Про внесення змін до Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообовязкового державного соціального і пенсійного страхування

Міністерство фінансів України Наказ від 17.08.2018 №700
Остання редакція від 17.08.2018. Прийняття
Реквізити

Видавник: Міністерство фінансів України

Тип Наказ

Дата 17.08.2018

Номер 700

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
НАКАЗ
17.08.2018 № 700
Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
11 вересня 2018 р.
за № 1035/32487
Про внесення змін до Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов'язкового державного соціального і пенсійного страхування
Відповідно до статті 58 Бюджетного кодексу України, Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 375,
НАКАЗУЮ:
1. Внести до Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов'язкового державного соціального і пенсійного страхування, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24 січня 2012 року № 44, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 09 лютого 2012 року за № 196/20509 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 лютого 2017 року № 44), такі зміни:
1) у розділі I:
абзац десятий пункту 15 після слів "антитерористичної операції" доповнити словами "або здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, що здійснюються шляхом проведення операції Об'єднаних сил (ООС) (далі - заходи ООС)";
у пункті 17:
абзац перший викласти в такій редакції:
"17. Форми звітності та пояснювальні записки підписуються керівниками і головними бухгалтерами (спеціалістами, на яких покладено виконання обов'язків бухгалтерської служби). За бюджетними програмами, призначення за якими встановлюються законом про Державний бюджет щодо загальнодержавних видатків та кредитування, форми звітності можуть підписуватися керівником бюджетної установи та керівником самостійного структурного підрозділу. Без таких підписів звітність вважається недійсною. В АС "Є-Звітність" накладається електронний цифровий підпис.";
після абзацу першого доповнити новим абзацом другим такого змісту:
"Розпорядники бюджетних коштів, до мережі яких включені розпорядники та одержувачі бюджетних коштів, що знаходяться на тимчасово окупованій території та на території проведення антитерористичної операції або здійснення заходів ООС, вносять в АС "Є-Звітність" наявні показники звітності таких розпорядників та одержувачів бюджетних коштів. На форми бюджетної звітності та форми щодо розкриття елементів бюджетної звітності накладається електронний цифровий підпис, який підтверджує правильність внесення цих показників в АС "Є-Звітність".".
У зв'язку з цим абзаци другий, третій вважати відповідно абзацами третім, четвертим;
в абзаці четвертому слова "також перелік форм, які не подаються" замінити словами "також номери додатків за формами, які не подаються";
2) в абзаці першому пункту 8 розділу II слова "загальнодержавними витратами" замінити словами "загальнодержавними видатками та кредитуванням";
3) у розділі IV:
у пункті 2:
абзац третій викласти в такій редакції:
"динаміка дебіторської та кредиторської заборгованості, у тому числі простроченої, за розрахунками з бюджетом на звітну дату порівняно із заборгованістю на початок звітного року та причини її збільшення або зменшення;";
абзац чотирнадцятий після слів "антитерористичної операції" доповнити словами "або здійснення заходів ООС";
пункт 15 доповнити словами ", та які обліковуються у складі інших джерел власних надходжень";
4) у додатках до Порядку:
у додатку 23:
слова "Затверджено кошторисом на звітний рік -1" замінити словами "Сума отриманого гранту за звітний період (рік)";
виноску " -1 Заповнюється головними розпорядниками бюджетних коштів." виключити;
у додатку 27:
слова "у тому числі" замінити словами та цифрою "у тому числі -1";
доповнити додаток новою виноскою такого змісту:
"____________
- 1 Перелік показників визначається головним розпорядником бюджетних коштів.".
2. Департаменту державного бюджету забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
3. Департаменту забезпечення комунікацій та організаційно-аналітичної роботи у десятиденний строк з дня державної реєстрації цього наказу в Міністерстві юстиції України забезпечити його оприлюднення на офіційному веб-сайті Міністерства фінансів України в мережі Інтернет.
4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступників Міністра фінансів України відповідно до розподілу обов'язків та Голову Державної казначейської служби України.
В. о. МіністраО. Маркарова
ПОГОДЖЕНО:
Голова Державної казначейської
служби України
Т. Я. Слюз
Голова Державної служби
спеціального зв'язку та захисту
інформації України
Л. О. Євдоченко
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
НАКАЗ
17.08.2018 № 700
Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
11 вересня 2018 р.
за № 1035/32487
Про внесення змін до Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов'язкового державного соціального і пенсійного страхування
Відповідно до статті 58 Бюджетного кодексу України, Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 375,
НАКАЗУЮ:
1. Внести до Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов'язкового державного соціального і пенсійного страхування, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24 січня 2012 року № 44, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 09 лютого 2012 року за № 196/20509 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 лютого 2017 року № 44), такі зміни:
1) у розділі I:
абзац десятий пункту 15 після слів "антитерористичної операції" доповнити словами "або здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, що здійснюються шляхом проведення операції Об'єднаних сил (ООС) (далі - заходи ООС)";
у пункті 17:
абзац перший викласти в такій редакції:
"17. Форми звітності та пояснювальні записки підписуються керівниками і головними бухгалтерами (спеціалістами, на яких покладено виконання обов'язків бухгалтерської служби). За бюджетними програмами, призначення за якими встановлюються законом про Державний бюджет щодо загальнодержавних видатків та кредитування, форми звітності можуть підписуватися керівником бюджетної установи та керівником самостійного структурного підрозділу. Без таких підписів звітність вважається недійсною. В АС "Є-Звітність" накладається електронний цифровий підпис.";
після абзацу першого доповнити новим абзацом другим такого змісту: