• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про обовязкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів

Верховна Рада України , Верховна Рада України  | Закон, Закон від 01.07.2004 № 1961-IV
Редакції
Реквізити
 • Видавник: Верховна Рада України , Верховна Рада України
 • Тип: Закон, Закон
 • Дата: 01.07.2004
 • Номер: 1961-IV
 • Статус: Документ діє
 • Посилання скопійовано
Реквізити
 • Видавник: Верховна Рада України , Верховна Рада України
 • Тип: Закон, Закон
 • Дата: 01.07.2004
 • Номер: 1961-IV
 • Статус: Документ діє
Редакції
Документ підготовлено в системі iplex
Стаття 44. Органи управління та контролю МТСБУ
44.1. Органами управління та контролю МТСБУ є:
загальні збори членів МТСБУ;
Координаційна рада МТСБУ;
президія;
дирекція;
інші визначені Статутом МТСБУ органи.
44.2. Структура, функції, компетенція, порядок формування та роботи органів управління та контролю МТСБУ визначаються Статутом МТСБУ з урахуванням положень цього Закону.
Стаття 45. Загальні збори членів МТСБУ
45.1. Загальні збори членів МТСБУ складаються з усіх страховиків - асоційованих і повних членів МТСБУ та є вищим органом МТСБУ.
45.2. Загальні збори членів МТСБУ скликаються президією МТСБУ не менше двох разів на рік та вважаються повноважними, якщо на них присутні члени МТСБУ, обсяг відрахувань яких до централізованих страхових резервних фондів за останнє календарне півріччя, що передує засіданню загальних зборів, становить більше 50 відсотків від загального обсягу таких відрахувань за той самий період.
45.3. У разі якщо повноважне засідання загальних зборів членів МТСБУ не скликається протягом 210 днів або скликані загальні збори членів МТСБУ не спроможні прийняти рішення, відповідні повноваження загальних зборів виконуються Координаційною радою МТСБУ.
45.4. До компетенції загальних зборів членів МТСБУ належить вирішення таких питань:
а) визначення основних напрямів діяльності МТСБУ;
б) внесення змін та доповнень до Статуту МТСБУ;
в) обрання членів президії МТСБУ;
г) прийняття страховиків до членів МТСБУ та виключення з членів МТСБУ;
ґ) затвердження річних результатів діяльності МТСБУ та висновків ревізійної комісії;
д) затвердження розміру, порядку та строків сплати членських внесків;
е) інші повноваження відповідно до Статуту МТСБУ.
Загальні збори членів МТСБУ можуть делегувати свої повноваження, крім зазначених у підпунктах "б", "в" і "г" цього пункту, президії МТСБУ. Статутом МТСБУ можуть бути встановлені інші обмеження щодо делегування повноважень загальних зборів членів МТСБУ.
45.5. Для прийняття рішень з питань, зазначених у пунктах "а", "б", "в" і "д" пункту 45.4 цієї статті, необхідна більшість у 2/3 голосів присутніх на загальних зборах членів МТСБУ. Рішення з інших питань, віднесених до компетенції загальних зборів членів МТСБУ, приймаються простою більшістю голосів присутніх на загальних зборах членів МТСБУ.
45.6. При вирішенні будь-яких питань загальними зборами членів МТСБУ кожен член МТСБУ має один голос, крім випадків, передбачених цим Законом.
Стаття 46. Координаційна рада МТСБУ
46.1. Координаційна рада МТСБУ є органом, що здійснює нагляд та контроль за діяльністю МТСБУ.
До компетенції Координаційної ради МТСБУ належить вирішення таких питань:
а) здійснення контролю за виконанням МТСБУ своїх повноважень відповідно до нормативно-правових актів у сфері страхування цивільно-правової відповідальності;
б) внесення загальним зборам членів МТСБУ пропозиції з питань удосконалення діяльності МТСБУ;
в) вирішення у разі потреби питання проведення позачергових ревізійних та аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності МТСБУ;
г) здійснення тимчасового виконання функцій загальних зборів членів та президії МТСБУ у випадках, передбачених цим Законом;
ґ) забезпечення взаємодії МТСБУ з органами виконавчої влади;
д) подання на розгляд Уповноваженого органу та інших органів державної влади пропозиції про вдосконалення нормативно-правових актів, які регулюють питання щодо обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності;
е) скликання у разі потреби позачергових засідань загальних зборів членів МТСБУ;
є) встановлення розмірів відрахувань з премій обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності до централізованих страхових резервних фондів;
ж) погодження призначення дирекції МТСБУ та генерального директора МТСБУ;
з) погодження положень про централізовані страхові фонди МТСБУ;
и) погодження положення про фонд попереджувальних заходів МТСБУ.
( Пункт 46.1 статті 46 доповнено абзацом тринадцятим згідно із Законом № 2902-IV від 22.09.2005 )
Координаційна рада не має права втручатися в оперативну діяльність МТСБУ, крім здійснення нею функцій інших органів МТСБУ у випадках, передбачених цим Законом.
46.2. Склад Координаційної ради визначається Статутом МТСБУ.
46.3. Засідання Координаційної ради проводяться у разі потреби, але не рідше одного разу на квартал і скликаються головою ради шляхом письмового повідомлення не пізніше ніж за 7 днів до дня засідання. Засідання Координаційної ради вважається правомочним, якщо на ньому присутні не менш як 2/3 членів Координаційної ради.
Члени ради беруть участь у роботі Координаційної ради, мають право вносити на її розгляд пропозиції з питань обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності та організовують підготовку матеріалів для розгляду на її засіданнях.
Якщо член Координаційної ради не має змоги брати участь у засіданні ради у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю, службовим відрядженням чи з інших поважних причин, він може надати повноваження своєму представнику з обов'язковим повідомленням про це голови Координаційної ради.
46.4. Рішення Координаційної ради вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала не менш як половина загальної кількості членів Координаційної ради, присутніх на засіданні Координаційної ради. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови Координаційної ради, а в разі відсутності голови ради - голос його заступника.
Рішення Координаційної ради є обов'язковими для виконання іншими органами та посадовими особами МТСБУ. У разі невиконання органом МТСБУ зазначених рішень Координаційна рада може скликати загальні збори членів МТСБУ з питання про відповідальність відповідного органу чи посадової особи МТСБУ.
У разі якщо повноважне засідання Координаційної ради не скликається протягом 120 днів або Координаційна рада не спроможна прийняти рішення з певного питання у вказаний термін, функції Координаційної ради виконуються Уповноваженим органом.
Стаття 47. Президія МТСБУ
47.1. Президія МТСБУ здійснює загальне керівництво діяльністю МТСБУ відповідно до цього Закону, інших нормативно-правових актів, Статуту МТСБУ, рішень загальних зборів членів МТСБУ та Координаційної ради МТСБУ.
47.2. Президія складається з представників семи страховиків - членів МТСБУ, які обираються терміном на один рік з правом переобрання на наступні терміни, у такому порядку:
47.2.1. представники трьох страховиків обираються загальними зборами членів МТСБУ, причому голоси між членами МТСБУ розподіляються пропорційно часткам членів МТСБУ у загальному обсязі відрахувань до централізованих страхових резервних фондів МТСБУ за останнє календарне півріччя, що передує засіданню загальних зборів;
47.2.2. представники чотирьох страховиків обираються загальними зборами членів МТСБУ, причому кожен член МТСБУ має один голос.
47.3. Президія очолюється президентом МТСБУ, що обирається президією.
47.4. До компетенції президії належить:
а) вирішення будь-яких питань діяльності МТСБУ, крім тих, які належать до компетенції загальних зборів членів МТСБУ і Координаційної ради та дирекції МТСБУ;
б) затвердження кошторису витрат на утримання МТСБУ (в тому числі фонду заробітної плати), штатного розпису МТСБУ;
в) призначення генерального директора та інших членів дирекції МТСБУ за погодженням з Координаційною радою МТСБУ;
г) затвердження, за погодженням з Координаційною радою МТСБУ, положення про порядок і умови формування централізованих страхових резервних фондів, положення про порядок розміщення коштів централізованих страхових резервних фондів та положення про фонд попереджувальних заходів МТСБУ;
( Підпункт "г" пункту 47.4 статті 47 в редакції Закону № 2902-IV від 22.09.2005 )
ґ) погодження зразків страхових полісів та спеціального знака з Уповноваженим органом; погодження положення про централізовану базу даних щодо обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності, яке затверджується Уповноваженим органом;
( Підпункт "ґ" пункту 47.4 статті 47 в редакції Закону № 2902-IV від 22.09.2005 )
д) скликання засідань загальних зборів членів МТСБУ.
47.5. Засідання президії скликаються президентом не рідше одного разу на місяць. Позачергове засідання президії скликається у будь-який час на вимогу будь-яких двох членів президії. У разі якщо повноважне засідання президії не скликається протягом 45 днів або президія не спроможна прийняти рішення, відповідні повноваження президії виконуються Координаційною радою МТСБУ.
Засідання президії вважається повноважним, якщо на ньому присутні не менше п'яти членів президії. Рішення президії приймаються більшістю голосів присутніх на засіданні президії. У разі рівності голосів голос президента має перевагу.
Стаття 48. Дирекція МТСБУ
48.1. Дирекція МТСБУ здійснює оперативне керівництво діяльністю МТСБУ і очолюється генеральним директором. Генеральний директор призначається президією МТСБУ за погодженням з Координаційною радою МТСБУ. Генеральний директор пропонує кандидатури своїх заступників, які призначаються президією за погодженням з Координаційною радою МТСБУ.
48.2. Генеральний директор може бути у будь-який час відкликаний із своєї посади або відсторонений від виконання своїх обов'язків Координаційною радою МТСБУ або президією МТСБУ за погодженням з Координаційною радою МТСБУ у разі невідповідності його дій вимогам законодавства, Статуту МТСБУ, рішенням загальних зборів членів МТСБУ, президії або Координаційної ради МТСБУ.
48.3. Структура, функції, компетенція, порядок роботи дирекції МТСБУ визначаються Статутом МТСБУ.
Розділ V
ВИМОГИ ДО СТРАХОВИКІВ ТА ЧЛЕНСТВО В МТСБУ
Стаття 49. Умови здійснення обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності
49.1. Обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності має право здійснювати страховик, який:
має ліцензію на здійснення даного виду страхування;
є членом МТСБУ.
49.2. Підставами для отримання ліцензії на здійснення обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності є відповідність ліцензійним умовам, що встановлюються Уповноваженим органом та містять вимоги щодо розміру статутного фонду, досвіду роботи на ринку добровільного страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів, сформованих страхових резервів, наявності кваліфікованого персоналу та можливостей опрацювання претензій на всій території України.
У разі невідповідності страховика ліцензійним умовам Уповноважений орган має право своїм рішенням тимчасово зупинити дію ліцензії до усунення порушень, виявлених за результатами перевірки. В разі якщо зазначені порушення не будуть усунуті в строки, визначені у рішенні Уповноваженого органу, Уповноважений орган має право анулювати ліцензію такого страховика.
У разі припинення страховиком членства в МТСБУ Уповноважений орган зобов’язаний зупинити дію ліцензії.
( Пункт 49.2 статті 49 доповнено абзацом третім згідно із Законом № 5090-VI від 05.07.2012 )
49.3. Страхові агенти мають право здійснювати посередницьку діяльність з обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності за умови їх реєстрації в МТСБУ в порядку , встановленому Уповноваженим органом за поданням МТСБУ.
( Статтю 49 доповнено пунктом 49.3 згідно із Законом № 3462-VI від 02.06.2011; в редакції Закону № 5090-VI від 05.07.2012 )
Стаття 50. Статус членів МТСБУ
Страховики можуть входити до складу МТСБУ як асоційовані та повні його члени.
Право укладення договорів міжнародного страхування надається тільки повним членам МТСБУ.
Стаття 51. Умови і порядок набуття статусу асоційованого та повного члена МТСБУ
51.1. Страховик має право звернутися до МТСБУ із заявою про набуття членства за умови наявності в нього ліцензії на здійснення обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів. Вимоги до заяви встановлюються загальними зборами членів МТСБУ.
Рішення за заявою страховика про надання йому статусу асоційованого члена МТСБУ приймається на найближчих загальних зборах членів МТСБУ, але не пізніше шести місяців з дня подання заяви.
Страховик вважається таким, що прийнятий у члени МТСБУ та набув статусу асоційованого члена, після прийняття МТСБУ рішення про задоволення відповідної заяви страховика, укладення між МТСБУ та страховиком договору про співпрацю щодо внутрішніх договорів страхування, а також сплати цим страховиком вступного внеску до фонду фінансування діяльності МТСБУ, розмір якого встановлюється МТСБУ, та базового гарантійного внеску до фонду захисту потерпілих, розмір якого визначається положенням про цей фонд та не може бути меншим за суму, еквівалентну 500 тисячам євро.
МТСБУ не має права відмовити в наданні страховику статусу асоційованого члена МТСБУ, якщо такий страховик відповідає вимогам цього Закону.
( Пункт 51.1 статті 51 в редакції Закону № 5090-VI від 05.07.2012 )( Пункт 51.2 статті 51 виключено на підставі Закону № 5090-VI від 05.07.2012 )
51.3. Страховик - асоційований член МТСБУ має право звернутися до МТСБУ із заявою про надання йому статусу повного члена. Вимоги до заяви встановлюються відповідно до порядку, визначеного Статутом МТСБУ.
Рішення за заявою страховика про надання йому статусу повного члена МТСБУ має бути прийняте на найближчих загальних зборах членів МТСБУ, але не пізніше шести місяців з дня подання заяви.
МТСБУ має право відмовити страховику у задоволенні заяви про надання йому статусу повного члена МТСБУ у разі, якщо він не відповідає вимогам ліцензійних умов провадження обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів.
З метою перевірки фінансового стану страховика та достовірності отриманої від нього звітності МТСБУ може призначити аудиторську перевірку такого страховика. Витрати на проведення аудиторської перевірки страховика здійснюються за рахунок кошторису витрат на утримання МТСБУ. У разі якщо в результаті аудиторської перевірки встановлено факт подання страховиком недостовірної звітності, витрати МТСБУ на аудиторську перевірку компенсуються страховиком.
Страховик - член МТСБУ вважається таким, що набув статусу повного члена, після прийняття МТСБУ рішення про задоволення відповідної заяви страховика, укладення між МТСБУ та страховиком договору про співпрацю щодо договорів міжнародного страхування, а також сплати цим страховиком гарантійного внеску до фонду страхових гарантій, розмір якого визначається положенням про цей фонд та не може бути меншим за суму, еквівалентну 1 мільйону євро.
( Пункт 51.3 статті 51 в редакції Закону № 5090-VI від 05.07.2012 )
51.4. Повні члени МТСБУ зобов'язані здійснювати виплату страхового відшкодування у разі настання страхового випадку, який спричинили їх страхувальники на території інших держав, з уповноваженими організаціями з страхування цивільно-правової відповідальності яких МТСБУ уклало угоду про взаємне визнання договорів такого страхування. Якщо виплату страхового відшкодування здійснило МТСБУ, повні члени відшкодовують йому цю виплату і сплачують пеню за період від дати виплати, здійсненої МТСБУ, до дати здійснення повним членом компенсаційного платежу на користь МТСБУ, з розрахунку подвійної облікової ставки Національного банку України, що діє у період, за який нараховується пеня.
51.5. Повні члени МТСБУ зобов'язані виконувати вимоги договорів про співпрацю між ними та МТСБУ, а також угод, укладених МТСБУ з уповноваженими організаціями інших країн з страхування цивільно-правової відповідальності.
( Пункт 51.6 статті 51 виключено на підставі Закону № 5090-VI від 05.07.2012 )
51.7. У разі ліквідації страховика або визнання його неплатоспроможним (банкрутом) відповідно до закону страховик зобов'язаний передати до МТСБУ всі матеріали щодо укладених ним договорів обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності. При цьому такий страховик зобов'язаний перерахувати до відповідних централізованих страхових резервних фондів кошти в обсягах сум незароблених страхових премій з цього виду страхування.
51.8. Члени МТСБУ зобов'язані сплачувати:
а) членські внески у розмірі, визначеному загальними зборами членів МТСБУ;
б) гарантійні та інші внески до фондів МТСБУ, створених відповідно до цього Закону та положень про порядок і умови формування централізованих страхових фондів, а також компенсацію здійснених МТСБУ витрат за зобов’язаннями страховиків.
Розміри базових гарантійних внесків страховика до централізованих страхових резервних фондів МТСБУ станом на останній день кожного кварталу не можуть бути меншими за розміри, визначені положеннями про ці фонди;
( Підпункт "б" пункту 51.8 статті 51 в редакції Закону № 5090-VI від 05.07.2012 )
в) відрахування з премій обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності відповідно до цього Закону.
У разі несвоєчасного внесення платежів до фонду страхових гарантій та фонду захисту потерпілих страховик сплачує на користь МТСБУ пеню у розмірі подвійної облікової ставки, встановленої Національним банком України, що діє у період, за який нараховується пеня.
51.9. Гарантійні внески, сплачені страховиком до централізованих страхових резервних фондів МТСБУ, з урахуванням інвестиційного доходу, отриманого від розміщення таких внесків, та з вирахуванням коштів, сплачених МТСБУ, підлягають поверненню страховику за умови, що стосовно нього не здійснюється процедура ліквідації та/або банкрутства. Строк такого повернення з фонду захисту потерпілих становить три роки з дня припинення асоційованого членства страховика в МТСБУ, з фонду страхових гарантій - п’ять років з дня припинення його повного членства в МТСБУ, але не раніше наступного дня після виконання зобов’язань за договорами міжнародного страхування та перестрахування або передачі зобов’язань іншому страховику - повному члену МТСБУ.
У разі якщо стосовно страховика здійснюється процедура ліквідації та/або банкрутства, а також у разі його ліквідації зазначені кошти не підлягають поверненню.
( Пункт 51.9 статті 51 в редакції Закону № 5090-VI від 05.07.2012 )
51.10. Страховик, який протягом двох місяців має заборгованість перед МТСБУ щодо сплати у повному обсязі внесків, відрахувань до фондів МТСБУ, створених відповідно до цього Закону, або компенсації витрат, здійснених МТСБУ за його зобов’язаннями, втрачає відповідний статус асоційованого та/або повного члена МТСБУ.
( Статтю 51 доповнено пунктом 51.10 згідно із Законом № 2902-IV від 22.09.2005; в редакції Закону № 5090-VI від 05.07.2012 )
51.11. Норми Статуту МТСБУ та рішення органів управління МТСБУ, прийняті в межах їхніх повноважень, є обов’язковими для виконання усіма членами МТСБУ та можуть містити додаткові вимоги до страховиків.
У разі порушення членом МТСБУ вимог законодавства, положень Статуту МТСБУ, рішень органів управління МТСБУ або договорів про співпрацю з МТСБУ до такого страховика можуть бути застосовані заходи впливу, визначені Статутом МТСБУ.
( Пункт статті 51 в редакції Закону № 5090-VI від 05.07.2012 )
51.12. Умови та порядок укладення договорів страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів, дія яких поширюється на територію країн - членів міжнародної системи автострахування "Зелена картка", встановлюються страховиками - повними членами МТСБУ в порядку, визначеному Статутом МТСБУ.
( Пункт статті 51 в редакції Закону № 5090-VI від 05.07.2012 )
Стаття 52. Припинення членства в МТСБУ
52.1. Членство страховика в МТСБУ припиняється у разі виключення такого страховика із членів МТСБУ або втрати цим страховиком статусу асоційованого члена МТСБУ.
52.2. Виключення страховика з членів МТСБУ та/або позбавлення статусу повного члена МТСБУ здійснюється рішенням загальних зборів членів МТСБУ за поданням дирекції МТСБУ з таких підстав:
а) подання страховиком заяви про припинення членства в МТСБУ або позбавлення статусу повного члена МТСБУ;
б) відсутність у страховика ліцензії на обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності або її анулювання;
в) припинення дії договору про співпрацю між МТСБУ та страховиком - членом МТСБУ згідно із законодавством;
г) виключення страховика - члена МТСБУ з Державного реєстру страховиків (перестраховиків);
ґ) неплатоспроможність (банкрутство) страховика - члена МТСБУ;
д) ліквідація страховика - члена МТСБУ як юридичної особи;
е) наявність заборгованості страховика - члена МТСБУ з оплати перестрахувальних платежів за договорами перестрахування, укладеними відповідно до вимог МТСБУ, понад шість місяців;
є) порушення страховиком - членом МТСБУ вимог законодавства, положень Статуту МТСБУ, рішень органів управління МТСБУ або договору про співпрацю з МТСБУ.
52.3. Повне членство страховика в МТСБУ припиняється у разі позбавлення страховика - повного члена МТСБУ такого статусу, втрати цим страховиком статусу асоційованого члена МТСБУ або виключення такого страховика із членів МТСБУ.
52.4. Страховик у разі припинення його членства в МТСБУ втрачає право укладати будь-які договори обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності. Припинення повного членства в МТСБУ позбавляє страховика права укладати договори міжнародного страхування.
52.5. Страховик, членство (у тому числі повне) якого припинено, зобов’язаний виконати свої зобов’язання згідно з укладеними ним договорами обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності.
52.6. МТСБУ повідомляє Уповноважений орган про припинення страховиком членства в МТСБУ не пізніше наступного робочого дня після такого припинення.
( Статтю 52 доповнено пунктом 52.6 згідно із Законом № 1909-IX від 18.11.2021 )( Стаття 52 в редакції Закону № 5090-VI від 05.07.2012 )
Розділ VI
ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА КОНТРОЛЬ
Стаття 53. Обов'язки відповідних підрозділів Національної поліції щодо перевірки та контролю обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності
( Назва статті 53 із змінами, внесеними згідно із Законами № 586-VI від 24.09.2008, № 766-VIII від 10.11.2015 )
Посадові особи відповідних підрозділів Національної поліції, що мають право здійснювати контроль за дотриманням правил дорожнього руху, перевіряють документи водія транспортного засобу, які підтверджують наявність чинного договору обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності.
( Текст статті 53 із змінами, внесеними згідно із Законами № 586-VI від 24.09.2008, № 766-VIII від 10.11.2015 )
Стаття 54. Обов'язки органів Державної прикордонної служби України щодо перевірки обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності при перетинанні транспортним засобом державного кордону України
( Назва статті 54 із змінами, внесеними згідно із Законом № 5459-VI від 16.10.2012 )
54.1. Посадові особи відповідних органів Державної прикордонної служби України здійснюють перевірку наявності чинного на території України договору обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів, які перетинають державний кордон України, незалежно від належності та місця реєстрації транспортного засобу.
54.2. Якщо водій транспортного засобу при в'їзді на територію України не може пред'явити документ, який підтверджує наявність чинного на території України договору обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності, подальший рух транспортного засобу допускається лише після укладення відповідного договору обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності.
54.3. При міжнародних мультимодальних перевезеннях вантажів транспортними засобами за участю залізничного транспорту перевірка наявності чинного на території України договору обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності при перетинанні транспортним засобом державного кордону України здійснюється на мультимодальних терміналах у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
( Статтю 54 доповнено пунктом 54.3 згідно із Законом № 1887-IX від 17.11.2021 )
Стаття 55. Єдина централізована база даних
55.1. З метою організації обміну інформацією про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності та контролю за його здійсненням створюється єдина централізована база даних, яка містить відомості про чинні та припинені договори обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності, страхові випадки, що мали місце, транспортні засоби та їх власників.
55.2. Оператором єдиної централізованої бази даних є МТСБУ. Користування інформаційними ресурсами єдиної централізованої бази даних є вільним і загальнодоступним, за винятком інформації, яка відповідно до законодавства є інформацією обмеженого доступу.
55.3. Користування інформацією обмеженого доступу здійснюється на безоплатній основі страховиками та МТСБУ, а також органами державної влади відповідно до їх компетенції, яка встановлена законом.
55.4. Перелік інформації, що надається в обов'язковому порядку органами державної влади, страховиками, іншими особами для формування інформаційних ресурсів єдиної централізованої бази даних, порядок надання користувачам інформації, що в ній міститься, органи та організації, відповідальні за збір та обробку вказаних інформаційних ресурсів, а також порядок користування централізованою базою даних та інформацією, отриманою з централізованої бази даних, визначаються в положенні про єдину централізовану базу даних щодо обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності, яке затверджується Уповноваженим органом за поданням МТСБУ.
( Пункт 55.4 статті 55 із змінами, внесеними згідно із Законом № 5090-VI від 05.07.2012 )
55.5. Створення та утримання централізованої бази даних фінансується за рахунок коштів МТСБУ, джерелом формування яких є членські внески страховиків - членів МТСБУ.
Стаття 56. Інформаційна взаємодія
56.1. Підрозділи державної влади, органи місцевого самоврядування, юридичні особи та громадяни зобов'язані безоплатно надавати на запит страховиків та МТСБУ інформацію, якою вони володіють, у тому числі конфіденційну, з обмеженим доступом та таку, що містить персональні дані, що пов'язана з страховими випадками з обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності або з подіями, що були підставою для подання потерпілими вимог про відшкодування шкоди МТСБУ. Територіальні органи Міністерства внутрішніх справ України також надають безоплатно страховикам та МТСБУ на їх запити відомості про реєстрацію транспортних засобів, з власниками яких ці страховики укладають договори обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності, а органи Національної поліції - відомості про дорожньо-транспортні пригоди, що мали місце.
( Пункт 56.1 статті 56 із змінами, внесеними згідно із Законами № 586-VI від 24.09.2008, № 5090-VI від 05.07.2012, № 766-VIII від 10.11.2015 )
56.2. Страховики та МТСБУ зобов'язані дотримуватися встановлених законом режиму захисту та обробки конфіденційної інформації, що отримується, а також порядку її використання.
56.3. Страховики зобов'язані надавати органам відповідних підрозділів Національної поліції на їх запити відомості про укладені, недійсні та ті, що припинили свою дію, договори обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності.
( Пункт 56.3 статті 56 із змінами, внесеними згідно із Законом № 766-VIII від 10.11.2015 )
Розділ VII
ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ
1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2005 року, крім пункту 21.4статті 21 та підпункту "а" пункту 41.1 статті 41 цього Закону, які набирають чинності через три місяці з дня набрання чинності цим Законом.
2. Кабінету Міністрів України привести свої нормативно-правові акти у відповідність з цим Законом.
3. Уповноваженому органу:
а) в шестимісячний термін з дня опублікування цього Закону розробити та затвердити нормативно-правові акти, що випливають із цього Закону;
б) протягом трьох місяців з дня опублікування цього Закону затвердити план заходів щодо впровадження системи щоденного контролю за формуванням страхових резервів страхових організацій, що мають право укладати договори обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників транспортних засобів.
4. Протягом одного року з дня набрання чинності цим Законом відрахування страховиків з премій обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності становлять:
а) до фонду страхових гарантій - 5 відсотків з премій, отриманих за міжнародними договорами обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності;
б) до фонду захисту потерпілих - 5 відсотків з премій, отриманих за внутрішніми договорами обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності.
5. Протягом двох місяців з дня опублікування цього Закону МТСБУ розраховує актуарним методом на підставі статистичних даних базовий платіж, передбачений пунктом 7.1 статті 7 цього Закону, та подає його на узгодження до Уповноваженого органу. Розмір базового страхового платежу затверджується Уповноваженим органом у термін, не більший за 45 календарних днів з дня подання МТСБУ відповідної пропозиції до Уповноваженого органу. Якщо протягом такого строку Уповноважений орган не затверджує розмір базового страхового платежу, то його розмір встановлюється на рівні 100 гривень.
6. Протягом одного року з дня набрання чинності цим Законом застосовуються такі коригуючі коефіцієнти до страхових платежів:
Тип коригуючого коефіцієнта залежно від: Договір
I типу
Договір
II типу
Договір
III типу
I. типу транспортного засобу
1. легковий автомобіль
1) до 1600 кубічних сантиметрів 0,71 1,41 0,71
2) 1600 - 2000 кубічних сантиметрів 0,94 1,41 0,94
3) 2000 - 3000 кубічних сантиметрів 1,39 1,41 1,39
4) 3000 кубічних сантиметрів і більше 1,41 1,41 1,41
2. причепи до легкових автомобілів 0,27 0,2 0,27
3. автобуси з кількістю місць для сидіння
1) до 20 чоловік 3,04 3,58 3,04
2) більше 20 чоловік 3,58 3,58 3,58
4. вантажні автомобілі вантажопідйомністю
1) до 2 тонн 1,68 1,86 1,68
2) понад 2 тонни 1,86 1,86 1,86
5. причепи до вантажних автомобілів 0,57 0,57 0,57
6. мотоцикли та моторолери
1) до 300 кубічних сантиметрів 0,27 0,54 0,27
2) 300 кубічних сантиметрів та більше 0,54 0,54 0,54
II. території переважного використання транспортного засобу
1) місто Київ 1,5 - 1,8 1,5 - 1,8 1,5 - 1,8
2) міста з населенням більше 1 мільйона чоловік 1,2 - 1,5 1,5 - 1,8 1,2 - 1,5
3) міста з населенням 1 мільйон - 500 тисяч чоловік 1 - 1,2 1,5 - 1,8 1 - 1,2
4) міста з населенням 500 - 100 тисяч чоловік 0,8 - 1 1,5 - 1,8 0,8 - 1
5) населені пункти з населенням менше 100 тисяч чоловік 0,5 - 0,8 1,5 - 1,8 0,5 - 0,8
III. сфери використання транспортного засобу
1) автомобіль, який використовується юридичною особою 1,1 - 1,2 1,1 - 1,2 1,1 - 1,2
2) автомобіль, який використовується фізичною особою 1 1,1 - 1,2 1
IV. водійського стажу осіб, відповідальність яких застрахована за договором
1) до 1 року 1,2 - 1,5 1,2 - 1,5 1,2 - 1,5
2) 1 - 3 роки 1,2 - 1,5 1 - 1,1 1 - 1,1
3) 3 - 10 років 1,2 - 1,5 1 1
4) більше 10 років 1,2 - 1,5 0,9 - 1 0,9 - 1
V. кількості зазначених у договорі осіб
1) одна особа 1
2) дві особи 1 - 1,1
3) 3 - 5 осіб 1,2 - 1,4
VI. наявності або відсутності у страхувальника (протягом попереднього року) доведених у судовому порядку спроб страхового шахрайства або випадків, що були підставою для пред'явлення регресного позову згідно із статтею 38 цього Закону
1) наявність 2 2 2
2) відсутність 1 1 1.
( Пункт 7 розділу VII виключено на підставі Закону № 5090-VI від 05.07.2012 )( Пункт 8 розділу VII виключено на підставі Закону № 5090-VI від 05.07.2012 )( Пункт 9 розділу VII виключено на підставі Закону № 5090-VI від 05.07.2012 )( Пункт 10 розділу VII виключено на підставі Закону № 5090-VI від 05.07.2012 )
11. Кошти фонду захисту потерпілих МТСБУ, вільні від зобов'язань, які на момент набрання чинності цим Законом були внесені страховиками до фонду захисту потерпілих МТСБУ, зараховуються пропорційно відрахуванням страховиків як частина гарантійного внеску до фонду захисту потерпілих, встановленого цим Законом.
( Пункт 11-1 розділу VII виключено на підставі Закону № 5090-VI від 05.07.2012 )
11-2. Установити, що на період дії воєнного стану в Україні, введеного Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні", затвердженим Законом України "Про затвердження Указу Президента України "Про введення воєнного стану в Україні" від 24 лютого 2022 року № 2102-IX, президія МТСБУ, а якщо повноважне засідання президії МТСБУ не скликається протягом 14 днів - дирекція МТСБУ має право прийняти рішення про направлення вільних до розміщення коштів централізованих страхових резервних фондів, створених при МТСБУ, для придбання облігацій внутрішньої державної позики "Військові облігації".
( Розділ VII доповнено пунктом 11-2 згідно із Законом № 2463-IX від 27.07.2022 )
12. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
1) абзац перший частини третьої статті 126 Кодексу України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до № 51, ст. 1122) доповнити словами "а у випадках, передбачених законодавством, страхового поліса про укладання договору обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів";
( Підпункт 2 пункту 12 розділу VII втратив чинність на підставі Закону № 580-VIII від 02.07.2015 )
3) абзац другий частини другої статті 16 Закону України "Про дорожній рух" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 31, ст. 338; 2003 р., № 29, ст. 233) доповнити словами "а у випадках, передбачених законодавством, страховий поліс (сертифікат) про укладання договору обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів";
4) у Законі України "Про страхування" (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 7, ст. 50, № 16, ст. 114; 2004 р., № 2, ст. 6):
а) пункт 9 частини першої статті 7 викласти у такій редакції:
"9) страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів";
б) статтю 13 викласти в такій редакції:
"Стаття 13. Об'єднання страховиків
Страховики можуть утворювати спілки, асоціації та інші об'єднання для координації своєї діяльності, захисту інтересів своїх членів та здійснення спільних програм, якщо їх утворення не суперечить законодавству України. Ці об'єднання не можуть займатися страховою діяльністю.
Об'єднання страховиків діють на підставі статутів і набувають прав юридичної особи після їх державної реєстрації. Орган, що здійснює реєстрацію об'єднань страховиків, у десятиденний строк з дня реєстрації повідомляє про це Уповноважений орган.
Страховики, яким дозволено займатися страхуванням авіаційних ризиків, та страховики, яким дозволено займатися страхуванням морських ризиків, можуть створити Авіаційне страхове бюро та Морське страхове бюро, які мають бути юридичними особами, що утримуються за рахунок коштів страховиків.
Страховики, які мають дозвіл на страхування відповідальності операторів ядерних установок за шкоду, що може бути заподіяна внаслідок ядерного інциденту, зобов'язані утворити ядерний страховий пул, який має бути юридичною особою, що утримується за рахунок коштів страховиків";
в) статтю 31 після частини першої доповнити двома новими частинами такого змісту:
"Страховики зобов'язані формувати і вести облік страхових резервів у порядку та обсягах, встановлених цим Законом, станом на кожен день.
Установити, що страховики, які мають право укладати договори обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів, формують та ведуть облік страхового резерву збитків, які виникли, але не заявлені, та страхового резерву коливань збитковості в обов'язковому порядку".
У зв'язку з цим частини другу-двадцяту вважати відповідно частинами четвертою-двадцять другою.

Президент України

Л.КУЧМА

м. Київ
1 липня 2004 року
№ 1961-IV