Щодо оподаткування операцій з безоплатного отримання юридичною особою акцій (іменних цінних паперів) від фізичних осіб за договорами дарування при перебуванні такої юридичної особи на спрощеній системі оподаткування, обліку та звітності (третя група платників єдиного податку із застосуванням ставки податку 5 відс.) або загальній системі оподаткування

Державна фіскальна служба України Індивідуальна податкова консультація від 04.03.2019 №868/6/99-99-15-02-02-15/ІПК
Остання редакція від 04.03.2019. Прийняття
Реквізити

Видавник: Державна фіскальна служба України

Тип Індивідуальна податкова консультація

Дата 04.03.2019

Номер 868/6/99-99-15-02-02-15/ІПК

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ
04.03.2019 N 868/6/99-99-15-02-02-15/ІПК
Державна фіскальна служба України розглянула лист підприємства щодо оподаткування операцій з безоплатного отримання юридичною особою акцій (іменних цінних паперів) від фізичних осіб за договорами дарування при перебуванні такої юридичної особи на спрощеній системі оподаткування, обліку та звітності (третя група платників єдиного податку із застосуванням ставки податку 5 відс.) або загальній системі оподаткування та, керуючись ст. 52 Податкового кодексу України (далі - Кодекс), повідомляє.
Щодо застосування спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності та оподаткування єдиним податком
Визначення доходу (об’єкта оподаткування) платника єдиного податку - юридичної особи третьої групи регулюється пп. 2 п. 292.1 ст. 292 Кодексу: доходом є будь-який дохід, включаючи дохід представництв, філій, відділень такої юридичної особи, отриманий протягом податкового (звітного) періоду в грошовій формі (готівковій та/або безготівковій); матеріальній або нематеріальній формі, визначеній п. 292.3 ст. 292 Кодексу.
Відповідно до п. 292.6 ст. 292 Кодексу датою отримання доходу платника єдиного податку є дата надходження коштів платнику єдиного податку у грошовій (готівковій або безготівковій) формі, дата підписання платником єдиного податку акта приймання-передачі безоплатно отриманих товарів (робіт, послуг).
Дохід обліковується згідно з національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку та/або іншими нормативно-правовими актами Міністерства фінансів України з питань бухгалтерського обліку.
Відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 15 "Дохід", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 29.11.1999 р. N 290, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14.12.1999 р. за N 860/4153, дохід визнається під час збільшення активу або зменшення зобов’язання, що зумовлює зростання власного капіталу (за винятком зростання капіталу за рахунок внесків учасників підприємства), за умови, що оцінка доходу може бути достовірно визначена.
Відповідно до част. першої ст. 3 Закону України від 23 лютого 2006 року N 3480-IV "Про цінні папери та фондовий ринок" зі змінами (далі - Закон N 3480) цінним папером є документ установленої форми з відповідними реквізитами, що посвідчує грошове або інше майнове право, визначає взаємовідносини емітента цінного папера (особи, яка видала цінний папір) і особи, що має права на цінний папір, та передбачає виконання зобов'язань за таким цінним папером, а також можливість передачі прав на цінний папір та прав за цінним папером іншим особам.
До особи, яка набула право на цінний папір, одночасно переходять у сукупності всі права, які ним посвідчуються (права за цінним папером), крім випадків, установлених законом або правочином (част. перша ст. 4 Закону N 3480). Відповідно до част. третьої ст. 4 Закону N 3480 інформацію про власників іменних цінних паперів емітент одержує у формі реєстру власників іменних цінних паперів. Перехід прав на іменні цінні папери і реалізація прав за ними потребує обов'язкової ідентифікації власника депозитарною установою, що веде рахунок у цінних паперах (крім випадку, коли облік прав на цінні папери власника здійснюється на рахунку номінального утримувача в установленому законодавством порядку) такого власника.
Згідно з пп. 14.1.90 п. 14.1 ст. 14 Кодексу корпоративні права - це права особи, частка якої визначається у статутному фонді (майні) господарської організації, що включають правомочності на участь цієї особи в управлінні господарською організацією, отримання певної частки прибутку (дивідендів) даної організації та активів у разі ліквідації останньої відповідно до закону, а також інші правомочності, передбачені законом та статутними документами.
Отже, безоплатно отримані цінні папери посвідчують грошове або інше майнове право підприємства; сума, що дорівнює номінальної вартості акцій, визнається доходом та є об’єктом оподаткування єдиним податком за обраною підприємством ставкою 5 відсотків.
Щодо виникнення податкових наслідків у фізичної особи при даруванні акцій (іменних цінних паперів) юридичній особі шляхом укладення договору дарування, то оподаткування доходів фізичних осіб регулюється розділом IV Кодексу, згідно з пп. 162.1.1 п. 162.1 ст. 162 якого передбачено, що платником податку на доходи фізичних осіб є фізична особа - резидент, яка отримує доходи з джерела їх походження в Україні.
Об’єктом оподаткування фізичної особи - резидента є загальний місячний (річний) оподатковуваний дохід (пп. 163.1.1 п. 163.1 ст. 163 Кодексу).
Перелік доходів, які не включаються до розрахунку загального місячного (річного) оподатковуваного доходу, передбачено ст. 165 Кодексу.
При цьому згідно з пп. 1.7 п. 16-1 підрозділу 10 розділу XX Кодексу звільняються від оподаткування військовим збором доходи, що згідно з розділом IV Кодексу не включаються до загального оподатковуваного доходу фізичних осіб (не підлягають оподаткуванню, оподатковуються за нульовою ставкою), крім доходів, зазначених у підпунктах 165.1.2, 165.1.18, 165.1.52 п. 165.1 ст. 165 Кодексу.
Перелік доходів, які включаються до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку визначено п. 164.2 ст. 164 Кодексу.
Ставка податку на доходи фізичних осіб встановлена ст. 167 Кодексу.
Також доходи, визначені ст. 163 Кодексу, є об’єктом оподаткування військовим збором (пп. 1.2 п. 16-1підрозділу 10 розділу XX Кодексу).
Ставка військового збору становить 1,5 відс. об’єкта оподаткування, визначеного пп. 1.2 п. 16-1 підрозділу 10 розділу XX Кодексу (пп. 1.3 п. 16-1 підрозділу 10 розділу XX Кодексу).
Нарахування, утримання та сплата (перерахування) податку на доходи фізичних осіб та військового збору до бюджету здійснюються у порядку, встановленому ст. 168 Кодексу.
Оскільки питання виникнення податкових наслідків у фізичної особи при даруванні акцій (іменних цінних паперів) юридичній особі шляхом укладення договору дарування стосується фізичної особи, то з метою отримання індивідуальної податкової консультації має звернутися безпосередньо зазначена особа з документами (матеріалами), які стосуються порушеного питання.
Щодо оподаткування податком на прибуток підприємств, у разі перебування підприємства на загальній системі оподаткування
Відповідно до абз. першого пп. 134.1.1 п. 134.1 ст. 134 Кодексу встановлено, що об’єктом оподаткування податком на прибуток підприємств є прибуток із джерелом походження з України та за її межами, який визначається шляхом коригування (збільшення або зменшення) фінансового результату до оподаткування (прибутку або збитку), визначеного у фінансовій звітності підприємства відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності, на різниці, які виникають відповідно до положень цього Кодексу.
Нормами Кодексу не передбачено проведення коригування фінансового результату до оподаткування, визначеного у фінансовій звітності підприємства, при здійснені платником податку на прибуток підприємств операцій з безоплатного отримання цінних паперів від фізичних осіб за договорами дарування. Такі операції відображаються згідно з правилами бухгалтерського обліку при формуванні фінансового результату до оподаткування.
Регулювання питань методології бухгалтерського обліку та фінансової звітності здійснюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері бухгалтерського обліку, затверджує національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку, національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку в державному секторі, інші нормативно-правові акти щодо ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності (част. друга ст. 6 Закону України від 16 липня 1999 року N 996-ХIV "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" зі змінами).
Індивідуальна податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію (п. 52.2 ст. 52 Кодексу).
ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ
04.03.2019 N 868/6/99-99-15-02-02-15/ІПК
Державна фіскальна служба України розглянула лист підприємства щодо оподаткування операцій з безоплатного отримання юридичною особою акцій (іменних цінних паперів) від фізичних осіб за договорами дарування при перебуванні такої юридичної особи на спрощеній системі оподаткування, обліку та звітності (третя група платників єдиного податку із застосуванням ставки податку 5 відс.) або загальній системі оподаткування та, керуючись ст. 52 Податкового кодексу України (далі - Кодекс), повідомляє.
Щодо застосування спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності та оподаткування єдиним податком
Визначення доходу (об’єкта оподаткування) платника єдиного податку - юридичної особи третьої групи регулюється пп. 2 п. 292.1 ст. 292 Кодексу: доходом є будь-який дохід, включаючи дохід представництв, філій, відділень такої юридичної особи, отриманий протягом податкового (звітного) періоду в грошовій формі (готівковій та/або безготівковій); матеріальній або нематеріальній формі, визначеній п. 292.3 ст. 292 Кодексу.
Відповідно до п. 292.6 ст. 292 Кодексу датою отримання доходу платника єдиного податку є дата надходження коштів платнику єдиного податку у грошовій (готівковій або безготівковій) формі, дата підписання платником єдиного податку акта приймання-передачі безоплатно отриманих товарів (робіт, послуг).
Дохід обліковується згідно з національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку та/або іншими нормативно-правовими актами Міністерства фінансів України з питань бухгалтерського обліку.
Відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 15 "Дохід", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 29.11.1999 р. N 290, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14.12.1999 р. за N 860/4153, дохід визнається під час збільшення активу або зменшення зобов’язання, що зумовлює зростання власного капіталу (за винятком зростання капіталу за рахунок внесків учасників підприємства), за умови, що оцінка доходу може бути достовірно визначена.