Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України

Національний банк України Постанова від 06.09.2018 №97
Внимание! Не последняя редакция от 06.09.2018. Прийняття
Реквизиты

Издатель: Національний банк України

Тип Постанова

Дата 06.09.2018

Номер 97

Статус Действует

Документ подготовлен в системе iplex
ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
06.09.2018 № 97
Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України
Відповідно до статей 7, 15, 44, 56 Закону України "Про Національний банк України" , статей 11, 13, 16 Декрету Кабінету Міністрів України від 19 лютого 1993 року № 15-93 "Про систему валютного регулювання і валютного контролю", з метою оптимізації процедури здійснення Національним банком України валютного контролю і вдосконалення порядку проведення перевірок щодо дотримання банками, іншими фінансовими установами, національним оператором поштового зв'язку вимог валютного законодавства України Правління Національного банку України
ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Унести до Положення про валютний контроль, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 08 лютого 2000 року № 49, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 04 квітня 2000 року за № 209/4430 (зі змінами), такі зміни:
1) в абзаці другому пункту 2.4 та третьому реченні абзацу першого пункту 2.5 розділу 2 слова "протоколу порушення валютного законодавства" замінити словами "акта перевірки";
2) у розділі 3:
пункти 3.2, 3.3 викласти в такій редакції:
"3.2. Уповноважені працівники Національного банку в разі виявлення порушень валютного законодавства з боку банків, інших фінансових установ або національного оператора поштового зв'язку зазначають інформацію про виявлені порушення в акті перевірки. Порядок складання акта перевірки визначено нормативно-правовим актом Національного банку з питань проведення перевірок щодо дотримання вимог валютного законодавства.
3.3. Підставою для застосування Національним банком зазначених у розділі 2 цього Положення санкцій є матеріали перевірок, що здійснюються уповноваженими працівниками Національного банку.
Уповноважені працівники Національного банку в разі отримання Національним банком матеріалів перевірок/копій документів (уключаючи копії електронних документів на паперових носіях) від державних органів валютного контролю та державних контрольних і правоохоронних органів або інших матеріалів, що можуть свідчити про порушення банками, іншими фінансовими установами або національним оператором поштового зв'язку валютного законодавства, здійснюють перевірку отриманої інформації та в разі наявності факту/фактів порушення валютного законодавства складають акт перевірки відповідно до нормативно-правового акта Національного банку з питань проведення перевірок щодо дотримання вимог валютного законодавства.";
в абзацах четвертому та шостому пункту 3.4 слова "протоколу порушення валютного законодавства" замінити словами "акта перевірки";
в абзаці першому пункту 3.5 слова та цифри "додатку 2", "додатку 3" замінити відповідно словами та цифрами "додатку 1", "додатку 2";
3) у додатках до Положення:
додаток 1 виключити.
У зв'язку з цим додатки 2, 3 уважати відповідно додатками 1, 2;
додатки 1, 2 викласти в новій редакції, що додається.
2. Затвердити Зміни до Положення про порядок проведення виїзних, невиїзних (камеральних) перевірок щодо дотримання банками, іншими фінансовими установами, національним оператором поштового зв'язку вимог валютного законодавства України та перевірок пунктів обміну іноземної валюти на території України , затвердженого постановою Правління Національного банку України від 21 вересня 2007 року № 338, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 жовтня 2007 року за № 1220/14487 (зі змінами), що додаються.
3. Департаменту методології (Іваненко Н.В.) після офіційного опублікування довести до відома банків інформацію про прийняття цієї постанови.
4. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на першого заступника Голови Національного банку України Рожкову К.В.
5. Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування.
ГоловаЯ.В. Смолій
Додаток 1
до Положення про валютний контроль
(у редакції постанови Правління
Національного банку України
06.09.2018 № 97)
(пункт 3.5 розділу 3)
ПОСТАНОВА
про притягнення до відповідальності за порушення валютного законодавства
Додаток 2
до Положення про валютний контроль
(у редакції постанови Правління
Національного банку України
06.09.2018 № 97)
(пункт 3.5 розділу 3)
РІШЕННЯ
ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Правління
Національного банку України
06.09.2018 № 97
ЗМІНИ
до Положення про порядок проведення виїзних, невиїзних (камеральних) перевірок щодо дотримання банками, іншими фінансовими установами, національним оператором поштового зв'язку вимог валютного законодавства України та перевірок пунктів обміну іноземної валюти на території України
1. У главі 2:
1) в абзаці першому пункту 2.11 слова "керівники виїзної перевірки" замінити словами "керівники перевірки";
2) в абзацах десятому та одинадцятому пункту 2.12 слова "керівником виїзної перевірки" замінити словами "керівником перевірки";
3) у пункті 2.14:
в абзаці другому слово "перевірок" замінити словами "виїзної перевірки";
абзац третій доповнити словами "керівником перевірки шляхом доповнення до доручення.";
абзаци четвертий і п'ятий виключити;
4) в абзаці другому пункту 2.15 слова "Керівник виїзної перевірки" замінити словами "Керівник перевірки".
2. У другому реченні абзацу другого пункту 3.2 глави 3 слова "керівник виїзної перевірки" замінити словами "керівник перевірки".
3. У главі 4:
1) пункт 4.2 викласти в такій редакції:
"4.2. Уповноважені працівники в акті перевірки обов'язково відображають докладну інформацію про валютну операцію, зазначають реквізити і назви документів, на підставі яких здійснювалася та оформлялася ця валютна операція та щодо якої банк (фінансова установа) з будь-яких причин відмовляється подавати копії документів (надавати доступ до електронних документів, їх копій та/або надавати копії електронних документів на паперових носіях), які свідчать про порушення валютного законодавства.
Інформація, зазначена в акті перевірки, є підставою для винесення Національним банком постанови про притягнення до відповідальності за порушення валютного законодавства та застосування заходів впливу до банку (фінансової установи).
Національний банк має право винести постанову про притягнення до відповідальності за порушення валютного законодавства та застосовувати заходи впливу до банку (фінансової установи) на підставі засвідчених у встановленому порядку первинних документів (електронних документів, їх копій), які були отримані уповноваженими працівниками (до яких уповноваженим працівникам було надано доступ) під час проведення перевірки та свідчать про факти порушень валютного законодавства.";
2) у другому реченні пункту 4.7 слова "керівника виїзної перевірки" замінити словами "керівника перевірки";
3) пункт 4.8 викласти в такій редакції:
"4.8. Керівник робочої групи (або уповноважений працівник - у разі проведення невиїзної перевірки або виїзної перевірки без формування робочої групи) терміново доповідає керівникові перевірки про встановлення під час виїзної чи невиїзної перевірки порушення законодавства України, що тягне за собою застосування фінансових санкцій в сумі, яка перевищує 1% від зареєстрованого статутного капіталу банку (фінансової установи).";
4) у пункті 4.10 слова ", оскаржувати дії уповноважених працівників перед директором Департаменту, керівником виїзної або невиїзної перевірки" виключити.
4. У главі 6:
1) у пункті 6.1 слова "керівника невиїзної перевірки" замінити словами "керівника перевірки";
2) після пункту 6.3 доповнити главу новим пунктом 6.4 такого змісту:
"6.4. Датою початку проведення невиїзної перевірки є дата надсилання банку (фінансовій установі) запиту про надання інформації, матеріалів, документів (їх копій та/або витягів із них), письмових пояснень, необхідних для проведення невиїзної перевірки.
Датою закінчення проведення невиїзної перевірки є дата акта, а в разі відсутності порушень - дата доповідної записки керівнику перевірки.".
У зв'язку з цим пункти 6.4, 6.5 уважати відповідно пунктами 6.5, 6.6;
3) у пункті 6.5:
абзац перший викласти в такій редакції:
"6.5. Департамент надсилає на адресу банку (фінансової установи) підписаний керівником перевірки письмовий запит, у якому міститься вимога щодо надання інформації, матеріалів, документів (їх копій та/або витягів із них), письмових пояснень, необхідних для проведення невиїзної перевірки.";
абзац другий після слів "перелічені в запиті" доповнити словами "інформацію, матеріали,".
5. У главі 7:
1) у пункті 7.1:
в абзаці першому цифри "6.5" замінити цифрами "6.6";
абзац шостий доповнити словами "(для виїзної перевірки)";
2) у пункті 7.6:
у другому реченні абзацу першого слово "робочого" замінити словом "календарного";
в абзаці третьому слова "керівником виїзної перевірки" замінити словами "керівником перевірки".
6. У пункті 8.2 глави 8 слова "керівникові виїзної перевірки", "керівникові невиїзної перевірки" замінити словами "керівникові перевірки".
7. У главі 9:
1) в абзаці першому пункту 9.1 слова "директором Департаменту чи уповноваженою особою Національного банку", "директора Департаменту чи уповноваженої особи Національного банку" замінити відповідно словами "керівником перевірки", "керівника перевірки";
2) у пункті 9.5 слова "директора Департаменту чи уповноваженої особи Національного банку" замінити словами "керівника перевірки".
Директор
Департаменту методології

Н.В. Іваненко
ПОГОДЖЕНО:
Перший заступник
Голови Національного банку України


К.В. Рожкова
ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
06.09.2018 № 97
Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України
Відповідно до статей 7, 15, 44, 56 Закону України "Про Національний банк України" , статей 11, 13, 16 Декрету Кабінету Міністрів України від 19 лютого 1993 року № 15-93 "Про систему валютного регулювання і валютного контролю", з метою оптимізації процедури здійснення Національним банком України валютного контролю і вдосконалення порядку проведення перевірок щодо дотримання банками, іншими фінансовими установами, національним оператором поштового зв'язку вимог валютного законодавства України Правління Національного банку України
ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Унести до Положення про валютний контроль, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 08 лютого 2000 року № 49, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 04 квітня 2000 року за № 209/4430 (зі змінами), такі зміни:
1) в абзаці другому пункту 2.4 та третьому реченні абзацу першого пункту 2.5 розділу 2 слова "протоколу порушення валютного законодавства" замінити словами "акта перевірки";
2) у розділі 3:
пункти 3.2, 3.3 викласти в такій редакції:
"3.2. Уповноважені працівники Національного банку в разі виявлення порушень валютного законодавства з боку банків, інших фінансових установ або національного оператора поштового зв'язку зазначають інформацію про виявлені порушення в акті перевірки. Порядок складання акта перевірки визначено нормативно-правовим актом Національного банку з питань проведення перевірок щодо дотримання вимог валютного законодавства.
3.3. Підставою для застосування Національним банком зазначених у розділі 2 цього Положення санкцій є матеріали перевірок, що здійснюються уповноваженими працівниками Національного банку.