Про проведення оцінки корупційних ризиків у діяльності Державної фіскальної служби України. Положення від 14.02.2018 №71

Державна фіскальна служба України Наказ, Положення від 14.02.2018 №71
Остання редакція від 14.02.2018. Прийняття
Реквізити

Видавник: Державна фіскальна служба України

Тип Наказ, Положення

Дата 14.02.2018

Номер 71

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
НАКАЗ
14.02.2018 № 71
Про проведення оцінки корупційних ризиків у діяльності Державної фіскальної служби України
На виконання вимог статті 19 Закону України від 14 жовтня 2014 року № 1700-VII "Про запобігання корупції" та Методології оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади, затвердженої рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 02.12.2016 № 126, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 28 грудня 2016 року за № 1718/29848, з метою впровадження механізмів для зниження та усунення корупційних ризиків, проведення ідентифікації та оцінки корупційних ризиків у рамках антикорупційної програми, розроблення пропозицій щодо заходів зниження рівня корупційних ризиків, а також підготовки пропозицій до річної антикорупційної програми Державної фіскальної служби України,
НАКАЗУЮ:
1. Розпочати роботу з оцінки корупційних ризиків у Державній фіскальній службі України.
2. Затвердити Положення про Комісію з оцінки корупційних ризиків у діяльності Державної фіскальної служби України, що додається.
3. Головному управлінню внутрішньої безпеки (Шкурат І.П.) вжити заходів щодо затвердження складу Комісії з оцінки корупційних ризиків у діяльності Державної фіскальної служби України у встановленому порядку.
4. Департаменту організації роботи Служби (Пригаровський В.М.) розмістити цей наказ на офіційному веб-порталі ДФС.
5. Департаменту моніторингу доходів та обліково-звітних систем (Чмерук М.О.) забезпечити внесення цього наказу до Репозиторія звітної і статистичної інформації Державної фіскальної служби України відповідно до наказу ДФС від 07.10.2014 № 168.
Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.
В.о. ГоловиМ.В. Продан
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ ДФС
14.02.2018 № 71
ПОЛОЖЕННЯ
про Комісію з оцінки корупційних ризиків у діяльності Державної фіскальної служби України
1. Це Положення визначає завдання, функції та повноваження Комісії з оцінки корупційних ризиків у діяльності Державної фіскальної служби України (далі - Комісія), регулює питання організації та діяльності Комісії.
2. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією України, Законом України "Про запобігання корупції" , Методологією оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади, затвердженою рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 02.12.2016 № 126, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 28.12.2016 № 1718/29848, цим Положенням та іншими нормативно-правовими актами.
3. Основними завданнями Комісії є:
1) проведення ідентифікації та оцінки корупційних ризиків у рамках підготовки антикорупційної програми ДФС;
2) розроблення за результатами проведеної оцінки пропозицій щодо заходів зниження рівня корупційних ризиків, виявлених у діяльності ДФС, та підготовка звіту;
3) підготовка пропозицій до проекту річної антикорупційної програми ДФС.
4. Комісія відповідно до покладених на неї завдань:
1) здійснює планування діяльності з проведення оцінки корупційних ризиків у діяльності ДФС та подає відповідний план на затвердження голові Комісії. За необхідності переглядає цей план на різних етапах проведення оцінки корупційних ризиків;
2) проводить аналіз зовнішнього та внутрішнього середовища ДФС з метою виявлення корупційних ризиків у нормативно-правових актах та організаційно-управлінській діяльності ДФС;
3) організовує отримання інформації для ідентифікації (виявлення) корупційних ризиків шляхом використання різних джерел;
4) здійснює ідентифікацію (виявлення) корупційних ризиків;
5) у встановленому порядку здійснює оцінку корупційних ризиків;
6) готує звіт за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності ДФС, який виключається до антикорупційної програми ДФС;
7) визначає заходи щодо усунення виявлених корупційних ризиків;
8) на підставі проведеної оцінки корупційних ризиків розробляє пропозиції до проекту антикорупційної програми ДФС.
5. Комісія для здійснення своїх повноважень має право:
1) на письмовий запит за підписом голови Комісії одержувати від посадових осіб ДФС інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на Комісію завдань;
2) користуватися в установленому порядку відповідними інформаційними базами даних ДФС;
3) здійснювати інші заходи для реалізації повноважень, визначених цим Положенням.
6. Члени Комісії мають право:
1) ознайомлюватися з матеріалами, що належать до повноважень Комісії;
2) висловлювати свою позицію під час засідання Комісії та брати участь у прийнятті рішень шляхом відкритого голосування;
3) ініціювати в разі потреби скликання засідання Комісії;
4) здійснювати інші повноваження, які пов'язані із забезпеченням діяльності Комісії, відповідно до цього Положення.
7. Члени Комісії зобов'язані:
1) брати участь у засіданнях Комісії;
2) дотримуватися вимог цього Положення та забезпечувати виконання рішень Комісії;
3) бути неупередженими та об'єктивними;
4) не допускати розголошення інформації з обмеженим доступом, що стала їм відома у зв'язку з виконанням своїх функцій.
8. Склад Комісії затверджується наказом ДФС.
Комісія складається з голови, заступника голови, секретаря та членів Комісії.
Головою Комісії призначається керівник уповноваженого підрозділу з питань запобігання та виявлення корупції.
Секретар Комісії призначається з числа працівників уповноваженого підрозділу з питань запобігання та виявлення корупції.
До складу Комісії включаються працівники, за посадою не нижче начальника відділу, Департаменту кадрової політики та роботи з персоналом, Департаменту фінансування, бухгалтерського обліку та звітності, Регуляторно-правового департаменту, Департаменту внутрішнього аудиту, Головного управління внутрішньої безпеки, Відділу з питань запобігання та виявлення корупції, а також співробітники інших структурних підрозділів ДФС, які володіють знаннями про особливості діяльності органів ДФС.
На різних етапах проведення оцінки корупційних ризиків до роботи Комісії можуть в установленому законодавством порядку залучатися інші працівники органів доходів і зборів, які не входять до її складу, але можуть надати інформацію для здійснення об'єктивної та якісної оцінки корупційних ризиків.
У разі необхідності до складу Комісії можуть залучатися представники громадськості та експерти (за їх згодою).
9. Голова Комісії організовує її роботу і відповідає за виконання покладених на Комісію завдань та функцій, головує на її засіданнях та визначає коло питань, що підлягають розгляду.
У разі відсутності Голови Комісії, його обов'язки виконує заступник Голови комісії.
Секретар Комісії забезпечує підготовку проведення засідань та матеріалів, що підлягають розгляду на засіданнях Комісії, ведення протоколів засідань Комісії.
10. Комісія відповідно до об'єктів оцінки корупційних ризиків складає робочий план оцінки корупційних ризиків, який затверджується головою Комісії.
У робочому плані відображається інформація про:
об'єкти оцінки корупційних ризиків;
джерела інформації для проведення оцінки корупційних ризиків;
методи та способи оцінки корупційних ризиків;
осіб, відповідальних за проведення оцінки корупційних ризиків по кожному об'єкту;
строки проведення оцінки корупційних ризиків по кожному об'єкту.
11. Процес оцінки корупційних ризиків ДФС складається з таких основних етапів:
організаційно-підготовчі заходи;
ідентифікація (виявлення) корупційних ризиків;
оцінка корупційних ризиків;
складання звіту за результатами оцінки корупційних ризиків.
12. Організаційною формою діяльності Комісії є засідання, які проводяться відповідно до затвердженого плану роботи Комісії або в разі потреби.
Засідання Комісії вважається правомочним, якщо в ньому бере участь не менше двох третин від загального складу Комісії.
13. Рішення Комісії приймається шляхом відкритого голосування простою більшістю голосів присутніх на засіданні членів Комісії.
У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови Комісії.
14. Рішення Комісії оформлюється протоколом, який підписується присутніми на засіданні членами Комісії не пізніше трьох робочих днів після проведення засідання, і зберігається в уповноваженому підрозділі з питань запобігання та виявлення корупції ДФС.
15. За результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності ДФС Комісія готує звіт, який містить:
ідентифіковані корупційні ризики, чинники корупційних ризиків та можливі наслідки корупційного правопорушення чи правопорушення, пов'язаного з корупцією;
пропозиції щодо заходів із усунення (зменшення) рівня виявлених корупційних ризиків.
Заходи щодо усунення виявлених корупційних ризиків полягають у визначенні можливих механізмів протидії та запобігання корупційним ризикам, містять пропозиції щодо шляхів їх реалізації та спрямовані на ліквідацію або мінімізацію умов (причин) виникнення корупційних ризиків.
Пропозиції щодо заходів із усунення виявлених корупційних ризиків формуються у таблиці оцінених корупційних ризиків та заходів щодо їх усунення, яка є невід'ємною частиною звіту за результатами оцінки корупційних ризиків.
Звіт за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності ДФС затверджується Головою ДФС та включається до антикорупційної програми ДФС на відповідний період.
Начальник
Головного управління
внутрішньої безпеки


І.П. Шкурат
( Текст взято з сайту ДФС України http://sfs.gov.ua/ )
ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
НАКАЗ
14.02.2018 № 71
Про проведення оцінки корупційних ризиків у діяльності Державної фіскальної служби України
На виконання вимог статті 19 Закону України від 14 жовтня 2014 року № 1700-VII "Про запобігання корупції" та Методології оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади, затвердженої рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 02.12.2016 № 126, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 28 грудня 2016 року за № 1718/29848, з метою впровадження механізмів для зниження та усунення корупційних ризиків, проведення ідентифікації та оцінки корупційних ризиків у рамках антикорупційної програми, розроблення пропозицій щодо заходів зниження рівня корупційних ризиків, а також підготовки пропозицій до річної антикорупційної програми Державної фіскальної служби України,
НАКАЗУЮ:
1. Розпочати роботу з оцінки корупційних ризиків у Державній фіскальній службі України.
2. Затвердити Положення про Комісію з оцінки корупційних ризиків у діяльності Державної фіскальної служби України, що додається.
3. Головному управлінню внутрішньої безпеки (Шкурат І.П.) вжити заходів щодо затвердження складу Комісії з оцінки корупційних ризиків у діяльності Державної фіскальної служби України у встановленому порядку.
4. Департаменту організації роботи Служби (Пригаровський В.М.) розмістити цей наказ на офіційному веб-порталі ДФС.
5. Департаменту моніторингу доходів та обліково-звітних систем (Чмерук М.О.) забезпечити внесення цього наказу до Репозиторія звітної і статистичної інформації Державної фіскальної служби України відповідно до наказу ДФС від 07.10.2014 № 168.
Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.
В.о. ГоловиМ.В. Продан
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ ДФС
14.02.2018 № 71
ПОЛОЖЕННЯ
про Комісію з оцінки корупційних ризиків у діяльності Державної фіскальної служби України