Митний кодекс України. Кодекс від 12.12.1991 №1970-XII

Верховна Рада України Кодекс України, Кодекс, Закон від 12.12.1991 №1970-XII
Внимание! Не последняя редакция от 24.02.1994. Внесення змін (закон від 28.01.1994 N 3892-XII /3892-12/)
Реквизиты

Издатель: Верховна Рада України

Тип Кодекс України, Кодекс, Закон

Дата 12.12.1991

Номер 1970-XII

Статус Не действует

Редакции
16.05.2008 втрата чинності 01.01.2008 внесення змін (закон від 28.12.2007 N 107-VI /107-17/) 01.01.2007 внесення змін (закон від 19.12.2006 N 489-V /489-16/) 01.01.2006 внесення змін (закон від 20.12.2005 N 3235-IV /3235-15/) 01.01.2005 внесення змін (закон від 23.12.2004 N 2285-IV /2285-15/) 01.01.2004 внесення змін (закон від 27.11.2003 N 1344-IV /1344-15/) 01.01.2004 внесення змін (кодекс україни від 11.07.2002 N 92-IV /92-15/) 01.08.2003 внесення змін (закон від 03.04.2003 N 662-IV /662-15/) 12.06.2001 внесення змін (закон від 17.05.2001 N 2415-III /2415-14/) 04.05.2001 внесення змін (закон від 05.04.2001 N 2362-III /2362-14/) 19.02.2001 внесення змін (закон від 07.12.2000 N 2134-III /2134-14/) 29.11.2000 внесення змін (закон від 19.10.2000 N 2056-III /2056-14/) 08.07.2000 внесення змін (закон від 08.06.2000 N 1807-III /1807-14/) 21.03.2000 внесення змін (закон від 22.02.2000 N 1480-III /1480-14/) 01.01.2000 внесення змін (закон від 30.06.1999 N 783-XIV /783-14/) 13.07.1997 внесення змін (закон від 17.06.1997 N 354/97-ВР /354/97-ВР/) 11.04.1995 внесення змін (закон від 28.02.1995 N 75/95-ВР /75/95-ВР/) 24.02.1994 внесення змін (закон від 28.01.1994 N 3892-XII /3892-12/) 13.02.1993 внесення змін (декрет від 11.01.1993 N 4-93 /4-93/) 19.01.1993 внесення змін (декрет від 29.12.1992 N 21-92 /21-92/) 17.06.1992 внесення змін (закон від 17.06.1992 N 2468-XII /2468-12/) 12.12.1991 прийняття
Документ подготовлен в системе iplex
МИТНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ
( Відомості Верховної Ради (ВВР) 1992, N 16, ст.203 )
( Вводиться в дію Постановою ВР N 1970а-12 від 12.12.91, ВВР, 1992, N 16, ст.204 )
( Із змінами, внесеними згідно із Законом N 2468-XII ( 2468-12 ) від 17.06.92, ВВР, 1992, N 35, ст.511 Декретами N 21-92 від 29.12.92, ВВР, 1993, N 11, ст. 91 N 4-93 від 11.01.93, ВРР, 1993, N 12, ст.107 Законом N 3892-XII ( 3892-12 ) від 28.01.94, ВРР, 1994, N 20, ст.116 )
Митний кодекс України визначає принципи організації митноїсправи в Україні з метою створення умов для формування ринковоїекономіки та зростання активності зовнішньоекономічної діяльностіна основі єдності митної території, мит та митних зборів.
Цей Кодекс спрямований на забезпечення додержання митними,іншими державними органами, суб'єктами зовнішньоекономічної ігосподарської діяльності, а також громадянами прав та обов'язків угалузі митної справи.
Р о з д і л I
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
ГЛАВА 1. МИТНА СПРАВА
Стаття 1. Митна справа
Порядок переміщення через митний кордон України товарів таінших предметів, митне регулювання, пов'язане з встановленням митта митних зборів, процедури митного контролю та інші засобипроведення в життя митної політики становлять митну справу.
Митна справа в Україні розвивається у напрямі гармонізації тауніфікації з загальноприйнятими в міжнародній практиці нормами тастандартами.
Стаття 2. Принципи митного регулювання
Україна самостійно визначає митну політику, створює власнумитну систему та здійснює митне регулювання на своїй території.
Митне регулювання здійснюється відповідно до Кодексу, законівУкраїни та міжнародних договорів України. Україна може вступати вмитні союзи з іншими державами, брати участь у діяльностіміжнародних організацій з питань митної справи.
Стаття 3. Митна територія
Територія України, в тому числі території штучних островів,установок та споруд, що створюються в економічній (морській) зоніУкраїни, над якими Україна має виключну юрисдикцію щодо митноїсправи, становить єдину митну територію.
Стаття 4. Митний кордон
Межі митної території України є митним кордоном України.Митний кордон України співпадає з державним кордоном України, завинятком меж спеціальних митних зон. Межі території спеціальнихмитних зон є складовою частиною митного кордону України.
Стаття 5. Спеціальні митні зони
На території України можуть створюватися спеціальні митнізони різного типу. Статус та територія зазначених зонвстановлюються Верховною Радою України відповідно до законівУкраїни про спеціальні митні зони.
Стаття 6. Спеціальні митні режими
Україна може укладати з державами двосторонні табагатосторонні договори, які на основі взаємності встановлюютьспеціальні митні режими, що передбачають пільгові умови длясуб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземнихсуб'єктів господарської діяльності цих держав.
Стаття 7. Порядок опублікування та введення в дію митних
правил
( Дію статті 7 зупинено згідно з Декретом N 4-93 від 11.01.93 )
( Дію статті 7 зупинено в частині опублікування та введення в дію митних правил, що стосуються порядку обкладення митом предметів, які вивозяться (пересилаються) громадянами за митний кордон України згідно з Декретом N 21-92 від 29.12.92 )
Митні правила мають бути опубліковані не пізніш як за сорокп'ять днів до дати введення їх у дію.
У разі, якщо зазначені правила не будуть офіційноопубліковані, вони не набирають чинності. Якщо такі правила будутьопубліковані невчасно, датою набрання чинності вважатиметьсясорок шостий день з моменту офіційної публікації. Офіційноюпублікацією вважається публікація у періодичному виданні ВерховноїРади України або Кабінету Міністрів України. Датою публікаціївважається дата фактичного виходу в світ відповідного номера цьоговидання.
Стаття 8. Органи державного регулювання митною справою
Регулювання митною справою здійснюють найвищі органидержавної влади та управління України.
Головні напрями митної політики України; структура системиорганів державного регулювання митної справи; розміри мит та умовмитного обкладення; спеціальні митні зони та митні режими натериторії України; перелік товарів, експорт, імпорт та транзитяких через територію України забороняється, визначаються ВерховноюРадою України.
Забезпечення здійснення митної політики України відповідно дозаконів України; встановлення розмірів митних зборів і плати замитні процедури; координація діяльності міністерств, державнихкомітетів та відомств України з питань митної справи; проведенняпереговорів та укладання міжнародних договорів України з митнихпитань у випадках, передбачених законами України; подання нарозгляд Верховної Ради України пропозицій щодо системи митнихорганів України здійснюється Кабінетом Міністрів України.
Спеціально уповноваженим органом державного управління вгалузі митної справи є Державний митний комітет України.
Державний митний комітет України приймає нормативні актитільки відповідно до цього Кодексу та інших законів України.
Забороняється регулювання митної справи прямо непередбаченими у законодавстві України актами і діями державних танедержавних органів.
Стаття 9. Митні органи
Безпосереднє здійснення митної справи покладається на митніоргани України. Систему органів управління митною справоюстановлять Державний митний комітет України територіальні митніуправління, митниці та інші митні установи України.
Митні органи України при проведенні в життя митної політикирозв'язують такі головні завдання:
а) захист економічних інтересів України;
б) контроль за додержанням законодавства України про митнусправу;
в) забезпечення виконання зобов'язань, які випливають зміжнародних договорів України стосовно митної справи;
г) використання засобів митно-тарифного та позатарифногорегулювання при переміщенні через митний кордон України товарів таінших предметів;
д) вдосконалення митного контролю і оформлення товарів таінших предметів, що переміщуються через митний кордон України;
е) комплексний контроль разом з Національним банком Україниза валютними операціями;
є) здійснення заходів щодо захисту інтересів споживачівтоварів і додержання учасниками зовнішньоекономічних зв'язківдержавних інтересів на зовнішньому ринку за участю Міністерствазовнішньоекономічних зв'язків України;
ж) створення сприятливих умов для прискорення товарообігу тапасажиропотоку через митний кордон країни;
з) боротьба з контрабандою та порушеннями митних правил;
и) співробітництво з митними та іншими органами зарубіжнихкраїн, а також з міжнародними організаціями з питань митноїсправи;
і) ведення митної статистики.
Державний митний комітет України створюється ПрезидентомУкраїни. Голова Державного митного комітету України призначаєтьсявідповідно до чинного законодавства України.
Територіальні митні управління створюються КабінетомМіністрів України. Створення, реорганізація і ліквідація митницьта інших митних установ України здійснюється Державним митнимкомітетом України за погодженням з Міністерством фінансівУкраїни.
( Стаття 9 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3892-XII( 3892-12 ) від 28.01.94 )
Стаття 10. Фінансування та матеріально-технічне забезпечення митних органів України
Фінансування, матеріально-технічне забезпечення та створенняінфраструктури митних органів України здійснюється за рахунокдержавного бюджету.
Стаття 11. Прапор та розпізнавальний знак митних
органів України
Митні органи України, морські та річкові судна, якіперебувають в їх розпорядженні, мають прапор. Автотранспортнізасоби і повітряні судна, що перебувають у розпорядженні митнихорганів України, мають розпізнавальний знак.
Опис прапора і розпізнавального знака затверджуютьсяВерховною Радою України.
Стаття 12. Розташування митниць
Митниці розташовуються:
1) на митному кордоні України, що співпадає з державнимкордоном України, - у пунктах пропуску на державному кордоніУкраїни, через які здійснюється залізничне, автомобільне, морське,річкове, повітряне та інше сполучення, а також в інших районахмитної території України;
2) в пунктах, розміщених на митному кордоні України там, девін співпадає з межами спеціальних митних зон, а також натериторії спеціальних митних зон.
Митниця України діє в межах регіону, який визначаєтьсяДержавним митним комітетом України.
Стаття 13. Спеціалізовані організації митної системи
З метою забезпечення ефективної діяльності митної системи приДержавному митному комітеті України можуть створюватисяспеціалізовані організації по здійсненню декларування, зберіганнята реалізації митних вантажів, забезпеченню технічними засобамиконтролю, митні лабораторії, інформаційно-обчислювальні центри,будівельні та господарські організації, кінологічні служби,установи по підготовці та перепідготовці кадрів,консультативно-інформаційні пункти та інші.
Стаття 14. Митна статистика
Митні органи України формують митну статистику. Забороняєтьсявимагати від митних органів України подання статистичноїінформації, не передбаченої державною статистичною звітністю.
Стаття 15. Терміни, що вживаються в цьому Кодексі
У цьому Кодексі розуміються:
1) під "ввезенням в Україну та вивезенням з України" -фактичне переміщення через митний кордон України товарів та іншихпредметів;
2) під "транзитом через територію України" - переміщеннятоварів та інших предметів під митним контролем через територіюУкраїни між двома або в межах одного пункту на митному кордоніУкраїни;
3) під "переміщенням через митний кордон України" - ввезенняна митну територію України, вивезення з цієї території або транзитчерез територію України товарів та інших предметів у будь-якийспосіб, включаючи використання з цією метою трубопровідноготранспорту та ліній електропередачі;
4) під "пропуском через митний кордон України" - дозвілмитниці на використання товарів та інших предметів на митнійтериторії України або за межами цієї території з метою, заявленоюмитниці;
5) під "вільним використанням" - розпорядження без митногоконтролю на митній території України або за її межами товарами таіншими предметами, пропущеними через митний кордон України.
6) під "тимчасовим ввезенням на митну територію України татимчасовим вивезенням за межі цієї території" - ввезення на митнутериторію України за умови зворотного вивезення за її межі тавивезення з митної території України за умови зворотного ввезенняна цю територію;
7) під "митницею", "митним органом України" - митний органУкраїни будь-якого рівня;
8) під "підприємством" - українські підприємства, установи таінші організації, спільні підприємства, а також будь-які іноземнісуб'єкти господарської діяльності;
9) під "декларантом" - юридична чи фізична особа, яказдійснює декларування товарів або інших предметів;
10) під "предметами" - будь-які предмети, що переміщуютьсячерез митний кордон України;
11) під "товарами" - будь-яка переміщувана через митнийкордон України продукція, в тому числі продукція, на якупоширюються права інтелектуальної власності, послуги, роботи, що єоб'єктом купівлі-продажу або обміну;
12) під "транспортними засобами" - транспортні засоби, щотимчасово прибувають на митну територію України або відбувають зцієї території та використовуються для міжнародних перевезеньвантажу, багажу та пасажирів;
13) під "речами" - переміщувані через митний кордон Українипредмети особистого користування, в тому числі транспортні засобиіндивідуального користування;
14) під "валютою та цінностями" - переміщувані через митнийкордон України валюта України, іноземна валюта, валютні та іншіцінності, перелік яких визначається законодавчими актами України.
15) під "предметами міжнародних, іноземних організацій тапредставництв" - переміщувані через митний кордон Українипредмети, призначені для офіційного або службового користуваннядипломатичних та консульських представництв іноземних держав натериторії України, міжнародних організацій та представництвіноземних держав при них;
16) під "зоною митного контролю" - визначена на митномукордоні України або в інших місцях територія, в межах якої митницяздійснює митний контроль.
ГЛАВА 2. ВЗАЄМОВІДНОСИНИ МИТНИХ ОРГАНІВ УКРАЇНИ З
ІНШИМИ ОРГАНАМИ ТА ОСОБАМИ
Стаття 16. Взаємовідносини митних органів України
та їх службових осіб з іншими органами,
підприємствами та громадянами
Митні органи України у своїй діяльності взаємодіють з іншимидержавними органами, підприємствами та громадянами.
Державні та інші органи, що відповідно до законів України нездійснюють загального керівництва митною справою, не вправіприймати рішення, які входять до компетенції митних органівУкраїни, чи іншим чином втручатися у діяльність цих органів.
Стаття 17. Взаємодія митних органів України з іншими
правоохоронними органами
У разі виявлення під час здійснення митного контролю ознакзлочинів, що не належать до контрабанди, начальник митного органуУкраїни чи особа, яка його заміщує, повідомляє наявні дані органампопереднього слідства.
У свою чергу інші правоохоронні органи повідомляють митниморганам України наявні факти правопорушень, пов'язаних зпорушенням митних правил або контрабандою.
Стаття 18. Контроль за переміщенням товарів та інших
предметів через митний кордон України
Товари та інші предмети, що переміщуються через митний кордонУкраїни, окрім митного контролю, можуть підлягати санітарному,ветеринарному, фітосанітарному, радіологічному та екологічномуконтролю.
Митне оформлення може бути завершено тільки після закінченнязазначених видів контролю.
Стаття 19. Інформування суб'єктів зовнішньоекономічної
діяльності та громадян про порядок митного
оформлення
Суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності та громадяни маютьправо на своєчасне і повне ознайомлення з офіційними текстамизаконів та інших нормативних актів, а також із змінами в них, щорегулюють відносини, які прямо чи побічно стосуються митноїсправи.
Суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності та громадяни маютьправо на безпосереднє одержання інформації від митних органів, якіна їх вимогу можуть на оплатній основі оперативно надавати їм такуінформацію.
Стаття 20. Співробітництво митних органів України з
органами іноземних держав
Під час здійснення своїх функцій митні органи України можутьспівпрацювати з митними та іншими органами іноземних держав та зміжнародними організаціями.
Р о з д і л II
МИТНИЙ КОНТРОЛЬ
ГЛАВА 1. ОРГАНІЗАЦІЯ МИТНОГО КОНТРОЛЮ
Стаття 21. Мета митного контролю
Товари та інші предмети переміщуються через митний кордонУкраїни під митним контролем.
Митний контроль здійснюється з метою забезпечення дотриманнядержавними органами, підприємствами та їх службовими особами,а також громадянами порядку переміщення через митний кордонУкраїни товарів та інших предметів.
Стаття 22. Форми митного контролю
Митний контроль здійснюється службовими особами митницішляхом перевірки документів, необхідних для такого контролю,митного огляду (огляду транспортних засобів, товарів та іншихпредметів, особистого огляду), переогляду, обліку предметів, якіпереміщуються через митний кордон України, а також в інших формах,що не суперечать законам України.
Стаття 23. Зони митного контролю
У пунктах пропуску через державний кордон України митниці запогодженням з прикордонними військами встановлюють зони митногоконтролю.
У пунктах на митному кордоні України, що є межами спеціальнихмитних зон, митниця самостійно визначає території зон митногоконтролю.
На територіях та в приміщеннях підприємств, що зберігаютьтовари та інші предмети під митним контролем, митниця визначаєтериторії зон митного контролю за умови виконання підприємствомвимог, що забезпечують здійснення митного контролю в повномуобсязі.
Переміщення товарів та інших предметів на територію зонимитного контролю чи за межі такої території контролюєтьсямитницею.
Стаття 24. Період перебування товарів та інших предметів
під митним контролем
Товари та інші предмети, що переміщуються через митний кордонУкраїни, перебувають під митним контролем:
1) під час ввезення на митну територію України з метоювільного використання - з моменту ввезення і до пропуску черезмитний кордон України;
2) під час вивезення за межі території України з метоювільного використання - з моменту ввезення товарів та іншихпредметів у зону митного контролю і подання необхідних для митногоконтролю документів на такі товари та інші предмети і до вивезенняїх за межі митної території України;
3) під час тимчасового ввезення на митну територію України -з моменту ввезення і до вивезення за межі митної територіїУкраїни;
4) під час тимчасового вивезення за межі митної територіїУкраїни - з моменту пред'явлення митниці товарів та іншихпредметів і необхідних для митного контролю документів на такітовари та інші предмети і до пропуску через митний кордон Українипід час зворотного ввезення;
5) під час транзиту через територію України - з моментуввезення в Україну і до вивезення з України.
Стаття 25. Документи, необхідні для митного контролю
Підприємства, що переміщують через митний кордон Українитовари та інші предмети, а також громадяни, які перетинають митнийкордон України, зобов'язані в належних випадках подати митницінеобхідні для митного контролю документи.
Перелік та порядок подання таких документів визначаютьсяДержавним митним комітетом України відповідно до законодавстваУкраїни про митну справу, цього Кодексу та інших актівзаконодавства України.
Стаття 26. Доступ службових осіб митниці на територію
чи в приміщення підприємства
Службові особи митниці з метою здійснення митного контролюмають право доступу на територію чи в приміщення будь-якогопідприємства, де знаходяться предмети, що підлягають митномуконтролю.
ГЛАВА 2. ЗДІЙСНЕННЯ МИТНОГО КОНТРОЛЮ
Стаття 27. Використання технічних та спеціальних
засобів для здійснення митного контролю
Для здійснення митного контролю можуть використовуватисятехнічні та спеціальні засоби, безпечні для життя та здоров'ялюдини, тварин і рослин, та такі, що не завдають шкодипідприємствам і громадянам.
Стаття 28. Залучення спеціалістів та експертів
організацій і установ для здійснення
митного контролю
У разі необхідності для участі у здійсненні митного контролюможуть бути залучені спеціалісти та експерти.
Виклик спеціалістів та експертів службовою особою митниці єобов'язковим для керівника тієї державної організації чи установи,де працює спеціаліст чи експерт.
Спеціаліст та експерт, які беруть участь у здійсненні митногоконтролю, мають право на відшкодування витрат, пов'язаних з явкоюза викликом. За спеціалістами та експертами зберігається середнійзаробіток за місцем роботи за той час, що був затрачений у зв'язкуз явкою за викликом.
Виплати за виклик спеціалістів та експертів здійснюютьсякоштами митних органів.
Стаття 29. Огляд та переогляд транспортних засобів,
товарів та інших предметів
З метою встановлення законності переміщення через митнийкордон України транспортних засобів, товарів та інших предметів(за винятком речей), обліку, обкладення їх митом і митними зборамимитниця має право провести огляд транспортних засобів, товарів таінших предметів.
Переогляд транспортних засобів, товарів та інших предметівможе бути проведено при наявності підстав вважати, що переміщуванічерез митний кордон України транспортні засоби, товари та іншіпредмети містять предмети контрабанди, предмети, що єбезпосередніми об'єктами порушення митних правил, або предмети,зазначені у статті 74 цього Кодексу.
