Щодо підписання податкової та фінансової звітності у графі "керівник" та "головний бухгалтер". Індивідуальна податкова консультація від 14.05.2018 №2127/6/99-99-10-01/ІПК

Державна фіскальна служба України Індивідуальна податкова консультація від 14.05.2018 №2127/6/99-99-10-01/ІПК
Остання редакція від 14.05.2018. Прийняття
Реквізити

Видавник: Державна фіскальна служба України

Тип Індивідуальна податкова консультація

Дата 14.05.2018

Номер 2127/6/99-99-10-01/ІПК

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ
14.05.2018 N 2127/6/99-99-10-01/ІПК
Державна фіскальна служба України розглянула звернення про надання податкової консультації щодо підписання податкової та фінансової звітності у графі "керівник" та "головний бухгалтер" та, керуючись ст. 52 Податкового кодексуУкраїни (далі - Кодекс) повідомляє таке.
Частиною другою, третьою та четвертою статті 8 Закону України від 16 липня 1999 року N 996-ХIV "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні"(далі - Закон N 996) встановлено, що питання організації бухгалтерського обліку на підприємстві належать до компетенції його власника (власників) або уповноваженого органу (посадової особи) відповідно до законодавства та установчих документів.
Відповідальність за організацію бухгалтерського обліку та забезпечення фіксування фактів здійснення всіх господарських операцій у первинних документах, збереження оброблених документів, регістрів і звітності протягом встановленого терміну, але не менше трьох років, несе уповноважений орган (посадова особа), який здійснює керівництво підприємством, або власник відповідно до законодавства та установчих документів.
Для забезпечення ведення бухгалтерського обліку підприємство самостійно з дотриманням вимог Закону N 996 обирає форми його організації:
- введення до штату підприємства посади бухгалтера або створення бухгалтерської служби на чолі з головним бухгалтером;
- користування послугами спеціаліста з бухгалтерського обліку, зареєстрованого як підприємець, який здійснює підприємницьку діяльність без створення юридичної особи;
- ведення на договірних засадах бухгалтерського обліку централізованою бухгалтерією або підприємством, суб'єктом підприємницької діяльності, самозайнятою особою, що провадять діяльність у сфері бухгалтерського обліку та/або аудиторської діяльності;
- самостійне ведення бухгалтерського обліку та складання звітності безпосередньо власником або керівником підприємства. Ця форма організації бухгалтерського обліку не може застосовуватися на підприємствах, звітність яких повинна оприлюднюватися, та в бюджетних установах.
Підприємство, що становить суспільний інтерес, зобов'язане утворити бухгалтерську службу на чолі з головним бухгалтером, до складу якої входять не менше двох осіб. Положення цього абзацу не поширюється на недержавні пенсійні фонди та інститути спільного інвестування.
Згідно з частиною першою статті 11 Закону N 996 підприємства зобов'язані складати фінансову звітність на підставі даних бухгалтерського обліку.
Фінансова звітність підписується керівником (власником) підприємства або уповноваженою особою у визначеному законодавством порядку та бухгалтером або особою, яка забезпечує ведення бухгалтерського обліку підприємства. У разі якщо бухгалтерський облік підприємства ведеться підприємством, що провадить діяльність у сфері бухгалтерського обліку та/або аудиторської діяльності, фінансову звітність підписують керівник підприємства або уповноважена особа, а також керівник підприємства, що провадить діяльність у сфері бухгалтерського обліку та/або аудиторської діяльності, або уповноважена ним особа. При цьому відповідальність підприємства, що провадить діяльність у сфері бухгалтерського обліку та/або аудиторської діяльності, визначається законом та договором про надання бухгалтерських послуг.
Фінансову звітність підприємства, що становить суспільний інтерес, підписують керівник або уповноважена особа у визначеному законодавством порядку та головний бухгалтер. Фінансова звітність недержавних пенсійних фондів та інститутів спільного інвестування підписується у порядку, передбаченому законодавством.
Податкова декларація повинна бути підписана керівником платника податків або уповноваженою особою, а також особою, яка відповідає за ведення бухгалтерського обліку та подання податкової декларації до контролюючого органу. У разі ведення бухгалтерського обліку та подання податкової декларації безпосередньо керівником платника податку така податкова декларація підписується таким керівником.
Достатнім підтвердженням справжності документа податкової звітності є наявність оригіналу підпису уповноваженої особи на документі у паперовій формі або наявність в електронному документі електронного цифрового підпису платника податку (підпункт 48.5.1 пункту 48.5 статті 48 Кодексу).
Пунктом 66.4 статті 66 Кодексу встановлено, що платники податків - юридичні особи та їх відокремлені підрозділи зобов'язані подати контролюючому органу відомості стосовно осіб, відповідальних за ведення бухгалтерського та/або податкового обліку юридичної особи, її відокремлених підрозділів, у 10-денний строк з дня взяття на облік чи виникнення змін у облікових даних платників податків, шляхом подання заяви у порядку, визначеному центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику. Відповідальність за неподання такої інформації визначається цим Кодексом.
Відповідно до підпункту шість пункту 1.8 Порядку обліку платників податків і зборів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 09.12.2011 р. N 1588(далі - Порядок) цим Порядком визначаються такі питання як порядок подачі платником податків заяв до контролюючих органів у разі реєстрації зміни місцезнаходження (місця проживання), відомостей про осіб, відповідальних за ведення бухгалтерського та/або податкового обліку юридичної особи та її відокремлених підрозділів, виникнення змін в облікових даних платників податків або внесення змін до документів, що подаються для взяття на облік згідно з цим Порядком;
Платники податків - юридичні особи та відокремлені підрозділи юридичних осіб зобов'язані подати відомості стосовно осіб, відповідальних за ведення бухгалтерського та/або податкового обліку юридичної особи, відокремлених підрозділів юридичної особи до контролюючого органу у 10- денний строк з дня взяття на облік чи виникнення змін у облікових даних платників податків, шляхом подання заяви за формою N 1-ОПП з позначкою "Відомості про особу, відповідальну за ведення бухгалтерського та/або податкового обліку". У разі надходження від державних реєстраторів відомостей про внесення змін до Єдиного державного реєстру щодо платників податків, а також надходження від платників податків заяв за формами N 1- ОПП, N 5-ОПП з позначкою "Зміни", "Відомості про особу, відповідальну за ведення бухгалтерського та/або податкового обліку" або за формою N 1-РПП з позначкою "Перереєстрація, зміни" контролюючі органи вносять відповідні зміни до Єдиного банку даних юридичних осіб або Реєстру самозайнятих осіб та фіксують зазначені зміни в журналах за формами N 2-ОПП, N 7-ОПП (пункт 9.3. Порядку).
Відповідно до ст. 9 Закону України від 15 травня 2003 року N 755-IV "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань", із змінами та доповненнями, в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (далі - Єдиний державний реєстр) містяться крім інших відомості про юридичну особу, громадське формування, що не має статусу юридичної особи, та фізичну особу - підприємця щодо інформації про осіб, які можуть вчиняти дії від імені юридичної або фізичної особи - підприємця, у тому числі підписувати договори, подавати документи для державної реєстрації тощо.
Статтею 1 Закону України від 09.07.2003 р. N 1057-IV "Про недержавне пенсійне забезпечення" (далі - Закон N 1057) визначено, що адміністратор недержавного пенсійного фонду (далі - адміністратор) - юридична особа, що здійснює адміністрування недержавних пенсійних фондів на умовах цього Закону.
Недержавний пенсійний фонд (далі - пенсійний фонд) - юридична особа, створена відповідно до цього Закону, яка має статус неприбуткової організації (непідприємницького товариства), функціонує та провадить діяльність виключно з метою накопичення пенсійних внесків на користь учасників пенсійного фонду з подальшим управлінням пенсійними активами, а також здійснює пенсійні виплати учасникам зазначеного фонду у визначеному законами України порядку.
Відповідно до частини сьомої статті 6 Закону N 1057 органами управління пенсійного фонду є збори засновників та рада пенсійного фонду (рада фонду).
Створення інших органів управління пенсійного фонду заборонено.
Згідно з частинами четвертою та шостою статті 21 Закону N 1057 адміністратор надає послуги пенсійному фонду на підставі договору про адміністрування пенсійного фонду, який укладається з радою пенсійного фонду у письмовій формі.
Адміністратор діє від імені пенсійного фонду і в інтересах його учасників.
Адміністратор зобов'язаний складати відповідно до вимог цього Закону та інших нормативно-правових актів звітність у сфері недержавного пенсійного забезпечення, вести бухгалтерський облік та подавати фінансову звітність пенсійного фонду відповідним органам виконавчої влади та раді пенсійного фонду.
Однією із функцій, яка здійснюється під час провадження діяльності з адміністрування фондів є ведення бухгалтерського та податкового обліку фонду (пункт перший розділу II Організація діяльності з адміністрування фонду Положення про провадження діяльності з адміністрування недержавного пенсійного фонду, затвердженого розпорядженням Національної комісії що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, від 03.12.2013 р. N 4400 (далі - Положення)).
Адміністратор зобов'язаний складати відповідно до вимог Закону та інших нормативно-правових актів звітність у сфері недержавного пенсійного забезпечення, вести бухгалтерський облік та подавати фінансову звітність пенсійного фонду відповідним органам виконавчої влади.
Адміністратор також зобов'язаний звітувати від імені фонду перед державними контролюючими органами в терміни та в порядку, що встановлені законодавством (пункт дев'ятий розділу II Організація діяльності з адміністрування фонду Положення) .
Відповідно до пп. 48.5.1 п. 48.5 ст. 48 Податкового кодексу України, податкова декларація повинна бути підписана керівником платника податків, або уповноваженою особою, а також особою, яка відповідає за ведення бухгалтерського обліку та подання податкової декларації до контролюючого органу.
У разі ведення бухгалтерського обліку та подання податкової декларації безпосередньо керівником платника податку така податкова декларація підписується таким керівником.
Таким чином умовами договору з адміністратором недержавного пенсійного фонду повинно бути передбачено ведення бухгалтерського та податкового обліку, підписання та подання фінансової та податкової звітності адміністратором.
З урахуванням вищенаведеного та інформації, зазначеної в запиті, фінансову та податкову звітність підписує Голова ради Фонду та керівник адміністратора (уповноважена ним особа).
При цьому недержавний пенсійний фонд зобов'язаний у встановленому порядку подати відомості про осіб, відповідальних за ведення бухгалтерського та/або податкового обліку.
Індивідуальна податкова консультація надана із урахуванням інформації висвітленої у запиті. Враховуючи відсутність доданих документів, у тому числі договору про адміністрування Фонду, неможливо чітко визначити підписантів податкової та фінансової звітності.
Відповідно до п. 52.2 ст. 52 Кодексу індивідуальна податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.
ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ
14.05.2018 N 2127/6/99-99-10-01/ІПК
Державна фіскальна служба України розглянула звернення про надання податкової консультації щодо підписання податкової та фінансової звітності у графі "керівник" та "головний бухгалтер" та, керуючись ст. 52 Податкового кодексуУкраїни (далі - Кодекс) повідомляє таке.
Частиною другою, третьою та четвертою статті 8 Закону України від 16 липня 1999 року N 996-ХIV "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні"(далі - Закон N 996) встановлено, що питання організації бухгалтерського обліку на підприємстві належать до компетенції його власника (власників) або уповноваженого органу (посадової особи) відповідно до законодавства та установчих документів.
Відповідальність за організацію бухгалтерського обліку та забезпечення фіксування фактів здійснення всіх господарських операцій у первинних документах, збереження оброблених документів, регістрів і звітності протягом встановленого терміну, але не менше трьох років, несе уповноважений орган (посадова особа), який здійснює керівництво підприємством, або власник відповідно до законодавства та установчих документів.
Для забезпечення ведення бухгалтерського обліку підприємство самостійно з дотриманням вимог Закону N 996 обирає форми його організації:
- введення до штату підприємства посади бухгалтера або створення бухгалтерської служби на чолі з головним бухгалтером;
- користування послугами спеціаліста з бухгалтерського обліку, зареєстрованого як підприємець, який здійснює підприємницьку діяльність без створення юридичної особи;
- ведення на договірних засадах бухгалтерського обліку централізованою бухгалтерією або підприємством, суб'єктом підприємницької діяльності, самозайнятою особою, що провадять діяльність у сфері бухгалтерського обліку та/або аудиторської діяльності;
- самостійне ведення бухгалтерського обліку та складання звітності безпосередньо власником або керівником підприємства. Ця форма організації бухгалтерського обліку не може застосовуватися на підприємствах, звітність яких повинна оприлюднюватися, та в бюджетних установах.