Про порядок оподаткування ПДВ. Індивідуальна податкова консультація від 10.07.2018 №3042/6/99-99-15-03-02-15/ІПК

Державна фіскальна служба України Індивідуальна податкова консультація від 10.07.2018 №3042/6/99-99-15-03-02-15/ІПК
Остання редакція від 10.07.2018. Прийняття
Реквізити

Видавник: Державна фіскальна служба України

Тип Індивідуальна податкова консультація

Дата 10.07.2018

Номер 3042/6/99-99-15-03-02-15/ІПК

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ
10.07.2018 N 3042/6/99-99-15-03-02-15/ІПК
Про порядок оподаткування ПДВ
Державна фіскальна служба України розглянула звернення щодо порядку оподаткування ПДВ операцій з організації та проведення електронних торгів (аукціонів) з продажу активів (майна) та, керуючись статтею 52 розділу II Податкового кодексу України (далі - ПКУ), повідомляє.
З метою реалізації Меморандуму щодо співпраці у побудові в Україні прозорої та ефективної системи реалізації об'єктів державної власності, майна державних підприємств та господарських товариства, у статутному капіталі яких частка державної власності перевищує 50 відсотків, наказом Transparensy International Ukraine від 20.02.2018 р. N 3 затверджено Регламент роботи електронної торгової системи Prozzoro (далі - ЕТС). Продажі щодо проведення електронних торгів (аукціонів) з продажу / надання в оренду майна (активів) / передачі права (далі - Регламент).
Відповідно до пункту 7.6. Регламенту для участі в електронних торгах будь-яка фізична або юридична особа, зареєстрована на електронному майданчику в ЕТС відповідно до Регламенту (далі - Користувач) через свій особистий кабінет, який є складовою частиною ЕТС, подає заявку на участь в електронних торгах та відповідно до пункту 7.9 Регламенту сплачує гарантійний внесок на рахунок Оператора (Організатора електронних торгів) електронного майданчика (апаратно-програмний комплекс, підключений до ЕТС та забезпечує процес проведення електронних торгів) у розмірі від 2 % до 10 % від початкової ціни лоту для набуття статусу учасника.
Гарантійний внесок вважається сплаченим з моменту зарахування його на рахунок Оператора.
Відповідно до пункту 7.28. Регламенту за результатами проведення електронних торгів між замовником та переможцем електронних торгів протягом 20 робочих днів з наступного за днем формування протоколу електронних торгів укладається договір купівлі-продажу / оренди та проводяться розрахунки відповідно до умов договору.
За участь в електронних торгах по завершенню електронного аукціону з учасників справляється плата в залежності від початкової ціни реалізації / орендної плати.
Фактичний розмір плати за участь зазначається в протоколі електронних торгів, підписаного переможцем та організатором електронних торгів. Крім того, переможець електронних торгів із суми гарантійного внеску сплачує оператору винагороду у розмірі 1 % від ціни реалізації лоту з продажу майна у випадку проведення електронних торгів з продажу майна та 3 % від загальної суми орендної плати у випадку проведення електронних торгів з оренди майна.
У випадку, якщо сума винагороди оператора перевищує розмір гарантійного внеску, переможець проводить повний розрахунок з оператором після формування протоколу електронних торгів, але до моменту публікації договору купівлі-продажу оренди відповідного лоту в ЕТС (пункт 9.2. Регламенту).
Згідно з пунктом 9.3. Регламенту Оператор, через електронний майданчик якого надано найвищу цінову пропозицію, перераховує на рахунок переможця електронних торгів залишок гарантійного внеску, за вирахуванням винагороди Оператора визначеної пунктом 9.2. Регламенту.
Гарантійний внесок не повертається учаснику, який був визнаний переможцем електронних торгів, але документально не підтвердив свою відповідність вимогам замовника до покупця / орендаря, не підписав протокол електронних торгів протягом 6 днів з дня наступного за днем його формування, не уклав договір купівлі-продажи / оренди та не провів розрахунки з замовником відповідно до умов договору (пункт 9.8. Регламенту).
Відносини, що виникають у сфері справляння податків і зборів, регулюються нормами ПКУ (пункт 1.1 статті 1 розділу І ПКУ).
Згідно з нормами чинного законодавства платники податку зобов'язані самостійно декларувати свої податкові зобов'язання та визначати сутність і відповідність здійснюваних ними операцій тим, які перераховані ПКУ.
При цьому пунктом 44.1 статті 44 розділу II ПКУ визначено, що для цілей оподаткування платники податків зобов'язані вести облік доходів, витрат та інших показників, пов'язаних з визначенням об'єктів оподаткування та/або податкових зобов'язань, на підставі первинних документів, регістрів бухгалтерського обліку, фінансової звітності, інших документів, пов'язаних з обчисленням і сплатою податків і зборів, ведення яких передбачено законодавством.
Платникам податків забороняється формування показників податкової звітності, митних декларацій на підставі даних, не підтверджених документами, що визначені абзацом першим пункту 44.1 статті 44 розділу II ПКУ.
Правові основи оподаткування ПДВ встановлено розділом V та підрозділом 2 розділу XX ПКУ.
Відповідно до підпункту 194.1.1 пункту 194.1 статті 194 розділу V ПКУ податок на додану вартість становить 20 відсотків, 7 відсотків бази оподаткування та додається до ціни товарів/послуг.
Згідно з підпунктами "а" і "б" пункту 185.1 статті 185 розділу V ПКУ об'єктом оподаткування ПДВ є операції платників податку з постачання товарів/послуг, місце постачання яких відповідно до статті 186 розділу V ПКУ розташоване на митній території України.
Під постачанням товарів розуміється будь-яка передача права на розпоряджання товарами як власник, у тому числі продаж, обмін чи дарування такого товару, а також постачання товарів за рішенням суду. Постачанням товарів також вважаються, зокрема, передача товарів згідно з договором, за яким сплачується комісія (винагорода) за продаж чи купівлю (підпункт 14.1.191 пункту 14.1 статті 14 розділу І ПКУ). При цьому продаж (реалізація) товарів - це будь-які операції, що здійснюються згідно з договорами купівлі-продажу, міни, поставки та іншими господарськими, цивільно-правовими договорами, які передбачають передачу прав власності на такі товари за плату або компенсацію незалежно від строків її надання, а також операції з безоплатного надання товарів (підпункт 14.1.203 пункту 14.1 статті 14 розділу І ПКУ).
Під постачанням послуг розуміється будь-яка операція, що не є постачанням товарів, чи інша операція з передачі права на об'єкти права інтелектуальної власності та інші нематеріальні активи чи надання інших майнових прав стосовно таких об'єктів права інтелектуальної власності, а також надання послуг, що споживаються в процесі вчинення певної дії або провадження певної діяльності (підпункт 14.1.185 пункту 14.1 статті 14 розділу І ПКУ).
Пунктом 188.1 статті 188 розділу V ПКУ визначено, що база оподаткування ПДВ операцій з постачання товарів/послуг визначається виходячи з їх договірної вартості з урахуванням загальнодержавних податків та зборів (крім акцизного податку на реалізацію суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів, збору на обов'язкове державне пенсійне страхування, що справляється з вартості послуг стільникового рухомого зв'язку, податку на додану вартість та акцизного податку на спирт етиловий, що використовується виробниками - суб'єктами господарювання для виробництва лікарських засобів, у тому числі компонентів крові і вироблених з них препаратів (крім лікарських засобів у вигляді бальзамів та еліксирів).
При цьому база оподаткування операцій з постачання товарів/послуг не може бути нижче ціни придбання таких товарів/послуг, база оподаткування операцій з постачання самостійно виготовлених товарів/послуг не може бути нижче звичайних цін, а база оподаткування операцій з постачання необоротних активів не може бути нижче балансової (залишкової) вартості за даними бухгалтерського обліку, що склалася станом на початок звітного (податкового) періоду, протягом якого здійснюються такі операції (у разі відсутності обліку необоротних активів - виходячи із звичайної ціни), за винятком:
товарів (послуг), ціни на які підлягають державному регулюванню;
газу, який постачається для потреб населення.
До складу договірної (контрактної) вартості включаються будь-які суми коштів, вартість матеріальних і нематеріальних активів, що передаються платнику податків безпосередньо покупцем або через будь-яку третю особу у зв'язку з компенсацією вартості товарів/послуг.
Водночас пунктом 189.4 статті 189 розділу V ПКУ визначено, що базою оподаткування ПДВ для товарів/послуг, що передаються/отримуються у межах договорів комісії (консигнації), поруки, довірчого управління, є вартість постачання таких товарів, визначена у порядку, встановленому статтею 188 розділу V ПКУ.
Дата збільшення податкових зобов'язань та податкового кредиту платників податку, що здійснюють постачання/отримання товарів/послуг у межах договорів комісії (консигнації), поруки, доручення, довірчого управління, інших цивільно-правових договорів та без права власності на такі товари/послуги, визначається за правилами, встановленими статтями 187 і 198 розділу V ПКУ.
Зазначений порядок дати виникнення податкових зобов'язань та податкового кредиту застосовується також до операцій з примусового продажу арештованого майна органами юстиції.
Правила визначення дати виникнення податкових зобов'язань з ПДВ встановлено статтею 187 розділу V ПКУ.
Відповідно до пункту 187.1 статті 187 розділу V ПКУ датою виникнення податкових зобов'язань з ПДВ за операцією з постачання товарів/послуг вважається дата, яка припадає на податковий період, протягом якого відбувається будь-яка з подій, що сталася раніше:
а) дата зарахування коштів від покупця/замовника на банківський рахунок платника податку як оплата товарів/послуг, що підлягають постачанню, а в разі постачання товарів/послуг за готівку - дата оприбуткування коштів у касі платника податку, а в разі відсутності такої - дата інкасації готівки у банківській установі, що обслуговує платника податку;
б) дата відвантаження товарів, а в разі експорту товарів - дата оформлення митної декларації, що засвідчує факт перетинання митного кордону України, оформлена відповідно до вимог митного законодавства, а для послуг - дата оформлення документа, що засвідчує факт постачання послуг платником податку.
Правила складання податкової накладної/розрахунку коригування до податкової накладної (у тому числі заповнення її обов'язкових реквізитів) і формування податкового кредиту з ПДВ регулюються статтями 198 і 201 розділу V ПКУ та регламентуються Порядком заповнення податкової накладної, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 31.12.2015 р. N 1307, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 26.01.2016 р. за N 137/28267 (зі змінами, внесеними наказом Міністерства фінансів України від 23.02.2017 р. N 276) (далі - Порядок N 1307).
Згідно з пунктами 201.1 і 201.10 статті 201 розділу V ПКУ при здійсненні операцій з постачання товарів/послуг на дату виникнення податкових зобов'язань платник податку зобов'язаний скласти податкову накладну в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації у порядку, визначеному законодавством, електронного підпису уповноваженої платником особи та зареєструвати її в Єдиному реєстрі податкових накладних (далі - ЄРПН) у встановлений ПКУ термін.
При цьому податкова накладна, складена та зареєстрована в ЄРПН платником податку, який здійснює операції з постачання товарів/послуг, є для покупця таких товарів/послуг підставою для нарахування сум податку, що відносяться до податкового кредиту.
Операція Оператора - платника ПДВ з постачання послуг із організації та проведення електронних торгів учаснику (переможцю електронних торгів) оподатковується ПДВ у загальновстановленому порядку за ставкою 20 відсотків. Зокрема, при здійсненні такої операції Організатор - платник ПДВ зобов'язаний визначити податкові зобов'язання з ПДВ, виходячи із суми комісійної винагороди, та скласти і зареєструвати в ЄРПН податкову накладну на учасника (переможця електронних торгів).
Податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію (пункт 52.2 статті 52 розділу II ПКУ).
ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ
10.07.2018 N 3042/6/99-99-15-03-02-15/ІПК
Про порядок оподаткування ПДВ
Державна фіскальна служба України розглянула звернення щодо порядку оподаткування ПДВ операцій з організації та проведення електронних торгів (аукціонів) з продажу активів (майна) та, керуючись статтею 52 розділу II Податкового кодексу України (далі - ПКУ), повідомляє.
З метою реалізації Меморандуму щодо співпраці у побудові в Україні прозорої та ефективної системи реалізації об'єктів державної власності, майна державних підприємств та господарських товариства, у статутному капіталі яких частка державної власності перевищує 50 відсотків, наказом Transparensy International Ukraine від 20.02.2018 р. N 3 затверджено Регламент роботи електронної торгової системи Prozzoro (далі - ЕТС). Продажі щодо проведення електронних торгів (аукціонів) з продажу / надання в оренду майна (активів) / передачі права (далі - Регламент).
Відповідно до пункту 7.6. Регламенту для участі в електронних торгах будь-яка фізична або юридична особа, зареєстрована на електронному майданчику в ЕТС відповідно до Регламенту (далі - Користувач) через свій особистий кабінет, який є складовою частиною ЕТС, подає заявку на участь в електронних торгах та відповідно до пункту 7.9 Регламенту сплачує гарантійний внесок на рахунок Оператора (Організатора електронних торгів) електронного майданчика (апаратно-програмний комплекс, підключений до ЕТС та забезпечує процес проведення електронних торгів) у розмірі від 2 % до 10 % від початкової ціни лоту для набуття статусу учасника.
Гарантійний внесок вважається сплаченим з моменту зарахування його на рахунок Оператора.
Відповідно до пункту 7.28. Регламенту за результатами проведення електронних торгів між замовником та переможцем електронних торгів протягом 20 робочих днів з наступного за днем формування протоколу електронних торгів укладається договір купівлі-продажу / оренди та проводяться розрахунки відповідно до умов договору.
За участь в електронних торгах по завершенню електронного аукціону з учасників справляється плата в залежності від початкової ціни реалізації / орендної плати.