Огляд та переогляд здійснюються тільки в присутностіпредставника підприємства, яке переміщує такі транспортні засоби,товари чи інші предмети через митний кордон України або зберігаєїх під митним контролем.
Стаття 30. Огляд та переогляд речей
При наявності підстав вважати, що громадянин переміщує черезмитний кордон України предмети, що підлягають контролю іншихдержавних органів, зазначених у статті 18 цього Кодексу, обліку чимитному обкладенню, а також предмети, переміщення яких черезмитний кордон України заборонено чи обмежено, митниця має правопровести огляд, а також переогляд речей з розпакуванням багажуцього громадянина.
З метою припинення переміщення через територію Українипредметів, заборонених для транзиту, оглядові та переоглядовіможуть підлягати речі громадян, які перетинають транзитомтериторію України або знаходяться в транзитній зоні міжнародногоаеропорту.
Огляд та переогляд речей громадянина здійснюється вприсутності цього громадянина чи його уповноваженого представника,який діє на підставі належним чином оформленого доручення.
Огляд та переогляд речей за відсутності громадянина чи йогоуповноваженого представника здійснюються:
1) у тому разі, коли є підстави припускати, щонесупроводжуваний багаж містить у собі предмети, які становлятьнебезпеку для життя та здоров'я людей, тварин і рослин чи можутьзавдати матеріальної шкоди громадянам та підприємствам;
2) у разі, якщо громадянин чи його уповноважений представникне з'являються протягом місяця з дня надходження речей унесупроводжуваному багажі;
3) при пересиланні речей у міжнародних поштовихвідправленнях;
4) у разі залишення на території України речей з порушеннямзобов'язання про транзит цих речей через територію України.
Огляд та переогляд речей за відсутності громадянина чи йогоуповноваженого представника здійснюються у присутностіпредставників підприємства, що здійснює перевезення, пересиланнятаких речей чи їх зберігання.
Про здійснення огляду та переогляду у випадках, зазначених упунктах 1 та 2 частини четвертої цієї статті, складається акт заформою, яку встановлює Державний митний комітет України.
Стаття 31. Митне забезпечення
На транспортні засоби (в тому числі транспортні засобиіндивідуального користування), приміщення, місткості та іншімісця, де знаходяться або можуть знаходитися товари та іншіпредмети, що підлягають митному контролю, митницею може бутинакладено пломби, печатки та інші митні забезпечення.
Стаття 32. Особистий огляд
Особистий огляд як виняткова форма митного контролю можездійснюватися за письмовим рішенням начальника митниці чи особи,яка заміщує його, при наявності достатніх підстав вважати, щогромадянин, який прямує через митний кордон України чи знаходитьсяв зоні митного контролю або в транзитній зоні міжнародногоаеропорту, приховує при собі предмети контрабанди чи предмети, якіє безпосередніми об'єктами порушення митних правил або забороненідля транзиту через територію України.
Перед початком огляду службова особа митниці повиннапред'явити громадянину письмове рішення начальника митниці чиособи, яка його заміщує, ознайомити громадянина з його правами таобов'язками при проведенні такого огляду і запропонуватидобровільно видати приховувані предмети.
Особистий огляд здійснюється службовою особою митниці однієїстаті з особою, яка проходить огляд, у присутності двох понятихтієї ж статі в ізольованому приміщенні, що відповідаєсанітарно-гігієнічним вимогам. Доступ у це приміщення громадян,які не беруть участь в огляді, і можливість спостерігати запроведенням особистого огляду з боку таких громадян мають бутивиключені. Обстеження органів тіла особи, яку оглядають, маєздійснюватися лише медичним працівником.
Про здійснення особистого огляду складається протокол заформою, що встановлюється Державним митним комітетом України запогодженням з Міністерством юстиції України.
Протокол підписується службовою особою митниці, щоздійснювала особистий огляд, громадянином, який проходив огляд,понятими, а при обстеженні медичним працівником - також цимпрацівником. Громадянин, щодо якого було здійснено огляд, маєправо зробити заяву в такому протоколі.
Порядок особистого огляду визначається Державним митнимкомітетом України за погодженням з Міністерством юстиції Українита Міністерством закордонних справ України.
Стаття 33. Операції з товарами та іншими предметами,
що знаходяться під митним контролем
Підприємство або громадянин, які переміщують через митнийкордон України товари та інші предмети, на вимогу митницізобов'язані здійснювати навантаження, вивантаження,перевантаження, виправлення пошкоджень упаковки, упакування тапереупакування товарів та інших предметів, що підлягають митномуоформленню, а також відкривати приміщення, місткості та іншімісця, де можуть знаходитись такі товари та інші предмети.
Навантаження, вивантаження, перевантаження, виправленняпошкоджень упаковки, розкриття упаковки, упакування абопереупакування товарів та інших предметів, щодо яких митнеоформлення не було закінчено, а також зміна ідентифікаційнихзнаків або маркірування, нанесених на ці товари та предмети або їхупаковку, можуть здійснюватися тільки з дозволу митниці.
Операції з товарами та іншими предметами, що знаходяться підмитним контролем, здійснюються за рахунок підприємств чи громадян,які переміщують ці товари та інші предмети через митний кордонУкраїни.
ГЛАВА 3. ОСОБЛИВІ РЕЖИМИ МИТНОГО КОНТРОЛЮ
Стаття 34. Звільнення від митного контролю
Лише у випадках, встановлених цим Кодексом та іншими законамиУкраїни, митниця не має права застосувати всі чи окремі заходищодо здійснення митного контролю.
Митні пільги щодо проходження митного контролю надаютьсяукраїнським державним органам, підприємствам, їх службовим особамта громадянам виключно законами України.
Незастосування митного контролю не повинно означатизвільнення державних органів, підприємств, їх службових осіб тагромадян від обов'язку дотримувати порядку переміщення черезмитний кордон України товарів та інших предметів.
Стаття 35. Звільнення від митного огляду військових
транспортних засобів та військової техніки
Військові кораблі, судна забезпечення Військово-Морських Сил,укомплектовані повністю військовою командою, та бойові повітрянісудна, які проходять через митний кордон України, митному оглядовіне підлягають. Судна забезпечення Військово-Морських Сил,укомплектовані змішаною командою, військово-транспортні повітрянісудна та інші судна, що згідно із спеціальною заявою Міністерстваоборони України виконують завдання військово-оперативногохарактеру, і військова техніка, яка рухається своїм ходом, припроходженні митного кордону України звільняються від огляду, якщоінше не передбачено законодавчими актами України.
Речі, що належать військовослужбовцям, не звільняються відогляду, якщо інше не передбачено законодавством України.
Командири (капітани) зазначених у частині першій цієї статтікораблів та суден, а також військових частин, до складу якихвходить військова техніка, несуть відповідальність за дотриманняположень цього Кодексу та інших актів законодавства про митнусправу.
Іноземні військові кораблі (судна), бойові тавійськово-транспортні повітряні судна, а також військова техніка,що прибувають до України чи вибувають за кордон, огляду непідлягають.
Стаття 36. Спеціальні митні режими огляду речей
Митниці України за погодженням з Державним митним комітетомУкраїни можуть застосувати спеціальні митні режими щодо оглядуречей.
Спеціальні режими застосовуються у випадках переміщеннягромадянами через митний кордон України речей, що не підлягаютьобов'язковому декларуванню та митному обкладенню і не підпадаютьпід категорії предметів на переміщення яких через митний кордонУкраїни встановлено заборони чи обмеження.
Спеціальні режими застосовуються в митницях, де обладнанозони (коридори) спрощеного митного контролю.
Громадяни, які проходять через зони (коридори) спрощеногомитного контролю, звільняються від подання митної декларації.
Звільнення від подання митної декларації не означаєзвільнення громадян від обов'язку дотримувати порядку переміщеннячерез митний кордон України речей та інших предметів.
Громадяни, які порушили умови переходу через зони (коридори)спрощеного митного контролю, несуть відповідальність за статтями118, 120 цього Кодексу.
Р о з д і л III
МИТНЕ ОФОРМЛЕННЯ
ГЛАВА 1. ПОРЯДОК МИТНОГО ОФОРМЛЕННЯ
Стаття 37. Мета митного оформлення
Переміщення через митний кордон України товарів та іншихпредметів підлягає митному оформленню.
Митне оформлення здійснюється службовими особами митниці зметою забезпечення митного контролю та для застосування засобівдержавного регулювання ввезення на митну територію України,вивезення за її межі і транзиту через територію України товарів таінших предметів.
Операції, що входять до митного оформлення, і порядок їхздійснення визначаються Державним митним комітетом Українивідповідно до цього Кодексу.
Стаття 38. Місце і час здійснення митного оформлення
Митне оформлення здійснюється в місцях розташування митницьпротягом часу, що його встановлює митниця спільно ззаінтересованими державними органами.
Митне оформлення здійснюється митницями, в зоні діяльностіяких розташовані власники товарів та інших предметів, якщо інше непередбачено цим Кодексом та законодавством України.
На прохання підприємств, що переміщують через митний кордонУкраїни товари та інші предмети, митне оформлення можездійснюватися в зонах митного контролю, зазначених у частинітретій статті 23 цього Кодексу.
За рішенням Державного митного комітету України митнеоформлення товарів та інших предметів окремих видів можездійснюватися в окремо визначених для цього митницях.
Стаття 39. Присутність представників підприємств, а також
громадян під час митного оформлення
Представники підприємств, а також громадяни, які маютьналежним чином оформлені повноваження щодо товарів та іншихпредметів, що підлягають митному оформленню, можуть бутиприсутніми під час такого оформлення.
У випадках, передбачених статтями 29, 30 цього Кодексу,присутність представників підприємств, а також громадян примитному оформленні є обов'язковою.
Стаття 40. Взяття проб та зразків
З метою митного контролю та митного оформлення митниця можебрати проби та зразки товарів та інших предметів для проведення їхдослідження.
Проби і зразки товарів та інших предметів беруться вмінімальних кількостях, що забезпечують їх дослідження. Взяттяпроб та зразків, їх дослідження, а також розпорядження ними неповинно необгрунтовано затримувати пропуск товарів та іншихпредметів.
Підприємство чи громадянин мають право ознайомитися зрезультатами проведеного дослідження та подальшим розпорядженнямвзятими у них пробами та зразками.
Проби та зразки товарів та інших предметів, щодо яких митнеоформлення не було закінчено, можуть братися для контролюдержавними органами, зазначеними у статті 18 цього Кодексу,тільки за згодою митниці.
Порядок взяття проб та зразків, строки і порядок їхдослідження, а також розпорядження ними встановлюються КабінетомМіністрів України.
Стаття 41. Подання митним органам актів, складених
підприємствами
Підприємства, що переміщують через митний кордон Українитовари та інші предмети, складають акти про невідповідністьтоварів та інших предметів даним, зазначеним у документах,необхідних для митного контролю, про пошкодження товарів та іншихпредметів чи їх упаковки або маркірування.
Акти, про які йдеться у частині першій цієї статті, подаютьсявідповідним митницям України.
Стаття 42. Мова, якою здійснюється митне оформлення
Митні документи, передбачені цим Кодексом, оформлюютьсяукраїнською мовою або офіційними мовами митних союзів, якщоУкраїна є членом цих союзів.
Стаття 43. Обов'язки митниці щодо роз'яснення вимог
митного оформлення
У разі відмови в пропуску через митний кордон України товарівта інших предметів митниця зобов'язана давати заінтересованимособам вичерпні роз'яснення вимог митного оформлення, виконанняяких забезпечує можливість такого пропуску.
ГЛАВА 2. ДЕКЛАРУВАННЯ ТОВАРІВ ТА ІНШИХ ПРЕДМЕТІВ
Стаття 44. Транспортні засоби, товари та інші предмети,
що підлягають декларуванню
Транспортні засоби, товари та предмети міжнародних, іноземнихорганізацій та представництв підлягають обов'язковому декларуваннюмитницям України.
Предмети, не зазначені у частині першій цієї статті,декларуються митниці у випадках, які визначає Державний митнийкомітет України.
Стаття 45. Форми декларування
Декларування здійснюється шляхом заяви за встановленою формою(письмовою, усною тощо) точних даних про мету переміщення черезмитний кордон України товарів та інших предметів і про самі товарита інші предмети, а також будь-яких відомостей, необхідних длямитного контролю та митного оформлення.
Стаття 46. Процедура декларування
Процедура декларування, включаючи його форми та перелікданих, які належить оголосити у заяві, визначається КабінетомМіністрів України.
Декларування транспортних засобів, товарів та іншихпредметів, а також предметів міжнародних, іноземних організацій тапредставництв здійснюється безпосередньо власником або на підставідоговору іншими підприємствами, що допущені митницею додекларування.
Предмети, що переміщуються через митний кордон Українигромадянами, декларуються цими громадянами.
Стаття 47. Допущення до декларування на підставі договору
Допущення митницею підприємства до декларування на підставідоговору здійснюється шляхом видачі такому підприємству свідоцтвапро визнання його як декларанта.
Допущення здійснюється за заявою підприємства тією митницею,в зоні діяльності якої воно знаходиться.
Заяву має бути розглянуто протягом 15 днів з дня їїнадходження. Якщо дані заявника виявляються неповними, митницяможе подати запит про них до підприємств, банків та фінансовихустанов, інших державних органів. При цьому строк розгляду заявине повинен перевищувати одного місяця.
Свідоцтво в разі неприйняття його заявником протягом шестимісяців з дня винесення рішення про визнання, а також у разіневиконання функцій декларанта протягом одного року з дняприйняття свідоцтва, втрачає силу.
Свідоцтво може бути скасовано митницею, яка його видала, уразі:
1) неодноразового невиконання обов'язків декларанта,передбачених статтею 48 цього Кодексу;
2) виявлення згодом недостовірних даних, що мають суттєвезначення для прийняття рішення про допуск до декларування;
3) вчинення правопорушень, передбачених цим Кодексом;
4) вчинення дій, що порушують права інших підприємств абосуперечать інтересам держави.
Повторну заяву про допущення до декларування може бутирозглянуто через рік з дня скасування свідоцтва за умови усуненняпричин порушення або з дня, коли свідоцтво втратило силу.
За видачу свідоцтва митницею справляється збір у розмірі,встановленому Кабінетом Міністрів України. Збір вноситься нарахунок Державного митного комітету України.
Державний митний комітет України забезпечує офіційнупублікацію переліку підприємств, допущених до декларування.
Стаття 48. Обов'язки декларанта
Декларант зобов'язаний:
1) пред'явити митниці товари та інші предмети, щопереміщуються через митний кордон України;
2) подати митниці документи, що містять дані, необхідні дляздійснення митного контролю та митного оформлення;
3) сплатити мито та митні збори, якщо товари та інші предметипідлягають митному обкладенню.
Стаття 49. Особа, уповноважена на декларування
Дії, пов'язані з декларуванням транспортних засобів, товарівта інших предметів, а також предметів міжнародних, іноземнихорганізацій та представництв, здійснюються особою, яка єпредставником декларанта.
Повноваження особи декларанта має бути визначено таким чином,щоб особа могла здійснювати права та обов'язки декларанта вповному обсязі.
Митниця може вимагати від особи подання документів, щопідтверджують її повноваження, а якщо є обгрунтовані сумніви вдобросовісності здійснення особою дій щодо декларування,запропонувати декларанту скласти повноваження.
Р о з д і л IV
ПЕРЕМІЩЕННЯ ТА ПРОПУСК ЧЕРЕЗ МИТНИЙ КОРДОН
УКРАЇНИ ТОВАРІВ ТА ІНШИХ ПРЕДМЕТІВ
ГЛАВА 1. ПЕРЕМІЩЕННЯ ЧЕРЕЗ МИТНИЙ КОРДОН УКРАЇНИ
ТОВАРІВ ТА ІНШИХ ПРЕДМЕТІВ
Стаття 50. Пункти переміщення через митний кордон
України товарів та інших предметів
Переміщення через митний кордон України товарів та іншихпредметів здійснюється в місцях розташування митниць. В іншихмісцях товари та інші предмети можуть бути переміщені через митнийкордон України лише за згодою митниці.
Стаття 51. Заборона чи обмеження щодо переміщення
окремих видів товарів та інших предметів
Ввезення в Україну, вивезення з України та транзит через їїтериторію товарів та інших предметів окремих видів може бутизаборонено чи обмежено законодавством України.
Заборони чи обмеження не повинні створювати невиправданихперешкод для здійснення будь-яких видів діяльності, не пов'язанихбезпосередньо з обставинами, що стали причиною встановлення цієїзаборони чи обмеження.
Стаття 52. Порядок переміщення через митний кордон
України транспортних засобів
Транспортні засоби можуть переміщуватися через митний кордонУкраїни відповідно до законодавства України.
Транспортні засоби, включаючи транспортні засобиіндивідуального користування, що перетинають митний кордонУкраїни, зупиняються у місці розташування митниці на цьому жкордоні.
У пунктах пропуску на державному кордоні України тривалістьстоянки транспортних засобів, за винятком транспортних засобівіндивідуального користування, і місце цієї стоянки визначаютьсявідповідним транспортним підприємством спільно з прикордоннимивійськами, митницею та іншими державними органами, що здійснюютьконтроль, передбачений статтею 18 цього Кодексу, з урахуваннямчасу, необхідного для здійснення митного контролю та оформлення, атакож прикордонного та інших видів контролю.
Тривалість стоянки транспортних засобів у таких пунктах неможе скорочуватися на шкоду здійснення митного оформлення.
Відправлення транспортних засобів, включаючи транспортнізасоби індивідуального користування, з таких пунктів здійснюєтьсяз дозволу митниці та прикордонних військ, а з інших пунктів, вяких розташовані митниці, - з дозволу митниці.
Стаття 53. Порядок ввезення на митну територію України
та вивезення за межі цієї території
товарів та інших предметів
Товари та інші предмети можуть ввозитися на митну територіюУкраїни та вивозитися за межі цієї території відповідно дозаконодавства України.
Стаття 54. Порядок транзиту через митну територію
України товарів та інших предметів
Транзит через територію України товарів та інших предметівздійснюється відповідно до законодавства України.
Перелік шляхів і напрямків транзиту та інші умови транзитучерез територію України товарів та інших предметів встановлюютьсяКабінетом Міністрів України.
Стаття 55. Порядок переміщення через митний кордон
України речей
Громадяни можуть вільно переміщувати через митний кордонУкраїни будь-які речі, крім речей, ввезення яких в Україну чививезення з України заборонено, а також транзит яких черезтериторію України заборонено.
Законодавством України можуть бути встановлені кількісні тавартісні обмеження на переміщення через митний кордон Україниречей окремих видів, а також підстави, при наявності якихдопускається таке переміщення.
Стаття 56. Порядок переміщення через митний кордон
України валюти та цінностей
Валюта та цінності можуть ввозитися на митну територіюУкраїни або вивозитися за межі цієї території в порядку, щовстановлюється законодавством України.
МИТНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ
Митний кодекс України визначає принципи організації митноїсправи в Україні з метою створення умов для формування ринковоїекономіки та зростання активності зовнішньоекономічної діяльностіна основі єдності митної території, мит та митних зборів.
Цей Кодекс спрямований на забезпечення додержання митними,іншими державними органами, суб'єктами зовнішньоекономічної ігосподарської діяльності, а також громадянами прав та обов'язків угалузі митної справи.
Р о з д і л I
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
ГЛАВА 1. МИТНА СПРАВА
Стаття 1. Митна справа
Порядок переміщення через митний кордон України товарів таінших предметів, митне регулювання, пов'язане з встановленням митта митних зборів, процедури митного контролю та інші засобипроведення в життя митної політики становлять митну справу.
Митна справа в Україні розвивається у напрямі гармонізації тауніфікації з загальноприйнятими в міжнародній практиці нормами тастандартами.
Стаття 2. Принципи митного регулювання
Україна самостійно визначає митну політику, створює власнумитну систему та здійснює митне регулювання на своїй території.
Митне регулювання здійснюється відповідно до Кодексу, законівУкраїни та міжнародних договорів України. Україна може вступати вмитні союзи з іншими державами, брати участь у діяльностіміжнародних організацій з питань митної справи.
Стаття 3. Митна територія
Територія України, в тому числі території штучних островів,установок та споруд, що створюються в економічній (морській) зоніУкраїни, над якими Україна має виключну юрисдикцію щодо митноїсправи, становить єдину митну територію.
Стаття 4. Митний кордон

Новини від Дт-Кт «Дебету-Кредиту» – тепер у Viber!