Про комітети Верховної Ради України. Закон від 04.04.1995 №116/95-ВР

Верховна Рада України Закон від 04.04.1995 №116/95-ВР
Последняя редакция от 11.01.2019. Внесення змін (закон від 06.12.2018 N 2646-VIII /2646-19/)
Реквизиты

Издатель: Верховна Рада України

Тип Закон

Дата 04.04.1995

Номер 116/95-ВР

Статус Действует

Документ подготовлен в системе iplex
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про комітети Верховної Ради України
(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1995, № 19, ст.134)
( Вводиться в дію Постановою ВР № 117/95-ВР від 04.04.95, ВВР, 1995, № 19, ст.135 )
( Із змінами, внесеними згідно із Законами № 40-XIV від 14.07.98 , ВВР, 1998, № 40-41, ст.250 № 1430-III від 10.02.2000 , ВВР, 2000, № 12, ст.96 № 1475-III від 22.02.2000 , ВВР, 2000, № 13, ст.107 )
( В редакції Закону № 3277-IV від 22.12.2005, ВВР , 2006, № 17, ст.146 )
( Із змінами, внесеними згідно із Законом № 1692-VI від 23.10.2009 , ВВР, 2010, № 4, ст.34 )
( Щодо визнання неконституційними окремих положень див. Рішення Конституційного Суду № 16-рп/2010 від 10.06.2010 )
( Із змінами, внесеними згідно із Законами № 2457-VI від 08.07.2010 , ВВР, 2010, № 48, ст.564 № 10-VII від 25.12.2012 , ВВР, 2014, № 10, ст.96 № 873-VIII від 09.12.2015 , ВВР, 2016, № 3, ст.29 № 1540-VIII від 22.09.2016 , ВВР, 2016, № 51, ст.833 № 1798-VIII від 21.12.2016 , ВВР, 2017, № 7-8, ст.50 № 2646-VIII від 06.12.2018 , ВВР, 2019, № 4, ст.32 )
Цей Закон визначає правовий статус комітетів Верховної Ради України, їх функції та організаційні основи діяльності.
Розділ I
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Стаття 1. Статус та завдання комітетів Верховної Ради України
1. Комітет Верховної Ради України (далі - комітет) - орган Верховної Ради України, який утворюється з числа народних депутатів України для здійснення за окремими напрямами законопроектної роботи, підготовки і попереднього розгляду питань, віднесених до повноважень Верховної Ради України, виконання контрольних функцій.
2. Комітет відповідальний перед Верховною Радою України і підзвітний їй.
3. Діяльність комітетів координує Голова Верховної Ради України згідно з Конституцією України та в порядку, встановленому Регламентом Верховної Ради України.
Стаття 2. Нормативно-правова основа діяльності комітетів
1. Організація, повноваження та порядок діяльності комітетів Верховної Ради України визначаються Конституцією України, цим Законом, Законом України "Про статус народного депутата України", іншими законами України, Регламентом Верховної Ради України та постановами Верховної Ради України.
Стаття 3. Принципи діяльності комітетів
1. Комітети будують свою роботу на принципах:
верховенства права;
законності;
гласності;
їх рівноправності;
доцільності;
функціональності;
плановості;
наукової обґрунтованості;
колегіальності;
вільного обговорення і вирішення питань.
Стаття 4. Відносини комітетів Верховної Ради України з державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями, їх посадовими особами
1. Комітети Верховної Ради України при здійсненні повноважень взаємодіють з іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями, їх посадовими особами, які зобов'язані сприяти комітетам Верховної Ради України у здійсненні покладених на них повноважень, реагувати відповідно до закону на їх звернення та рекомендації.
Стаття 5. Кількість, склад та предмети відання комітетів
1. Верховна Рада України затверджує кількість комітетів, їх назви та предмети відання. Кількість комітетів, їх назви та предмети відання можуть бути змінені за рішенням Верховної Ради України нового скликання до вирішення питання про формування персонального складу комітетів.
2. Мінімальна та максимальна кількість осіб, які можуть входити до складу одного комітету, визначається постановою Верховної Ради України.
3. Рішення про внесення змін до складу комітетів Верховної Ради України приймається Верховною Радою України з урахуванням мінімальної та максимальної кількості осіб, які можуть входити до складу одного комітету, встановленої відповідно до частини другої цієї статті.
4. Верховна Рада України може утворити новий або ліквідувати раніше створений комітет, змінити назву комітету чи предмет його відання. При утворенні нового комітету одночасно приймається рішення про його предмет відання та персональний склад із одночасним внесенням змін до рішення Верховної Ради України про кількісний склад комітетів.
5. Порядок підготовки і розгляду Верховною Радою України питань про утворення, ліквідацію комітетів, зміну їх назв чи предметів відання, обрання, зміни їх керівництва та персонального складу визначається на основі Конституції України цим Законом та Регламентом Верховної Ради України.
Стаття 6. Персональний склад комітетів
1. Персональний склад комітетів формується Верховною Радою України нового скликання шляхом обрання голів, перших заступників, заступників голів, секретарів та членів комітетів.
2. Обрання народних депутатів України до складу комітетів здійснюється на основі пропозицій депутатських фракцій, внесених з дотриманням квот, визначених Регламентом Верховної Ради України. Якщо кількість членів депутатської фракції у Верховній Раді України дорівнює кількості комітетів або є більшою ніж кількість комітетів, депутатські фракції направляють не менш ніж по одному представнику до кожного комітету Верховної Ради України.
3. Персональний склад усіх комітетів Верховної Ради України нового скликання визначається одночасно шляхом прийняття відповідної постанови Верховної Ради України.
4. Голови комітетів, перші заступники, заступники та секретарі комітетів не можуть бути одночасно керівниками депутатських фракцій.
5. Голова комітету, його перший заступник та секретар комітету не можуть бути членами однієї фракції.
6. До складу комітетів не можуть бути обрані Голова Верховної Ради України, Перший заступник та заступник Голови Верховної Ради України.
Стаття 7. Зміни персонального складу комітетів
1. Персональний склад комітету може бути змінений внаслідок:
1) обрання нового члена комітету;
2) відкликання члена комітету;
3) обрання чи відкликання голови комітету, першого заступника, заступника голови, секретаря комітету;
4) дострокового припинення повноважень народного депутата України, який входив до складу комітету.
2. Обрання нового члена комітету, відкликання члена комітету, обрання чи відкликання голови комітету, першого заступника, заступника голови, секретаря комітету здійснюються шляхом прийняття постанови Верховної Ради України.
3. Голова, перший заступник голови, заступник голови, секретар комітету можуть бути у будь-який час за рішенням Верховної Ради України відкликані зі своїх посад:
1) за їх власною заявою;
2) у зв'язку з їх незадовільною роботою на посаді;
3) внаслідок інших обставин, що унеможливлюють виконання ними своїх обов'язків.
4. Заява про відкликання має бути погоджена з відповідною фракцією, за квотою якої народний депутат України був обраний на посаду. Пропозиція про відкликання з підстав, передбачених пунктами 2 і 3 частини третьої цієї статті, може бути внесена Головою Верховної Ради України або відповідним комітетом. Рішення комітету щодо внесення пропозиції про відкликання голови, першого заступника голови, заступника голови, секретаря комітету приймається на засіданні комітету.
5. Після відкликання народного депутата України з посади голови, першого заступника голови, заступника голови чи секретаря комітету він залишається членом цього комітету, якщо Верховною Радою України не прийнято іншого рішення.
6. Дострокове припинення повноважень народного депутата України має наслідком його виключення зі складу відповідного комітету без прийняття про це окремого рішення Верховної Ради України.
7. Рішення Верховної Ради України щодо зміни складу комітетів приймаються з урахуванням принципу пропорційного представництва в комітетах депутатських фракцій і визначених відповідно до принципу квот згідно з Регламентом Верховної Ради України.
8. Порядок підготовки, розгляду Верховною Радою України і прийняття рішення з питань, пов'язаних зі зміною персонального складу комітетів, визначається Регламентом Верховної Ради України.
Стаття 8. Особливості ліквідації комітетів
1. У разі якщо кількісний склад комітету стає меншим від мінімального кількісного складу, встановленого Верховною Радою України відповідно до статті 5 цього Закону, Голова Верховної Ради України за поданням комітету, до відання якого відноситься питання організації роботи Верховної Ради України, повідомляє про це на пленарному засіданні і пропонує депутатським фракціям, які не використали визначені для них квоти представництва в цьому комітеті, запропонувати Верховній Раді України кандидатури народних депутатів України для обрання до складу комітету. Якщо протягом місяця з дня повідомлення Голови Верховної Ради України кількісний склад комітету не збільшився згідно з вимогами, встановленими цим Законом та Регламентом Верховної Ради України, комітет, до предмета відання якого відноситься питання організації роботи Верховної Ради України, після консультацій з керівниками депутатських фракцій у Верховній Раді України може внести на розгляд Верховної Ради України пропозицію про ліквідацію такого комітету.
2. Прийняття Верховною Радою України рішення про ліквідацію комітету у випадках, передбачених частиною першою цієї статті і пунктом 4 частини шостої статті 43 цього Закону, має наслідком припинення повноважень першого заступника голови, заступника голови та всіх членів відповідного комітету з дня прийняття такого рішення, а голови та секретаря комітету - через місяць з дня прийняття такого рішення.
3. Одночасно з прийняттям рішення про ліквідацію комітету Верховною Радою України має бути прийнято рішення про обрання народних депутатів України, які входили до складу ліквідованого комітету, до складу інших комітетів Верховної Ради України в порядку, встановленому частиною другою статті 6 цього Закону.
4. Голова та секретар комітету, щодо якого прийнято рішення Верховної Ради України про його ліквідацію, протягом місяця з дня прийняття такого рішення продовжують виконання своїх обов'язків для проведення заходів, передбачених частиною п'ятою цієї статті.
5. Голова та секретар комітету, щодо якого прийнято рішення Верховної Ради України про його ліквідацію, протягом місяця з дня прийняття такого рішення забезпечують:
1) підготовку матеріалів з питань, які готувалися до розгляду в комітеті, до передачі іншим комітетам Верховної Ради України відповідно до предметів їх відання;
2) підготовку та подання на ім'я Голови Верховної Ради України письмового звіту про розглянуті комітетом питання та про стан розгляду питань, які були передані до комітету і розгляд яких у комітеті не завершений;
3) передачу до відповідних служб Апарату Верховної Ради України належно оформлених матеріалів та документів, які підлягають архівному зберіганню.
Стаття 9. Висвітлення діяльності комітетів
1. Комітети інформують громадськість про свою діяльність, зокрема, шляхом оприлюднення плану роботи, розкладу засідань комітетів, прийнятих комітетами актів, протоколів та стенограм засідань комітетів та слухань у комітетах. Засідання та інші заходи комітетів, які проводяться відкрито, мають право відвідувати журналісти, працівники засобів масової інформації, представники громадських організацій. Для журналістів, працівників засобів масової інформації, акредитованих при Верховній Раді України, додаткова акредитація для відвідування засідань комітетів не проводиться.
( Частина перша статті 9 в редакції Закону № 873-VIII від 09.12.2015 )
2. Інформація про поточну діяльність комітетів та прийняті ними рішення розміщуються на офіційному веб-сайті Верховної Ради України в глобальній інформаційній мережі Інтернет, у газеті "Голос України", інших засобах масової інформації.
3. Комітети мають право поширювати у встановленому порядку інформацію про свою діяльність через свої веб-сторінки на офіційному веб-сайті Верховної Ради України у глобальній інформаційній мережі Інтернет, парламентському телеканалі "Рада" та через інші засоби масової інформації.
4. Комітети мають право за допомогою відповідних структурних підрозділів Апарату Верховної Ради України проводити прес-конференції з питань, віднесених до предметів їх відання.
Стаття 10. Забезпечення роботи комітетів
1. Організаційне, правове, наукове, інформаційне, документальне та матеріально-технічне забезпечення діяльності комітетів здійснюється Апаратом Верховної Ради України.
Розділ II
ФУНКЦІЇ КОМІТЕТІВ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Стаття 11. Функції комітетів Верховної Ради України
1. Комітети Верховної Ради України здійснюють такі функції:
1) законопроектну;
2) організаційну;
3) контрольну.
Стаття 12. Законопроектна функція комітетів
1. Законопроектна функція комітетів полягає в:
1) розробці проектів законів, інших актів Верховної Ради України;
2) попередньому розгляді та підготовці висновків і пропозицій щодо законопроектів, внесених суб'єктами законодавчої ініціативи на розгляд Верховної Ради України;
3) доопрацюванні за дорученням Верховної Ради України окремих законопроектів за наслідками розгляду їх у першому та наступних читаннях (за винятком прийнятих Верховною Радою України актів у цілому);
4) попередньому розгляді та підготовці висновків і пропозицій щодо проектів загальнодержавних програм економічного, науково-технічного, соціального, національно-культурного розвитку, охорони довкілля, а також наданні згоди на обов'язковість чи денонсацію міжнародних договорів України;
5) узагальненні зауважень і пропозицій, що надійшли до законопроектів;
6) внесенні пропозицій щодо перспективного планування законопроектної роботи.
Стаття 13. Організаційна функція комітетів
1. Організаційна функція комітетів полягає в:
1) плануванні своєї роботи;
2) проведенні збору та аналізу інформації з питань, що належать до повноважень комітетів, організації слухань із цих питань, у тому числі на засіданнях Верховної Ради України;
3) попередньому обговоренні відповідно до предметів їх відання кандидатур посадових осіб, яких згідно з Конституцією України обирає, призначає, затверджує Верховна Рада України або надає згоду на їхнє призначення, підготовці до розгляду Верховною Радою України відповідних висновків щодо цих кандидатур;
4) підготовці питань на розгляд Верховної Ради України відповідно до предметів їх відання;
5) участі у формуванні порядку денного пленарних засідань Верховної Ради України;
6) прийнятті рішень, наданні висновків, рекомендацій, роз'яснень;
7) розгляді звернень, що надійшли до комітету в установленому порядку;
8) участі відповідно до предметів їх відання в міжпарламентській діяльності, взаємодії з міжнародними організаціями;
9) підготовці письмових звітів про підсумки своєї діяльності;
10) забезпеченні висвітлення своєї діяльності в засобах масової інформації.
Стаття 14. Контрольна функція комітетів
1. Контрольна функція комітетів полягає в:
1) аналізі практики застосування законодавчих актів у діяльності державних органів, їх посадових осіб з питань, віднесених до предметів відання комітетів, підготовці та поданні відповідних висновків та рекомендацій на розгляд Верховної Ради України;
2) участі за дорученням Верховної Ради України у проведенні "Дня Уряду України";
3) контролі за виконанням Державного бюджету України в частині, що віднесена до предметів їх відання, для забезпечення доцільності, економності та ефективності використання державних коштів у порядку, встановленому законом;
4) організації та підготовці за дорученням Верховної Ради України парламентських слухань;
5) організації та підготовці слухань у комітетах;
6) підготовці та поданні на розгляд Верховної Ради України запитів до Президента України від комітету відповідно до положень пункту 34 частини першої статті 85 Конституції України;
7) взаємодії з Рахунковою палатою;
8) взаємодії з Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини;
9) направленні матеріалів для відповідного реагування в межах, установлених законом, органам Верховної Ради України, державним органам, їх посадовим особам;
( Положення пункту 10 статті 14 втратили чинність, як такі, що є неконституційними, на підставі Рішення Конституційного Суду № 16-рп/2010 від 10.06.2010 )
10) погодженні питань, проведенні консультацій щодо призначення на посади та звільнення з посад керівників відповідних державних органів, створенні і ліквідації спеціальних державних органів, що віднесені до предметів відання комітетів, та здійсненні інших погоджень і консультацій у випадках, передбачених законом.
( Статтю 14 доповнено пунктом 10 згідно із Законом № 1692-VI від 23.10.2009 )
Розділ III
ПРАВА І ОБОВ'ЯЗКИ КОМІТЕТІВ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Глава 1
Права і обов'язки комітетів Верховної Ради України при здійсненні законопроектної функції
Стаття 15. Права комітетів при здійсненні ними законопроектної функції
1. Комітет при здійсненні законопроектної функції має право:
1) розробляти з власної ініціативи проекти законів та інших актів Верховної Ради України з питань, що віднесені до предметів відання комітетів, з наступним внесенням їх на розгляд Верховної Ради України членами комітету за його рішенням;
2) визначати завдання щодо розробки законопроектів чи їх структурних частин з питань, віднесених до предмета їх відання;
3) опубліковувати за своїм рішенням у засобах масової інформації проекти законів, розроблені відповідно до пункту 1 цієї статті, до внесення їх на розгляд Верховної Ради України;
4) вносити пропозиції і поправки під час розгляду на своєму засіданні проекту закону чи іншого акта Верховної Ради України;
5) створювати робочі групи і призначати їх керівників із числа членів комітету для підготовки проектів актів Верховної Ради України, питань, що обговорюються на засіданнях комітетів, проектів рішень, рекомендацій, висновків комітетів;
6) включати до складу робочої групи членів комітету, інших народних депутатів України, співробітників науково-дослідних інститутів і навчальних закладів, авторів проектів законодавчих актів та інших фахівців за їх згодою;
7) залучати до роботи в робочих групах фахівців на контрактній основі з оплатою за рахунок коштів, передбачених у кошторисі видатків на здійснення повноважень Верховної Ради України;
8) залучати до роботи в робочих групах посадових та службових осіб державних органів та органів місцевого самоврядування за згодою керівника відповідного органу;
9) звертатися до державних органів, органів місцевого самоврядування, наукових установ і організацій, об'єднань громадян з проханням висловити пропозиції щодо проектів законів;
10) ініціювати укладання в межах коштів, передбачених у кошторисі видатків на здійснення повноважень Верховної Ради України, договорів з науковими установами, навчальними закладами та спеціалістами на науково-інформаційний пошук, розробку, доопрацювання та експертизу проектів законів.
Стаття 16. Обов'язки комітетів при здійсненні законопроектної функції
1. Комітети при здійсненні законопроектної функції зобов'язані:
1) організовувати розробку проектів законів та інших актів за дорученням Верховної Ради України;
2) розглядати в порядку і строки, встановлені Регламентом Верховної Ради України, проекти актів Верховної Ради України та подавати їх на розгляд Верховної Ради України;
3) готувати висновки щодо проектів актів Верховної Ради України, внесених суб'єктами права законодавчої ініціативи;
4) розглядати та узагальнювати висновки інших комітетів та готувати їх на розгляд Верховної Ради України в разі, якщо комітет визначено згідно з Регламентом Верховної Ради України головним з опрацювання відповідного проекту акта Верховної Ради України;
5) доопрацьовувати проекти актів Верховної Ради України за дорученням Верховної Ради України за результатами розгляду їх у першому та наступних читаннях (за винятком прийнятих Верховною Радою України актів у цілому);
6) розглядати та приймати рішення щодо кожної пропозиції, яка надійшла від суб'єктів законодавчої ініціативи при доопрацюванні комітетом проектів законів та інших актів;
7) здійснювати аналіз практики застосування законодавчих актів, віднесених до предмета відання комітету, готувати пропозиції щодо їх систематизації, кодифікації;
8) попередньо розглядати та готувати висновки щодо надання згоди на обов'язковість чи денонсацію міжнародних договорів;
9) попередньо розглядати та готувати висновки щодо проектів загальнодержавних програм економічного, науково-технічного, соціального, національно-культурного розвитку, охорони довкілля, звітів про виконання цих програм;
10) узагальнювати зауваження і пропозиції, що надійшли в ході всенародного обговорення проектів законів;
11) вивчати громадську думку, розглядати звернення громадян, об'єднань громадян, будь-які пропозиції, що свідчать про потребу в прийнятті нових законодавчих актів або у внесенні змін до законодавчих актів, і, в разі необхідності, готувати відповідні проекти актів та вносити їх на розгляд Верховної Ради України;
12) подавати на розгляд Верховної Ради України висновки, рекомендації, проекти актів Верховної Ради України, оформлені відповідно до вимог, установлених цим Законом, Регламентом Верховної Ради України.
Глава 2
Права і обов'язки комітетів Верховної Ради України при здійсненні організаційної функції
Стаття 17. Права комітетів на отримання інформації
1. Комітети мають право на отримання, вивчення, дослідження інформації з питань, що належать до предметів їх відання.
2. Комітети мають право в установленому законом порядку отримувати від державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій, їх посадових осіб необхідні матеріали і документи для забезпечення діяльності комітетів відповідно до предметів їх відання.
3. Комітети мають право звертатися з питань, віднесених до предметів їх відання, до Голови Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, органів Верховної Ради України, державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності. Звернення від комітетів розглядаються в порядку, передбаченому Законом України "Про статус народного депутата України" для депутатських звернень.
4. Комітети мають право на отримання інформації, що надається Верховній Раді України при розгляді питань, віднесених до її повноважень.
Стаття 18. Участь комітетів у призначенні, звільненні, затвердженні та наданні згоди на призначення посадових осіб Верховною Радою України
1. Для підготовки і попереднього розгляду питання про призначення Верховною Радою України за поданням Президента України Прем'єр-міністра України, Міністра оборони України, Міністра закордонних справ України, призначення за поданням Прем'єр-міністра України інших членів Кабінету Міністрів України, звільнення зазначених осіб з посад, вирішення питання про відставку Прем'єр-міністра України, членів Кабінету Міністрів України комітети мають право на отримання відповідної інформації згідно із законом.
( Частина перша статті 18 набирає чинності з дня набуття повноважень Верховною Радою України, обраною у березні 2006 року згідно з пунктом 1 розділу VIII "Прикінцеві положення" цього Закону )
2. Для підготовки і попереднього розгляду питання про призначення та звільнення з посади Верховною Радою України за поданням Президента України Голови Служби безпеки України, за поданням Прем'єр-міністра України Голови Антимонопольного комітету України, Голови Державного комітету телебачення та радіомовлення України, Голови Фонду державного майна України, звільнення зазначених осіб з посад комітети мають право на отримання відповідної інформації згідно із законом.
3. Комітет, до предмета відання якого віднесено питання щодо призначення на посаду Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, подає Верховній Раді України висновки щодо кожної кандидатури на посаду Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, стосовно відповідності її вимогам, передбаченим Законом України "Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини", та про відсутність причин, які перешкоджали б зайняттю нею цієї посади.
4. Комітет, до предмета відання якого віднесено питання організації роботи Верховної Ради України, здійснює підготовку на розгляд Верховної Ради України питання щодо надання нею згоди на притягнення до кримінальної відповідальності Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини чи застосування заходів адміністративного стягнення, що накладаються в судовому порядку, на затримання, арешт, обшук та особистий огляд.
5. Підготовка і попередній розгляд питання про призначення Верховною Радою України на посаду та звільнення з посади Голови та інших членів Рахункової палати, половини складу Ради Національного банку України, половини складу Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення, про обрання і звільнення Верховною Радою України членів Вищої ради правосуддя здійснюється в комітетах відповідно до предметів їх відання у порядку, встановленому законом та Регламентом Верховної Ради України.
( Частина п'ята статті 18 із змінами, внесеними згідно із Законом № 1798-VIII від 21.12.2016 )
6. Підготовка і попередній розгляд Верховною Радою України питання про призначення на посаду та звільнення з посади за поданням Президента України Голови Національного банку України, членів Центральної виборчої комісії здійснюється в комітетах відповідно до предметів їх відання у порядку, встановленому законом та Регламентом Верховної Ради України.
7. Підготовка і попередній розгляд Верховною Радою України питання про надання згоди на призначення на посаду та звільнення з посади Президентом України Генерального прокурора, висловлення недовіри Генеральному прокурору, що має наслідком його відставку з посади, здійснюється в комітетах відповідно до предметів їх відання у порядку, встановленому законом та Регламентом Верховної Ради України.
( Частина сьома статті 18 із змінами, внесеними згідно із Законом № 1798-VIII від 21.12.2016 )
8. При призначенні суддів Конституційного Суду України Верховною Радою України комітет, до предмета відання якого відноситься це питання, надає Верховній Раді України свої висновки щодо кожної кандидатури на посаду судді Конституційного Суду України, внесеної у встановленому законом порядку.
( Частину дев'яту статті 18 виключено на підставі Закону № 1798-VIII від 21.12.2016 )
10. Комітет, до предмета відання якого належать питання розвитку паливно-енергетичного комплексу, вугільної, газової, нафтової, нафтопереробної промисловості та електроенергетики, та комітет, до предмета відання якого належать питання житлово-комунального господарства, на основі пропозицій депутатських фракцій (груп) здійснюють підготовку та подають на розгляд Верховної Ради України кандидатури членів Конкурсної комісії з добору кандидатів на посади членів Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, які пропонуються Верховній Раді України для призначення відповідно до статті 8 Закону України "Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг .
( Статтю 18 доповнено частиною десятою згідно із Законом № 1540-VIII від 22.09.2016 )
Стаття 19. Участь комітетів у призначенні всеукраїнського референдуму з питань зміни території України, виборів Президента України, позачергових виборів до Верховної Ради Автономної Республіки Крим, чергових та позачергових виборів до органів місцевого самоврядування
1. Комітети, до предмета відання яких віднесені питання зміни території України, призначення виборів Президента України, позачергових виборів до Верховної Ради Автономної Республіки Крим, чергових та позачергових виборів до органів місцевого самоврядування, готують висновки з цього питання та інші матеріали відповідно до закону та Регламенту Верховної Ради України.
Стаття 20. Участь комітетів у формуванні порядку денного пленарних засідань Верховної Ради України
1. Комітети вносять пропозиції щодо порядку денного пленарних засідань Верховної Ради України з питань, віднесених до предметів їх відання, визначають доповідачів (співдоповідачів), які виступають на пленарних засіданнях з доповідями (співдоповідями), у порядку, встановленому Регламентом Верховної Ради України.
Стаття 21. Надання комітетами відповідей на депутатські запити, висновків, роз'яснень
1. Відповідь на депутатський запит, що надійшов до комітету, надається в порядку, встановленому Законом України "Про статус народного депутата України".
2. Комітети за дорученням Верховної Ради України, Голови Верховної Ради України, а також з питань, віднесених до предметів їх відання, готують висновки щодо пропозицій, поданих до комітету в установленому законом порядку.
3. Комітети з питань, віднесених до предметів їх відання, мають право надавати роз'яснення щодо застосування положень законів України. Такі роз'яснення не мають статусу офіційного тлумачення.
Стаття 22. Розгляд звернень у комітетах
1. Звернення, що надходять до комітетів, розглядаються головою комітету або за його дорученням першим заступником, заступником, головами підкомітетів чи іншими членами комітету в порядку та терміни, визначені законом.
Стаття 23. Участь комітетів у міжпарламентській діяльності, взаємодія з міжнародними організаціями
1. За погодженням з Головою Верховної Ради України комітети взаємодіють з відповідними органами парламентів іноземних держав, представництвами міжнародних організацій, беруть участь у заходах міжнародних організацій з питань, віднесених до предметів відання комітетів.
2. Комітети можуть вносити пропозиції Голові Верховної Ради України про включення членів комітетів та/або працівників секретаріатів комітетів до складу офіційних парламентських делегацій.
Глава 3
Права і обов'язки комітетів Верховної Ради України при здійсненні контрольної функції
Стаття 24. Аналіз комітетами практики застосування законодавчих актів у діяльності державних органів, органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб з питань, віднесених до предметів їх відання
1. Комітети з питань, віднесених до предметів їх відання, здійснюють аналіз практики застосування державними органами, органами місцевого самоврядування, їх посадовими особами Конституції та законів України, аналіз відповідності закону прийнятих ними підзаконних нормативно-правових актів, своєчасності їх прийняття. За наслідками такого аналізу комітет вносить державним органам, органам місцевого самоврядування, їх посадовим особам рекомендації щодо приведення у відповідність із законом підзаконного нормативно-правового акта.
2. Рекомендації комітетів підлягають обов'язковому розгляду державними органами, органами місцевого самоврядування, їх посадовими особами, об'єднаннями громадян, підприємствами, установами і організаціями. Про результати розгляду та вжиті заходи має бути повідомлено комітетам у встановлений законом строк, якщо відповідними рекомендаціями не встановлено більш пізній строк.
Стаття 25. Участь комітетів у підготовці питань на розгляд Верховної Ради України у зв'язку з виконанням нею контрольних повноважень відповідно до Конституції України
1. Комітети мають право ухвалювати висновки і рекомендації, а також право виступу представника від комітету на пленарному засіданні при розгляді Верховною Радою України питання щодо:
1) Програми діяльності Кабінету Міністрів України, звітів про виконання загальнодержавних програм економічного, науково-технічного, соціального, національно-культурного розвитку, охорони довкілля;
2) відповідальності Кабінету Міністрів України та прийняття резолюції недовіри Кабінету Міністрів України;
3) затвердження рішень про надання Україною позик і економічної допомоги іноземним державам та міжнародним організаціям, а також про одержання Україною від іноземних держав, банків і міжнародних фінансових організацій позик, не передбачених Державним бюджетом України, здійснення контролю за їх використанням;
4) щорічної доповіді Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини про стан дотримання та захисту прав і свобод людини в Україні;
5) висловлення недовіри Генеральному прокурору, що має наслідком його відставку з посади;
( Пункт 5 частини першої статті 25 із змінами, внесеними згідно із Законом № 1798-VIII від 21.12.2016 )
6) дострокового припинення повноважень Верховної Ради Автономної Республіки Крим.
Стаття 26. Участь комітетів у проведенні "Дня Уряду України" у Верховній Раді України
1. Комітети при підготовці та розгляді питання про проведення "Дня Уряду України" у Верховній Раді України мають право:
1) ініціювати рішенням комітету його проведення з метою заслуховування інформації з найважливіших питань соціально-економічного розвитку, внутрішньої і зовнішньої політики держави шляхом внесення народними депутатами України - членами комітету проекту відповідної постанови Верховної Ради України;
2) на одержання відповіді під час його проведення від члена Кабінету Міністрів України чи керівника відповідного органу виконавчої влади на всі запитання за визначеною тематикою, що надійшли від комітетів на адресу Кабінету Міністрів України;
3) на виступ представника комітету у Верховній Раді України під час обговорення визначеної теми при проведенні "Дня Уряду України";
4) на виступ свого представника при проведенні "Дня Уряду України" для уточнення запитань і відповідей у встановленому Регламентом Верховної Ради України порядку.
2. Комітети, визначені постановою Верховної Ради України, зобов'язані не пізніш як за п'ять днів до проведення "Дня Уряду України" проаналізувати аналітичні та довідкові матеріали, надані Кабінетом Міністрів України з питань, що розглядатимуться на "Дні Уряду України".
3. Комітети для одержання відповіді, передбаченої пунктом 2 частини першої цієї статті, формують запитання щодо кожної проблеми визначеної тематики "Дня Уряду України" та передають їх у письмовій формі до Апарату Верховної Ради України не пізніш як за сім днів до його проведення.
Стаття 27. Контрольна діяльність комітетів у бюджетному процесі
1. Комітети у бюджетному процесі:
1) мають право на внесення пропозицій щодо бюджетної політики з урахуванням Бюджетної декларації;
( Пункт 1 частини першої статті 27 в редакції Закону № 2457-VI від 08.07.2010; із змінами, внесеними згідно із Законом № 2646-VIII від 06.12.2018 )
2) попередньо розглядають проект закону про Державний бюджет України на відповідний бюджетний період та не пізніше 1 жовтня року, що передує плановому, подають свої пропозиції щодо цього законопроекту до профільного комітету;
( Пункт 2 частини першої статті 27 в редакції Закону № 2457-VI від 08.07.2010 )
3) мають право на виступ свого представника в обговоренні питання при розгляді проекту закону про Державний бюджет України в першому читанні;
4) попередньо розглядають питання про виконання Державного бюджету України (включаючи висновки і пропозиції Рахункової палати щодо результатів контролю за дотриманням бюджетного законодавства) у частині, що віднесена до компетенції комітетів.
( Пункт 4 частини першої статті 27 в редакції Закону № 2457-VI від 08.07.2010 )
Стаття 28. Участь комітетів у проведенні парламентських слухань у Верховній Раді України
1. Комітети при підготовці і проведенні парламентських слухань у Верховній Раді України:
1) мають право за своїм рішенням ініціювати їх проведення у Верховній Раді України з метою вивчення питань, що становлять суспільний інтерес та потребують законодавчого врегулювання, стану виконання Кабінетом Міністрів України Конституції України, законів України, постанов Верховної Ради України в межах повноважень, визначених Конституцією України та цим Законом;
2) реалізують рішення комітету про їх проведення шляхом внесення народними депутатами України - членами комітету проекту постанови Верховної Ради України, підготовленого з дотриманням вимог Регламенту Верховної Ради України;
3) на виконання постанови Верховної Ради України про проведення парламентських слухань комітети, відповідальні за їх проведення, готують пропозиції щодо списку запрошених осіб, регламенту та черговості виступів учасників парламентських слухань і вносять їх для погодження з Головою Верховної Ради України не пізніше ніж за три дні до проведення парламентських слухань;
4) готують висновки на аналітичні та довідкові матеріали, подані до Верховної Ради України Кабінетом Міністрів України, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, для розповсюдження серед народних депутатів України зазначених матеріалів не пізніше ніж за п'ять днів до проведення парламентських слухань;
5) готують проекти постанов Верховної Ради України щодо схвалення відповідних рекомендацій за результатами парламентських слухань;
6) організовують стенографування парламентських слухань, а в разі необхідності - видання їх матеріалів.
Стаття 29. Проведення слухань у комітетах
1. Комітети при підготовці і проведенні слухань у комітетах:
1) мають право ініціювати пропозиції про проведення слухань, проводити їх за дорученням Верховної Ради України або згідно з планами роботи комітетів;
2) мають право проводити слухання з метою обговорення проектів найбільш важливих законодавчих актів, з'ясування ефективності реалізації прийнятих законів та інших актів Верховної Ради України з питань, віднесених до предметів їх відання, отримання всебічної інформації щодо питань, які розглядаються комітетом, їх детального вивчення та обговорення, а також залучення широких кіл громадськості до участі у визначенні політики держави, розбудови демократичного суспільства;
3) мають право використовувати інформацію, отриману під час слухань, при прийнятті рішень, наданні висновків, рекомендацій комітетом з питань, віднесених до предмета відання комітету, та розповсюджувати її серед народних депутатів України.
2. Слухання в комітетах проводяться в сесійний період у дні тижня, що відводяться для роботи в комітетах.
3. Комітети приймають рішення про тему, день та час проведення слухань, як правило, не пізніше ніж за тридцять днів до їх проведення.
4. У рішенні комітету про проведення слухання визначаються особи, відповідальні за організацію підготовки та проведення слухань, доповідачі з питань, що розглядатимуться, та порядок їх висвітлення в засобах масової інформації.
5. Комітети повідомляють учасників слухань про дату слухань, місце їх проведення та питання, що вносяться на обговорення, не пізніш як за тиждень до початку їх проведення.
6. Слухання в комітетах можуть проводитися за взаємною згодою комітетів на їх спільному засіданні, якщо питання, що пропонується для слухання, стосується предмета відання кількох комітетів.
7. Комітети, що проводять слухання, визначають приміщення для їх проведення, список запрошених осіб, регламент та черговість виступів учасників слухань.
8. Комітети, що проводять слухання, не пізніше ніж за три дні до їх проведення, надають членам комітету аналітичні та довідкові матеріали з питань, що розглядатимуться. Інші учасники слухань у комітеті, як правило, отримують відповідні матеріали під час реєстрації.
9. Комітети, що проводять слухання, мають право прийняти рішення про їх проведення в закритому режимі, якщо інформація, яка буде використана при проведенні слухань, містить державну чи іншу охоронювану законом таємницю.
10. Комітети, у разі необхідності, запрошують на слухання Першого віце-прем'єр-міністра України, віце-прем'єр-міністрів України, міністрів України, керівників державних органів, органів місцевого самоврядування, представників об'єднань громадян, а також окремих громадян.
11. На письмове попереднє запрошення комітету особи, зазначені в частині десятій цієї статті, інші посадові особи зобов'язані прибути на слухання та дати роз'яснення щодо питань, які розглядаються комітетом.
12. Під час проведення слухань кожен член комітету має право ставити запитання доповідачам та одержувати на них відповіді.
13. Слухання не можуть бути припинені, поки всі бажаючі члени комітету не скористаються правом на виступ.
14. Слухання проводяться, як правило, у межах одного робочого дня. Комітет може прийняти рішення про продовження слухань.
15. Пропозиції про проведення слухань з питань, які вже були предметом обговорення на слуханнях в комітеті, можуть бути внесені не раніше ніж через півроку після проведення попередніх слухань.
Стаття 30. Направлення від комітетів запитів до Президента України
1. Комітет може прийняти рішення про депутатський запит до Президента України і подати цей запит до Верховної Ради України для направлення в порядку, встановленому пунктом 34 частини першої статті 85 Конституції України та статтею 15 Закону України "Про статус народного депутата України".
Стаття 31. Взаємодія комітетів з Рахунковою палатою
1. Комітети у відносинах з Рахунковою палатою:
1) розглядають узагальнені відомості, одержані відповідно до Закону України "Про Рахункову палату";
2) розробляють на підставі доповідей та інформацій (повідомлень) Рахункової палати пропозиції щодо удосконалення законодавчих актів України, готують висновки з питань, передбачених Законом України "Про Рахункову палату".
Стаття 32. Взаємодія комітетів з Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини
1. Члени комітету мають право на звернення до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини на підставі відомостей про порушення прав і свобод людини і громадянина з питань, віднесених до предмета відання комітету, органами державної влади, органами місцевого самоврядування та їх посадовими і службовими особами.
2. Комітети мають право проводити аналіз щорічної та спеціальної доповідей у Верховній Раді України Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини та вносити пропозиції до проекту постанови Верховної Ради України за цими доповідями.
3. Комітети співпрацюють з Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини і надають йому відповідну допомогу в разі його звернення в порядку, встановленому законом.
Стаття 33. Реагування комітетів на порушення законності
1. У разі встановлення комітетом порушення прав, свобод і інтересів людини та громадянина, інтересів держави, територіальної громади, що охороняються законом, комітет направляє такі матеріали для відповідного реагування в межах, встановлених законом, органам Верховної Ради України, державним органам чи органам місцевого самоврядування.
( Положення статті 33-1 втратили чинність, як такі, що є неконституційними, на підставі Рішення Конституційного Суду № 16-рп/2010 від 10.06.2010 )
Стаття 33-1. Здійснення комітетами передбачених законами погоджень і консультацій
1. Комітети з питань, віднесених до предметів їх відання, здійснюють погодження і консультації щодо призначення на посади та звільнення з посад керівників відповідних державних органів, що віднесені до предметів відання комітетів, та здійснюють інші погодження і консультації у випадках, передбачених законами.
Процедура погодження і консультацій визначається спільним рішенням комітету і відповідного державного органу.
( Закон доповнено статтею 33-1 згідно із Законом № 1692-VI від 23.10.2009 )
Розділ IV
КЕРІВНИЦТВО, СТРУКТУРА КОМІТЕТІВ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Стаття 34. Голова та заступник голови комітету
1. Голова комітету організовує роботу комітету.
2. Голова комітету:
1) вносить пропозиції на засідання комітету щодо розподілу обов'язків між першим заступником, заступником (заступниками) голови комітету;
2) забезпечує складання плану роботи комітету;
3) забезпечує виконання плану-графіка робіт над законопроектами та проектами інших актів Верховної Ради України, щодо яких комітет визначено головним;
4) головує на засіданнях комітету;
5) організовує повідомлення членів комітету про проведення засідання комітету та його порядок денний;
6) запрошує в разі необхідності фахівців для участі в роботі комітету та робочих груп;
7) підписує акти, прийняті комітетом, та протоколи засідань комітету;
8) представляє комітет у відносинах з Головою та заступниками Голови Верховної Ради України, іншими комітетами Верховної Ради України, державними органами та органами місцевого самоврядування, об'єднаннями громадян, а також з відповідними органами парламентів іноземних держав та міжнародними організаціями;
9) організовує виконання рішень комітету та інформує членів комітету про хід їх виконання;
10) організовує підготовку звіту про роботу комітету;
11) доповідає Верховній Раді України про роботу комітету, інформує Погоджувальну раду депутатських фракцій Верховної Ради України про позицію комітету щодо питань, розглянутих на його засіданнях;
12) організовує взаємодію роботи комітету з підрозділами Апарату Верховної Ради України;
13) дає доручення з організаційних питань першому заступнику, заступнику (заступникам) голови комітету, головам підкомітетів, секретарю комітету;
14) забезпечує загальне керівництво секретаріатом комітету;
15) інформує членів комітету про офіційні документи, листи, що надійшли до комітету, а також робить інші повідомлення, які стосуються діяльності комітету;
16) інформує щомісячно відповідні фракції у Верховній Раді України про відсутність їх членів на засіданнях комітету без поважних причин;
17) веде прийом громадян за дорученням Голови Верховної Ради України відповідно до встановленого графіка;
18) здійснює інші повноваження, передбачені цим Законом, Регламентом Верховної Ради України, рішеннями Верховної Ради України та розпорядженнями Голови Верховної Ради України.
3. Голова комітету наприкінці терміну скликання Верховної Ради України забезпечує підготовку і передачу Голові Верховної Ради України:
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про комітети Верховної Ради України
Цей Закон визначає правовий статус комітетів Верховної Ради України, їх функції та організаційні основи діяльності.
Розділ I
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Стаття 1. Статус та завдання комітетів Верховної Ради України
1. Комітет Верховної Ради України (далі - комітет) - орган Верховної Ради України, який утворюється з числа народних депутатів України для здійснення за окремими напрямами законопроектної роботи, підготовки і попереднього розгляду питань, віднесених до повноважень Верховної Ради України, виконання контрольних функцій.
2. Комітет відповідальний перед Верховною Радою України і підзвітний їй.
3. Діяльність комітетів координує Голова Верховної Ради України згідно з Конституцією України та в порядку, встановленому Регламентом Верховної Ради України.
Стаття 2. Нормативно-правова основа діяльності комітетів
1. Організація, повноваження та порядок діяльності комітетів Верховної Ради України визначаються Конституцією України, цим Законом, Законом України "Про статус народного депутата України", іншими законами України, Регламентом Верховної Ради України та постановами Верховної Ради України.
Стаття 3. Принципи діяльності комітетів
1. Комітети будують свою роботу на принципах:
верховенства права;
законності;
гласності;
їх рівноправності;
доцільності;
функціональності;
плановості;
наукової обґрунтованості;
колегіальності;
вільного обговорення і вирішення питань.
Стаття 4. Відносини комітетів Верховної Ради України з державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями, їх посадовими особами