно-фазового стану, кристалохімічної структури)".
2. Статтю 43 доповнити пунктом 43.6 такого змісту:
"43.6. Повернення помилково та/або надміру сплачених грошових зобов’язань платникам податків здійснюється з бюджету, у який такі кошти були зараховані".
3. В абзаці першому пункту 151.1 статті 151 цифри "16" замінити цифрами "18".
4. У статті 164:
у пункті 164.2:
підпункт 164.2.8 викласти в такій редакції: