Про затвердження Порядку видачі довідок про заробітну плату для призначення пенсій окремим категоріям осіб у разі ліквідації державних органів, у яких особи працювали, а також перейменування (відсутності) їхніх посад. Перелік від 10.05.2017 №750

Міністерство соціальної політики України Наказ, Перелік, Порядок від 10.05.2017 №750
Остання редакція від 14.12.2018. Внесення змін (наказ від 19.10.2018 N 1534 /z1297-18/)
Реквізити

Видавник: Міністерство соціальної політики України

Тип Наказ, Перелік, Порядок

Дата 10.05.2017

Номер 750

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
НАКАЗ
10.05.2017 № 750
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
16 червня 2017 р.
за № 766/30634
Про затвердження Порядку видачі довідок про заробітну плату для призначення пенсій окремим категоріям осіб у разі ліквідації державних органів, у яких особи працювали, а також перейменування (відсутності) їхніх посад
( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства соціальної політики № 1534 від 19.10.2018 )
Відповідно до пунктів 10 і 12 розділу XI "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України від 10 грудня 2015 року № 889-VIII "Про державну службу" , пункту 6 Порядку призначення пенсій деяким категоріям осіб , затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 вересня 2016 року № 622 "Деякі питання пенсійного забезпечення окремих категорій осіб",
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Порядок видачі довідок про заробітну плату для призначення пенсій окремим категоріям осіб у разі ліквідації державних органів, у яких особи працювали, а також перейменування (відсутності) їхніх посад, що додається.
2. Департаменту пенсійного забезпечення (Кудін В.А.) забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра соціальної політики України відповідно до розподілу обов’язків.
МіністрА. Рева
ПОГОДЖЕНО:

Голова Національного агентства України
з питань державної службиК. Ващенко
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства соціальної
політики України
10.05.2017 № 750
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
16 червня 2017 р.
за № 766/30634
ПОРЯДОК
видачі довідок про заробітну плату для призначення пенсій окремим категоріям осіб у разі ліквідації державних органів, у яких особи працювали, а також перейменування (відсутності) їхніх посад
1. Цей Порядок розроблено відповідно до пунктів 10 і 12 розділу XI "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України від 10 грудня 2015 року № 889-VIII "Про державну службу" (далі - Закон № 889) та на виконання пункту 6 Порядку призначення пенсій деяким категоріям осіб , затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 вересня 2016 року № 622 "Деякі питання пенсійного забезпечення окремих категорій осіб" (далі - Порядок № 622).
2. Довідка про заробітну плату для призначення пенсії (далі - довідка для призначення пенсії) відповідно до статті 37 Закону України від 16 грудня 1993 року № 3723-XII "Про державну службу" видається особам, які мають право на призначення пенсії згідно з пунктом 3 Порядку № 622 .
3. У разі ліквідації державного органу без правонаступника або якщо останнє місце роботи особи на посаді державної служби було в органі, який на час призначення особі пенсії відсутній чи у якому на час призначення пенсії перейменовані (відсутні) посади, у тому числі відсутні відповідні посади державної служби, довідки для призначення пенсії видають:
Міністерство соціальної політики України - особам, у яких останнє місце роботи на посаді державної служби було в державних органах, юрисдикція яких поширювалася на всю територію України;
структурні підрозділи з питань соціального захисту населення обласних, районних, районних у місті Києві державних адміністрацій, виконавчі органи міських, районних у містах (у разі утворення) рад - особам, у яких останнє місце роботи на посаді державної служби було у відповідних державних органах, юрисдикція яких поширювалася на територію однієї або кількох областей, м. Києва або м. Севастополя, одного або кількох районів, міст обласного значення, та органах місцевого самоврядування.
4. Для надання довідок для призначення пенсії враховуються:
1) посадовий оклад і надбавка за ранг - в розмірах, чинних на день звернення за призначенням пенсії працюючого державного службовця відповідної посади та відповідного рангу за останнім місцем роботи та займаною посадою на державній службі, до яких прирівнюються посади працівників ліквідованих державних органів, згідно з переліком посад та постанов Кабінету Міністрів України, відповідно до яких затверджувалися посадові оклади працівників державних органів, що наведені у додатку 1 до цього Порядку, та згідно з переліком посад та нормативно-правових актів, відповідно до яких затверджувалися посадові оклади працівників установ та організацій до набрання чинності Законом України від 10 грудня 2015 року № 889-VIII, що наведені у додатку 2 до цього Порядку, а також згідно з переліком посад та постанов Кабінету Міністрів України, відповідно до яких затверджувалися посадові оклади працівників державних органів, посади яких у зв'язку з набранням чинності Законом України від 10 грудня 2015 року № 889-VIII не належать до посад державної служби, що наведені у додатку 3 до цього Порядку;
( Підпункт 1 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства соціальної політики № 1534 від 19.10.2018 )
2) надбавка за вислугу років - на рівні 3 відсотків посадового окладу за прирівняною посадою державної служби за кожен календарний рік стажу державної служби на час призначення пенсії, але не більше ніж 50 відсотків посадового окладу;
3) премія - в розмірі 10 відсотків посадового окладу за прирівняною посадою державної служби;
4) грошова допомога, що надається до щорічної основної оплачуваної відпустки державним службовцям, - у розмірі 1/12 сум розмірів посадового окладу, надбавок за ранг та вислугу років, премії, визначених відповідно до підпунктів 1-3 цього пункту;
5) надбавка до посадового окладу за роботу в умовах режимних обмежень залежно від ступеня секретності інформації - у розмірах, визначених законодавством (за умови встановлення).
5. Довідки для призначення пенсії видаються за формами довідок про заробітну плату для призначення пенсії державним службовцям, затвердженими постановою правління Пенсійного фонду України від 17 січня 2017 року № 1-3, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 08 лютого 2017 року за № 180/30048.
6. Якщо особа працювала на посаді державної служби після 01 травня 2016 року в державному органі, який ліквідовано без правонаступника, або в органі, який на час призначення особі пенсії відсутній чи в якому на час призначення пенсії відсутні посади державної служби, довідка для призначення пенсії видається органами, передбаченими абзацами другим, третім пункту 3 цього Порядку, відповідно до пунктів 4, 5 Порядку № 622.
( Пункт 6 в редакції Наказу Міністерства соціальної політики № 1534 від 19.10.2018 )
7. У разі відсутності або перейменування (відсутності) у державному органі посади, що була останньою, яку особа займала на державній службі, її посада визначається цим органом згідно з додатком 1 до цього Порядку або за відповідною групою оплати праці з урахуванням юрисдикції державного органу.
( Абзац перший пункту 7 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства соціальної політики № 1534 від 19.10.2018 )
Розмір заробітної плати для призначення пенсій таким особам визначається відповідно до підпунктів 1-5 пункту 4 цього Порядку.
У разі відсутності або перейменування в державному органі посади державної служби, що була останньою, яку особа займала на державній службі після 01 травня 2016 року, її посада визначається цим органом згідно з додатком 1 до цього Порядку або за відповідною групою оплати праці з урахуванням юрисдикції державного органу.
( Абзац третій пункту 7 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства соціальної політики № 1534 від 19.10.2018 )
Довідка для призначення пенсії видається державним органом, в якому працювала особа, відповідно до пунктів 4, 5 Порядку № 622 .
8. Для отримання довідки подаються такі документи:
заява;
документ, що підтверджує відсутність в державному органі посади державної служби, ліквідацію державного органу;
довідки з архівної установи, в якій зберігаються документи ліквідованих державних органів, або іншого органу (організації, установи), в якому (якій) зберігаються документи про заробітну плату, про розміри посадового окладу, надбавок за ранг та вислугу років на день звільнення з посади державної служби (припинення державної служби), надбавок до посадового окладу за роботу в умовах режимних обмежень залежно від ступеня секретності інформації, а також інших виплат за їх наявності - у випадку, передбаченому пунктом 6 цього Порядку.
9. Якщо державний орган, який для особи був останнім місцем роботи на державній службі, знаходиться на тимчасово окупованій території або в населеному пункті, на території якого органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, або зареєстрований на підконтрольній українській владі території в межах України, але фактично не розпочав свою діяльність, довідки для призначення пенсії видають структурні підрозділи з питань соціального захисту населення обласних, районних, районних у місті Києві державних адміністрацій, виконавчі органи міських, районних у місті (у разі утворення) рад за місцем фактичного проживання на підконтрольній українській владі території в межах України.
Розмір заробітної плати для призначення пенсій таким особам визначається відповідно до підпунктів 1-5 пункту 4 цього Порядку.
10. Якщо державний орган перебуває на стадії ліквідації, довідку видає ліквідаційна комісія.
Директор Департаменту
пенсійного забезпечення

В.А. Кудін
Додаток 1
до Порядку видачі довідок
про заробітну плату для призначення
пенсій окремим категоріям осіб у разі
ліквідації державних органів, у яких
особи працювали, а також
перейменування (відсутності)
їхніх посад
(пункт 4)
ПЕРЕЛІК
посад та постанов Кабінету Міністрів України, відповідно до яких затверджувалися посадові оклади працівників державних органів
№ з/пПосади керівних працівників та спеціалістів органів державного управління згідно з постановами Кабінету Міністрів України від 21 січня 1993 року № 35
, № 39
Посади керівних працівників та спеціалістів органів державного управління згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 13 грудня 1999 року № 2288Посади керівних працівників та спеціалістів органів державного управління, до яких прирівнюються посади згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 09 березня 2006 року № 268Посади керівних працівників та спеціалістів державних органів згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 06 квітня 2016 року № 292Посади керівних працівників та спеціалістів державних органів згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 року № 15
(групи оплати праці)
123456
I. Міністерства
1Перший заступник МіністраДержавний секретарПерший заступник Міністра (постанова КМУ від 30.06.2005 № 510
)
Перший заступник Міністра (постанова КМУ від 20.04.2016 № 304
)
(група оплати праці - 2)
2Заступник МіністраПерший заступник державного секретаря, заступник державного секретаряЗаступник Міністра (постанова КМУ від 30.06.2005 № 510
)
Заступник Міністра (постанова КМУ від 20.04.2016 № 304
)
(група оплати праці - 3
3 Заступник Міністра - керівник апарату (постанова КМУ від 30.06.2005 № 510
)
Державний секретар (з 01 січня 2017 року)Державний секретар (з 01 січня 2017 року)
4 Директор департаментуКерівник департаменту (група оплати праці - 4)Керівник департаменту (група оплати праці - 4)
5Начальник Головного управлінняНачальник Головного управлінняНачальник самостійного управлінняКерівник самостійного управління (група оплати праці - 4)Керівник самостійного управління (група оплати праці - 4)
6Начальник управління, самостійного відділу, керуючий справамиНачальник управління, самостійного відділу, керуючий справамиНачальник самостійного управління, самостійного відділуКерівник самостійного управління, керівник самостійного відділу (група оплати праці - 4)Керівник самостійного управління, керівник самостійного відділу (група оплати праці - 4)
7 Начальник управління у складі Головного управлінняНачальник самостійного відділуКерівник самостійного відділу (група оплати праці 4)Керівник самостійного відділу (група оплати праці - 4)
8Начальник відділу в складі управління, підвідділу в складі самостійного відділу, помічник керівникаНачальник відділу в складі управління, підвідділу в складі самостійного відділу, помічник керівникаНачальник відділу в складі самостійного управління, завідувач сектору в складі самостійного відділу, помічник МіністраКерівник відділу у складі департаменту, служби, самостійного управління (група оплати праці - 6), завідувач сектору у складі департаменту, самостійного управління та відділу (група оплати праці - 6), помічник (не держслужба, постанова КМУ від 05.05.2016 № 323
)
Керівник відділу у складі департаменту, служби, самостійного управління (група оплати праці - 6), завідувач сектору у складі департаменту, самостійного управління та відділу (група оплати праці - 6), помічник (не держслужба, постанова КМУ від 05.05.2016 № 323
)
9Економічний радник, головний спеціаліст, консультантРадник, головний спеціаліст, консультантГоловний спеціаліст, консультант, радник керівникаГоловний спеціаліст (група оплати праці - 7), спеціаліст (група оплати праці - 9) радник (не держслужба, постанова КМУ від 05.05.2016 № 323
)
Головний спеціаліст (група оплати праці - 7), спеціаліст (група оплати праці - 9) радник (не держслужба, постанова КМУ від 05.05.2016 № 323
)
10Провідний спеціалістПровідний спеціалістПровідний спеціалістПровідний спеціаліст (група оплати праці - 8)Провідний спеціаліст (група оплати праці - 8)
11Спеціаліст I категоріїСпеціаліст I категоріїСпеціаліст I категоріїСпеціаліст (група оплати праці - 9)Спеціаліст (група оплати праці - 9)
12Спеціаліст II категоріїСпеціаліст II категоріїСпеціаліст II категоріїСпеціаліст (група оплати праці - 9)Спеціаліст (група оплати праці - 9)
13СпеціалістСпеціалістСпеціалістСпеціаліст (група оплати праці - 9)Спеціаліст (група оплати праці - 9)
II. Державні комітети, інші центральні органи виконавчої влади, державні колегіальні органи
1Голова державного комітетуКерівник іншого центрального органу виконавчої владиКерівник іншого Центрального органу виконавчої владиКерівник державного органу, юрисдикція якого поширюється на всю територію України (група оплати праці - 1), крім державних колегіальних органівКерівник державного органу, юрисдикція якого поширюється на всю територію України (група оплати праці - 1), крім державних колегіальних органів
2Перший заступник Голови державного комітетуПерший заступник керівника іншого центрального органу виконавчої владиПерший заступник керівника іншого центрального органу виконавчої владиПерший заступник керівника державного органу, юрисдикція якого поширюється на всю територію України (група оплати праці - 2), крім державних колегіальних органівПерший заступник керівника державного органу, юрисдикція якого поширюється на всю територію України (група оплати праці - 2), крім державних колегіальних органів
3Заступник Голови державного комітетуЗаступник керівника іншого центрального органу виконавчої владиЗаступник керівника іншого центрального органу виконавчої владиЗаступник керівника державного органу, юрисдикція якого поширюється на всю територію України (група оплати праці - 3), крім державних колегіальних органівЗаступник керівника державного органу, юрисдикція якого поширюється на всю територію України (група оплати праці - 3), крім державних колегіальних органів
4 Директор департаментуКерівник департаменту державного органу, юрисдикція якого поширюється на всю територію України (група оплати праці - 4)Керівник департаменту державного органу, юрисдикція якого поширюється на всю територію України (група оплати праці - 4)
5Начальник управління, самостійного відділу, керуючий справамиНачальник управління, самостійного відділу, керуючий справамиНачальник самостійного управління, самостійного відділуНачальник самостійного управління державного органу, юрисдикція якого поширюється на всю територію України (група оплати праці - 4)Начальник самостійного управління державного органу, юрисдикція якого поширюється на всю територію України (група оплати праці - 4)
6Начальник відділу в складі управління, підвідділу в складі самостійного відділу, помічник керівникаНачальник відділу в складі управління, підвідділу в складі самостійного відділу, помічник керівникаНачальник відділу в складі самостійного управління, завідувач сектору в складі самостійного відділу, помічник керівникаКерівник відділу у складі департаменту, служби, самостійного управління державного органу, юрисдикція якого поширюється на всю територію України (група оплати праці - 6)Керівник відділу у складі департаменту, служби, самостійного управління державного органу, юрисдикція якого поширюється на всю територію України (група оплати праці - 6)
7Економічний радник, головний спеціаліст, консультантЕкономічний радник, головний спеціаліст, консультантГоловний спеціаліст, консультант, радник керівникаГоловний спеціаліст державного органу, юрисдикція якого поширюється на всю територію України (група оплати праці - 7) (постанова КМУ від 05.05.2016 № 323
)
Головний спеціаліст державного органу, юрисдикція якого поширюється на всю територію України (група оплати праці - 7) (постанова КМУ від 05.05.2016 № 323
)
8Провідний спеціалістПровідний спеціалістПровідний спеціалістПровідний спеціаліст державного органу, юрисдикція якого поширюється на всю територію України (група оплати праці - 8)Провідний спеціаліст державного органу, юрисдикція якого поширюється на всю територію України (група оплати праці - 8)
9Спеціаліст I категоріїСпеціаліст I категоріїСпеціаліст I категоріїСпеціаліст державного органу, юрисдикція якого поширюється на всю територію України (група оплати праці - 9)Спеціаліст державного органу, юрисдикція якого поширюється на всю територію України (група оплати праці - 9)
10Спеціаліст II категоріїСпеціаліст II категоріїСпеціаліст II категоріїСпеціаліст державного органу, юрисдикція якого поширюється на всю територію України (група оплати праці - 9)Спеціаліст державного органу, юрисдикція якого поширюється на всю територію України (група оплати праці - 9)
11СпеціалістСпеціалістСпеціалістСпеціаліст державного органу, юрисдикція якого поширюється на всю територію України (група оплати праці - 9)Спеціаліст державного органу, юрисдикція якого поширюється на всю територію України (група оплати праці - 9)
III. Урядові органи державного управління
1Голова комітету, керівники:
головного управління, іншого підвідомчого Кабінету Міністрів України органу державної виконавчої влади
Керівник урядового органу державного управлінняКерівник урядового органу державного управління
2Перший заступник:
голови комітету, керівника: головного управління, іншого підвідомчого Кабінету Міністрів України органу державної виконавчої влади
Перший заступник керівника урядового органу державного управлінняПерший заступник керівника урядового органу державного управління
3Заступник: голови комітету, керівника: головного управління, іншого підвідомчого Кабінету Міністрів України органу державної виконавчої владиЗаступник керівника урядового органу державного управлінняЗаступник керівника урядового органу державного управління
4Начальник управління, самостійного відділу, керуючий справамиНачальник управління, самостійного відділу, керуючий справамиНачальник самостійного управління, самостійного відділу
5Начальник відділу в складі управління, підвідділу в складі самостійного відділу, помічник керівникаНачальник відділу в складі управління, підвідділу в складі самостійного відділу, помічник керівникаНачальник відділу в складі самостійного управління, завідувач сектору в складі самостійного відділу, помічник керівника
6Економічний радник, головний спеціаліст, консультантРадник, головний спеціаліст, консультантГоловний спеціаліст, консультант, радник керівника
7 Провідний казначейПровідний казначей
8Провідний спеціалістПровідний спеціалістПровідний спеціаліст
9Спеціаліст I категоріїСпеціаліст I категоріїСпеціаліст I категорії
10Спеціаліст II категоріїСпеціаліст II категоріїСпеціаліст II категорії
11СпеціалістСпеціалістСпеціаліст
IV. Міністерства та інші органи виконавчої влади Автономної Республіки Крим
1Міністр, керівник відомстваМіністр, голова республіканського комітетуМіністр, голова республіканського комітетуКерівник державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію однієї або кількох областей, м. Києва або м. Севастополя (група оплати праці - 1)Керівник державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію однієї або кількох областей, м. Києва або м. Севастополя (група оплати праці - 1)
2Голова комітету, керівник іншого республіканського органу виконавчої влади, управління державного казначействаГолова комітету, керівник іншого республіканського органу виконавчої влади, управління державного казначействаГолова комітету, керівник іншого республіканського органу виконавчої владиКерівник державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію однієї або кількох областей, м. Києва або м. Севастополя (група оплати праці - 1)Керівник державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію однієї або кількох областей, м. Києва або м. Севастополя (група оплати праці - 1)
3Перший заступник Міністра, голови республіканського комітетуПерший заступник Міністра, голови республіканського комітетуПерший заступник Міністра, голови республіканського комітетуПерший заступник керівника державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію однієї або кількох областей, м. Києва або м. Севастополя (група оплати праці - 2)Перший заступник керівника державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію однієї або кількох областей, м. Києва або м. Севастополя (група оплати праці - 2)
4Перший заступник голови Комітету, керівника іншого республіканського органу виконавчої влади, управління державного казначействаПерший заступник голови Комітету, керівника іншого республіканського органу виконавчої влади, управління державного казначействаПерший заступник голови комітету, керівника іншого республіканського органу виконавчої владиПерший заступник керівника державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію однієї або кількох областей, м. Києва або м. Севастополя (група оплати праці - 2)Перший заступник керівника державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію однієї або кількох областей, м. Києва або м. Севастополя (група оплати праці - 2)
5Заступник міністра, голови республіканського комітетуЗаступник міністра, голови республіканського комітетуЗаступник міністра, голови республіканського комітетуЗаступник керівника державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію однієї або кількох областей, м. Києва або м. Севастополя (група оплати праці - 3)Заступник керівника державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію однієї або кількох областей, м. Києва або м. Севастополя (група оплати праці - 3)
6Заступник голови Комітету, керівника іншого республіканського органу виконавчої влади, управління державного казначействаЗаступник голови Комітету, керівника іншого республіканського органу виконавчої влади, управління державного казначействаЗаступник голови Комітету, керівника іншого республіканського органу виконавчої владиЗаступник керівника державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію однієї або кількох областей, м. Києва або м. Севастополя (група оплати праці - 3)Заступник керівника державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію однієї або кількох областей, м. Києва або м. Севастополя (група оплати праці - 3)
7Начальник управління:
міністерства, республіканського комітету;
комітету, іншого республіканського органу виконавчої влади
Начальник управління:
міністерства, республіканського комітету;
комітету, іншого республіканського органу виконавчої влади
Начальник самостійного управління:
міністерства, республіканського комітету;
комітету, іншого республіканського органу виконавчої влади
Керівник самостійного управління державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію однієї або кількох областей, м. Києва або м. Севастополя (група оплати праці - 4)Керівник самостійного управління державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію однієї або кількох областей, м. Києва або м. Севастополя (група оплати праці - 4)
8Начальник самостійного відділу:
міністерства, республіканського комітету;
комітету, іншого республіканського органу виконавчої влади
Начальник самостійного відділу:
міністерства, республіканського комітету;
комітету, іншого республіканського органу виконавчої влади
Начальник самостійного відділу:
міністерства, республіканського комітету;
комітету, іншого республіканського органу виконавчої влади
Керівник самостійного управління державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію однієї або кількох областей, м. Києва або м. Севастополя (група оплати праці - 4)Керівник самостійного управління державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію однієї або кількох областей, м. Києва або м. Севастополя (група оплати праці - 4)
9Начальник відділу в складі управління:
міністерства, республіканського комітету;
комітету, іншого республіканського органу виконавчої влади
Начальник відділу в складі управління:
міністерства, республіканського комітету;
комітету, іншого республіканського органу виконавчої влади
Начальник відділу в складі самостійного управління:
міністерства, республіканського комітету;
комітету, іншого республіканського органу виконавчої влади
Керівник відділу у складі департаменту, служби, самостійного управління державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію однієї або кількох областей, м. Києва або м. Севастополя (група оплати праці - 6)Керівник відділу у складі департаменту, служби, самостійного управління державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію однієї або кількох областей, м. Києва або м. Севастополя (група оплати праці - 6)
10Начальник підвідділу в складі самостійного відділу:
міністерства, республіканського комітету;
комітету, іншого республіканського органу виконавчої влади
Начальник підвідділу в складі самостійного відділу:
міністерства, республіканського комітету;
комітету, іншого республіканського органу виконавчої влади
Завідувач сектору в складі самостійного відділу:
міністерства, республіканського комітету;
комітету, іншого республіканського органу виконавчої влади
Завідувач сектору у складі департаменту, служби, самостійного управління та відділу державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію однієї або кількох областей, м. Києва або м. Севастополя (група оплати праці - 6)Завідувач сектору у складі департаменту, служби, самостійного управління та відділу державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію однієї або кількох областей, м. Києва або м. Севастополя (група оплати праці - 6)
11Головний спеціаліст:
міністерства, республіканського комітету;
комітету, іншого республіканського органу виконавчої влади
Головний спеціаліст:
міністерства, республіканського комітету;
комітету, іншого республіканського органу виконавчої влади
Головний спеціаліст:
міністерства, республіканського комітету;
комітету, іншого республіканського органу виконавчої влади
Головний спеціаліст державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію однієї або кількох областей, м. Києва або м. Севастополя (група оплати праці - 7)Головний спеціаліст державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію однієї або кількох областей, м. Києва або м. Севастополя (група оплати праці - 7)
12Провідний спеціаліст:
міністерства, республіканського комітету;
комітету, іншого республіканського органу виконавчої влади
Провідний спеціаліст:
міністерства, республіканського комітету;
комітету, іншого республіканського органу виконавчої влади
Провідний спеціаліст:
міністерства, республіканського комітету;
комітету, іншого республіканського органу виконавчої влади
Провідний спеціаліст державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію однієї або кількох областей, м. Києва або м. Севастополя (група оплати праці - 8)Провідний спеціаліст державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію однієї або кількох областей, м. Києва або м. Севастополя (група оплати праці - 8)
13Спеціаліст I категорії:
міністерства, республіканського комітету;
комітету, іншого республіканського органу виконавчої влади
Спеціаліст I категорії:
міністерства, республіканського комітету;
комітету, іншого республіканського органу виконавчої влади
Спеціаліст I категорії:
міністерства, республіканського комітету;
комітету, іншого республіканського органу виконавчої влади
Спеціаліст державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію однієї або кількох областей, м. Києва або м. Севастополя (група оплати праці - 9)Спеціаліст державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію однієї або кількох областей, м. Києва або м. Севастополя (група оплати праці - 9)
14Спеціаліст II категорії:
міністерства, республіканського комітету;
комітету, іншого республіканського органу виконавчої влади
Спеціаліст II категорії:
міністерства, республіканського комітету;
комітету, іншого республіканського органу виконавчої влади
Спеціаліст II категорії:
міністерства, республіканського комітету;
комітету, іншого республіканського органу виконавчої влади
Спеціаліст державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію однієї або кількох областей, м. Києва або м. Севастополя (група оплати праці - 9)Спеціаліст державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію однієї або кількох областей, м. Києва або м. Севастополя (група оплати праці - 9)
15Спеціаліст:
міністерства, республіканського комітету;
комітету, іншого республіканського органу виконавчої влади
Спеціаліст :
міністерства, республіканського комітету;
комітету, іншого республіканського органу виконавчої влади
Спеціаліст:
міністерства, республіканського комітету;
комітету, іншого республіканського органу виконавчої влади
Спеціаліст державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію однієї або кількох областей, м. Києва або м. Севастополя (група оплати праці - 9)Спеціаліст державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію однієї або кількох областей, м. Києва або м. Севастополя (група оплати праці - 9)
V. Обласні, Київська і Севастопольська міські державні адміністрації
1Представник Президента України:
глава місцевої державної
адміністрації;
поза групою,
м. Київ
1;
2, м. Севастополь
Голова державної адміністрації:
поза групою, м. Київ
1;
2, м. Севастополь
Голова державної адміністрації:
поза групою,
м. Київ;
1;
2, м. Севастополь
(постанова КМУ від 30.06.2005 № 512
)
Керівник державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію однієї або кількох областей, м. Києва або м. Севастополя (група оплати праці - 1)Керівник державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію однієї або кількох областей, м. Києва або м. Севастополя
(група оплати праці - 1)
2Перший заступник глави місцевої державної адміністрації:
поза групою, м. Київ; 1;
2, м. Севастополь
Перший заступник голови місцевої адміністрації:
поза групою, м. Київ; 1;
2, м. Севастополь
Перший заступник голови місцевої адміністрації:
поза групою, м. Київ;
1;
2, м. Севастополь (постанова КМУ від 30.06.2005 № 512
)
Перший заступник керівника державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію однієї або кількох областей, м. Києва або м. Севастополя (група оплати праці - 2)Перший заступник керівника державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію однієї або кількох областей, м. Києва або м. Севастополя (група оплати праці - 2)
3Заступник глави місцевої державної адміністрації:
поза групою, м. Київ;
1;
2, м. Севастополь
Заступник голови місцевої державної адміністрації:
поза групою, м. Київ; 1;
2, м. Севастополь
Заступник голови місцевої державної адміністрації:
поза групою, м. Київ;
1;
2, м. Севастополь (постанова КМУ від 30.06.2005 № 512
)
Заступник керівника державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію однієї або кількох областей, м. Києва або м. Севастополя (група оплати праці - 3)Заступник керівника державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію однієї або кількох областей, м. Києва або м. Севастополя (група оплати праці - 3)
4Секретар місцевої державної адміністрації:
поза групою, м. Київ; 1;
2, м. Севастополь
Керівник апарату державної адміністрації:
поза групою, м. Київ;
1;
2, м. Севастополь
Керівник апарату державної адміністрації:
поза групою, м. Київ;
1;
2, м. Севастополь
Керівник департаменту, служби (керівник самостійного управління, служби) державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію однієї або кількох областей, м. Києва або м. Севастополя (група оплати праці - 4)Керівник апарату місцевої державної адміністрації державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію однієї або кількох областей, м. Києва або м. Севастополя (група оплати праці - 4)
5Завідувач відділу:
поза групою, м. Київ; 1; 2, м. Севастополь
Начальник відділу (крім господарського відділу та відділу бухгалтерського обліку):
поза групою, м. Київ;
1;
2, м. Севастополь
Начальник відділу:
поза групою, м. Київ;
1;
2, м. Севастополь
Керівник відділу у складі департаменту, служби, самостійного управління державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію однієї або кількох областей, м. Києва або м. Севастополя (група оплати праці - 6)Керівник самостійного відділу, служби, державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію однієї або кількох областей, м. Києва або м. Севастополя (група оплати праці - 4)
6 Начальник господарського відділу та відділу бухгалтерського обліку: поза групою, м. Київ;
1;
2, м. Севастополь
Начальник відділу: поза групою, м. Київ;
1;
2, м. Севастополь
Керівник відділу у складі департаменту, служби, самостійного управління державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію однієї або кількох областей, м. Києва або м. Севастополя (група оплати праці - 6)Керівник самостійного відділу, служби, державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію однієї або кількох областей, м. Києва або м. Севастополя (група 4 оплати праці - 4)
7Помічник Представника Президента України:
поза групою, м. Київ;
1;
2, м. Севастополь
Помічник голови державної адміністрації:
поза групою, м. Київ;
1;
2, м. Севастополь
Помічник голови держадміністрації, радник, консультант:
поза групою, м. Київ; 1;
2, м. Севастополь
Патронатна служба, крім консультанта (постанова КМУ від 05.05.2016 № 323
)
Помічник (додаток 5 до Умов оплати праці працівників патронатних служб в державних органах, юрисдикція яких поширюється на територію однієї або кількох областей, м. Києва або м. Севастополя)
8Головний спеціаліст:
поза групою, м. Київ;
1;
2, м. Севастополь
Головний спеціаліст - помічник заступника голови:
поза групою, м. Київ;
1;
2, м. Севастополь
Головний спеціаліст - помічник заступника голови поза групою, м. Київ;
1;
2, м. Севастополь
Головний спеціаліст державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію однієї або кількох областей, м. Києва або м. Севастополя (група оплати праці - 7), патронатна служба (постанова КМУ від 05.05.2016 № 323
)
Головний спеціаліст державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію однієї або кількох областей, м. Києва або м. Севастополя (група оплати праці - 7), помічник (додаток 5 до Умов оплати праці працівників патронатних служб в державних органах, юрисдикція яких поширюється на територію однієї або кількох областей, м. Києва або м. Севастополя)
9Провідний спеціаліст:
поза групою, м. Київ;
1;
2, м. Севастополь
Провідний спеціаліст:
поза групою, м. Київ;
1;
2, м. Севастополь
Провідний спеціаліст:
поза групою, м. Київ;
1;
2, м. Севастополь
Провідний спеціаліст державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію однієї або кількох областей, м. Києва або м. Севастополя (група оплати праці - 8)Провідний спеціаліст державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію однієї або кількох областей, м. Києва або м. Севастополя (група оплати праці - 8)
10Спеціаліст I категорії:
поза групою, м. Київ;
1;
2, м. Севастополь
Спеціаліст I категорії:
поза групою, м. Київ;
1;
2, м. Севастополь
Спеціаліст I категорії:
поза групою, м. Київ;
1;
2, м. Севастополь
Спеціаліст державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію однієї або кількох областей, м. Києва або м. Севастополя (група оплати праці - 9)Спеціаліст державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію однієї або кількох областей, м. Києва або м. Севастополя (група оплати праці - 9)
11Спеціаліст II категорії:
поза групою, м. Київ;
1;
2, м. Севастополь
Спеціаліст II категорії:
поза групою, м. Київ;
1;
2, м. Севастополь
Спеціаліст II категорії:
поза групою, м. Київ;
1;
2, м. Севастополь
Спеціаліст державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію однієї або кількох областей, м. Києва або м. Севастополя(група оплати праці - 9)Спеціаліст державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію однієї або кількох областей, м. Києва або м. Севастополя(група оплати праці - 9)
12Спеціаліст:
поза групою, м. Київ;
1;
2, м. Севастополь
Спеціаліст:
поза групою, м. Київ;
1;
2, м. Севастополь
Спеціаліст:
поза групою, м. Київ;
1;
2, м. Севастополь
Спеціаліст державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію однієї або кількох областей, м. Києва або м. Севастополя (група оплати праці - 9)Спеціаліст державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію однієї або кількох областей, м. Києва або м. Севастополя (група оплати праці - 9)
VI. Департаменти, управління, самостійні відділи та інші служби обласних, Київської і Севастопольської міських державних адміністрацій
1 Директор департаментуКерівник департаменту, служби державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію однієї або кількох областей, м. Києва або м. Севастополя (група оплати праці - 4)Керівник департаменту, служби державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію однієї або кількох областей, м. Києва або м. Севастополя (група оплати праці - 4)
2Начальник управління, самостійного відділу:
поза групою, м. Київ;
1;
2, м. Севастополь
Керівники самостійних:
управління, відділу, іншого структурного підрозділу:
поза групою, м. Київ;
1;
2, м. Севастополь
Керівник самостійного управління, відділу, іншого структурного підрозділу, які є юридичними особами:
поза групою, м. Київ;
1;
2, м. Севастополь
Керівник самостійного управління, служби державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію однієї або кількох областей, м. Києва або м. Севастополя (група оплати праці - 4)Керівник самостійного управління, служби державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію однієї або кількох областей, м. Києва або м. Севастополя (група оплати праці - 4)
3Начальник відділу в складі управління: поза групою, м. Київ;
1;
2, м. Севастополь
Начальник відділу в складі управління: поза групою, м. Київ;
1;
2, м. Севастополь
Начальник відділу у складі головного управління, самостійного управління, управління, іншого структурного підрозділу, які є юридичними особами:
поза групою, м. Київ;
1;
2, м. Севастополь
Керівник відділу у складі департаменту, служби, самостійного управління державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію однієї або кількох областей, м. Києва або м. Севастополя (група оплати праці - 6)Керівник відділу у складі департаменту, служби, самостійного управління державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію однієї або кількох областей, м. Києва або м. Севастополя (група оплати праці - 6)
4Начальник підвідділу в складі самостійного відділу:
поза групою, м. Київ;
1;
2, м. Севастополь
Начальник підвідділу в складі самостійного відділу:
поза групою, м. Київ;
1;
2, м. Севастополь
Завідувач самостійного сектору:
поза групою, м. Київ;
1;
2, м. Севастополь
Завідувач самостійного сектору державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію однієї або кількох областей, м. Києва або м. Севастополя (група оплати праці - 5)Завідувач самостійного сектору державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію однієї або кількох областей, м. Києва або м. Севастополя (група оплати праці - 4)
5Головний спеціаліст: поза групою, м. Київ;
1;
2, м. Севастополь
Головний спеціаліст:
поза групою, м. Київ;
1;
2, м. Севастополь
Головний спеціаліст:
поза групою, м. Київ;
1;
2, м. Севастополь
Головний спеціаліст державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію однієї або кількох областей, м. Києва або м. Севастополя (група оплати праці - 7)Головний спеціаліст державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію однієї або кількох областей, м. Києва або м. Севастополя (група оплати праці - 7)
6Провідний спеціаліст:
поза групою, м. Київ;
1;
2, м. Севастополь
Провідний спеціаліст:
поза групою, м. Київ;
1;
2, м. Севастополь
Провідний спеціаліст:
поза групою, м. Київ;
1;
2, м. Севастополь
Провідний спеціаліст державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію однієї або кількох областей, м. Києва або м. Севастополя (група оплати праці - 8)Провідний спеціаліст державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію однієї або кількох областей, м. Києва або м. Севастополя (група оплати праці - 8)
7Спеціаліст I категорії:
поза групою, м. Київ;
1;
2, м. Севастополь
Спеціаліст I категорії:
поза групою, м. Київ;
1;
2, м. Севастополь
Спеціаліст I категорії:
поза групою, м. Київ;
1;
2, м. Севастополь
Спеціаліст державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію однієї або кількох областей, м. Києва або м. Севастополя (група оплати праці - 9)Спеціаліст державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію однієї або кількох областей, м. Києва або м. Севастополя (група оплати праці - 9)
8Спеціаліст II категорії:
поза групою, м. Київ;
1;
2, м. Севастополь
Спеціаліст II категорії:
поза групою, м. Київ;
1;
2, м. Севастополь
Спеціаліст II категорії:
поза групою, м. Київ;
1;
2, м. Севастополь
Спеціаліст державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію однієї або кількох областей, м. Києва або м. Севастополя (група оплати праці - 9)Спеціаліст державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію однієї або кількох областей, м. Києва або м. Севастополя (група оплати праці - 9)
9Спеціаліст:
поза групою, м. Київ;
1;
2, м. Севастополь
Спеціаліст:
поза групою, м. Київ;
1;
2, м. Севастополь
Спеціаліст:
поза групою, м. Київ;
1;
2, м. Севастополь
Спеціаліст державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію однієї або кількох областей, м. Києва або м. Севастополя (група оплати праці - 9)Спеціаліст державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію однієї або кількох областей, м. Києва або м. Севастополя (група оплати праці - 9)
VII. Територіальні органи центральних органів виконавчої влади в містах
1Старший судовий виконавець:
міські суди I групи
міст міські суди II групи
міст
міські суди III групи
міст
Старший державний виконавець:
1
2
3
Старший державний виконавець:
I
I
III
Провідний спеціаліст державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію одного або кількох районів, міст обласного значення (група оплати праці - 8)Провідний спеціаліст державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію одного або кількох районів, міст обласного значення (група оплати праці - 8)
2Судовий виконавець:
міські суди I групи
міст міські суди II групи
міст міські суди III групи
міст
Державний виконавець:
1
2
3
Державний виконавець:
I
II
III
Спеціаліст державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію одного або кількох районів, міст обласного значення (група оплати праці - 9)Спеціаліст державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію одного або кількох районів, міст обласного значення (група оплати праці - 9)
VIII. Районні, районні в містах Києві і Севастополі державні адміністрації
1Представник Президента України - глава місцевої державної адміністрації:
район у м. Києві;
район у м. Севастополі
Голова державної адміністрації:
район у м. Києві;
район у м. Севастополі
Голова державної адміністрації:
район у м. Києві;
район у м. Севастополі
Керівник державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію одного або кількох районів, міст обласного значення (група оплати праці - 1)Керівник державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію одного або кількох районів, міст обласного значення (група оплати праці - 1)
2Перший заступник глави місцевої державної Адміністрації: район у м. Києві; район у м. СевастополіПерший заступник голови державної адміністрації: район у м. Києві; район у м. СевастополіПерший заступник голови державної адміністрації: район у м. Києві; район у м. СевастополіПерший заступник керівника державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію одного або кількох районів, міст обласного значення (група оплати праці - 2)Перший заступник керівника державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію одного або кількох районів, міст обласного значення (група оплати праці - 2)
3Заступник глави місцевої державної адміністрації:
район у м. Києві; район у м. Севастополі
Заступник голови державної адміністрації:
район у м. Києві;
район у м. Севастополі
Заступник голови державної адміністрації:
район у м. Києві;
район у м. Севастополі
Заступник керівника державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію одного або кількох районів, міст обласного значення (група оплати праці - 3)Заступник керівника державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію одного або кількох районів, міст обласного значення (група оплати праці - 3)
4Завідувач відділу:
район у м. Києві;
район у м. Севастополі
Начальник відділу:
район у м. Києві;
район у м. Севастополі
Начальник відділу:
район у м. Києві;
район у м. Севастополі
Начальник відділу у складі департаменту, служби, самостійного управління державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію одного або кількох районів, міст обласного значення (група оплати праці - 6)Начальник самостійного відділу, служби державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію одного або кількох районів, міст обласного значення (група оплати праці - 4)
5Провідний спеціаліст:
район у м. Києві;
район у м. Севастополі
Провідний спеціаліст:
район у м. Києві;
район у м. Севастополі
Провідний спеціаліст:
район у м. Києві;
район у м. Севастополі
Провідний спеціаліст державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію одного або кількох районів, міст обласного значення (група оплати праці - 8)Провідний спеціаліст державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію одного або кількох районів, міст обласного значення (група оплати праці - 8)
6Головний спеціаліст:
район у м. Києві;
район у м. Севастополі
Головний спеціаліст:
район у м. Києві;
район у м. Севастополі
Головний спеціаліст:
район у м. Києві;
район у м. Севастополі
Головний спеціаліст державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію одного або кількох районів, міст обласного значення (група оплати праці - 7)Головний спеціаліст державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію одного або кількох районів, міст обласного значення (група оплати праці - 7)
7Спеціаліст I категорії:
район у м. Києві;
район у м. Севастополі
Спеціаліст I категорії:
район у м. Києві;
район у м. Севастополі
Спеціаліст I категорії:
район у м. Києві;
район у м. Севастополі
Спеціаліст державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію одного або кількох районів, міст обласного значення (група оплати праці - 9)Спеціаліст державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію одного або кількох районів, міст обласного значення (група оплати праці - 9)
8Спеціаліст II категорії:
район у м. Києві;
район у м. Севастополі
Спеціаліст II категорії:
район у м. Києві;
район у м. Севастополі
Спеціаліст II категорії:
район у м. Києві;
район у м. Севастополі
Спеціаліст державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію одного або кількох районів, міст обласного значення (група оплати праці - 9)Спеціаліст державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію одного або кількох районів, міст обласного значення (група оплати праці - 9)
9Спеціаліст:
район у м. Києві;
район у м. Севастополі
Спеціаліст:
район у м. Києві;
район у м. Севастополі
Спеціаліст:
район у м. Києві;
район у м. Севастополі
Спеціаліст державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію одного або кількох районів, міст обласного значення (група оплати праці - 9)Спеціаліст державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію одного або кількох районів, міст обласного значення (група оплати праці - 9)
IX. Управління, самостійні відділи та інші служби районних, районних у містах Києві і Севастополі державних адміністрацій, територіальні органи центральних органів виконавчої влади та їх урядових органів державного управління в районах, районах у містах Києві та Севастополі
1Начальник управління, самостійного відділу, головний архітектор:
район у м. Києві;
район у м. Севастополі
Керівник управління, відділу, іншого структурного підрозділу державної адміністрації, відділення, головний Архітектор:
район у м. Києві;
район у м. Севастополі
Керівник управління, відділу, іншого структурного підрозділу державної адміністрації, відділення, головний Архітектор:
район у м. Києві;
район, район у місті, міжрайонні (об’єднані) підрозділи
Керівник самостійного управління державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію одного або кількох районів, міст обласного значення (група оплати праці - 4), керівник самостійного відділу державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію одного або кількох районів, міст обласного значення (група оплати праці - 4)Керівник самостійного управління державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію одного або кількох районів, міст обласного значення (група оплати праці - 4), керівник самостійного відділу державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію одного або кількох районів, міст обласного значення (група оплати праці - 4)
2Начальник відділу, Управління:
район у м. Києві; район у м. Севастополі
Начальник відділу в складі управління, відділення:
район у м. Києві;
район у м. Севастополі
Начальник відділу:
район у м. Києві;
район, район у місті, міжрайонні (об’єднані) підрозділи
Керівник відділу у складі департаменту, служби, самостійного управління державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію одного або кількох районів, міст обласного значення (група оплати праці - 6)Керівник відділу у складі департаменту, служби, самостійного управління державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію одного або кількох районів, міст обласного значення (група оплати праці - 6)
3Головний спеціаліст:
район у м. Києві;
район у м. Севастополі
Головний спеціаліст:
район у м. Києві;
район у м. Севастополі
Головний спеціаліст:
район у м. Києві;
район, район у місті, міжрайонні (об’єднані) підрозділи
Головний спеціаліст державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію одного або кількох районів, міст обласного значення (група оплати праці - 7)Головний спеціаліст державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію одного або кількох районів, міст обласного значення (група оплати праці - 7)
4Провідний спеціаліст, старший судовий виконавець:
район у м. Києві; район у м. Севастополі
Провідний спеціаліст, старший державний виконавець:
район у м. Києві;
район у м. Севастополі
Провідний спеціаліст, старший державний Виконавець:
район у м. Києві;
район, район у місті, міжрайонні (об’єднані) підрозділи
Провідний спеціаліст державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію одного або кількох районів, міст обласного значення (група оплати праці - 8)Провідний спеціаліст державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію одного або кількох районів, міст обласного значення (група оплати праці - 8)
5Спеціаліст I категорії, судовий виконавець:
район у м. Києві;
район у м. Севастополі
Спеціаліст I категорії, державний виконавець:
район у м. Києві;
район у м. Севастополі
Спеціаліст I категорії, державний виконавець:
район у м. Києві;
район у м. Севастополі
Спеціаліст державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію одного або кількох районів, міст обласного значення (група оплати праці - 9)Спеціаліст державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію одного або кількох районів, міст обласного значення (група оплати праці - 9)
6Спеціаліст II категорії:
район у м. Києві;
район у м. Севастополі
Спеціаліст II категорії:
район у м. Києві;
район у м. Севастополі
Спеціаліст II категорії:
район у м. Києві;
район у м. Севастополі
Спеціаліст державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію одного або кількох районів, міст обласного значення (група оплати праці - 9)Спеціаліст державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію одного або кількох районів, міст обласного значення (група оплати праці - 9)
7Спеціаліст:
район у м. Києві;
район у м. Севастополі
Спеціаліст:
район у м. Києві;
район у м. Севастополі
Спеціаліст:
район у м. Києві;
район у м. Севастополі
Спеціаліст державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію одного або кількох районів, міст обласного значення (група оплати праці - 9)Спеціаліст державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію одного або кількох районів, міст обласного значення (група оплати праці - 9)
8Старший судовий виконавець:
районні суди м. Києва;
районні суди м. Севастополя, обласних центрів та інших міст з районним поділом;
районні суди інших районів
Старший державний виконавець:
райони в м. Києві;
райони, райони в м. Севастополі;
райони, райони в м. Севастополі
Старший державний виконавець:
район в м. Києві;
район, район у місті, міжрайонні (об’єднані) підрозділи;
район, район у місті, міжрайонні (об’єднані) підрозділи
Провідний спеціаліст державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію одного або кількох районів, міст обласного значення (група оплати праці - 8)Провідний спеціаліст державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію одного або кількох районів, міст обласного значення (група оплати праці - 8)
9Судовий виконавець: районні суди м. Києва;
районні суди м. Севастополя, обласних центрів та інших міст з районним поділом;
районні суди інших районів
Державний виконавець:
райони в м. Києві;
райони, райони в м. Севастополі;
райони, райони в м. Севастополі
Державний виконавець:
район в м. Києві;
район, район у місті, міжрайонні (об’єднані) підрозділи;
район, район у місті, міжрайонні (об’єднані) підрозділи
Спеціаліст державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію одного або кількох районів, міст обласного значення (група оплати праці - 9)Спеціаліст державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію одного або кількох районів, міст обласного значення (група оплати праці - 9)
X. Апарат міських (крім міст Києва та Севастополя) рад та їх виконавчих органів
1Голова Ради:
у містах з чисельністю населення понад 1 млн осіб;
поза групою;
I група;
II група;
III група;
у містах, не віднесених до груп за оплатою праці
Міський голова: у містах з чисельністю населення понад 1 млн осіб;
поза групою;
I група;
II група;
III група;
понад 15 тис. осіб;
до 15 тис. осіб
Міський голова: у містах з чисельністю населення понад 1 млн осіб;
поза групою;
I група;
II група;
III група;
понад 15 тис. осіб;
до 15 тис. осіб
2Заступник голови Ради, перший заступник голови Виконкому:
у містах з чисельністю населення понад 1 млн осіб;
поза групою;
I група;
II група;
III група;
у містах, не віднесених до груп за оплатою праці
Перший заступник міського голови: у містах з чисельністю населення понад 1 млн осіб;
поза групою;
I група;
II група;
III група;
понад 15 тис. осіб;
до 15 тис. осіб
Перший заступник міського голови: у містах з чисельністю населення понад 1 млн осіб;
поза групою;
I група;
II група;
III група;
понад 15 тис. осіб;
до 15 тис. осіб
3Заступник голови виконкому, керуючий справами (секретар виконкому):
у містах з чисельністю населення понад 1 млн осіб;
поза групою;
I група;
II група;
III група;
у містах, не віднесених до груп за оплатою праці
Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів, секретар ради, керуючий справами (секретар) виконавчого комітету:
у містах з чисельністю населення понад 1 млн осіб;
поза групою;
I група;
II група;
III група;
понад 15 тис. осіб;
до 15 тис. осіб
Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів, секретар ради, керуючий справами (секретар) виконавчого комітету:
у містах з чисельністю населення понад 1 млн осіб;
поза групою;
I група;
II група;
III група;
понад 15 тис. осіб;
до 15 тис. осіб
4Завідуючий відділом:
у містах з чисельністю населення понад 1 млн осіб;
поза групою;
I група;
II група;
III група;
у містах, не віднесених до груп за оплатою праці
Завідувач відділу:
у містах з чисельністю населення понад 1 млн осіб;
поза групою;
I група;
II група;
III група;
понад 15 тис. осіб;
до 15 тис. осіб
Начальник відділу:
у містах з чисельністю населення понад 1 млн осіб;
поза групою;
I група;
II група;
III група;
понад 15 тис. осіб;
до 15 тис. осіб
5 Помічник голови: у містах з чисельністю населення понад 1 млн осіб;
поза групою;
I група;
II група;
III група;
понад 15 тис. осіб;
до 15 тис. осіб
Начальник сектору:
у містах з чисельністю населення понад 1 млн осіб;
поза групою;
I група;
II група;
III група;
понад 15 тис. осіб;
до 15 тис. осіб
Помічник голови ради:
у містах з чисельністю населення понад 1 млн осіб;
поза групою;
I група;
II група;
III група;
понад 15 тис. осіб;
до 15 тис. осіб
Завідувач сектору:
у містах з чисельністю населення понад 1 млн осіб;
поза групою;
I група;
II група;
III група;
понад 15 тис. осіб;
до 15 тис. осіб
6Головний спеціаліст:
у містах з чисельністю населення понад 1 млн осіб;
поза групою;
I група;
II група;
III група;
у містах, не віднесених до груп за оплатою праці
Головний спеціаліст:
у містах з чисельністю населення понад 1 млн осіб;
поза групою;
I група;
II група;
III група;
понад 15 тис. осіб;
до 15 тис. осіб
Головний спеціаліст:
у містах з чисельністю населення понад 1 млн осіб;
поза групою;
I група;
II група;
III група;
понад 15 тис. осіб;
до 15 тис. осіб
7Провідний спеціаліст:
у містах з чисельністю населення понад 1 млн осіб;
поза групою;
I група;
II група;
III група;
у містах, не віднесених до груп за оплатою праці
Провідний спеціаліст:
у містах з чисельністю населення понад 1 млн осіб;
поза групою;
I група;
II група;
III група;
понад 15 тис. осіб;
до 15 тис. осіб
Провідний спеціаліст:
у містах з чисельністю населення понад 1 млн осіб;
поза групою;
I група;
II група;
III група;
понад 15 тис. осіб;
до 15 тис. осіб
8Спеціаліст I категорії:
у містах з чисельністю населення понад 1 млн осіб;
поза групою;
I група;
II група;
III група;
у містах, не віднесених до груп за оплатою праці
Спеціаліст I категорії:
у містах з чисельністю населення понад 1 млн осіб;
поза групою;
I група;
II група;
III група;
понад 15 тис. осіб;
до 15 тис. осіб
Спеціаліст I категорії:
у містах з чисельністю населення понад 1 млн осіб;
поза групою;
I група;
II група;
III група;
понад 15 тис. осіб;
до 15 тис. осіб
9Спеціаліст II категорії:
у містах з чисельністю населення понад 1 млн осіб;
поза групою;
I група;
II група;
III група;
у містах, не віднесених до груп за оплатою праці
Спеціаліст II категорії:
у містах з чисельністю населення понад 1 млн осіб;
поза групою;
I група;
II група;
III група;
понад 15 тис. осіб;
до 15 тис. осіб
Спеціаліст II категорії:
у містах з чисельністю наслення понад 1 млн осіб;
поза групою;
I група;
II група;
III група;
понад 15 тис. осіб;
до 15 тис. осіб
10Спеціаліст:
у містах з чисельністю населення понад 1 млн осіб;
поза групою;
I група;
II група;
III група;
у містах, не віднесених до груп за оплатою праці
Спеціаліст:
у містах з чисельністю населення понад 1 млн осіб;
поза групою;
I група;
II група;
III група;
понад 15 тис. осіб;
до 15 тис. осіб
Спеціаліст:
у містах з чисельністю населення понад 1 млн осіб;
поза групою;
I група;
II група;
III група;
понад 15 тис. осіб;
до 15 тис. осіб
XI. Самостійні управління, відділи виконавчих органів міських (крім міст Києва і Севастополя) рад
1Начальник самостійного управління, відділу:
у містах з чисельністю населення понад 1 млн осіб;
поза групою;
I група;
II група;
III група;
у містах, що не належать до груп за оплатою праці
Начальник самостійного управління, відділу:
у містах з чисельністю населення понад 1 млн осіб;
поза групою;
I група;
II група;
III група;
у містах, що не належать до груп за оплатою праці
Начальник самостійного управління, відділу:
у містах з чисельністю населення понад 1 млн осіб;
поза групою;
I група;
II група;
III група;
у містах, що не належать до груп за оплатою праці
2Начальник відділу в складі управління:
у містах з чисельністю населення понад 1 млн осіб;
поза групою;
I група;
II група;
III група;
у містах, що не належать до груп за оплатою праці.
Начальник підвідділу в складі самостійного відділу:
у містах з чисельністю населення понад 1 млн осіб;
поза групою;
I група;
II група;
III група;
у містах, що не належать до груп за оплатою праці.
Начальник відділу в складі управління:
у містах з чисельністю населення понад 1 млн осіб;
поза групою;
I група;
II група;
III група;
у містах, що не належать до груп за оплатою праці.
Начальник підвідділу в складі відділу:
у містах з чисельністю населення понад 1 млн осіб;
поза групою;
I група;
II група;
III група;
у містах, що не належать до груп за оплатою праці.
Начальник відділу в складі управління:
у містах з чисельністю населення понад 1 млн осіб;
поза групою;
I група;
II група;
III група;
у містах, що не належать до груп за оплатою праці.
Завідувач сектору,
головний бухгалтер:
у містах з чисельністю населення понад 1 млн осіб;
поза групою;
I група;
II група;
III група;
у містах, що не належать до груп за оплатою праці.
3Начальник сектору:
у містах з чисельністю населення понад 1 млн осіб;
поза групою;
I група;
II група;
III група;
у містах, що не належать до груп за оплатою праці
Завідувач сектору:
у містах з чисельністю населення понад 1 млн осіб;
поза групою;
I група;
II група;
III група;
у містах, що не належать до груп за оплатою праці
Завідувач сектору, головний бухгалтер:
у містах з чисельністю населення понад 1 млн осіб;
поза групою;
I група;
II група;
III група;
у містах, що не належать до груп за оплатою праці
4Головний спеціаліст:
у містах з чисельністю населення понад 1 млн осіб;
поза групою;
I група;
II група;
III група;
у містах, що не належать до груп за оплатою праці
Головний спеціаліст:
у містах з чисельністю населення понад 1 млн осіб;
поза групою;
I група;
II група;
III група;
у містах, що не належать до груп за оплатою праці
Головний спеціаліст:
у містах з чисельністю населення понад 1 млн осіб;
поза групою;
I група;
II група;
III група;
у містах, що не належать до груп за оплатою праці
5Провідний спеціаліст:
у містах з чисельністю населення понад 1 млн осіб;
поза групою;
I група;
II група;
III група;
у містах, що не належать до груп за оплатою праці
Провідний спеціаліст:
у містах з чисельністю населення понад 1 млн осіб;
поза групою;
I група;
II група;
III група;
у містах, що не належать до груп за оплатою праці
Провідний спеціаліст:
у містах з чисельністю населення понад 1 млн осіб;
поза групою;
I група;
II група;
III група;
у містах, що не належать до груп за оплатою праці
6Спеціаліст I категорії:
у містах з чисельністю населення понад 1 млн осіб;
поза групою;
I група;
II група;
III група;
у містах, що не належать до груп за оплатою праці
Спеціаліст I категорії:
у містах з чисельністю населення понад 1 млн осіб;
поза групою;
I група;
II група;
III група;
у містах, що не належать до груп за оплатою праці
Спеціаліст I категорії:
у містах з чисельністю населення понад 1 млн осіб;
поза групою;
I група;
II група;
III група;
у містах, що не належать до груп за оплатою праці
7Спеціаліст II категорії у містах з чисельністю населення понад 1 млн осіб;
поза групою;
I група;
II група;
III група;
у містах, що не належать до груп за оплатою праці
Спеціаліст II категорії у містах з чисельністю населення понад 1 млн осіб;
поза групою;
I група;
II група;
III група;
у містах, що не належать до груп за оплатою праці
Спеціаліст II категорії у містах з чисельністю населення понад 1 млн осіб;
поза групою;
I група;
II група;
III група;
у містах, що не належать до груп за оплатою праці
8Спеціаліст:
у містах з чисельністю населення понад 1 млн осіб;
поза групою;
I група;
II група;
III група;
у містах, що не належать до груп за оплатою праці
Спеціаліст:
у містах з чисельністю населення понад 1 млн осіб;
поза групою;
I група;
II група;
III група;
у містах, що не належать до груп за оплатою праці
Спеціаліст:
у містах з чисельністю населення понад 1 млн осіб;
поза групою;
I група;
II група;
III група;
у містах, що не належать до груп за оплатою праці
XII. Апарат районних у містах (крім міст Києва та Севастополя) рад та їх виконавчих органів
1Голова РадиГолова радиГолова ради
2Заступник голови ради, перший заступник голови виконкому, заступник голови виконкому, керуючий справами (секретар виконкому)Заступник голови ради з питань діяльності виконавчого органу, керуючий справами (секретар) виконкомуЗаступник голови ради з питань діяльності виконавчого органу, керуючий справами (секретар) виконкому
3Завідувач відділомЗавідувач відділуЗавідувач відділу
4Головний спеціалістГоловний спеціалістГоловний спеціаліст
5Провідний спеціалістПровідний спеціалістПровідний спеціаліст
6Спеціаліст I категоріїСпеціаліст I категоріїСпеціаліст I категорії
7Спеціаліст II категоріїСпеціаліст II категоріїСпеціаліст II категорії
8СпеціалістСпеціалістСпеціаліст
XIII. Самостійні управління, відділи виконавчих органів районних у містах (крім міст Києва і Севастополя) рад
1Начальник самостійного управління, відділуНачальник самостійного управління, відділуНачальник самостійного управління, відділу
2Начальник відділу у складі управління, начальник підвідділуНачальник відділу у складі управління, начальник підвідділуНачальник відділу у складі управління, завідувач сектору
3Завідувач секторуЗавідувач секторуЗавідувач сектору
4Головний спеціалістГоловний спеціалістГоловний спеціаліст
5Провідний спеціалістПровідний спеціалістПровідний спеціаліст
6Спеціаліст I категоріїСпеціаліст I категоріїСпеціаліст I категорії
7Спеціаліст II категоріїСпеціаліст II категоріїСпеціаліст II категорії
8СпеціалістСпеціалістСпеціаліст
МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
НАКАЗ
10.05.2017 № 750
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
16 червня 2017 р.
за № 766/30634
Про затвердження Порядку видачі довідок про заробітну плату для призначення пенсій окремим категоріям осіб у разі ліквідації державних органів, у яких особи працювали, а також перейменування (відсутності) їхніх посад
Відповідно до пунктів 10 і 12 розділу XI "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України від 10 грудня 2015 року № 889-VIII "Про державну службу" , пункту 6 Порядку призначення пенсій деяким категоріям осіб , затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 вересня 2016 року № 622 "Деякі питання пенсійного забезпечення окремих категорій осіб",
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Порядок видачі довідок про заробітну плату для призначення пенсій окремим категоріям осіб у разі ліквідації державних органів, у яких особи працювали, а також перейменування (відсутності) їхніх посад, що додається.
2. Департаменту пенсійного забезпечення (Кудін В.А.) забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра соціальної політики України відповідно до розподілу обов’язків.
МіністрА. Рева
ПОГОДЖЕНО:

Голова Національного агентства України
з питань державної службиК. Ващенко
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства соціальної
політики України
10.05.2017 № 750
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
16 червня 2017 р.
за № 766/30634
ПОРЯДОК