Про умови оплати праці працівників центрів по нарахуванню та здійсненню соціальних виплат. Схема від 26.04.2006 №149

Міністерство праці та соціальної політики України Наказ, Схема від 26.04.2006 №149
Последняя редакция от 06.12.2016 втрата чинності (наказ від 24.10.2016 N 1215 /z1455-16/)
Реквизиты

Издатель: Міністерство праці та соціальної політики України

Тип Наказ, Схема

Дата 26.04.2006

Номер 149

Статус Не действует

Документ подготовлен в системе iplex
МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
26.04.2006 N 149
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
15 травня 2006 р.
за N 554/12428
( Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства соціальної політики N 1215 від 24.10.2016 )
Про умови оплати праці працівників центрів по нарахуванню та здійсненню соціальних виплат
( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства праці та соціальної політики N 319 від 30.08.2006 N 309 від 19.06.2007 N 85 від 26.02.2008 N 230 від 19.06.2009 ) ( Щодо підвищення з 1 грудня 2015 року в межах видатків на оплату праці, затверджених у кошторисах, за рахунок виплат, пов'язаних з індексацією, надбавок, доплат, премій на 25 відсотків посадові оклади див. Наказ Міністерства соціальної політики N 1264 від 30.12.2015 )
На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 N 268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів" (із змінами)
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити схеми посадових окладів працівників центрів по нарахуванню та здійсненню соціальних виплат (далі - центри) згідно з додатками 1, 2.
Установити, що у разі, коли розміри посадових окладів працівників, зазначені у додатках 1-2, нижчі ніж визначений законом розмір мінімальної заробітної плати, посадові оклади установлюються на рівні відповідного розміру мінімальної заробітної плати.
( Пункт 1 доповнено абзацом другим згідно з Наказом Міністерства праці та соціальної політики N 230 від 19.06.2009 )
2. Надати право керівникам центрів у межах затвердженого фонду оплати праці:
1) установлювати:
а) керівникам підрозділів, спеціалістам і службовцям - посадові оклади відповідно до затверджених цим наказом схем посадових окладів;
б) заступникам керівників, заступникам керівників структурних підрозділів, посади яких не передбачені цим наказом, посадові оклади на 3-7 відсотків нижче передбаченого схемою посадового окладу відповідного керівника;
в) надбавку за високі досягнення у праці або за виконання особливо важливої роботи:
керівникам структурних підрозділів, їх заступникам, спеціалістам у розмірі до 50 відсотків посадового окладу з урахуванням надбавки за ранг державного службовця та вислугу років;
службовцям - у розмірі до 50 відсотків посадового окладу з урахуванням надбавки за вислугу років.
( Абзац третій підпункту 1 "в" пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства праці та соціальної політики N 319 від 30.08.2006 )
У разі несвоєчасного виконання завдань, погіршення якості роботи і порушення трудової дисципліни ця надбавка скасовується або розмір її зменшується;
г) спеціалістам і службовцям (крім заступників керівників, керівників структурних підрозділів та їх заступників) доплати:
за виконання обов'язків тимчасово відсутніх працівників таких самих категорій персоналу (у разі відсутності внаслідок тимчасової непрацездатності, перебування у відпустці без збереження заробітної плати, у відпустці у зв'язку з вагітністю і пологами, у частково оплачуваній відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку чи у відпустці без збереження заробітної плати тривалістю, визначеною у медичному висновку, але не більше ніж до досягнення дитиною шестирічного віку) - до 50 відсотків посадового окладу за основною роботою з використанням для цього до 50 відсотків посадового окладу відсутнього працівника;
за виконання обов'язків тимчасово відсутнього керівника або заступника керівника структурного підрозділу - у розмірі різниці між фактичним посадовим окладом тимчасово відсутнього керівника або заступника керівника структурного підрозділу (без урахування надбавок та доплат) і посадовим окладом працівника, який виконує обов'язки тимчасово відсутнього керівника або заступника керівника структурного підрозділу, у разі, коли працівник, що виконує обов'язки тимчасово відсутнього керівника структурного підрозділу, не є його заступником;
