Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2020 р. № 1343

Кабінет Міністрів України Постанова від 16.09.2022 №1047
Реквизиты

Издатель: Кабінет Міністрів України

Тип Постанова

Дата 16.09.2022

Номер 1047

Статус Действует

Документ подготовлен в системе iplex
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 16 вересня 2022 р. № 1047
Київ
Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2020 р. № 1343
Кабінет Міністрів України постановляє:
Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2020 р. № 1343 "Про затвердження Положення про інформаційну систему управління людськими ресурсами в державних органах" (Офіційний вісник України, 2021 р., № 4, ст. 228) зміни, що додаються.
Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
Інд. 81
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 16 вересня 2022 р. № 1047
ЗМІНИ,
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2020 р. № 1343
1. Пункти 2 і 3 постанови викласти в такій редакції:
"2. Установити, що дія цієї постанови:
поширюється на Секретаріат Кабінету Міністрів України, міністерства, інші центральні органи виконавчої влади, їх територіальні органи/підрозділи, місцеві органи виконавчої влади та інші державні органи, на працівників яких поширюється дія Закону України "Про державну службу";
не поширюється на працівників консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів і служб, утворених Президентом України, та на працівників Представництва Президента України в Автономній Республіці Крим.
3. Секретаріату Кабінету Міністрів України, міністерствам, іншим центральним та місцевим органам виконавчої влади забезпечити підключення згідно з планом-графіком, що затверджується Національним агентством з питань державної служби, до інформаційної системи управління людськими ресурсами в державних органах та внесення до неї даних у порядку, визначеному затвердженим цією постановою Положенням.
Рекомендувати державним органам, на працівників яких поширюється дія Закону України "Про державну службу", крім органів, зазначених в абзаці першому цього пункту, забезпечити підключення до інформаційної системи управління людськими ресурсами в державних органах та внесення до неї даних у порядку, визначеному затвердженим цією постановою Положенням.".
2. У Положенні про інформаційну систему управління людськими ресурсами в державних органах, затвердженому зазначеною постановою:
1) пункт 1 викласти в такій редакції:
"1. Це Положення визначає порядок функціонування інформаційної системи управління людськими ресурсами в державних органах (далі — інформаційна система) у сфері державної служби як автоматизованої системи збирання, оброблення, зберігання та захисту інформації, що формується (створюється) і використовується для забезпечення функціонування централізованої бази даних державних службовців, інших працівників Секретаріату Кабінету Міністрів України, міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, їх територіальних органів/підрозділів, місцевих органів виконавчої влади та інших державних органів, на працівників яких поширюється дія Закону України "Про державну службу" (далі — працівники органів впровадження), а також для задоволення потреб щодо автоматизації та цифровізації процесів, пов’язаних із виконанням функцій управління персоналом та нарахування заробітної плати.";
2) доповнити Положення пунктом 1-1 такого змісту:
"1-1. Порядок забезпечення функціонування інформаційної системи затверджується НАДС.";
3) пункт 2 викласти в такій редакції:
"2. У цьому Положенні терміни вживаються в такому значенні:
інформаційна система — автоматизована система збирання, оброблення, зберігання та захисту інформації щодо працівників органів впровадження, що формується (створюється) і використовується в порядку та межах, визначених законодавством, для забезпечення функціонування централізованої бази даних працівників органів впровадження, а також для задоволення потреб щодо автоматизації та цифровізації процесів, пов’язаних із виконанням функцій управління персоналом та нарахування заробітної плати;
користувачі інформаційної системи — працівники органів впровадження або інші особи, які отримали відповідні права доступу до інформаційної системи;
органи впровадження — Секретаріат Кабінету Міністрів України, міністерства, інші центральні органи виконавчої влади, їх територіальні органи/підрозділи, місцеві органи виконавчої влади та інші державні органи, на працівників яких поширюється дія Закону України "Про державну службу";
функціональні блоки інформаційної системи — сукупність елементів інформаційної системи, задіяних в єдиному процесі функціонування для реалізації завдань її цільового призначення та завдань функціональної підсистеми;
функціональні підсистеми інформаційної системи — сукупність технічних засобів і програмних комплексів, які забезпечують автоматизацію робочих процесів до рівня стандартів операційних процедур та автоматизованого робочого місця користувача, формування і зберігання інформації;
центральна підсистема інформаційної системи (ядро) — обчислювальне середовище функціонування автоматизованих сервісів, яке забезпечує безперервність їх обслуговування в інтерактивному режимі реального часу та високий рівень продуктивності.
Інші терміни в цьому Положенні вживаються у значенні, наведеному в Законах України "Про державну службу", "Про інформацію", "Про доступ до публічної інформації", "Про Національну програму інформатизації", "Про захист інформації в інформаційно-комунікаційних системах", "Про електронні комунікації", "Про електронні документи та електронний документообіг", "Про захист персональних даних" і "Про електронні довірчі послуги".";
4) пункт 4 доповнити абзацом такого змісту:
"Внесення та коригування (зміна) інформації в інформаційній системі здійснюється уповноваженими посадовими особами адміністратора інформаційної системи та органів впровадження, права доступу яких дозволяють виконати відповідну дію.";
5) у пункті 5:
в абзаці першому слова "інформаційно-телекомунікаційних" замінити словами "інформаційно-комунікаційних";
в абзаці другому слова "здійснюється за згодою суб’єкта персональних даних та" виключити;
абзац третій виключити;
доповнити пункт абзацами такого змісту:
"Персональні дані, що обробляються в інформаційній системі, є інформацією з обмеженим доступом, крім випадків, передбачених статтею 5 Закону України "Про захист персональних даних".
Персональні дані в інформаційній системі обробляються автоматизовано в електронній формі за допомогою програмних засобів.
Накопичення персональних даних працівників органів впровадження здійснюється за допомогою інформаційної системи.";
6) у пункті 6:
в абзаці п’ятому слова "в державних органах та оплату праці" замінити словами "та оплату праці в органах впровадження";
в абзаці сьомому слова "інтегрованої інформаційної системи управління людськими ресурсами" замінити словами "інформаційної системи";
в абзаці восьмому слово "взаємодії" замінити словами "електронної взаємодії", а після слова "обліку" доповнити словами "органу впровадження";
доповнити пункт після абзацу восьмого новим абзацом такого змісту:
"електронної взаємодії між органами впровадження;".
У зв’язку з цим абзац дев’ятий вважати абзацом десятим;
абзац десятий викласти в такій редакції:
"надання доступу працівникам органів впровадження до інформації через електронний кабінет користувача інформаційної системи для електронної взаємодії із структурними підрозділами, працівниками органу впровадження.";
7) у пункті 7:
у першому реченні абзацу першого слова "уповноваженим суб’єктам" замінити словами "органам впровадження, користувачам інформаційної системи", а слова "уповноваженого суб’єкта" — словами "органу впровадження";
в абзаці другому слова "інформаційно-телекомунікаційних" замінити словами "інформаційно-комунікаційних";
в абзаці третьому слова "уповноваженому суб’єкту створюється обліковий запис уповноваженого суб’єкта" замінити словами "користувачу інформаційної системи створюється відповідний обліковий запис";
8) у пункті 10:
доповнити пункт після абзацу восьмого новим абзацом такого змісту:
"Внесення до інформаційної системи інших даних, не передбачених абзацами другим — восьмим цього пункту, здійснюється за згодою органу впровадження та адміністратора інформаційної системи, що оформляється договором про внесення додаткових даних до інформаційної системи в межах бюджетних асигнувань НАДС.".
У зв’язку з цим абзаци дев’ятий і десятий вважати відповідно абзацами десятим і одинадцятим;
абзац одинадцятий викласти в такій редакції:
"Повнота даних інформаційної системи забезпечується внесенням до інформаційної системи даних, визначених абзацами другим — восьмим цього пункту, відповідно до вимог, встановлених НАДС та в межах обсягу інформації, передбаченої функціональними блоками інформаційної системи.";
доповнити пункт абзацами такого змісту:
"Документи в інформаційній системі створюються відповідно до вимог законодавства з питань документування управлінської діяльності на основі шаблонів із відповідними реквізитами та полями постійної і змінної інформації, які передбачені інформаційною системою. Сформований проект документа може бути відкоригований, доповнений користувачем інформаційної системи в разі необхідності.
За внесення до інформаційної системи недостовірної інформації користувачі інформаційної системи несуть відповідальність згідно із законами України.";
9) у назві розділу "Основні функції уповноважених суб’єктів в інформаційній системі" слова "уповноважених суб’єктів в інформаційній системі" замінити словами "органів впровадження та адміністратора інформаційної системи";
10) у пункті 14 слова "уповноважених суб’єктів" замінити словами "користувачів інформаційної системи";
11) у тексті Положення слова "державний орган", "уповноважений суб’єкт" в усіх відмінках і формах числа замінити словами "орган впровадження" у відповідному відмінку і числі.
Джерело інформації: http://www.kmu.gov.ua
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 16 вересня 2022 р. № 1047
Київ
Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2020 р. № 1343
Кабінет Міністрів України постановляє:
Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2020 р. № 1343 "Про затвердження Положення про інформаційну систему управління людськими ресурсами в державних органах" (Офіційний вісник України, 2021 р., № 4, ст. 228) зміни, що додаються.
Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
Інд. 81
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 16 вересня 2022 р. № 1047
ЗМІНИ,
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2020 р. № 1343
1. Пункти 2 і 3 постанови викласти в такій редакції:
"2. Установити, що дія цієї постанови:
поширюється на Секретаріат Кабінету Міністрів України, міністерства, інші центральні органи виконавчої влади, їх територіальні органи/підрозділи, місцеві органи виконавчої влади та інші державні органи, на працівників яких поширюється дія Закону України "Про державну службу";
не поширюється на працівників консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів і служб, утворених Президентом України, та на працівників Представництва Президента України в Автономній Республіці Крим.
3. Секретаріату Кабінету Міністрів України, міністерствам, іншим центральним та місцевим органам виконавчої влади забезпечити підключення згідно з планом-графіком, що затверджується Національним агентством з питань державної служби, до інформаційної системи управління людськими ресурсами в державних органах та внесення до неї даних у порядку, визначеному затвердженим цією постановою Положенням.
Рекомендувати державним органам, на працівників яких поширюється дія Закону України "Про державну службу", крім органів, зазначених в абзаці першому цього пункту, забезпечити підключення до інформаційної системи управління людськими ресурсами в державних органах та внесення до неї даних у порядку, визначеному затвердженим цією постановою Положенням.".

30 днiв передплати безкоштовно!