Про преміювання та матеріальну винагороду керівників державних підприємств, що належать до сфери управління Державної служби України з питань праці. Форма типового документа від 06.06.2017 №940

Міністерство соціальної політики України Наказ, Форма типового документа, Критерії, Умови від 06.06.2017 №940
Остання редакція від 06.06.2017. Прийняття
Реквізити

Видавник: Міністерство соціальної політики України

Тип Наказ, Форма типового документа, Критерії, Умови

Дата 06.06.2017

Номер 940

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
НАКАЗ
06.06.2017 № 940
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
26 червня 2017 р.
за № 787/30655
Про преміювання та матеріальну винагороду керівників державних підприємств, що належать до сфери управління Державної служби України з питань праці
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 19 травня 1999 року № 859 "Про умови і розміри оплати праці керівників підприємств, заснованих на державній, комунальній власності, та об’єднань державних підприємств" (зі змінами), пункту 8 Положення про Міністерство соціальної політики України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 червня 2015 року № 423 (зі змінами), та з метою приведення нормативно-правових актів у відповідність до норм чинного законодавства
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити такі, що додаються:
Умови, критерії, диференційовані показники та розміри преміювання керівників державних підприємств, що належать до сфери управління Державної служби України з питань праці;
Умови, критерії, диференційовані показники та розміри виплати матеріальної винагороди за ефективне управління державним майном керівникам державних підприємств, що належать до сфери управління Державної служби України з питань праці.
2. Департаменту заробітної плати та умов праці (О. Товстенко) забезпечити подання цього наказу в установленому законодавством порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
МіністрА. Рева
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства соціальної
політики України
06.06.2017 № 940
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
26 червня 2017 р.
за № 787/30655
УМОВИ, КРИТЕРІЇ,
диференційовані показники та розміри преміювання керівників державних підприємств, що належать до сфери управління Державної служби України з питань праці
І. Умови та критерії преміювання
1. Преміювання керівників державних підприємств, що належать до сфери управління Державної служби України з питань праці (далі - керівники підприємств), проводиться щокварталу та щороку за результатами фінансово-господарської діяльності підприємств, відображеними у формах бухгалтерської і статистичної звітності та у звіті про виконання фінансового плану.
2. Премія керівникам підприємств нараховується за фактично відпрацьований час і не може перевищувати за квартал 3 посадових окладів керівника підприємства, за рік - 2 посадових окладів керівника підприємства.
3. Керівники підприємств з 25 до 30 числа місяця, наступного за звітним кварталом, направляють до Держпраці подання про преміювання за звітний квартал за формою згідно з додатком 1 до цих Умов.
Керівники підприємств з 01 до 20 березня, наступного за звітним роком, направляють до Держпраці подання про преміювання за звітний рік за формою згідно з додатком 2 до цих Умов.
Держпраці не пізніше ніж через 30 календарних днів з дати надходження подання приймає рішення щодо погодження виплати премії керівнику підприємства або відмови у погодженні такої виплати.
ІІ. Диференційовані показники, умови та розміри преміювання
1. Преміювання керівників підприємств за звітний квартал проводиться за показниками виконання фінансового плану підприємства за відповідний квартал.
№ з/пПоказники за звітний періодОдиниці виміруДиференційовані значення показниківРозмір премії (кратність посадових окладів)
1Чистий прибуток підприємства%100 (плановий показник)
від 101 до 110 включно
111 і більше
0,8
0,9
1
2Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)%100 (плановий показник)
від 101 до 110 включно
111 і більше
0,8
0,9
1
3Капітальні інвестиції%100 (плановий показник)
від 101 до 110 включно
111 і більше
0,8
0,9
1
2. Преміювання керівників підприємств за звітний рік проводиться за такими диференційованими показниками:
виконання показників фінансового плану підприємства за відповідний рік;
темпи зміни показників фінансово-господарської діяльності підприємства відповідно до попереднього звітного періоду.
№ з/пПоказники за звітний періодОдиниці виміруДиференційовані значення показниківРозмір премії (кратність посадових окладів)
1Розширення ринку збуту шляхом освоєння нових видів діяльностіобсяг чистого доходу від нового виду діяльності, тис. грндо 100 включно
від 101 до 200 включно
від 201 і більше
0,2
0,3
0,5
2Зростання чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) порівняно з попереднім роком%від 5 до 10 включно
від 11 до 20 включно
21 і більше
0,2
0,3
0,5
3Зменшення кредиторської заборгованості порівняно з попереднім роком%від 10 до 20 включно
від 20 до 25 включно
26 і більше
0,2
0,3
0,5
4Оновлення необоротних активів (сума капітальних інвестицій за звітний період / вартість необоротних активів на початок звітного періоду)коефіцієнт0,01
0,02
0,03
0,2
0,3
0,5
3. Премія керівникам підприємств не нараховується за звітний період у разі:
наявності заборгованості підприємства з виплати заробітної плати у відповідному квартальному або річному звітному періоді;
погіршення якості роботи, невиконання умов контракту, порушення трудової дисципліни (за окремим рішенням).
Директор Департаменту
заробітної плати та умов праці

О. Товстенко
Додаток 1
до Умов, критеріїв, диференційованих
показників та розмірів преміювання
керівників державних підприємств,
що належать до сфери управління
Державної служби України з питань праці
(пункт 3 розділу І)
ПОДАННЯ
про преміювання керівника
Додаток 2
до Умов, критеріїв, диференційованих
показників та розмірів преміювання
керівників державних підприємств,
що належать до сфери управління
Державної служби України з питань праці
(пункт 3 розділу І)
ПОДАННЯ
про преміювання керівника
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства соціальної
політики України
06.06.2017 № 940
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
26 червня 2017 р.
за № 787/30655
УМОВИ, КРИТЕРІЇ,
диференційовані показники та розміри виплати матеріальної винагороди за ефективне управління державним майном керівникам державних підприємств, що належать до сфери управління Державної служби України з питань праці
І. Умови та критерії виплати матеріальної винагороди за ефективне управління державним майном
1. Цими Умовами визначається порядок виплати матеріальної винагороди керівникам державних підприємств, що належать до сфери управління Державної служби України з питань праці (далі - керівники підприємств) за ефективне управління державним майном (далі - винагорода).
2. Винагорода керівникам підприємств встановлюється Державною службою України з питань праці один раз на рік (за умови відпрацювання керівником підприємства повного календарного року) за підсумками фінансово-господарської діяльності підприємства за звітний рік на підставі даних бухгалтерської, статистичної звітності та річного звіту про виконання фінансового плану.
3. Винагорода визначається диференційовано, її виплати проводяться за рахунок частини чистого прибутку, що залишається в розпорядженні підприємства після сплати встановлених законом податків.
4. Сума винагороди не може перевищувати 4 розмірів посадового окладу керівника підприємства на дату її встановлення.
5. Винагорода не виплачується за рахунок зменшення соціальних гарантій працівникам підприємства, визначених у колективному договорі.
6. Винагорода керівнику підприємства не виплачується, якщо діяльність підприємства протягом звітного періоду була неефективною.
7. Керівники підприємств з 01 до 20 березня, наступного за звітним роком, направляють до Держпраці подання про виплату винагороди.
Держпраці не пізніше ніж через 30 календарних днів з дати надходження подання приймає рішення щодо виплати винагороди керівнику підприємства або відмови у такій виплаті.
ІІ. Диференційовані показники та розміри винагороди
1. Винагорода керівникам підприємств за звітний рік виплачується за показниками виконання критеріїв оцінювання результатів фінансово-господарської діяльності підприємства згідно з результатами моніторингу ефективності управління підприємством.
2. При задовільній діяльності підприємства керівнику встановлюється винагорода у розмірі 2 його посадових окладів.
При ефективній діяльності підприємства керівнику встановлюється винагорода у розмірі 4 його посадових окладів.
Директор Департаменту
заробітної плати та умов праці

О. Товстенко
МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
НАКАЗ
06.06.2017 № 940
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
26 червня 2017 р.
за № 787/30655
Про преміювання та матеріальну винагороду керівників державних підприємств, що належать до сфери управління Державної служби України з питань праці
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 19 травня 1999 року № 859 "Про умови і розміри оплати праці керівників підприємств, заснованих на державній, комунальній власності, та об’єднань державних підприємств" (зі змінами), пункту 8 Положення про Міністерство соціальної політики України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 червня 2015 року № 423 (зі змінами), та з метою приведення нормативно-правових актів у відповідність до норм чинного законодавства
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити такі, що додаються:
Умови, критерії, диференційовані показники та розміри преміювання керівників державних підприємств, що належать до сфери управління Державної служби України з питань праці;
Умови, критерії, диференційовані показники та розміри виплати матеріальної винагороди за ефективне управління державним майном керівникам державних підприємств, що належать до сфери управління Державної служби України з питань праці.
2. Департаменту заробітної плати та умов праці (О. Товстенко) забезпечити подання цього наказу в установленому законодавством порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
МіністрА. Рева
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства соціальної
політики України
06.06.2017 № 940
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
26 червня 2017 р.
за № 787/30655