ґ) посадові оклади окремим працівникам, посади яких не передбачені цим наказом, на рівні посадових окладів відповідних категорій спеціалістів та службовців;
( Пункт 2 доповнено підпунктом 1 "ґ" згідно з Наказом Міністерства праці та соціальної політики N 319 від 30.08.2006 )
2) здійснювати преміювання працівників відповідно до їх особистого вкладу в загальні результати роботи, а також до державних і професійних свят та ювілейних дат у 2006 році в межах коштів, передбачених на преміювання у кошторисі відповідного органу, та економії коштів на оплату праці, а, починаючи з 1 січня 2007 року, - у межах фонду преміювання, утвореного у розмірі не менш як 10 відсотків посадових окладів та економії фонду оплати праці.
Конкретні умови, порядок та розміри преміювання працівників визначаються у положенні про преміювання, що діє у відповідному центрі;
3) надавати працівникам матеріальну допомогу для вирішення соціально-побутових питань та допомогу для оздоровлення при наданні щорічної відпустки у розмірі, що не перевищує середньомісячної заробітної плати працівника.
( Підпункт 3 пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства праці та соціальної політики N 319 від 30.08.2006 )
3. Виплачувати працівникам центрів, зазначених у пункті 1 цього наказу:
1) надбавку за знання та використання в роботі іноземної мови: однієї європейської - у розмірі 10, однієї східної, угро-фінської або африканської - 15, двох і більше мов - 25 відсотків посадового окладу;
2) доплату за науковий ступінь кандидата або доктора наук з відповідної спеціальності - у розмірі відповідно 5 і 10 відсотків посадового окладу;
3) надбавку за почесне звання "заслужений" - у розмірі 5 відсотків посадового окладу;
4) надбавку за вислугу років державним службовцям у відсотках до посадового окладу з урахуванням надбавки за ранг і залежно від стажу державної служби, в таких розмірах: понад 3 роки - 10, понад 5 років - 15, понад 10 років - 20, понад 15 років - 25, понад 20 років - 30, понад 25 років - 40 відсотків.
( Пункт 3 доповнено підпунктом 4 згідно з Наказом Міністерства праці та соціальної політики N 309 від 19.06.2007 - застосовується з 1 травня 2007 року )
Доплати за науковий ступінь та надбавка за почесне звання виплачуються працівникам, якщо їх діяльність збігається за профілем з науковим ступенем або почесним званням.
4. Преміювання керівників центрів, їх заступників, надання їм матеріальної допомоги і встановлення надбавок та доплат до посадових окладів здійснюється у порядку та розмірі, установлених цим наказом, у межах затверджених видатків на оплату праці. Рішення про зазначені виплати приймається органом вищого рівня.
5. Групи за оплатою праці керівних працівників і спеціалістів центрів встановлюються відповідно до показників, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 21.07.2005 N 614 "Деякі питання віднесення областей та міст до груп за оплатою праці" (із змінами).
6. Оплату праці робітників центрів здійснювати відповідно до наказу Міністерства праці України від 02.10.96 N 77 "Про умови оплати праці робітників, зайнятих обслуговуванням органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших органів", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11.10.96 за N 593/1618 (із змінами).
7. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства праці та соціальної політики України від 22.03.2000 N 66 "Про умови оплати праці працівників центрів з нарахування і виплати пенсій та допомоги, центрів з нарахування і виплати допомог та здійснення контролю за правильністю призначення та виплати пенсій", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 30.03.2000 за N 202/4423 (із змінами).
8. Умови оплати праці, затверджені цим наказом, застосовуються з 1 січня 2006 року.
Міністр
ПОГОДЖЕНО:
Заступник Міністра
фінансів України
І.Сахань


В.М.Матвійчук
Додаток 1
до наказу Міністерства праці
та соціальної політики
України
26.04.2006 N 149
(у редакції наказу
Міністерства праці
та соціальної політики
України
від 26.02.2008 N 85
( z0179-08 )
СХЕМА
посадових окладів керівних працівників і спеціалістів центрів по нарахуванню та здійсненню соціальних виплат
ПосадаМісячний посадовий оклад, гривень
за групами
поза групою,
м. Київ
III
Начальник центру2482 - 26382327 - 24822172 - 2327
Начальник відділу1404 - 14511340 - 14361324 - 1420
Завідувач сектору1108 - 11511041 - 10831015 - 1057
Головний спеціаліст1006 - 1050973 - 1015940 - 982
Провідний спеціаліст871 - 914838 - 880803 - 847
Спеціаліст 1 категорії770 - 812770 - 812737 - 779
Спеціаліст 2 категорії744737737
Спеціаліст693677677
( Додаток 1 в редакції Наказів Міністерства праці та соціальної політики N 319 від 30.08.2006; N 309 від 19.06.2007 - застосовується з 1 травня 2007 року; N 85 від 26.02.2008 - застосовується з 1 лютого 2008 року )
Начальник відділу
державного регулювання
заробітної плати
в бюджетній сферіА.М.Литвин
Додаток 2
до наказу Міністерства праці
та соціальної політики
України
26.04.2006 N 149
(у редакції наказу
Міністерства праці
та соціальної політики
України
від 26.02.2008 N 85
( z0179-08 )
СХЕМА
посадових окладів службовців центрів по нарахуванню та здійсненню соціальних виплат
ПосадаМісячний посадовий
оклад, гривень
Старший інспектор770 - 812
Завідувач: господарства, складу; касир,
інспектор
635 - 677
Секретар керівника635 - 677
Оператор комп'ютерного набору668 - 711
Друкарка 1-ї категорії635 - 677
Друкарка 2-ї категорії, секретар-друкарка626 - 642
Діловод, архіваріус, експедитор609
( Додаток 2 в редакції Наказів Міністерства праці та соціальної політики N 309 від 19.06.2007 - застосовується з 1 травня 2007 року; N 85 від 26.02.2008 - застосовується з 1 лютого 2008 року )
Начальник відділу
державного регулювання
заробітної плати
в бюджетній сферіА.М.Литвин
МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
26.04.2006 N 149
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
15 травня 2006 р.
за N 554/12428
Про умови оплати праці працівників центрів по нарахуванню та здійсненню соціальних виплат
На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 N 268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів" (із змінами)
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити схеми посадових окладів працівників центрів по нарахуванню та здійсненню соціальних виплат (далі - центри) згідно з додатками 1, 2.
Установити, що у разі, коли розміри посадових окладів працівників, зазначені у додатках 1-2, нижчі ніж визначений законом розмір мінімальної заробітної плати, посадові оклади установлюються на рівні відповідного розміру мінімальної заробітної плати.
2. Надати право керівникам центрів у межах затвердженого фонду оплати праці:
1) установлювати:
а) керівникам підрозділів, спеціалістам і службовцям - посадові оклади відповідно до затверджених цим наказом схем посадових окладів;
б) заступникам керівників, заступникам керівників структурних підрозділів, посади яких не передбачені цим наказом, посадові оклади на 3-7 відсотків нижче передбаченого схемою посадового окладу відповідного керівника;
в) надбавку за високі досягнення у праці або за виконання особливо важливої роботи:
керівникам структурних підрозділів, їх заступникам, спеціалістам у розмірі до 50 відсотків посадового окладу з урахуванням надбавки за ранг державного службовця та вислугу років;
службовцям - у розмірі до 50 відсотків посадового окладу з урахуванням надбавки за вислугу років.
У разі несвоєчасного виконання завдань, погіршення якості роботи і порушення трудової дисципліни ця надбавка скасовується або розмір її зменшується;
г) спеціалістам і службовцям (крім заступників керівників, керівників структурних підрозділів та їх заступників) доплати: