Про затвердження Положення про порядок видачі юридичним особам ліцензії на надання банкам послуг з інкасації. Постанова від 24.12.2015 №926

Національний банк України Постанова, Журнал, Висновок, Заява, Форма типового документа, Положення від 24.12.2015 №926
Последняя редакция от 21.06.2017. Внесення змін (постанова від 13.06.2017 N 52 /v0052500-17/)
Реквизиты

Издатель: Національний банк України

Тип Постанова, Журнал, Висновок, Заява, Форма типового документа, Положення

Дата 24.12.2015

Номер 926

Статус Действует

Документ подготовлен в системе iplex
ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
24.12.2015 № 926
Про затвердження Положення про порядок видачі юридичним особам ліцензії на надання банкам послуг з інкасації
( Із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 4 від 16.01.2017 № 52 від 13.06.2017 )
Відповідно до статей 7, 33 та 56 Закону України "Про Національний банк України" , з метою запровадження аутсорсингу в готівково-грошовому обігу Правління Національного банку України
ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Затвердити Положення про порядок видачі юридичним особам ліцензії на надання банкам послуг з інкасації (додається).
2. Управлінню інформації та громадських комунікацій (Бондаренко Н.М.) розмістити цю постанову на сторінці Офіційного інтернет-представництва Національного банку України та забезпечити в установленому порядку інформування громадськості через засоби масової інформації.
3. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на заступника Голови Національного банку України Смолія Я.В.
4. Постанова набирає чинності з 01 січня 2016 року.
ГоловаВ.О. Гонтарева
ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Правління
Національного банку України
24.12.2015 № 926
ПОЛОЖЕННЯ
про порядок видачі юридичним особам ліцензії на надання банкам послуг з інкасації
( У тексті Положення слово "Комісія" у всіх відмінках замінено словами "Національний банк" у відповідних відмінках згідно з Постановою Національного банку № 52 від 13.06.2017 )
I. Загальні положення
1. Це Положення встановлює загальний порядок та умови видачі Національним банком України (далі - Національний банк) юридичним особам ліцензії на надання банкам послуг з інкасації.
2. У цьому Положенні терміни вживаються в такому значенні:
1) ліцензія - виписаний на спеціальному бланку документ, згідно з яким Національний банк надає юридичній особі право на наданням банкам послуг з інкасації;
2) філія - відокремлений підрозділ юридичної особи, створений нею на території України в порядку, визначеному законодавством України;
3) юридична особа - будь-яка юридична особа, створена і зареєстрована в установленому законодавством України порядку, яка не є банком і здійснює свою діяльність згідно із законодавством України та установчими документами.
( Підпункт 3 пункту 2 розділу I із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 52 від 13.06.2017 )
Інші терміни, що вживаються в цьому Положенні, застосовуються в значеннях, визначених іншими нормативно-правовими актами Національного банку.
3. Юридична особа має право надавати банкам послуги з інкасації лише після отримання відповідної ліцензії Національного банку.
4. Ліцензія не може передаватися третім особам.
5. Ліцензія видається на необмежений строк.
6. Національний банк зобов'язаний анулювати ліцензію, якщо протягом року з дня її отримання юридична особа не провела жодної операції з надання банкам послуг з інкасації.
7. Юридичні особи за умови отримання ліцензії мають право надавати банкам послуги з інкасації відповідно до вимог законодавства України, нормативно-правових актів Національного банку з питань інкасації коштів та перевезення валютних цінностей, ведення касових операцій банками в Україні на підставі договорів.
( Пункт 7 розділу I із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 4 від 16.01.2017 )
II. Умови для отримання ліцензії
8. Юридична особа для отримання ліцензії зобов'язана виконати такі вимоги:
1) розробити внутрішні документи (положення, інструкції, правила тощо), які визначають структуру юридичної особи, функції підрозділу з надання банкам послуг з інкасації і установлюють порядок надання банкам послуг з інкасації;
2) створити підрозділ для надання банкам послуг з інкасації, працівники якого мають певну кваліфікацію, пройшли навчання та склали успішно заліки за фахом.
3) забезпечити схоронність готівки під час надання банкам послуг з інкасації з використанням вогнепальної зброї або спеціальних пристроїв для зберігання цінностей або залучити до охорони суб'єкти господарювання, які мають право надавати послуги, пов'язані з охороною майна та фізичних осіб з використанням вогнепальної зброї;
( Підпункт 3 пункту 8 розділу II із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 4 від 16.01.2017 )
4) мати власний (або отриманий у фінансовий лізинг, або орендований на строк не менше одного року) у кількості не менше двох одиниць оперативний автотранспорт з панцеровим захистом не нижче 3 класу захисту згідно з Державним стандартом України ДСТУ 3975-2000 "Захист панцеровий спеціалізованих автомобілів. Загальні технічні вимоги", затвердженим наказом Держстандарту України від 07 липня 2000 року № 429 (далі - ДСТУ 3975-2000), обладнаний засобами радіозв'язку (радіостанції, засоби стільникового, супутникового, транкінгового зв'язку тощо), системою відстеження рухомих об'єктів, за допомогою якої здійснюється контроль за переміщенням транспортного засобу, та іншим обладнанням згідно з додатком 1 до Інструкції з організації інкасації коштів та перевезення валютних цінностей банків в Україні, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 31 березня 2017 року № 29. Оперативний автотранспорт повинен мати вмонтований сейф для зберігання цінностей, що відповідає вимогам Державного стандарту України ДСТУ EN 1143-1:2014 "Засоби безпечного зберігання. Вимоги, класифікація та методи випробовування на тривкість щодо зламування. Частина 1. Сховища, двері сховищ, сейфи та сейфи ATM", затвердженого наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 30 грудня 2014 року № 1494 (далі - ДСТУ EN 1143-1:2014), та/або депозитну систему, що відповідає вимогам Державного стандарту України ДСТУ EN 1143-2:2014 "Засоби безпечного зберігання. Вимоги, класифікація та методи випробовування на тривкість щодо зламування. Частина 2. Депозитні системи", затвердженого наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 30 грудня 2014 року № 1494 (далі - ДСТУ EN 1143-2:2014);
( Підпункт 4 пункту 8 розділу II із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 4 від 16.01.2017, № 52 від 13.06.2017 )
41) мати власне або орендоване на строк не менше п'яти років приміщення;
( Пункт 8 розділу II доповнено новим підпунктом згідно з Постановою Національного банку № 4 від 16.01.2017 )
5) забезпечити підрозділ інкасації оперативним автотранспортом, індивідуальними засобами захисту (бронежилетами, шоломами), засобами радіозв'язку, що забезпечують постійний зв'язок підрозділу інкасації з бригадами інкасації, а також між членами бригади інкасації, які перебувають на маршрутах (радіостанції, засоби стільникового, супутникового, транкінгового зв'язку тощо);
( Підпункт 5 пункту 8 розділу II в редакції Постанови Національного банку № 52 від 13.06.2017 )( Абзац другий підпункту 5 пункту 8 розділу II виключено на підставі Постанови Національного банку № 4 від 16.01.2017 )
9. Юридична особа зобов'язана відповідно до внутрішніх положень (правил) забезпечити своїх працівників форменим одягом (спецодягом), взуттям та в разі необхідності спорядженням.
Юридична особа зобов'язана мати комп'ютерне обладнання, необхідне програмне забезпечення та комунікаційні засоби.
( Абзац другий пункту 9 розділу II із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 4 від 16.01.2017 )
91. Юридична особа зобов'язана:
1) мати зареєстровані відповідно до законодавства України установчі документи, що підтверджують вид діяльності;
2) мати капітал для початку діяльності з надання банкам послуг з інкасації. Джерела походження коштів для формування власного капіталу мають погоджуватися юридичною особою;
3) мати прозору структуру власності;
4) здійснювати беззбиткову діяльність протягом останнього звітного періоду;
5) не мати заборгованості зі сплати податків.
( Розділ II доповнено новим пунктом згідно з Постановою Національного банку № 4 від 16.01.2017 )
92. Керівники юридичної особи (директор, головний бухгалтер та їх заступники):
1) зобов'язані мати:
документально підтверджені повноваження для проведення діяльності з надання банкам послуг з інкасації;
повну вищу освіту та стаж роботи на керівних посадах не менше ніж п'ять років;
2) не можуть мати судимості за корисливі злочини і за злочини у сфері господарської діяльності, не зняті або не погашені в установленому законом порядку.
( Розділ II доповнено новим пунктом згідно з Постановою Національного банку № 4 від 16.01.2017 )
III. Порядок подання документів для отримання ліцензії
10. Юридична особа для отримання ліцензії на надання банкам послуг з інкасації подає до Національного банку такі документи:
1) заяву юридичної особи про видачу ліцензії на надання банкам послуг з інкасації (додаток 1);
2) анкету, підписану уповноваженою особою заявника, за формою, наведеною в додатку 2 до цього Положення. Анкета додатково надається в електронному вигляді у форматі xls або xlsx;
( Підпункт 2 пункту 10 розділу III в редакції Постанови Національного банку № 52 від 13.06.2017 )
21) прогнозні показники діяльності юридичної особи щодо надання банкам послуг з інкасації;
( Пункт 10 розділу III доповнено новим підпунктом згідно з Постановою Національного банку № 4 від 16.01.2017; в редакції Постанови Національного банку № 52 від 13.06.2017 )
22) документи, що засвідчують легальність походження коштів, залучених для створення матеріально-технічного забезпечення діяльності щодо надання банкам послуг з інкасації, зокрема:
фінансову звітність юридичної особи;
довідки банків, що обслуговують рахунки юридичної особи;
інформацію аудитора щодо джерел походження власних коштів, за рахунок яких здійснювалося формування статутного [зареєстрованого (пайового)] капіталу юридичної особи.
Національний банк має право запитувати інші документи, що дають змогу підтвердити джерела походження коштів для формування власного капіталу юридичної особи;
( Пункт 10 розділу III доповнено новим підпунктом згідно з Постановою Національного банку № 4 від 16.01.2017 )
3) копії належним чином зареєстрованого установчого документа (статуту/засновницького договору/установчого акта/положення), засвідчену нотаріально або органом, який здійснив реєстрацію. Юридична особа в разі внесення будь-яких змін до вже поданих Національному банку установчих документів зобов'язана протягом 10 календарних днів подати нотаріально засвідчену копію цих змін;
4) копію довідки відповідного центрального органу виконавчої влади, що підтверджує присвоєння коду за ЄДРПОУ;
5) довідку органів державної фіскальної служби про належне виконання обов'язків платника податків, засвідчену відбитком гербової печатки;
51) копію балансу юридичної особи на останню звітну дату;
( Пункт 10 розділу III доповнено новим підпунктом згідно з Постановою Національного банку № 4 від 16.01.2017 )
52) копію звіту про фінансові результати діяльності юридичної особи за останній звітний період;
( Пункт 10 розділу III доповнено новим підпунктом згідно з Постановою Національного банку № 4 від 16.01.2017 )
6) копії документів, визначених пунктом 8 розділу II цього Положення, засвідчені юридичною особою;
7) для посадової особи юридичної особи, посада якої визначена в статутних документах, - витяг із протоколу зборів засновників (копія протоколу зборів засновників), копію наказу про призначення або інший документ, що підтверджує її повноваження підписувати документи та діяти від імені юридичної особи;
( Підпункт 7 пункту 10 розділу III в редакції Постанови Національного банку № 4 від 16.01.2017 )
8) інформацію про управлінську та організаційну структуру юридичної особи, що підтверджується:
документами щодо розкриття відомостей про структуру власності юридичної особи та власників з істотною участю в юридичній особі;
відомостями про остаточних ключових учасників у структурі власності юридичної особи;
схемою структури власності юридичної особи.
Зазначені документи складаються та подаються станом на перше число місяця, у якому юридична особа звертається до Національного банку з клопотанням про надання ліцензії, а також станом на 01 січня поточного року.
Національний банк має право запитати додаткові інформацію та документи для з'ясування структури власності юридичної особи;
( Підпункт 8 пункту 10 розділу III в редакції Постанови Національного банку № 4 від 16.01.2017 )
9) копію дозволу на право використання вогнепальної зброї або договору про озброєне супроводження готівки, укладеного з охоронною структурою, що має право на використання вогнепальної зброї під час надання охоронних послуг, або копії інших документів відповідно до вимог підпункту 3 пункту 8 розділу II цього Положення, нотаріально засвідчені;
10) копії техпаспортів на оперативний автотранспорт з панцеровим захистом;
11) копію сертифіката відповідності державної системи сертифікації, який підтверджує відповідність панцерованого захисту автотранспорту 3 класу захисту згідно з ДСТУ 3975-2000;
12) копію сертифіката відповідності депозитної системи, вмонтованої в автотранспорт, вимогам ДСТУ EN 1143-2:2014 та (або) копію сертифіката відповідності сейфа, вмонтованого в автотранспорт, вимогам ДСТУ EN 1143-1:2014 на кожну одиницю автотранспорту;
13) копію документа, виданого уповноваженою організацією відповідно до законодавства, що засвідчує відповідність конструкції та технічного стану переобладнаного транспортного засобу вимогам безпеки дорожнього руху;
( Підпункт 13 пункту 10 розділу III із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 4 від 16.01.2017 )( Підпункт 14 пункту 10 розділу III виключено на підставі Постанови Національного банку № 4 від 16.01.2017 )
15) довідку про наявність індивідуальних засобів захисту та радіозв'язку (надати також копії паспортів, сертифікатів);
16) копію договору про страхування життя інкасаторів, інкасаторів-водіїв, засвідчену нотаріально;
17) зобов'язання про укладання до початку надання послуг з інкасації договору страхування із страховою установою про повне відшкодування банкам та їх клієнтам збитків, що виникли внаслідок утрати готівки під час надання послуг з інкасації;
18) засвідчену копію наказу про створення підрозділу з надання послуг з інкасації, копії документів, що засвідчують наявність необхідної підготовки (перепідготовки, навчання) персоналу цього підрозділу у відповідних навчальних закладах;
19) біографічні відомості про керівників юридичної особи та керівника підрозділу інкасації. Документи (копії трудової книжки, інших документів, засвідчені юридичною особою), які підтверджують наявність у них:
для керівників юридичної особи - повної вищої освіти, стажу роботи на керівних посадах не менше ніж п'ять років;
для керівника підрозділу інкасації - повної вищої економічної або юридичної освіти та досвіду роботи не менше трьох років на керівних посадах правоохоронних органів, підрозділів воєнізованої охорони, військових формувань та підготовки з питань організації перевезення валютних цінностей та інкасації коштів (підтверджується відповідним сертифікатом) або повної вищої освіти та стажу роботи не менше двох років на керівних посадах у сфері банківської безпеки або інкасації та перевезення готівки;
довідки від Міністерства внутрішніх справ України (не більше місячного строку давності на дату подання документів) про те, що не було притягнень до кримінальної відповідальності.
Копії документів, що підтверджують виконання вимог підпунктів 1, 4, 41 пункту 8 та пунктів 9, 91, 92 розділу ІІ цього Положення.
( Підпункт 19 пункту 10 розділу III в редакції Постанови Національного банку № 4 від 16.01.2017 )
11. До розгляду приймаються документи, зазначені в пункті 10 розділу III цього Положення, викладені українською мовою, без закреслень чи виправлень, а також без пошкоджень.
12. Документи юридичної особи, що викладені на двох і більше сторінках, мають бути пронумеровані, прошиті та засвідчені підписами її керівника і головного бухгалтера та відбитком печатки юридичної особи.
Заява про отримання ліцензії та підтвердні документи приймаються за описом, складеним у двох примірниках.
Одночасно з документами на паперових носіях до Національного банку подаються копії цих документів в електронному вигляді (далі - електронні копії документів).
Електронні копії документів повинні створюватись у вигляді файлів, які містять відскановані з паперових носіїв зображення документів.
Сканування з паперових носіїв зображення документів здійснюється з урахуванням таких вимог:
1) формат файла - pdf;
2) сканована копія кожного окремого документа зберігається як окремий файл;
3) файл повинен мати коротку назву латинськими літерами, що відображає зміст та реквізити документа;
4) документи, що містять більше однієї сторінки, скануються в один файл;
5) роздільна здатність сканування не нижче ніж 300 dpi.
Електронні копії документів подаються на цифрових носіях. У разі заміни документів під час розгляду пакета документів Національним банком, їх електронні копії подаються на цифрових носіях або надсилаються на адресу електронної пошти працівника структурного підрозділу Національного банку з питань ліцензування, відповідального за розгляд пакета документів.
( Пункт 12 розділу III в редакції Постанови Національного банку № 52 від 13.06.2017 )
13. Керівник юридичної особи несе відповідальність за достовірність наданої інформації та її відповідність вимогам цього Положення та інших нормативно-правових актів Національного банку.
14. Юридична особа зобов'язана повідомляти Національний банк про зміни даних, зазначених у підпунктах 2, 7, 19 пункту 10 розділу III цього Положення, що були зазначені в її документах під час отримання ліцензії, у строк, установлений ліцензійними умовами, але не пізніше ніж один місяць з дня настання таких змін.
( Пункт 14 розділу III в редакції Постанови Національного банку № 52 від 13.06.2017 )
141. Національний банк має право призупинити розгляд пакета документів, що подається відповідно до цього Положення, у разі виявлення обставин, що можуть вплинути на прийняття Національним банком рішення, до з'ясування таких обставин, але не більше ніж на 30 календарних днів (рішення приймає уповноважена особа Національного банку).
Національний банк письмово повідомляє заявника про призупинення розгляду пакета документів протягом п'яти робочих днів із дня прийняття такого рішення.
( Розділ III доповнено новим пунктом згідно з Постановою Національного банку № 52 від 13.06.2017 )
142. Національний банк має право продовжити строк розгляду пакета документів за обґрунтованим клопотанням заявника та встановити строк, на який продовжено строк розгляду (рішення приймає уповноважена особа Національного банку).
Національний банк письмово повідомляє заявника про продовження строку розгляду пакета документів та строк, на який продовжено строк розгляду, протягом п'яти робочих днів із дня прийняття такого рішення.
( Розділ III доповнено новим пунктом згідно з Постановою Національного банку № 52 від 13.06.2017 )
143. Національний банк надає зауваження до поданих документів, якщо вони не відповідають вимогам законодавства України, нормативно-правових актів Національного банку, у тому числі вимогам цього Положення, та встановлює строк для їх усунення.
У разі направлення Національним банком зауважень до поданих документів відповідно до пункту 143 розділу III цього Положення, перебіг строку розгляду Національним банком пакета документів заявника зупиняється та поновлюється після отримання всіх додаткових документів та інформації.
( Розділ III доповнено новим пунктом згідно з Постановою Національного банку № 52 від 13.06.2017 )
144. Національний банк має право повернути на доопрацювання пакет документів, поданий відповідно до вимог цього Положення, у разі його некомплектності та/або невідповідності поданих документів вимогам законодавства України та нормативно-правових актів Національного банку із зазначенням обґрунтування (рішення приймає уповноважена особа Національного банку).
У разі повернення пакета документів Національним банком заявник має право повторно подати пакет документів до Національного банку після усунення причин, що стали підставою для повернення документів.
( Розділ III доповнено новим пунктом згідно з Постановою Національного банку № 52 від 13.06.2017 )
IV. Порядок розгляду Національним банком документів для видачі ліцензії
15. Національний банк розглядає отриманий від юридичної особи пакет документів протягом 20 робочих днів із дня його надходження та перевіряє:
( Абзац перший пункту 15 розділу IV в редакції Постанови Національного банку № 52 від 13.06.2017 )
1) комплектність поданих документів. Якщо в пакеті документів немає будь-якого із зазначених у пункті 10 розділу ІІІ цього Положення документа, необхідного для отримання ліцензії, то такий пакет документів разом з письмовим обґрунтуванням підстав протягом трьох робочих днів повертається юридичній особі;
2) достовірність наданої в документах інформації;
3) інформацію щодо оперативного транспорту, обладнаного відповідно до вимог нормативно-правових актів Національного банку, індивідуальних засобів захисту, радіозв'язку.
Національний банк в разі негативних висновків за результатами проведених перевірок приймає відповідне рішення та повертає юридичній особі наданий пакет документів (за винятком одного примірника опису) разом з письмовим обґрунтуванням підстав повернення.
( Абзац шостий пункту 15 розділу IV виключено на підставі Постанови Національного банку № 52 від 13.06.2017 )( Пункт 15 розділу IV в редакції Постанови Національного банку № 4 від 16.01.2017 )
16. За результатами розгляду пакета документів юридичної особи Правління Національного банку приймає рішення щодо видачі юридичній особі ліцензії на надання банкам послуг з інкасації.
( Пункт 16 розділу IV в редакції Постанов Національного банку № 4 від 16.01.2017, № 52 від 13.06.2017 )
17. Національний банк протягом трьох робочих днів з дня прийняття рішення Правління Національного банку щодо видачі юридичній особі ліцензії на надання банкам послуг з інкасації повідомляє про це юридичну особу в письмовій формі.
( Пункт 17 розділу IV в редакції Постанов Національного банку № 4 від 16.01.2017, № 52 від 13.06.2017 )
18. Національний банк має право відмовити юридичній особі в наданні ліцензії, якщо:
1) за результатами розгляду поданого пакета документів або висновку, зазначеного в пункті 16 розділу IV цього Положення, установлено надання недостовірної або неповної інформації:
2) юридична особа не виконала будь-яку з вимог цього Положення;
3) заява або хоча б один із документів, що додається до заяви про отримання ліцензії, підписаний особою, яка не має на це повноважень;
4) установлено, що в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців немає відомостей про юридичну особу або наявність відомостей про державну реєстрацію припинення її діяльності.
( Абзац другий підпункту 4 пункту 18 розділу IV виключено на підставі Постанови Національного банку № 4 від 16.01.2017 )
19. Юридична особа за видачу ліцензії здійснює разову оплату в розмірі однієї мінімальної заробітної плати, що діє на день прийняття Правлінням Національного банку рішення про видачу ліцензії юридичній особі.
( Пункт 19 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 4 від 16.01.2017 )
20. Плата за видачу ліцензії вноситься не пізніше десяти робочих днів із дня отримання юридичною особою повідомлення про видачу ліцензії.
21. Документом, що підтверджує внесення плати за видачу ліцензії, є копія квитанції, виданої банком, копія платіжного доручення з відміткою банку.
22. Національний банк має право скасувати рішення про видачу ліцензії, якщо юридична особа протягом строку, зазначеного в пункті 20 розділу IV цього Положення, не подала документа, що підтверджує внесення плати за видачу ліцензії або протягом тридцяти календарних днів з дня направлення їй повідомлення про прийняття рішення про видачу ліцензії не звернулася до Національного банку для отримання оформленої ліцензії.
23. Ліцензія або її копія оформляється на спеціально виготовленому бланку (додаток 3), що має наскрізну нумерацію із зазначенням серії (для надання послуг з інкасації - SI), і підписується заступником Голови Національного банку та засвідчується відбитком гербової печатки Національного банку. На копії ліцензії в правому верхньому кутку проставляється штамп "КОПІЯ".
( Пункт 23 розділу IV в редакції Постанови Національного банку № 4 від 16.01.2017 )
24. Ліцензія видається уповноваженому представникові юридичної особи на підставі довіреності і копії квитанції або платіжного доручення, що підтверджує оплату за видачу ліцензії.
25. Облік і зберігання бланків ліцензій здійснюється в порядку, установленому для бланків суворого обліку.
26. Національний банк реєструє видачу ліцензій та їх копій у Журналі реєстрації видачі юридичним особам ліцензії на надання банкам послуг з інкасації (додаток 4), аркуші якого пронумеровані, прошнуровані та скріплені відбитком гербової печатки Національного банку.
( Пункт 26 розділу IV в редакції Постанови Національного банку № 4 від 16.01.2017; із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 52 від 13.06.2017 )
27. Національний банк має право здійснювати не рідше одного разу на рік нагляд за дотриманням юридичною особою та її філіями ліцензійних вимог, визначених цим Положенням, правил і порядку надання банкам послуг з інкасації шляхом проведення перевірок.
Юридична особа та її філії зобов'язані сприяти проведенню перевірок уповноваженими представниками Національного банку з питань надання банкам послуг з інкасації.
Звіт про проведену перевірку складається протягом трьох робочих днів після завершення її проведення.
28. Юридична особа має право відповідно до отриманої ліцензії делегувати своїм філіям повноваження на надання банкам послуг з інкасації.
29. Юридична особа зобов'язана завчасно, не менше ніж за місяць до початку/припинення діяльності філії повідомити про це Національний банк окремим листом, у якому гарантувати виконання філією ліцензійних вимог, та зазначити місце і строки початку/припинення надання банкам інкасації згідно з отриманою ліцензією.
291. Юридична особа має право отримати копію ліцензії замість виданої раніше, яку було втрачено або пошкоджено.
У разі зміни назви юридичної особи надсилається повний пакет документів, визначений цим Положенням.
( Розділ IV доповнено новим пунктом згідно з Постановою Національного банку № 4 від 16.01.2017 )
292. Для отримання копії ліцензії юридична особа надсилає до Національного банку прохання про видачу копії ліцензії із зазначенням обставин, що призвели до втрати або пошкодження ліцензії, підтверджені документально, а також пакет документів, зазначених у підпунктах 5 - 7 пункту 10 розділу ІІІ цього Положення, та інформацію щодо виконаних обсягів робіт з надання банкам послуг з інкасації за останні три місяці.
( Розділ IV доповнено новим пунктом згідно з Постановою Національного банку № 4 від 16.01.2017 )
293. Національний банк протягом 10 робочих днів із дня надходження розглядає подані документи та вносить на розгляд Правління Національного банку висновок щодо можливості видачі юридичній особі копії ліцензії на надання банкам послуг з інкасації.
( Розділ IV доповнено новим пунктом згідно з Постановою Національного банку № 4 від 16.01.2017 )
294. Видача копії ліцензії здійснюється згідно з порядком, визначеним пунктами 16, 18, 20 - 24, 26 розділу IV цього Положення.
( Розділ IV доповнено новим пунктом згідно з Постановою Національного банку № 4 від 16.01.2017 )
295. Плата за видачу копії ліцензії встановлюється в розмірі половини мінімальної заробітної плати, що діє на день прийняття Правлінням Національного банку рішення про видачу копії ліцензії.
( Розділ IV доповнено новим пунктом згідно з Постановою Національного банку № 4 від 16.01.2017 )
V. Порядок припинення та поновлення дії ліцензії
( Назва розділу V в редакції Постанов Національного банку № 4 від 16.01.2017, № 52 від 13.06.2017 )
30. Підставою для прийняття Національним банком рішення про припинення ліцензії є:
1) заява юридичної особи про анулювання власної ліцензії. Не є підставою для припинення ліцензії заява юридичної особи про анулювання її ліцензії, що подана після видання Національним банком розпорядчого документа про проведення перевірки додержання юридичною особою ліцензійних умов і до закінчення строку цієї перевірки та усунення порушень ліцензійних умов (у разі їх наявності);
2) наявність в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців відомостей про державну реєстрацію припинення юридичної особи;
3) акт про невиконання юридичною особою вимог про усунення порушень ліцензійних умов, установлених для надання банкам послуг з інкасації;
4) акт про повторне порушення юридичною особою ліцензійних умов. Повторним порушенням юридичною особою ліцензійних умов є вчинення юридичною особою протягом двох років з дня видання Національним банком розпорядження про усунення порушень ліцензійних умов повторного порушення хоча б однієї з тих ліцензійних умов, щодо якої вже видавалося розпорядження;
5) акт про виявлення недостовірності даних у документах, поданих юридичною особою разом із заявою про отримання ліцензії або невиконання взятих нею зобов'язань;
6) акт про відмову юридичною особою в проведенні перевірки уповноваженими представниками Національного банку. Відмовою є недопущення уповноважених представників Національного банку до здійснення перевірки додержання ліцензійних умов за відсутності передбачених для цього законом підстав (зокрема, ненадання документів, інформації щодо предмета перевірки на письмову вимогу уповноважених представників Національного банку, відмова їм у доступі до місць проведення діяльності, що підлягає ліцензуванню);
7) акт про документальне підтвердження встановлення факту контролю (вирішального впливу) за діяльністю юридичної особи осіб інших держав, які здійснюють збройну агресію проти України, у значенні, наведеному в статті 1 Закону України "Про оборону України" , та (або) дії яких створюють умови для виникнення воєнного конфлікту, застосування воєнної сили проти України.
( Пункт 30 розділу V із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 4 від 16.01.2017 )
31. За наявності підстав, зазначених у пункті 30 розділу V цього Положення, або результатів перевірки, які свідчать про порушення юридичною особою вимог нормативно-правових актів Національного банку, що регламентують діяльність з інкасації коштів і перевезення валютних цінностей, готуються пропозиції щодо припинення дії ліцензії до усунення порушень, які вносяться на розгляд Правління Національного банку для прийняття відповідного рішення. Повідомлення про припинення дії ліцензії підписує заступник Голови Національного банку.
( Пункт 31 розділу V в редакції Постанов Національного банку № 4 від 16.01.2017, № 52 від 13.06.2017 )
32. Дія ліцензії припиняється з дня підписання рішення про припинення її дії. У день підписання рішення Національний банк надсилає його в електронній формі юридичній особі, інформує про це банки України та розміщує відповідні інформаційні матеріали на сторінках Офіційного інтернет-представництва Національного банку.
Копія рішення надсилається юридичній особі рекомендованим листом або вручається під підпис.
Юридична особа зобов'язана в триденний строк із дня отримання копії рішення повернути Національному банку через уповноваженого представника або кур'єрським зв'язком оригінал ліцензії в разі прийняття Національним банком рішення про припинення її дії.
( Пункт 32 розділу V в редакції Постанови Національного банку № 4 від 16.01.2017; із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 52 від 13.06.2017 )
33. У разі усунення юридичною особою порушень ліцензійних умов, крім випадків, зазначених у пункті 30 розділу V цього Положення, порушень вимог нормативно-правових актів Національного банку, що регламентують діяльність з інкасації та перевезення готівки, на підставі поданих документів, що свідчать про їх усунення, готуються пропозиції щодо поновлення дії ліцензії, які вносяться на розгляд Правління Національного банку для прийняття відповідного рішення. Про рішення Національного банку повідомляється юридичній особі та банкам України згідно з порядком, визначеним у пункті 32 розділу V цього Положення.
( Пункт 33 розділу V в редакції Постанов Національного банку № 4 від 16.01.2017, № 52 від 13.06.2017 )
34. У випадку, передбаченому пунктом 6 розділу І цього Положення, Правління Національного банку приймає рішення про припинення дії ліцензії відповідно до порядку, визначеного пунктами 31, 32 розділу V цього Положення, на підставі матеріалів перевірки юридичної особи або звітної інформації, отриманої від банків.
Також рішення про припинення дії ліцензії приймається за наявності підтвердженої інформації щодо порушення проти юридичної особи справи про банкрутство або в разі звернення юридичної особи щодо отримання ліцензії у зв'язку зі зміною її назви.
( Пункт 34 розділу V в редакції Постанови Національного банку № 4 від 16.01.2017 )
Директор
Департаменту грошового обігу

В.П. Зайвенко
ПОГОДЖЕНО:

Заступник Голови
Національного банку УкраїниЯ.В. Смолій
Додаток 1
до Положення про порядок видачі
юридичним особам ліцензії
на надання банкам послуг з інкасації
(підпункт 1 пункту 10 розділу III)
ЗАЯВА
Додаток 2
до Положення про порядок видачі
юридичним особам ліцензії на надання
банкам послуг з інкасації
(підпункт 2 пункту 10 розділу III)
АНКЕТА
( Див. текст )( Додаток 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 4 від 16.01.2017; в редакції Постанови Національного банку № 52 від 13.06.2017 )
Додаток 3
до Положення про порядок видачі
юридичним особам ліцензії
на надання банкам послуг з інкасації
(пункт 23 розділу IV)
ЛІЦЕНЗІЯ
Додаток 4
до Положення про порядок видачі
юридичним особам ліцензії
на надання банкам послуг з інкасації
(пункт 26 розділу IV)
ЖУРНАЛ РЕЄСТРАЦІЇ
( Див. текст )( Додаток 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 4 від 16.01.2017 )
ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
24.12.2015 № 926
Про затвердження Положення про порядок видачі юридичним особам ліцензії на надання банкам послуг з інкасації
Відповідно до статей 7, 33 та 56 Закону України "Про Національний банк України" , з метою запровадження аутсорсингу в готівково-грошовому обігу Правління Національного банку України
ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Затвердити Положення про порядок видачі юридичним особам ліцензії на надання банкам послуг з інкасації (додається).
2. Управлінню інформації та громадських комунікацій (Бондаренко Н.М.) розмістити цю постанову на сторінці Офіційного інтернет-представництва Національного банку України та забезпечити в установленому порядку інформування громадськості через засоби масової інформації.
3. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на заступника Голови Національного банку України Смолія Я.В.
4. Постанова набирає чинності з 01 січня 2016 року.
ГоловаВ.О. Гонтарева
ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Правління
Національного банку України
24.12.2015 № 926
ПОЛОЖЕННЯ
про порядок видачі юридичним особам ліцензії на надання банкам послуг з інкасації
I. Загальні положення
1. Це Положення встановлює загальний порядок та умови видачі Національним банком України (далі - Національний банк) юридичним особам ліцензії на надання банкам послуг з інкасації.
2. У цьому Положенні терміни вживаються в такому значенні:
1) ліцензія - виписаний на спеціальному бланку документ, згідно з яким Національний банк надає юридичній особі право на наданням банкам послуг з інкасації;
2) філія - відокремлений підрозділ юридичної особи, створений нею на території України в порядку, визначеному законодавством України;