Про внесення змін до рішення «Про порядок подання та розміщення інформації в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів торговцями цінними паперами та фондовими біржами». Рішення від 09.07.2013 №1185

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку Рішення від 09.07.2013 №1185
Остання редакція від 09.07.2013. Прийняття
Реквізити

Видавник: Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

Тип Рішення

Дата 09.07.2013

Номер 1185

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО
РИНКУ
РІШЕННЯ
09.07.2013 № 1185
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
31 липня 2013 р.
за № 1281/23813
Про внесення змін до рішення "Про порядок подання та розміщення інформації в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів торговцями цінними паперами та фондовими біржами"
Відповідно до пункту 15 частини другої статті 7 та пункту 13 статті 8 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" , частини десятої статті 17 та частини третьої статті 23 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
ВИРІШИЛА:
1. Унести до рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 5 лютого 2013 року № 131 "Про порядок подання та розміщення інформації в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів торговцями цінними паперами та фондовими біржами", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 лютого 2013 року за № 320/22852, такі зміни:
1) у пункті 1 слово "виникнення" замінити словом "виконання";
2) додаток 1 до рішення викласти в новій редакції, що додається.
2. Департаменту регулювання діяльності торговців цінними паперами та фондових бірж (О. Науменко) забезпечити:
подання цього рішення для здійснення експертизи на відповідність Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод до Секретаріату Урядового уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини Міністерства юстиції України;
подання цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
3. Управлінню інформаційних технологій, зовнішніх та внутрішніх комунікацій (А. Заїка) забезпечити оприлюднення цього рішення на офіційному веб-сайті НКЦПФР.
4. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Комісії Є. Воропаєва.
Голова КомісіїД. Тевелєв
Протокол засідання Комісі
від 9 липня 2013 р. № 34
Додаток 1
до рішення Національної комісії
з цінних паперів та фондового ринку
05.02.2013 № 131
(в редакції рішення Національної комісії
з цінних паперів та фондового ринку
09.07.2013 № 1185)
(пункт 1)
Найменування та код за ЄДРПОУ
торговця цінними паперами,
що подає інформацію до загальнодоступної
інформаційної бази даних
Національної комісії з цінних паперів
та фондового ринку
про ринок цінних паперів
ІНФОРМАЦІЯ
про всі вчинені торговцем цінними паперами поза фондовою біржею правочини щодо емісійних цінних паперів
Дата, на яку складено інформацію
Дата вчинення правочину (виконання договору)-1
Вид правочину-2
Найменування емітента цінних паперів за правочином
Код за ЄДРПОУ емітента цінних паперів за правочином
Вид фінансового інструменту, який є об’єктом цивільних прав за правочином-3
Міжнародний ідентифікаційний номер цінного папера
Кількість цінних паперів за правочином
Ціна цінних паперів за правочином
__________
-1 Інформація подається за договорами купівлі-продажу, договорами на виконання та договорами на придбання цінних паперів.
-2 Заповнюється відповідно до Довідника 15 "Види договорів у діяльності з торгівлі цінними паперами" Системи довідників та класифікаторів.
-3 Заповнюється відповідно до Довідника 7 "Класифікація фінансових інструментів" Системи довідників та класифікаторів.
Заступник директора
департаменту регулювання
діяльності торговців
цінними паперами
та фондових бірж

І. Устенко
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО
РИНКУ
РІШЕННЯ
09.07.2013 № 1185
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
31 липня 2013 р.
за № 1281/23813
Про внесення змін до рішення "Про порядок подання та розміщення інформації в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів торговцями цінними паперами та фондовими біржами"
Відповідно до пункту 15 частини другої статті 7 та пункту 13 статті 8 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" , частини десятої статті 17 та частини третьої статті 23 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
ВИРІШИЛА:
1. Унести до рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 5 лютого 2013 року № 131 "Про порядок подання та розміщення інформації в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів торговцями цінними паперами та фондовими біржами", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 лютого 2013 року за № 320/22852, такі зміни:
1) у пункті 1 слово "виникнення" замінити словом "виконання";
2) додаток 1 до рішення викласти в новій редакції, що додається.
2. Департаменту регулювання діяльності торговців цінними паперами та фондових бірж (О. Науменко) забезпечити:
подання цього рішення для здійснення експертизи на відповідність Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод до Секретаріату Урядового уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини Міністерства юстиції України;
подання цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.