Про внесення змін до Ліцензійних умов користування радіочастотним ресурсом України

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері звязку та інформатизації Рішення від 26.12.2018 №668
Остання редакція від 26.12.2018. Прийняття
Реквізити

Видавник: Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері звязку та інформатизації

Тип Рішення

Дата 26.12.2018

Номер 668

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ ЗВ'ЯЗКУ ТА ІНФОРМАТИЗАЦІЇ
РІШЕННЯ
26.12.2018 № 668
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
31 січня 2019 р.
за № 121/33092
Про внесення змін до Ліцензійних умов користування радіочастотним ресурсом України
Відповідно до Закону України "Про радіочастотний ресурс України" Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації,
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити Зміни до Ліцензійних умов користування радіочастотним ресурсом України, затверджених рішенням Національної комісії з питань регулювання зв'язку України від 19 серпня 2005 року № 53, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 20 жовтня 2005 року за № 1237/11517, що додаються.
2. Департаменту ліцензування подати це рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
3. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
Голова НКРЗІО. Животовський
ПОГОДЖЕНО:
Голова Антимонопольного
комітету України
Ю. Терентьєв
Голова Державної регуляторної
служби України
К. Ляпіна
Голова Державної служби спеціального
зв'язку та захисту інформації України
Л.О. Євдоченко
ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Національної комісії,
що здійснює державне
регулювання у сфері зв'язку
та інформатизації
26 грудня 2018 року № 668
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
31 січня 2019 р.
за № 121/33092
ЗМІНИ
до Ліцензійних умов користування радіочастотним ресурсом України
1. У главі 1:
пункт 1.4 після слів "на експлуатацію радіоелектронних засобів" доповнити словами ", крім РЕЗ, експлуатація яких здійснюється на бездозвільній основі відповідно до частини восьмої статті 30 Закону України "Про радіочастотний ресурс України";
пункт 1.6 доповнити новими абзацами такого змісту:
"Залежно від особливостей застосування радіотехнології, визначених Планом використання радіочастотного ресурсу України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 09 червня 2006 року № 815 (далі - План використання радіочастотного ресурсу України), користування смугами радіочастот для здійснення операторської діяльності із застосуванням радіотехнології, що зазначена у ліцензії, здійснюється на таких умовах:
Л01 - користування смугою радіочастот здійснюється на підставі ліцензій на користування радіочастотним ресурсом та дозволів на експлуатацію радіоелектронних засобів. Ліцензія на користування радіочастотним ресурсом встановлює виключне право на користування визначеним в ній радіочастотним ресурсом у межах зазначених регіонів;
Л02 - користування смугою радіочастот здійснюється на підставі ліцензій на користування радіочастотним ресурсом та дозволів на експлуатацію радіоелектронних засобів. Смуга або частина зазначеної смуги радіочастот може використовуватися в межах одного регіону кількома користувачами за умови забезпечення електромагнітної сумісності радіоелектронних засобів;
Л03 - користування будь-яким каналом із відповідною шириною смуги випромінювання здійснюється на підставі ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України в усій виділеній смузі радіочастот необмеженим колом користувачів для побудови телекомунікаційних мереж, які забезпечують безпроводовий доступ до Інтернету (RLAN), всередині та ззовні приміщень за умови використання радіообладнання з адаптивним вибором вільного каналу та методів послаблення впливу шкідливих завад в умовах спільного користування смугами радіочастот із застосуванням технологій, здатних забезпечити ефективне використання радіочастотного ресурсу.".
2. Пункт 3.4 глави 3 доповнити словами ", крім експлуатації РЕЗ відповідно до законодавства на бездозвільній основі".
3. У пункті 4.1 глави 4:
підпункт 4.1.1 викласти у такій редакції:
"4.1.1. Додержуватися вимог нормативно-правових актів у сфері користування радіочастотним ресурсом України, а також нормативних документів, обов'язковість застосування яких встановлена нормативно-правовими актами.";
підпункт 4.1.5 викласти у такій редакції:
"4.1.5. Здійснювати експлуатацію РЕЗ після отримання відповідних дозволів на експлуатацію РЕЗ, виданих відповідно до законодавства. Якщо експлуатація РЕЗ відповідно до законодавства здійснюється на бездозвільній основі, виконувати вимоги Норм, що регулюють використання деяких типів РЕЗ або ВП для їх експлуатації відповідно до вимог частин другої та восьмої статті 30 Закону України "Про радіочастотний ресурс України" (на бездозвільній та безоплатній основі), наведених у додатку до Переліку радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, на експлуатацію яких потрібен дозвіл на експлуатацію радіоелектронного засобу або випромінювального пристрою, затвердженого рішенням НКРЗІ від 23 грудня 2014 року № 844, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19 лютого 2015 року за № 201/26646 (із змінами) (далі - Норми використання РЕЗ на бездозвільній основі).";
у підпункті 4.1.11 слова "та умов дозволів на експлуатацію РЕЗ" замінити словами ", умов дозволів на експлуатацію РЕЗ та вимог Норм використання РЕЗ на бездозвільній основі, якщо експлуатація РЕЗ відповідно до законодавства здійснюється на бездозвільній основі".
4. У пункті 6.1 глави 6 слова та цифри ", затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 09.06.2006 № 815 (далі - План використання радіочастотного ресурсу України)" виключити.
5. У додатках до Ліцензійних умов:
1) у додатках 2, 3, 6 літери та слова "М.П. (за наявності)" виключити;
2) у додатку 4 слова "та завірена його печаткою (за наявності)" виключити;
3) у додатку 5 слова "скріплена печаткою (за наявності)," виключити;
4) додатки 1, 7-12 викласти у новій редакції, що додаються.
Директор Департаменту
ліцензування
І.Ю. Чернявська
Додаток 1
до Ліцензійних умов користування
радіочастотним ресурсом України
(у редакції рішення Національної
комісії, що здійснює державне
регулювання у сфері зв'язку
та інформатизації
від 26 грудня 2018 року № 668)
(пункт 3.1 глави 3)
ЗАЯВА
про видачу ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України
(форма Р-1)
Додаток 7
до Ліцензійних умов користування
радіочастотним ресурсом України
(у редакції рішення Національної
комісії, що здійснює державне
регулювання у сфері зв'язку
та інформатизації
від 26 грудня 2018 року № 668)
(пункт 3.1 глави 3)
ЗМІСТ
ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України
Вид ліцензії:Національна, регіональна або територіальна
Видана:Повне найменування юридичної особи згідно з установчими документами без скорочень або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи - підприємця
Місцезнаходження юридичної особи або місце проживання фізичної особи:Згідно з наданими документами у повному форматі
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи або ідентифікаційний номер з ДРФО фізичної особи:Згідно з наданими документами
Радіотехнологія (вид радіозв'язку):Згідно з прийнятим рішенням
Регіони користування радіочастотним ресурсом:Згідно з прийнятим рішенням
Смуги (номінали) радіочастот (приймання/передавання), МГц:Згідно з прийнятим рішенням
Ширина смуги радіочастот, що використовується в регіоні, МГц:Згідно з прийнятим рішенням
Загальна ширина смуги радіочастот, що використовується, МГц:Підсумок (за наявності декількох регіонів)
Терміни освоєння радіочастотного ресурсу (місяць, рік):Згідно з прийнятим рішенням
початок користування
повне освоєння
Реєстраційний номер ліцензії:
Дата і номер рішення НКРЗІ:
Дата видачі ліцензії:Число, місяць, рік
Термін дії ліцензії:Згідно з прийнятим рішенням
Ліцензійні умови користування радіочастотним ресурсом України, затверджені рішенням НКРЗ від 19 серпня 2005 року № 53, зареєстровані в Мін'юсті України 20 жовтня 2005 року за № 1237/11517, містять перелік обов'язкових для виконання ліцензійних вимог.
Голова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації_____________
(підпис)
____________________ (ініціали та прізвище)
М.П.
Додаток 8
до Ліцензійних умов користування
радіочастотним ресурсом України
(у редакції рішення Національної
комісії, що здійснює державне
регулювання у сфері зв'язку
та інформатизації
від 26 грудня 2018 року № 668)
(пункт 3.7 глави 3)
ЗАЯВА
про переоформлення ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України
(форма РР-1п)
Додаток 9
до Ліцензійних умов користування
радіочастотним ресурсом України
(у редакції рішення Національної
комісії, що здійснює державне
регулювання у сфері зв'язку
та інформатизації
від 26 грудня 2018 року № 668)
(пункт 3.8 глави 3)
ЗАЯВА
про видачу дубліката ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України
(форма Р-1д)
Додаток 10
до Ліцензійних умов користування
радіочастотним ресурсом України
(у редакції рішення Національної
комісії, що здійснює державне
регулювання у сфері зв'язку
та інформатизації
від 26 грудня 2018 року № 668)
(пункт 3.9 глави 3)
ЗАЯВА
про продовження терміну дії ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України
(форма Р-1пт)
Додаток 11
до Ліцензійних умов користування
радіочастотним ресурсом України
(у редакції рішення Національної
комісії, що здійснює державне
регулювання у сфері зв'язку
та інформатизації
від 26 грудня 2018 року № 668)
(пункт 3.10 глави 3)
ЗАЯВА
на отримання ліцензії на додаткову смугу радіочастот
(форма Р-1дс)
Додаток 12
до Ліцензійних умов користування
радіочастотним ресурсом України
(у редакції рішення Національної
комісії, що здійснює державне
регулювання у сфері зв'язку
та інформатизації
від 26 грудня 2018 року № 668)
(пункт 5.1 глави 5)
ЗАЯВА
користувача щодо дострокового впровадження нової радіотехнології
(форма Р-1нт)
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ ЗВ'ЯЗКУ ТА ІНФОРМАТИЗАЦІЇ
РІШЕННЯ
26.12.2018 № 668
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
31 січня 2019 р.
за № 121/33092
Про внесення змін до Ліцензійних умов користування радіочастотним ресурсом України
Відповідно до Закону України "Про радіочастотний ресурс України" Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації,
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити Зміни до Ліцензійних умов користування радіочастотним ресурсом України, затверджених рішенням Національної комісії з питань регулювання зв'язку України від 19 серпня 2005 року № 53, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 20 жовтня 2005 року за № 1237/11517, що додаються.
2. Департаменту ліцензування подати це рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
3. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
Голова НКРЗІО. Животовський
ПОГОДЖЕНО:
Голова Антимонопольного
комітету України
Ю. Терентьєв
Голова Державної регуляторної
служби України
К. Ляпіна
Голова Державної служби спеціального
зв'язку та захисту інформації України
Л.О. Євдоченко
ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Національної комісії,
що здійснює державне
регулювання у сфері зв'язку
та інформатизації
26 грудня 2018 року № 668
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України