Про затвердження Порядку казначейського обслуговування державного бюджету за витратами. Зразок від 24.12.2012 №1407

Міністерство фінансів України Наказ, Зразок, Акт, Довідка, Доручення, Повідомлення, Пропозиції, Витяг, Реєстр, Форма типового документа, Порядок від 24.12.2012 №1407
Остання редакція від 01.01.2019. Внесення змін (наказ від 20.09.2018 N 768 /z1163-18/)
Документ підготовлено в системі iplex
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
НАКАЗ
24.12.2012 № 1407
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
17 січня 2013 р.
за № 130/22662
Про затвердження Порядку казначейського обслуговування державного бюджету за витратами
( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства фінансів № 658 від 03.06.2014 № 1125 від 10.12.2015 № 387 від 25.03.2016 № 867 від 04.10.2016 № 506 від 18.05.2017 № 729 від 01.09.2017 № 768 від 20.09.2018 )
Відповідно до Бюджетного кодексу України, Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого Указом Президента України від 08 квітня 2011 року № 446,
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Порядок казначейського обслуговування державного бюджету за витратами (далі - Порядок), що додається.
2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства фінансів України від 30 вересня 2011 року № 1223 "Про затвердження Порядку обслуговування державного бюджету за видатками та операціями з надання та повернення кредитів, наданих за рахунок коштів державного бюджету", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 05 грудня 2011 року за № 1401/20139.
3. Департаменту державного бюджету Міністерства фінансів України (Лозицький В.П.) та Управлінню методології з обслуговування бюджетів, бухгалтерського обліку та звітності Державної казначейської служби України (Сушко Н.І.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
4. Уповноважити надавати роз'яснення з питань застосування Порядку Державну казначейську службу України.
5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра фінансів України Мярковського А.І. та Голову Державної казначейської служби України Харченка С.І.
МіністрЮ. Колобов
ПОГОДЖЕНО:
Голова Державної служби України
з питань регуляторної політики
та розвитку підприємництваМ.Ю. Бродський
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
24.12.2012 № 1407
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
17 січня 2013 р.
за № 130/22662
ПОРЯДОК
казначейського обслуговування державного бюджету за витратами
( У тексті Порядку слова "Казначейство України", "Мінфін України" в усіх відмінках замінено відповідно словом "Казначейство" та словом "Мінфін" у відповідних відмінках; слова "вищі навчальні заклади", "вищі навчальні заклади I-IV рівнів акредитації" замінено словами "заклади вищої освіти", слова "Вищі навчальні заклади" замінено словами "Заклади вищої освіти" згідно з Наказом Міністерства фінансів № 768 від 20.09.2018 )( У тексті Порядку посилання на додатки 31-39 замінено посиланнями відповідно на додатки 33-41 згідно з Наказом Міністерства фінансів № 768 від 20.09.2018 )
I. Загальні положення
1.1. Цей Порядок регламентує організаційні взаємовідносини між органами Державної казначейської служби (далі - орган Казначейства), розпорядниками бюджетних коштів, одержувачами бюджетних коштів, а також розподіл обов'язків та відповідальності між ними в процесі обслуговування державного бюджету за видатками, операціями з надання кредитів за рахунок коштів державного бюджету та з погашення державного боргу з урахуванням вимог Бюджетного кодексу України та інших нормативно-правових актів.
1.2. При казначейському обслуговуванні державного бюджету за видатками, операціями з надання кредитів за рахунок коштів державного бюджету та з погашення державного боргу застосовуються поняття та економічні категорії, які визначені Бюджетним кодексом України, Законами України "Про електронні документи та електронний документообіг" і " Про електронний цифровий підпис" та іншими нормативно-правовими актами, що регулюють бюджетні відносини в Україні.
( Абзац перший пункту 1.2 розділу I із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 387 від 25.03.2016 )
У цьому Порядку терміни вживаються в таких значеннях:
відкриті асигнування - право, надане головним розпорядникам бюджетних коштів та розпорядникам бюджетних коштів нижчого рівня, щодо розподілу виділених асигнувань загального та спеціального фондів державного бюджету підвідомчим установам (одержувачам бюджетних коштів) та використання бюджетних асигнувань з урахуванням узятих на облік бюджетних зобов'язань. Відкриті асигнування забезпечуються ресурсами єдиного казначейського рахунка;
казначейські клірингові розрахунки - операції за взаємними розрахунками відповідно до договорів або інших документів, укладених учасниками розрахунків, які визначають послідовне виконання вимог і зобов’язань між ними, передбачених відповідними нормативно-правовими актами;
( Пункт 1.2 розділу I доповнено новим абзацом четвертим згідно з Наказом Міністерства фінансів № 1125 від 10.12.2015; із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 768 від 20.09.2018 )
код коштів - деталізована ознака напряму спрямування коштів державного бюджету (загальний фонд; спеціальний фонд у частині надходжень, які спрямовуються на здійснення спеціальних видатків; надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством; інші джерела власних надходжень бюджетних установ тощо);
кредитор - розпорядник бюджетних коштів відповідного рівня або одержувач бюджетних коштів, який отримує бюджетні асигнування з державного бюджету для здійснення операцій з надання кредитів з бюджету, бюджетних позичок та фінансової допомоги на поворотній основі позичальнику та забезпечує повернення таких коштів до бюджету;
кредитування - операції з надання коштів з державного бюджету на умовах повернення, платності та строковості, внаслідок яких виникають зобов'язання перед державним бюджетом (надання кредитів з державного бюджету), та операції з повернення таких коштів до державного бюджету (повернення кредитів до державного бюджету). До кредитів з державного бюджету також належать бюджетні позички та фінансова допомога з державного бюджету на поворотній основі;
меморіальні документи - документи, що використовуються органами Казначейства для безготівкових розрахунків та документально підтверджують зазначені операції, зокрема: меморіальні ордери, платіжні доручення, платіжні вимоги-доручення тощо;
мережа розпорядника коштів державного бюджету (далі - мережа) - згрупована відповідно до законодавства головним розпорядником коштів державного бюджету (далі - головний розпорядник) (розпорядником коштів державного бюджету нижчого рівня (далі - розпорядник нижчого рівня), що має власну мережу) інформація щодо розпорядників нижчого рівня, які у своїй діяльності підпорядковані цьому розпоряднику та/або діяльність яких координується ним, а також отримують від нього бюджетні асигнування, та одержувачів коштів державного бюджету;
( Пункт 1.2 розділу I доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства фінансів № 658 від 03.06.2014 )
позичальник - юридична або фізична особа, яка отримує у тимчасове користування кошти державного бюджету на умовах повернення, платності та строковості на певну визначену мету відповідно до нормативно-правових актів.
1.3. У процесі казначейського обслуговування державного бюджету за видатками, операціями з надання кредитів за рахунок коштів державного бюджету та з погашення державного боргу може застосовуватися система дистанційного обслуговування "Клієнт казначейства - Казначейство" (далі - система Казначейства) з використанням засобів криптографічного захисту інформації Державної казначейської служби України (далі - Казначейство).
( Абзац перший пункту 1.3 розділу I із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 387 від 25.03.2016 )
У разі застосування системи Казначейства між розпорядниками бюджетних коштів (одержувачами бюджетних коштів) та органами Казначейства здійснюється обмін документами в електронному вигляді, в тому числі електронними документами.
( Пункт 1.3 розділу I доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства фінансів № 1125 від 10.12.2015; із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 387 від 25.03.2016 )( Абзац третій пункту 1.3 розділу I виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів № 387 від 25.03.2016 )
1.4. Розпорядник бюджетних коштів (одержувач бюджетних коштів) здійснює формування та подання документів до системи Казначейства в електронному вигляді протягом операційного дня в межах операційного часу, визначеного органом Казначейства. Документи, що надійшли після операційного часу, опрацьовуються наступного операційного дня.
Підтвердженням для розпорядників бюджетних коштів (одержувачів бюджетних коштів) успішного передавання їх електронних документів до системи Казначейства є відповідне сповіщення системи Казначейства.
У разі невдалої спроби передавання документів в електронному вигляді до системи Казначейства розпорядником бюджетних коштів (одержувачем бюджетних коштів) здійснюються заходи щодо повторного їх передавання.
У разі неможливості передавання документів в електронному вигляді до системи Казначейства з технічних причин або в інших випадках, визначених законодавством, до органу Казначейства подаються документи на паперових та електронних носіях.
Датою та часом отримання документів в електронному вигляді органом Казначейства є дата та час, зафіксовані у повідомленні системи Казначейства про отримання цих документів.
( Розділ I доповнено новим пунктом згідно з Наказом Міністерства фінансів № 387 від 25.03.2016 )
1.5. Орган Казначейства перевіряє документи в електронному вигляді, передані розпорядником бюджетних коштів (одержувачем бюджетних коштів), на відповідність вимогам законодавства, в тому числі цього Порядку.
Якщо надіслані в електронному вигляді документи сформовано з порушенням вимог законодавства, в тому числі цього Порядку, то орган Казначейства інформує розпорядника бюджетних коштів (одержувача бюджетних коштів) засобами системи Казначейства про їх непроведення із зазначенням причин.
( Розділ I доповнено новим пунктом згідно з Наказом Міністерства фінансів № 387 від 25.03.2016 )
1.6. Для одержувачів бюджетних коштів, які є суб'єктами господарювання, організаціями, використання печатки відповідно до законодавства не є обов’язковим.
( Розділ I доповнено новим пунктом згідно з Наказом Міністерства фінансів № 729 від 01.09.2017 )
II. Основні положення про формування єдиної бази даних мережі розпорядників та одержувачів коштів державного бюджету
2.1. Головні розпорядники до початку бюджетного періоду визначають мережу за територіями (обласний рівень) із зазначенням статусу кожної установи (розпорядник бюджетних коштів або одержувач бюджетних коштів), яка обслуговується у відповідному органі Казначейства. Відповідальні виконавці бюджетних програм визначають мережу і подають головному розпоряднику для зведення мережі по головному розпоряднику.
( Абзац перший пункту 2.1 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 658 від 03.06.2014 )
До мережі включаються головний розпорядник, розпорядники нижчого рівня, які у своїй діяльності підпорядковані відповідному головному розпоряднику та/або діяльність яких координується через нього, та одержувачі бюджетних коштів, які уповноважені головним розпорядником на здійснення заходів, передбачених бюджетною програмою, та отримують на їх виконання кошти з державного бюджету.
Розпорядники бюджетних коштів та одержувачі бюджетних коштів включаються до мережі головних розпорядників або розпорядників нижчого рівня, якщо вони отримують бюджетні асигнування безпосередньо від них.
Розпорядник (одержувач) бюджетних коштів не може бути включений одночасно до мережі головного розпорядника та розпорядника нижчого рівня за однією бюджетною програмою.
Установа не може бути одночасно розпорядником бюджетних коштів та одержувачем бюджетних коштів.
Одержувач бюджетних коштів не може бути одночасно замовником і виконавцем робіт (надавачем послуг, постачальником товарів) при виконанні бюджетної програми за рахунок коштів державного бюджету.
Виконавці робіт, які відповідно до укладених договорів виконують для бюджетної установи або одержувача відповідні роботи (надають послуги, поставляють товари), не включаються до мережі.
До мережі включаються розпорядники бюджетних коштів та одержувачі бюджетних коштів, внесені до Єдиного реєстру розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів (далі - Єдиний реєстр), у встановленому законодавством порядку.
До мережі розпорядника бюджетних коштів можуть бути включені відокремлені структурні підрозділи розпорядника бюджетних коштів (одержувача бюджетних коштів), які не є юридичними особами, відомості щодо яких внесені до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців у порядку, визначеному законодавством. До відокремлених структурних підрозділів розпорядника бюджетних коштів (одержувача бюджетних коштів) застосовуються положення, визначені для розпорядника бюджетних коштів (одержувача бюджетних коштів).
Головний розпорядник (розпорядник нижчого рівня) включає до мережі установи, які на кінець попереднього бюджетного періоду перебували у його мережі і мали бюджетну заборгованість, та здійснює заходи щодо впорядкування бюджетної заборгованості минулих років відповідно до бюджетних призначень поточного бюджетного періоду (з дотриманням вимог частини другої статті 57 Бюджетного кодексу України).
У разі якщо до 1 березня поточного бюджетного періоду головним розпорядником (розпорядником нижчого рівня) не включені до мережі поточного бюджетного періоду установи, які на кінець попереднього бюджетного періоду перебували в його мережі і мали бюджетну заборгованість та для яких у кошторисах (планах використання бюджетних коштів) не передбачені бюджетні асигнування для погашення такої заборгованості, головний розпорядник (розпорядник нижчого рівня) несе відповідальність згідно з законом.
Головні розпорядники (крім Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій) подають мережу Казначейству, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації - головним управлінням Державної казначейської служби України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі (далі - Головні управління Казначейства) за формою згідно з додатком 1 до цього Порядку на паперових та електронних носіях інформації не пізніше ніж за п'ятнадцять днів до початку бюджетного періоду. У разі виникнення протягом бюджетного періоду змін мережі головні розпорядники складають реєстр змін до мережі за формою згідно з додатком 2 до цього Порядку.
( Абзац дванадцятий пункту 2.1 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 658 від 03.06.2014 )
Казначейство та Головні управління Казначейства перевіряють подану інформацію на відповідність встановленим вимогам до складання мережі, даним Єдиного реєстру (код розпорядника/одержувача бюджетних коштів за Єдиним реєстром, код за Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України (далі - ЄДРПОУ), повне та скорочене (за наявності) найменування, статус установи (розпорядник бюджетних коштів або одержувач бюджетних коштів), код та найменування органу Казначейства) та вносить до єдиної бази даних мережі розпорядників та одержувачів коштів державного бюджету, про що на документі ставиться відбиток штампа за формою згідно з додатком 3 до цього Порядку.
( Абзац тринадцятий пункту 2.1 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 658 від 03.06.2014 )( Абзац чотирнадцятий пункту 2.1 розділу II виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів № 658 від 03.06.2014 )
2.2. Розпорядники нижчого рівня, до мережі яких належать інші розпорядники нижчого рівня та/або одержувачі бюджетних коштів, складають мережу в порядку, визначеному для головних розпорядників. Ці розпорядники (крім районних державних адміністрацій) обслуговуються у відповідних Головних управліннях Казначейства та включають до мережі розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів, які обслуговуються в органах Казначейства відповідної адміністративно-територіальної одиниці (Автономна Республіка Крим, область, міста Київ та Севастополь). Районні державні адміністрації обслуговуються у відповідних управліннях (відділеннях) Казначейства (далі - управління (відділення) Казначейства) та включають до мережі розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів, які обслуговуються у цьому управлінні (відділенні) Казначейства.
( Абзац перший пункту 2.2 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 658 від 03.06.2014 )
Розпорядники нижчого рівня (обласний рівень) подають мережу у територіальному розрізі (місто, район) Головним управлінням Казначейства, районні державні адміністрації - відповідним управлінням (відділенням) Казначейства за формою згідно з додатком 1 до цього Порядку на паперових та електронних носіях інформації не пізніше ніж за десять днів до початку бюджетного періоду. Головні управління Казначейства (управління (відділення) Казначейства) перевіряють подану інформацію на відповідність встановленим вимогам щодо складання мережі, даним Єдиного реєстру (код розпорядника (одержувача) бюджетних коштів за Єдиним реєстром, код за ЄДРПОУ, повне та скорочене (за наявності) найменування, статус установи (розпорядник бюджетних коштів або одержувач бюджетних коштів), код та найменування органу Казначейства) та вносять до єдиної бази даних мережі розпорядників та одержувачів коштів державного бюджету, про що на документі ставиться відбиток штампа за формою згідно з додатком 3 до цього Порядку.
( Абзац другий пункту 2.2 розділу II в редакції Наказу Міністерства фінансів № 658 від 03.06.2014 )
2.3. Складання мережі Міністерства оборони України, Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства юстиції України має особливості, відмінні від інших головних розпорядників: розпорядники нижчого рівня, які обслуговуються в одному Головному управлінні Казначейства (базовому), включають до мережі розпорядників нижчого рівня, які обслуговуються в іншому Головному управлінні Казначейства (транзитному).
( Абзац перший пункту 2.3 розділу II в редакції Наказу Міністерство фінансів № 506 від 18.05.2017 )
Базові Головні управління Казначейства - це Головні управління Казначейства, на території яких перебувають розпорядники нижчого рівня, до мережі яких включені розпорядники бюджетних коштів, що розташовані на території іншого Головного управління Казначейства (транзитного).
Транзитні Головні управління Казначейства - це Головні управління Казначейства, на території яких перебувають розпорядники бюджетних коштів, включені до мережі розпорядників коштів нижчого рівня, розташованих на території іншого Головного управління Казначейства (базового).
Мережа Міністерства оборони України, Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства юстиції України вноситься до єдиної бази даних мережі розпорядників та одержувачів коштів державного бюджету базовими Головними управліннями Казначейства.
( Абзац четвертий пункту 2.3 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерство фінансів № 506 від 18.05.2017 )
2.4. Протягом бюджетного періоду можуть виникати зміни мережі у разі внесення до мережі нової установии або новоствореного розпорядника бюджетних коштів для отримання коштів державного бюджету в поточному бюджетному періоді, виключення установи з мережі, зміни інформації про розпорядника (одержувача) бюджетних коштів, наведеної в додатку 1 до цього Порядку.
( Абзац перший пункту 2.4 розділу II в редакції Наказу Міністерства фінансів № 658 від 03.06.2014; із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 768 від 20.09.2018 )
Головні розпорядники (розпорядники нижчого рівня) подають відповідному органу Казначейства реєстр змін до мережі на паперових та електронних носіях інформації за формою згідно з додатком 2 до цього Порядку з відповідним обґрунтуванням.
( Абзац другий пункту 2.4 розділу II в редакції Наказу Міністерства фінансів № 658 від 03.06.2014 )
Після внесення змін до Єдиного реєстру у частині даних, які використовуються при складанні мережі, головний розпорядник (розпорядник нижчого рівня) протягом трьох робочих днів надає відповідному органу Казначейства реєстр змін до мережі.
Виключення з мережі установи (підприємства, організації) у разі ліквідації, реорганізації, зміни підпорядкування проводиться лише після передавання установі (підприємству, організації), яка визначена правонаступником, або якій передано функції, або яка змінила підпорядкування, планових показників, обсягів відкритих асигнувань, показників проведених з початку бюджетного періоду касових видатків та непогашених бюджетних зобов'язань.
( Абзац четвертий пункту 2.4 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 1125 від 10.12.2015;в редакції Наказу Міністерство фінансів № 506 від 18.05.2017 )
Орган Казначейства перевіряє поданий реєстр змін до мережі на відповідність встановленим вимогам до складання мережі, даним Єдиного реєстру (код розпорядника (одержувача) бюджетних коштів за Єдиним реєстром, код за ЄДРПОУ, повне та скорочене (за наявності) найменування, статус установи (розпорядник бюджетних коштів або одержувач бюджетних коштів), код та найменування органу Казначейства) та вносить інформацію до єдиної бази даних мережі розпорядників та одержувачів коштів державного бюджету, про що на документі ставиться відбиток штампа за формою згідно з додатком 3 до цього Порядку.
( Абзац п'ятий пункту 2.4 розділу II в редакції Наказу Міністерства фінансів № 658 від 03.06.2014 )
2.5. Розпорядники бюджетних коштів забезпечують достовірність даних, наведених у мережі (реєстрі змін до мережі). Органи Казначейства є користувачами мережі.
2.6. У разі недотримання розпорядником бюджетних коштів вимог, установлених цим Порядком, при складанні мережі та змін до неї, виявлення невідповідності даних мережі даним Єдиного реєстру документ протягом двох робочих днів повертається органом Казначейства на доопрацювання з відповідною відміткою в нижній частині документа: зазначаються причини та дата повернення, ставиться підпис відповідальної особи.
2.7. Казначейство подає головним розпорядникам за їх зверненням інформацію з єдиної бази даних мережі розпорядників та одержувачів коштів державного бюджету на паперових та електронних носіях.
Казначейство щоденно надає Міністерству фінансів України (далі - Мінфін) інформацію з єдиної бази даних мережі розпорядників та одержувачів коштів державного бюджету відповідно до формату та регламенту обміну інформацією між Мінфіном та Казначейством.
III. Облік бюджетних асигнувань та контроль за їх дотриманням органами Казначейства
3.1. Казначейство отримує від Мінфіну розпис державного бюджету та доводить до головних розпорядників (крім державних адміністрацій) витяги з нього за формами згідно з додатками 4-8 до цього Порядку.
( Пункт 3.1 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 387 від 25.03.2016 )
3.2. Головні розпорядники (крім державних адміністрацій) протягом трьох робочих днів після отримання витягів з розпису державного бюджету надають Казначейству розподіл показників зведених кошторисів, розподіл показників зведених планів асигнувань загального фонду державного бюджету (за винятком надання кредитів з державного бюджету), розподіл показників зведених планів надання кредитів із загального фонду державного бюджету, розподіл показників зведених планів спеціального фонду державного бюджету (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків), зведення показників спеціального фонду в розрізі розпорядників нижчого рівня і одержувачів бюджетних коштів за територіями відповідно до мережі та отриманого витягу на паперових і електронних носіях за формами згідно з додатками 9-12 до цього Порядку.
Головні розпорядники, в мережі яких є заклади вищої освіти та наукові установи, що утримуються за рахунок бюджетних коштів (далі - заклади вищої освіти та наукові установи), також надають Казначейству розподіли показників зведених планів використання бюджетних коштів та зведених помісячних планів використання бюджетних коштів на паперових та електронних носіях за формами згідно з додатками 13, 14 до цього Порядку.
Відповідальність за достовірність поданих даних несуть головні розпорядники згідно із законом.
У разі невідповідності даним мережі, показникам розпису державного бюджету, обсягам відкритих з початку року асигнувань, неправильного застосування економічної класифікації видатків та класифікації кредитування бюджету зазначені документи повертаються головному розпоряднику на доопрацювання з відповідною відміткою в нижній частині документа: зазначаються причини та дата повернення, ставиться підпис відповідальної особи.
3.3. Головні управління Казначейства та управління (відділення) Казначейства протягом трьох робочих днів доводять витяги з розпису державного бюджету до державних адміністрацій, розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів, що в них обслуговуються, за формами згідно з додатками 4-8 до цього Порядку.
( Пункт 3.3 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 387 від 25.03.2016 )
3.4. Розпорядники нижчого рівня, які мають власну мережу та обслуговуються в Головному управлінні Казначейства, а також державні адміністрації протягом трьох робочих днів після отримання витягів з розпису державного бюджету надають відповідному Головному управлінню Казначейства (управлінню (відділенню) Казначейства) на паперових та електронних носіях розподіл показників зведених кошторисів, розподіл показників зведених планів асигнувань загального фонду державного бюджету (за винятком надання кредитів з державного бюджету), розподіл показників зведених планів надання кредитів із загального фонду державного бюджету, розподіл показників зведених планів спеціального фонду державного бюджету (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків), зведення показників спеціального фонду в розрізі розпорядників нижчого рівня і одержувачів бюджетних коштів (додатки 9-12 до цього Порядку).
Розпорядники нижчого рівня, в мережі яких є заклади вищої освіти та наукові установи, надають органам Казначейства розподіли показників зведених планів використання бюджетних коштів та зведених помісячних планів використання бюджетних коштів на паперових та електронних носіях за формами згідно з додатками 13 і 14 до цього Порядку.
Розпорядники нижчого рівня несуть відповідальність за достовірність поданих даних згідно із законом.
У разі невідповідності даним мережі, показникам розпису державного бюджету за територіями, обсягам відкритих з початку року асигнувань, неправильного застосування економічної класифікації видатків та класифікації кредитування бюджету зазначені документи повертаються відповідному розпоряднику на доопрацювання з відповідною відміткою в нижній частині документа: зазначаються причини та дата повернення, ставиться підпис відповідальної особи.
3.5. Розпорядники бюджетних коштів надають відповідним органам Казначейства на паперових та електронних носіях протягом п’яти робочих днів після затвердження кошториси, плани асигнувань загального фонду державного бюджету (за винятком надання кредитів з державного бюджету), плани надання кредитів із загального фонду державного бюджету, плани спеціального фонду державного бюджету (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків), зведення показників спеціального фонду кошторису. Заклади вищої освіти та наукові установи подають також затверджені плани використання бюджетних коштів і помісячні плани використання бюджетних коштів.
Одержувачі бюджетних коштів надають відповідним органам Казначейства на паперових та електронних носіях плани використання бюджетних коштів.
Бюджетні асигнування, які передбачаються розпорядником бюджетних коштів для одержувачів бюджетних коштів, повинні бути враховані в показниках зведеного кошторису, зведеного плану асигнувань загального фонду та зведеного плану спеціального фонду цього розпорядника.
У разі невідповідності даних у зазначених документах даним бухгалтерського обліку орган Казначейства повертає зазначені документи на доопрацювання розпорядникам бюджетних коштів та одержувачам бюджетних коштів. Розпорядники бюджетних коштів та одержувачі бюджетних коштів приводять зазначені документи у відповідність із даними розпису. Оригінали документів повертаються розпорядникам бюджетних коштів, а копії, завірені в установленому порядку, залишаються в органах Казначейства.
3.6. Доведені обсяги бюджетних асигнувань є підставою для взяття розпорядниками бюджетних коштів та одержувачами бюджетних коштів бюджетних зобов'язань.
3.7. У період до затвердження кошторисів, планів асигнувань загального фонду державного бюджету (за винятком надання кредитів з державного бюджету), планів надання кредитів із загального фонду державного бюджету, планів спеціального фонду державного бюджету (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків), планів використання бюджетних коштів та помісячних планів використання бюджетних коштів видатки бюджетних установ (організацій) та одержувачів бюджетних коштів здійснюються відповідно до законодавства.
3.8. Видатки, здійснені у період до затвердження кошторисів, планів асигнувань загального фонду державного бюджету (за винятком надання кредитів з державного бюджету), планів надання кредитів із загального фонду державного бюджету, планів спеціального фонду державного бюджету (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків), зведення показників спеціального фонду кошторису, планів використання бюджетних коштів та помісячних планів використання бюджетних коштів, в обов'язковому порядку повинні бути враховані у кошторисі, плані асигнувань загального фонду державного бюджету (за винятком надання кредитів з державного бюджету), плані надання кредитів із загального фонду державного бюджету, плані спеціального фонду державного бюджету (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків), зведенні показників спеціального фонду кошторису, плані використання бюджетних коштів та помісячному плані використання бюджетних коштів, довідці про зміни до кошторису за власними надходженнями у визначених законодавством випадках, а також у всіх зведених планових показниках.
( Абзац перший пункту 3.8 розділу ІІI із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 867 від 04.10.2016 )
У разі невідповідності показників у зазначених документах проведеним видаткам здійснення видатків тимчасово призупиняється, а документи повертаються на доопрацювання. Надалі органи Казначейства здійснюють оплату рахунків розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів у встановленому законодавством порядку відповідно до затверджених та взятих на облік кошторисів, планів асигнувань загального фонду державного бюджету (за винятком надання кредитів з державного бюджету), планів надання кредитів із загального фонду державного бюджету, планів спеціального фонду державного бюджету (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків), зведення показників спеціального фонду кошторису, планів використання бюджетних коштів та помісячних планів використання бюджетних коштів.
IV. Облік змін бюджетних асигнувань, що виникають у процесі виконання державного бюджету
4.1. Унесення змін до розпису державного бюджету можливе у випадках та порядку, установлених Бюджетним кодексом України, законом про Державний бюджет України та іншими нормативно-правовими актами.
4.2. Казначейство отримує від Мінфіну в установленому порядку оригінал довідки про зміни до розпису державного бюджету.
Зміни щодо зменшення планових показників можуть вноситися тільки в межах залишку невикористаних планових показників.
4.3. Копія довідки надсилається Казначейством головному розпоряднику (крім державних адміністрацій) і є підставою для внесення в установленому порядку змін до кошторисів, планів асигнувань загального фонду державного бюджету (за винятком надання кредитів з державного бюджету), планів надання кредитів із загального фонду державного бюджету, планів спеціального фонду державного бюджету (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків), планів використання бюджетних коштів, помісячних планів використання бюджетних коштів, зведених кошторисів, зведених планів асигнувань загального фонду державного бюджету (за винятком надання кредитів з державного бюджету), зведених планів надання кредитів із загального фонду державного бюджету, зведених планів спеціального фонду державного бюджету (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків) та зведення показників спеціального фонду, а також зведених планів використання бюджетних коштів та зведених помісячних планів використання бюджетних коштів.
( Пункт 4.3 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 387 від 25.03.2016 )
4.4. Протягом трьох робочих днів після отримання довідок головні розпорядники (крім державних адміністрацій) надають Казначейству реєстр змін розподілу показників зведених кошторисів, реєстр змін розподілу показників зведених планів асигнувань загального фонду державного бюджету (за винятком надання кредитів з державного бюджету), реєстр змін розподілу показників зведених планів надання кредитів із загального фонду державного бюджету, реєстр змін розподілу показників зведених планів спеціального фонду державного бюджету (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків) та реєстр змін зведення показників спеціального фонду в розрізі розпорядників нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів за формами згідно з додатками 15-18 до цього Порядку на паперових та електронних носіях.
( Абзац перший пункту 4.4 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 387 від 25.03.2016 )
Головні розпорядники, в мережі яких є заклади вищої освіти та наукові установи, надають Казначейству на паперових та електронних носіях змінені розподіли показників зведених планів використання бюджетних коштів та зведених помісячних планів використання бюджетних коштів (додатки 13, 14 до цього Порядку).
У разі внесення змін до мережі (крім зміни найменування установи без зміни коду за ЄДРПОУ та зміни коду органу Казначейства у зв’язку з переходом на обслуговування до іншого органу Казначейства) головний розпорядник реєстри змін розподілу показників зведеного кошторису, зведеного плану асигнувань загального фонду державного бюджету (за винятком надання кредитів з державного бюджету), зведеного плану надання кредитів із загального фонду державного бюджету, зведеного плану спеціального фонду державного бюджету (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків) та реєстр змін зведення показників спеціального фонду, а також змінені розподіли показників зведених планів використання бюджетних коштів та зведених помісячних планів використання бюджетних коштів подає одночасно із реєстром змін до мережі.
( Абзац третій пункту 4.4 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства фінансів № 1125 від 10.12.2015, № 387 від 25.03.2016 )
У разі зміни найменування установи без зміни коду за ЄДРПОУ та зміни коду органу Казначейства у зв’язку з переходом на обслуговування до іншого органу Казначейства головний розпорядник подає реєстри змін до мережі без реєстрів змін розподілу показників зведеного кошторису, зведеного плану асигнувань загального фонду державного бюджету (за винятком надання кредитів з державного бюджету), зведеного плану надання кредитів із загального фонду державного бюджету, зведеного плану спеціального фонду державного бюджету (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків) та реєстр змін зведення показників спеціального фонду, а також змінених розподілів показників зведених планів використання бюджетних коштів та зведених помісячних планів використання бюджетних коштів. Перенесення показників зазначених документів здійснюється на підставі реєстру змін до мережі, наданого головним розпорядником.
( Абзац четвертий пункту 4.4 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства фінансів № 1125 від 10.12.2015, № 387 від 25.03.2016 )
Зміни до розподілів показників зведених кошторисів, зведених планів асигнувань загального фонду державного бюджету (за винятком надання кредитів з державного бюджету), зведених планів надання кредитів із загального фонду державного бюджету, зведених планів спеціального фонду державного бюджету (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків) та зведення показників спеціального фонду, а також до зведених планів використання бюджетних коштів та зведених помісячних планів використання бюджетних коштів можуть вноситися головним розпорядником як на підставі відповідної довідки про зміни до розпису державного бюджету, так і в межах установлених законодавством прав, наданих головному розпоряднику. До Казначейства в обов'язковому порядку подаються реєстри змін, внесених на підставі довідки про зміни до розпису державного бюджету, та реєстри змін, що вносяться в межах установлених законодавством прав, наданих головному розпоряднику, та внесення яких не потребує довідки про зміни до розпису державного бюджету.
Унесення змін до зведення показників спеціального фонду проводиться лише в разі внесення змін до річного розпису витрат спеціального фонду державного бюджету з розподілом за видами надходжень та/або перерозподілу планових показників спеціального фонду між розпорядниками нижчого рівня та одержувачами бюджетних коштів в межах бюджетних асигнувань розпорядника бюджетних коштів.
( Абзац шостий пункту 4.4 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 658 від 03.06.2014 )
Дані про зміни надаються Казначейству не пізніше 25 числа поточного місяця. Відповідальність за достовірність даних несуть головні розпорядники згідно із законом.
У разі невідповідності даним мережі, позабалансового обліку (показникам довідки про зміни до розпису державного бюджету, розпису державного бюджету (з урахуванням внесених змін), розподілам показників зведених кошторисів, зведених планів асигнувань загального фонду державного бюджету (за винятком надання кредитів з державного бюджету), зведених планів надання кредитів із загального фонду державного бюджету, зведених планів спеціального фонду державного бюджету (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків) та зведення показників спеціального фонду (з урахуванням унесених змін), залишкам невикористаних асигнувань), неправильного застосування економічної класифікації видатків та класифікації кредитування бюджету реєстри повертаються Казначейством протягом двох робочих днів головному розпоряднику на доопрацювання з відповідною відміткою в нижній частині документа: зазначаються причини та дата повернення, ставиться підпис відповідальної особи.
Головний розпорядник у триденний строк після отримання копії затвердженої довідки про зміни до розпису державного бюджету доводить зазначені зміни до розпорядників нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів.
4.5. Органи Казначейства протягом одного робочого дня після внесення змін до розписів доводять витяги із зазначених документів до державних адміністрацій, розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів, які в них обслуговуються.
( Абзац перший пункту 4.5 розділу IV в редакції Наказу Міністерства фінансів № 387 від 25.03.2016 )
Розпорядники бюджетних коштів доводять зазначені зміни до розпорядників нижчого рівня.
Розпорядники нижчого рівня, які мають власну мережу та обслуговуються в Головному управлінні Казначейства, а також державні адміністрації протягом трьох робочих днів після отримання витягу із змін до розписів надають відповідному Головному управлінню Казначейства (управлінню (відділенню) Казначейства) реєстр змін розподілу показників зведених кошторисів, реєстр змін розподілу показників зведених планів асигнувань загального фонду державного бюджету (за винятком надання кредитів з державного бюджету), реєстр змін розподілу показників зведених планів надання кредитів із загального фонду державного бюджету, реєстр змін розподілу показників зведених планів спеціального фонду державного бюджету (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків) та реєстр змін зведення показників спеціального фонду в розрізі розпорядників нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів (за формами згідно з додатками 15-18 до цього Порядку) на паперових та електронних носіях.
( Абзац третій пункту 4.5 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 387 від 25.03.2016 )
Розпорядники нижчого рівня несуть відповідальність за достовірність поданих даних згідно із законом.
Розпорядники нижчого рівня, в мережі яких є заклади вищої освіти та наукові установи, надають відповідному Головному управлінню Казначейства (управлінню (відділенню) Казначейства) на паперових та електронних носіях змінені розподіли показників зведених планів використання бюджетних коштів та зведених помісячних планів використання бюджетних коштів (додатки 13, 14 до цього Порядку).
У разі невідповідності даним мережі, позабалансового обліку (показникам змін до розпису державного бюджету за територією, розпису державного бюджету за територією (з урахуванням внесених змін), розподілам показників зведених кошторисів, зведених планів асигнувань загального фонду державного бюджету (за винятком надання кредитів з державного бюджету), зведених планів надання кредитів із загального фонду державного бюджету, зведених планів спеціального фонду державного бюджету (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків) та зведення показників спеціального фонду (з урахуванням внесених змін), залишкам невикористаних асигнувань), неправильного застосування економічної класифікації видатків та класифікації кредитування бюджету реєстри повертаються відповідному розпоряднику бюджетних коштів на доопрацювання з відповідною відміткою в нижній частині документа: зазначаються причини та дата повернення, ставиться підпис відповідальної особи.
( Абзац шостий пункту 4.5 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 387 від 25.03.2016 )
4.6. Розпорядники бюджетних коштів подають довідки про зміни до кошторису, плану асигнувань загального фонду державного бюджету (за винятком надання кредитів з державного бюджету), плану надання кредитів із загального фонду державного бюджету, плану спеціального фонду державного бюджету (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків), плану використання бюджетних коштів та помісячного плану використання бюджетних коштів, а одержувачі бюджетних коштів - довідки про зміни до планів використання бюджетних коштів відповідному органу Казначейства на паперових та електронних носіях не пізніше останнього робочого дня поточного місяця. У разі внесення змін до спеціального фонду кошторису розпорядники бюджетних коштів разом із довідкою про зміни до кошторису подають до органу Казначейства зведення показників спеціального фонду кошторису із зазначенням суми змін.
( Абзац перший пункту 4.6 розділу IV в редакції Наказу Міністерства фінансів № 658 від 03.06.2014; із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 1125 від 10.12.2015 )
Розпорядники бюджетних коштів одночасно з довідкою про зміни до кошторису, плану асигнувань загального фонду державного бюджету (за винятком надання кредитів з державного бюджету), плану надання кредитів із загального фонду державного бюджету, плану спеціального фонду державного бюджету (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків), плану використання бюджетних коштів та помісячного плану використання бюджетних коштів за потреби надають відповідному органу Казначейства в установленому порядку інформацію щодо коригування обсягів взятих бюджетних зобов'язань.
4.7. У разі зменшення або збільшення загальної суми плану використання бюджетних коштів одержувач бюджетних коштів подає в установленому порядку до відповідного органу Казначейства інформацію щодо внесення змін до обліку бюджетних зобов'язань.
V. Порядок відкриття асигнувань із загального фонду державного бюджету
5.1. Відкриття асигнувань із загального фонду державного бюджету за видатками, не віднесеними до захищених видатків, та наданням кредитів здійснюється на підставі пропозицій щодо відкриття асигнувань із загального фонду державного бюджету та для надання кредитів із загального фонду державного бюджету (далі - Пропозиції), складених Казначейством та затверджених Мінфіном за формами згідно з додатками 19, 20 до цього Порядку.
Пропозиції складаються в розрізі головних розпорядників з урахуванням ресурсної забезпеченості загального фонду державного бюджету, тобто очікуваних надходжень до бюджету та обсягів відкритих невикористаних асигнувань, а також наявних та прогнозних залишків коштів єдиного казначейського рахунка.
При внесенні змін до Пропозицій складається довідка за формою Пропозицій.
Відкриття асигнувань за захищеними видатками здійснюється на підставі помісячного розпису асигнувань загального фонду державного бюджету (за винятком надання кредитів з державного бюджету) в перший робочий день місяця.
5.2. На підставі розпорядчого документа Казначейства суми відкритих асигнувань зараховуються на рахунки, передбачені для обліку відкритих асигнувань головним розпорядникам.
Якщо при відкритті асигнувань визначається конкретний напрям їх використання, то цей напрям зазначається у примітці.
Зміни до сум відкритих асигнувань вносяться на підставі довідки про зміни Пропозицій або довідки про зміни до помісячного розпису асигнувань (у частині захищених видатків).
Зведена виписка з рахунків відкритих асигнувань за узагальненими показниками загального фонду Державного бюджету України (з обов'язковим урахуванням примітки щодо напряму використання відкритих асигнувань) надається Казначейством головному розпоряднику (крім Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій) за формою згідно з додатком 21 до цього Порядку наступного робочого дня після зарахування асигнувань.
( Абзац четвертий пункту 5.2 розділу V із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 867 від 04.10.2016 )
Головні розпорядники після отримання зведеної виписки з рахунків відкритих асигнувань за узагальненими показниками загального фонду Державного бюджету України надають Казначейству розподіли відкритих асигнувань за кодами програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету, економічної класифікації видатків та класифікації кредитування бюджету та за територіями у розрізі розпорядників нижчого рівня і одержувачів бюджетних коштів на паперових та електронних носіях за формою згідно з додатком 22 до цього Порядку.
( Абзац п'ятий пункту 5.2 розділу V із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства фінансів № 867 від 04.10.2016, № 768 від 20.09.2018 )
Розподіли відкритих асигнувань готуються з урахуванням наявних бюджетних фінансових зобов’язань.
За правильність складання розподілу відкритих асигнувань та своєчасність подання до Казначейства відповідають головні розпорядники.
( Абзац сьомий пункту 5.2 розділу V в редакції Наказу Міністерства фінансів № 1125 від 10.12.2015 )
Розподіли подаються за підписом керівника та головного бухгалтера установи або осіб, яким відповідно до законодавства та установчих документів надано право підписання меморіальних, у тому числі розпорядчих та розрахункових, документів.
У разі невідповідності вказаних у розподілі сум залишкам на відповідних рахунках, передбачених для обліку відкритих асигнувань, наданій мережі, напряму цільового спрямування відкритих асигнувань, розподілу показників зведених кошторисів, зведених планів асигнувань загального фонду розподіл повертається головному розпоряднику на доопрацювання.
На розподілах, в яких не виявлено помилок, ставиться відбиток штампа за формою згідно з додатком 3 до цього Порядку.
5.3. За умови прийняття головним розпорядником рішення про перерозподіл раніше відкритих (невикористаних) асигнувань або у разі помилково здійснених операцій головним розпорядником до Казначейства подається коригувальний розподіл на паперових та електронних носіях, у якому зазначаються реквізити підвідомчих установ та суми, на які проводиться коригування.
( Абзац перший пункту 5.3 розділу V із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 768 від 20.09.2018 )
У разі відсутності на рахунках розпорядника бюджетних коштів (одержувача бюджетних коштів), стосовно якого прийняте рішення про зменшення відкритих асигнувань, залишків невикористаних відкритих асигнувань, необхідних для проведення коригування відповідно до коригувального розподілу головного розпорядника, або наявності в обліку зареєстрованих бюджетних фінансових зобов’язань (крім інших випадків, передбачених законодавством) Казначейство повертає головному розпоряднику коригувальний розподіл без виконання.
( Абзац другий пункту 5.3 розділу V із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства фінансів № 1125 від 10.12.2015, № 768 від 20.09.2018 )
У разі внесення змін до мережі та/або розпису державного бюджету при реорганізації (злитті, приєднанні, поділі, перетворенні, виділенні) розпорядників бюджетних коштів (одержувачів бюджетних коштів) (крім зміни найменування установи без зміни коду за ЄДРПОУ та зміни коду органу Казначейства у зв'язку з переходом на обслуговування до іншого органу Казначейства) відповідні головні розпорядники приймають рішення про коригування відкритих з початку року асигнувань. Для коригування відкритих асигнувань, за якими проведені касові видатки, та залишків невикористаних відкритих асигнувань головний розпорядник подає до Казначейства окремі коригувальні розподіли відкритих асигнувань.
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
НАКАЗ
24.12.2012 № 1407
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
17 січня 2013 р.
за № 130/22662
Про затвердження Порядку казначейського обслуговування державного бюджету за витратами
Відповідно до Бюджетного кодексу України, Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого Указом Президента України від 08 квітня 2011 року № 446,
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Порядок казначейського обслуговування державного бюджету за витратами (далі - Порядок), що додається.
2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства фінансів України від 30 вересня 2011 року № 1223 "Про затвердження Порядку обслуговування державного бюджету за видатками та операціями з надання та повернення кредитів, наданих за рахунок коштів державного бюджету", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 05 грудня 2011 року за № 1401/20139.
3. Департаменту державного бюджету Міністерства фінансів України (Лозицький В.П.) та Управлінню методології з обслуговування бюджетів, бухгалтерського обліку та звітності Державної казначейської служби України (Сушко Н.І.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
4. Уповноважити надавати роз'яснення з питань застосування Порядку Державну казначейську службу України.
5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра фінансів України Мярковського А.І. та Голову Державної казначейської служби України Харченка С.І.
МіністрЮ. Колобов
ПОГОДЖЕНО:
Голова Державної служби України
з питань регуляторної політики
та розвитку підприємництваМ.Ю. Бродський
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства