Про затвердження деяких нормативно-правових актів з бухгалтерського обліку бюджетних установ. Норми від 26.06.2013 №611

Міністерство фінансів України Наказ, Норми, Порядок, Положення, План від 26.06.2013 №611
Остання редакція від 01.01.2017 втрата чинності (наказ від 29.12.2015 N 1219 /z0085-16/)
Документ підготовлено в системі iplex
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
НАКАЗ
26.06.2013 № 611
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
18 липня 2013 р.
за № 1214/23746
( Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства фінансів № 1219 від 29.12.2015 )
Про затвердження Плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ
( Заголовок в редакції Наказу Міністерства фінансів № 1163 від 25.11.2014 )( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства фінансів № 947 від 14.11.2013 № 947 від 14.11.2013 № 372 від 02.04.2014 № 1163 від 25.11.2014 № 664 від 23.07.2015 № 394 від 28.03.2016 )
1. Затвердити План рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ, що додається.
( Пункт 1 в редакції Наказу Міністерства фінансів № 1163 від 25.11.2014 )
2. Визнати такими, що втратили чинність, наказ Головного управління Державного казначейства України Міністерства фінансів України від 10 грудня 1999 року № 114 "Про затвердження Плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ та Порядку застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 20 грудня 1999 року за № 890/4183 (із змінами), наказ Державного казначейства України від 10 липня 2000 року № 61 "Про затвердження Інструкції про кореспонденцію субрахунків бухгалтерського обліку для відображення основних господарських операцій бюджетних установ", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 14 серпня 2000 року за № 497/4718 (із змінами), наказ Державного казначейства України від 17 липня 2000 року № 64 "Про затвердження Інструкції з бухгалтерського обліку необоротних активів бюджетних установ", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 31 липня 2000 року за № 459/4680 (із змінами).
3. Департаменту податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку (Чмерук М. О.) в установленому порядку забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування, крім абзацу четвертого пункту 1 цього наказу, який набирає чинності з 01 січня 2014 року.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Мярковського А. І.
В.о. МіністраА. Мярковський
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.06.2013 № 611
ПЛАН
рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ
1. Цей План рахунків визначає склад рахунків і субрахунків, які застосовуються бюджетними установами.
2. Бюджетні установи можуть вводити нові субрахунки (рахунки другого, третього порядків) із збереженням кодів (номерів) субрахунків цього Плану рахунків.
3. Міністерства, інші центральні органи виконавчої влади у разі потреби мають право розробляти методичні рекомендації стосовно порядку застосування положень з бухгалтерського обліку в установах, які їм підпорядковані, з урахуванням специфіки їх діяльності.
4. Порядок застосування цього Плану рахунків наведено у додатку 1 до цього Плану рахунків.
5. Типова кореспонденція субрахунків бухгалтерського обліку для відображення операцій з активами, капіталом та зобов'язаннями бюджетних установ наведена у додатку 2 до цього Плану рахунків.
6. Бюджетні установи у разі потреби можуть застосовувати кореспонденцію субрахунків бухгалтерського обліку для відображення операцій з активами, капіталом та зобов'язаннями, що не передбачена Типовою кореспонденцією субрахунків бухгалтерського обліку для відображення операцій з активами, капіталом та зобов'язаннями бюджетних установ, наведеною у додатку 2 до цього Плану рахунків, із збереженням єдиних методологічних засад, визначених національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку в державному секторі та іншими нормативно-правовими актами з бухгалтерського обліку в державному секторі, яка визначається у розпорядчому документі про облікову політику.
( План рахунків доповнено пунктом 6 згідно з Наказом Міністерства фінансів № 664 від 23.07.2015 )
План
рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ
Розділ I. Балансові рахунки
Синтетичні рахункиСубрахунки 1-го рівня
КодНазваКодНазва
1234
Клас 1. Необоротні активи
10Основні засоби101Земельні ділянки
102Капітальні витрати на поліпшення земель
103Будинки та споруди
104Машини та обладнання
105Транспортні засоби
106Інструменти, прилади та інвентар
107Робочі і продуктивні тварини
108Багаторічні насадження
109Інші основні засоби
11Інші необоротні матеріальні активи111Музейні цінності, експонати зоопарків, виставок
112Бібліотечні фонди
113Малоцінні необоротні матеріальні активи
114Білизна, постільні речі, одяг та взуття
115Тимчасові нетитульні споруди
116Природні ресурси
117Інвентарна тара
118Матеріали довготривалого використання для наукових цілей
119Необоротні матеріальні активи спеціального призначення
12Нематеріальні активи121Авторські та суміжні з ними права
122Інші нематеріальні активи
13Знос (амортизація) необоротних активів131Знос основних засобів
132Знос інших необоротних матеріальних активів
133Накопичена амортизація нематеріальних активів
14Незавершені капітальні інвестиції в необоротні активи141Капітальні інвестиції в основні засоби
142Капітальні інвестиції в інші необоротні матеріальні активи
143Капітальні інвестиції в нематеріальні активи
15Довгострокові фінансові інвестиції151Довгострокові фінансові інвестиції у капітал підприємств
152Довгострокові фінансові інвестиції у цінні папери
Клас 2. Запаси
20Виробничі запаси201Сировина і матеріали
202Обладнання, конструкції і деталі до установки
203Спецобладнання для науково-дослідних робіт
204Будівельні матеріали
205Інші виробничі запаси
21Тварини на вирощуванні і відгодівлі211Молодняк тварин на вирощуванні
212Тварини на відгодівлі
213Птиця
214Звірі
215Кролі
216Сім'ї бджіл
217Доросла худоба, вибракувана з основного стада
218Худоба, прийнята від населення для реалізації
22Малоцінні та швидкозношувані предмети221Малоцінні та швидкозношувані предмети
222Малоцінні та швидкозношувані предмети спеціального призначення
23Матеріали і продукти харчування231Матеріали для навчальних, наукових та інших цілей
232Продукти харчування
233Медикаменти і перев'язувальні засоби
234Господарські матеріали і канцелярське приладдя
235Паливо, горючі і мастильні матеріали
236Тара
237Матеріали в дорозі
238Запасні частини до транспортних засобів, машин і обладнання
239Інші матеріали
24Готова продукція241Вироби виробничих (навчальних) майстерень
25Продукція сільськогосподарського виробництва251Продукція підсобних (навчальних) сільських господарств
26Запаси для розподілу, передачі, продажу261Запаси для розподілу, передачі, продажу
262Державні матеріальні резерви та запаси
Клас 3. Кошти, розрахунки та інші активи
30Каса301Каса в національній валюті
302Каса в іноземній валюті
31Рахунки в банках311Поточні рахунки на видатки установи
312Поточні рахунки для переведення підвідомчим установам
313Поточні рахунки для обліку коштів, отриманих як плата за послуги
314Поточні рахунки для обліку коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень
315Поточні рахунки для обліку депозитних сум
316Поточні рахунки для обліку інших надходжень спеціального фонду
318Поточні рахунки в іноземній валюті
319Інші поточні рахунки
32Рахунки в казначействі321Реєстраційні рахунки
322Особові рахунки
323Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку коштів, отриманих як плата за послуги
324Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень
325Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку депозитних сум
326Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку інших надходжень спеціального фонду
327Рахунки для обліку коштів, які підлягають розподілу за видами загальнообов'язкового державного соціального страхування
328Інші рахунки в казначействі
33Інші кошти331Грошові документи в національній валюті
332Грошові документи в іноземній валюті
333Грошові кошти в дорозі в національній валюті
334Грошові кошти в дорозі в іноземній валюті
34Короткострокові векселі одержані341Векселі, одержані в національній валюті
342Векселі, одержані в іноземній валюті
35Розрахунки з покупцями та замовниками351Розрахунки із замовниками з авансів на науково-дослідні роботи
36Розрахунки з різними дебіторами361Розрахунки в порядку планових платежів
362Розрахунки з підзвітними особами
363Розрахунки з відшкодування завданих збитків
364Розрахунки з іншими дебіторами
365Розрахунки з державними цільовими фондами
366Розрахунки зі спільної діяльності
37Поточні фінансові інвестиції371Поточні фінансові інвестиції у цінні папери
Клас 4. Власний капітал
40Фонд у необоротних активах401Фонд у необоротних активах за їх видами
402Фонд у незавершеному капітальному будівництві
41Фонд у малоцінних та швидкозношуваних предметах411Фонд у малоцінних та швидкозношуваних предметах за їх видами
42Фонд у фінансових інвестиціях421Фонд у капіталі підприємств
422Фонд у фінансових інвестиціях у цінні папери
43Результати виконання кошторисів431Результат виконання кошторису за загальним фондом
432Результат виконання кошторису за спеціальним фондом
44Капітал у дооцінках441Дооцінка (уцінка) необоротних активів
442Інший капітал у дооцінках
Клас 5. Довгострокові зобов'язання
50Довгострокові позики501Довгострокові кредити банків
502Відстрочені довгострокові кредити банків
503Інші довгострокові позики
51Довгострокові векселі видані511Видані довгострокові векселі
52Інші довгострокові фінансові зобов'язання521Інші довгострокові фінансові зобов'язання
Клас 6. Поточні зобов'язання
60Короткострокові позики601Короткострокові кредити банків
602Відстрочені короткострокові кредити банків
603Інші короткострокові позики
604Прострочені позики
61Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями611Поточна заборгованість за довгостроковими позиками
612Поточна заборгованість за довгостроковими векселями
613Поточна заборгованість за іншими довгостроковими зобов'язаннями
62Короткострокові векселі видані621Видані короткострокові векселі
63Розрахунки за виконані роботи631Розрахунки з постачальниками та підрядниками
632Розрахунки з часткової оплати замовлень на дослідно-конструкторські розробки, що виконуються за рахунок бюджетних коштів
633Розрахунки із замовниками за виконані роботи і надані послуги з власних надходжень
634Розрахунки із замовниками за науково-дослідні роботи, що підлягають оплаті
635Розрахунки із залученими співвиконавцями для виконання робіт
64Розрахунки із податків і зборів641Розрахунки за податками і зборами в бюджет
642Інші розрахунки з бюджетом
65Розрахунки із страхування651За розрахунками із загальнообов'язкового державного соціального страхування
652Розрахунки із соціального страхування
654Розрахунки з інших видів страхування
66Розрахунки з оплати праці661Розрахунки із заробітної плати
662Розрахунки зі стипендіатами
663Розрахунки з працівниками за товари, продані в кредит
664Розрахунки з працівниками за безготівковими перерахуваннями на рахунки з вкладів у банках
665Розрахунки з працівниками за безготівковими перерахуваннями внесків за добровільним страхуванням
666Розрахунки з членами профспілки безготівковими перерахуваннями сум членських профспілкових внесків
667Розрахунки з працівниками за позиками банків
668Розрахунки за виконавчими документами та інші утримання
669Інші розрахунки за виконані роботи
67Розрахунки за іншими операціями і кредиторами671Розрахунки з депонентами
672Розрахунки за депозитними сумами
673Розрахунки за коштами, які підлягають розподілу за видами загальнообов'язкового державного соціального страхування
674Розрахунки за спеціальними видами платежів
675Розрахунки з іншими кредиторами
676Розрахунки за зобов'язаннями зі спільної діяльності
68Внутрішні розрахунки683Внутрішні розрахунки за операціями з внутрішнього переміщення за загальним фондом
684Внутрішні розрахунки за операціями з внутрішнього переміщення за спеціальним фондом
Клас 7. Доходи
70Доходи загального фонду701Асигнування з державного бюджету на видатки установи та інші заходи
702Асигнування з місцевого бюджету на видатки установи та інші заходи
71Доходи спеціального фонду711Доходи за коштами, отриманими як плата за послуги
712Доходи за іншими джерелами власних надходжень установ
713Доходи за іншими надходженнями спеціального фонду
714Кошти батьків за надані послуги
715Доходи, спрямовані на покриття дефіциту загального фонду
716Доходи майбутніх періодів
72Доходи від реалізації продукції, виробів і виконаних робіт721Реалізація виробів виробничих (навчальних) майстерень
722Реалізація продукції підсобних (навчальних) сільських господарств
723Реалізація науково-дослідних робіт
74Інші доходи741Інші доходи установ
Клас 8. Витрати
80Видатки із загального фонду801Видатки з державного бюджету на утримання установи та інші заходи
802Видатки з місцевого бюджету на утримання установи та інші заходи
81Видатки спеціального фонду811Видатки за коштами, отриманими як плата за послуги
812Видатки за іншими джерелами власних надходжень
813Видатки за іншими надходженнями спеціального фонду
82Виробничі витрати821Витрати виробничих (навчальних) майстерень
822Витрати підсобних (навчальних) сільських господарств
823Витрати на науково-дослідні роботи
824Витрати на виготовлення експериментальних пристроїв
825Витрати на заготівлю і переробку матеріалів
826Видатки до розподілу
83Інші витрати831Інші витрати установ
84Витрати на амортизацію841Витрати на амортизацію необоротних активів
85Витрати майбутніх періодів851Витрати майбутніх періодів
Клас 9. Адміністративні послуги
91Розрахунки замовників за адміністративними послугами911Розрахунки замовників з оплати адміністративних послуг
92Зобов'язання замовників за адміністративними послугами921Зобов'язання замовників перед бюджетом за адміністративними послугами
Розділ II. Позабалансові рахунки
Клас 0. Позабалансові рахунки
01Орендовані необоротні активи
02Активи на відповідальному зберіганні
04Непередбачені активи і зобов'язання
05Гарантії та забезпечення
06Передані (видані) активи відповідно до законодавства
07Списані активи та зобов'язання
08Бланки документів суворої звітності
( План із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства фінансів № 947 від 14.11.2013, № 1163 від 25.11.2014, № 664 від 23.07.2015 )
Директор Департаменту
податкової, митної політики
та методології
бухгалтерського обліку
М.О. Чмерук
Додаток 1
до Плану рахунків бухгалтерського обліку
бюджетних установ
(пункт 4)
ПОРЯДОК
застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ
Цей Порядок встановлює призначення і порядок ведення рахунків бухгалтерського обліку для узагальнення методом подвійного запису інформації про наявність і рух активів, капіталу, зобов'язань та факти діяльності бюджетних установ (далі - установи). Ведення позабалансових рахунків здійснюється за простою схемою (без застосування методу подвійного запису).
Розділ I. Балансові рахунки
Клас 1. Необоротні активи
Рахунки цього класу призначені для узагальнення інформації про наявність і рух основних засобів, інших необоротних матеріальних активів, нематеріальних активів, довгострокових фінансових інвестицій, незавершеного капітального будівництва та зносу необоротних активів.
10 "Основні засоби"
Рахунок 10 "Основні засоби" призначено для обліку й узагальнення інформації про наявність та рух основних засобів.
До основних засобів належать матеріальні активи, які утримуються установою для використання їх у виробництві/діяльності або при постачанні товарів, виконанні робіт і наданні послуг для досягнення поставленої мети та/або задоволення потреб установи або здавання в оренду іншим особам і використовуються, за очікуванням, більше одного року.
Рахунок 10 "Основні засоби" має такі субрахунки:
101 "Земельні ділянки";
102 "Капітальні витрати на поліпшення земель";
103 "Будинки та споруди";
104 "Машини та обладнання";
105 "Транспортні засоби";
106 "Інструменти, прилади та інвентар";
107 "Робочі і продуктивні тварини";
108 "Багаторічні насадження";
109 "Інші основні засоби".
На субрахунку 101 "Земельні ділянки" обліковується земля, яка згідно із законодавством придбана та/або надана у користування установі, у тому числі здана в оренду.
На субрахунку 102 "Капітальні витрати на поліпшення земель" обліковуються капітальні витрати на поліпшення земель. До них відносяться витрати неінвентарного характеру (не пов'язані з будівництвом споруд) на культурно-технічні заходи з поверхневого поліпшення земель для сільськогосподарського використання, які проводяться за рахунок капітальних вкладень (планування земельних ділянок, корчування площ під ріллю, очищення полів від каменів і валунів, зрізання купин, розчищення чагарників, очищення водойм тощо).
На субрахунку 103 "Будинки та споруди" обліковуються із виділенням в окремі підгрупи:
1) будинки виробничо-господарського призначення, зайняті органами управління, соціально-культурними (будівлі навчальних закладів, лікарень, поліклінік і амбулаторій, будинків-інтернатів для старих та інвалідів, дитячих закладів, бібліотек, клубів, музеїв, науково-дослідних інститутів, лабораторій тощо) та іншими установами;
2) будинки, що повністю чи переважно призначені для проживання;
3) водокачки, стадіони, басейни, дороги, мости, пам'ятники, загорожі парків, скверів і загальних садів тощо;
4) лінії електропередач, трансмісії та трубопроводи з усіма проміжними пристроями, необхідними для трансформації (перетворення) і передачі енергії та для переміщення трубопроводами рідких та газоподібних речовин до споживача, кабельні та повітряні лінії зв'язку тощо;
( Абзац дев'ятнадцятий рахунку 10 із змінами, внесеними згідно зНаказом Міністерства фінансів № 947 від 14.11.2013 )
5) гідротехнічні споруди, у тому числі канали, дамби, водозахисні об'єкти, колекторно-дренажні мережі, водомірні пости та інші споруди.
На субрахунку 104 "Машини та обладнання" обліковуються із виділенням в окремі підгрупи:
1) силові машини та обладнання, машини-генератори, що виробляють теплову та електричну енергію, і машини-двигуни, що перетворюють різного роду енергію (енергію води, вітру, теплову, електричну енергію тощо) в механічну, тобто в енергію руху;
2) робочі машини та обладнання, машини, апарати та їх обладнання, що призначені для механічного, термічного та хімічного впливу на предмет праці в процесі створення продукту чи послуг виробничого характеру та переміщення предметів праці у виробничому процесі за допомогою механічних двигунів, сили людини та тварин;
3) вимірювальні прилади - дозатори, амперметри, барометри, ватметри, водоміри, вакуумметри, вапориметри, вольтметри, висотометри, гальванометри, геодезичні прилади, гігроскопи, індикатори, компаси, манометри, хронометри, спеціальні ваги, мірники, касові апарати тощо;
4) регулюючі прилади та пристрої - киснево-дихальні прилади, регулюючі, електричні, пневматичні та гідравлічні пристрої, пульти автоматичного управління, апаратура централізації та блокування, лінійні пристрої диспетчерського контролю тощо;
5) лабораторне обладнання - пірометри, регулятори, калориметри, прилади для визначення вологи, перегінні куби, лабораторні копри, прилади для випробування на газонепроникність, прилади для випробування міцності зразків на розрив, мікроскопи, термостати, стабілізатори, витяжні шафи тощо;
6) обчислювальна техніка - електронно-обчислювальні, керуючі та аналогові машини, цифрові обчислювальні машини та пристрої (клавішні обчислювальні та підсумовуючі машини тощо);
7) медичне обладнання - медичне обладнання (зуболікувальні крісла, операційні столи, ліжка зі спеціальним обладнанням тощо), спеціальне дезінфекційне та дезінсекційне обладнання, обладнання молочних кухонь та молочних станцій, станцій переливання крові тощо;
8) комп'ютерна техніка і її комплектуючі - комп'ютери, монітори, периферійне і мережеве обладнання комп'ютера, що за вартістю за одиницю чи комплект відноситься до основних засобів;
9) інші машини та обладнання - машини, апарати та інше обладнання, не назване у вищеперерахованих підгрупах. До інших машин та обладнання належать: обладнання стадіонів, спортмайданчиків та спортивних приміщень (у тому числі спортивні снаряди), обладнання кабінетів та майстерень у навчальних закладах, кіноапаратура, освітлювальна апаратура, обладнання сцен, музичні інструменти, телевізори, радіоапаратура, спеціальне обладнання науково-дослідних та інших установ, які займаються науковою працею, обладнання АТС, телефони, факси, копіювальна техніка, пожежні машини, пожежні автоцистерни, механічні пожежні драбини, пральні та швейні машини, холодильники тощо.
На субрахунку 105 "Транспортні засоби" з виділенням на окремі підгрупи обліковуються усі види засобів пересування, які призначені для переміщення людей і вантажів, незалежно від вартості:
1) рухомий склад залізничного, водного, автомобільного транспорту (електровози, тепловози, паровози, мотовози, мотодрезини, вагони, платформи, цистерни, теплоходи, пароплави, дизель-електроходи, буксири, баржі та барки, човни та судна службово-допоміжні, рятувальні, пристані плавучі, парусні судна, автомобілі вантажні та легкові, причепи, автосамоскиди, автоцистерни, автобуси, трактори-тягачі тощо);
2) рухомий склад повітряного транспорту (літаки, вертольоти);
3) гужовий транспорт (вози тощо);
4) виробничий транспорт (електрокари, мотоцикли, моторолери, велосипеди, візки тощо);
5) усі види спортивного транспорту.
На субрахунку 106 "Інструменти, прилади та інвентар" обліковуються:
1) інструменти - механічні та немеханічні знаряддя праці загального значення, а також прикріплені до машин предмети, які слугують для обробки матеріалів. До них належать: різальні, ударні, натискувальні та ущільнюючі знаряддя ручної праці, включаючи ручні механічні знаряддя, що працюють на електроенергії, енергії стисненого повітря тощо (електродрилі, фарбопульти, електровібратори, гайковерти тощо), а також різного роду пристрої для обробки матеріалів, здійснення монтажних робіт тощо (лещата, патрони, ділильні головки, пристрої для встановлення двигунів та для прокручування карданного вала на автомобілях тощо);
2) виробничий інвентар та приладдя - предмети виробничого значення, які слугують для полегшення виробничих операцій під час роботи: робочі столи, верстаки, кафедри, парти тощо; обладнання, що сприяє охороні праці; предмети технічного значення, які не можуть бути віднесені до робочих машин (наприклад, світлокопіювальні рами тощо);
3) господарський інвентар - предмети конторського та господарського облаштування, конторська обстановка, переносні бар'єри, вішалки, гардероби, шафи різні, дивани, столи, крісла, шафи та ящики вогнетривкі, друкарські машини, гектографи, шапірографи та інші ручні розмножувальні та нумерувальні апарати, палатки (крім кисневих), ліжка (крім ліжок з спеціальним обладнанням), килими, портьєри та інший господарський інвентар, а також предмети протипожежного значення - гідропульти, стендери, драбини ручні тощо (крім насосів пожежних на автомобільному чи кінному ходу та механічних пожежних драбин, врахованих на субрахунку 104 "Машини та обладнання").
На субрахунку 107 "Робочі і продуктивні тварини" обліковуються з виділенням на окремі підгрупи:
1) робоча худоба - коні, воли, осли та інші робочі тварини (включаючи транспортних і спортивних коней та інших транспортних тварин);
2) продуктивна та племінна худоба - корови, бики-плідники, бугаї, буйволи та яки (крім робочих), жеребці-плідники та племінні кобили (неробочі), кобили, переведені на табунне утримання, кнурі та свиноматки, вівцематки, кози, барани тощо;
3) службові собаки;
4) декоративні тварини;
5) піддослідні тварини (собаки, щури, морські свинки тощо).
На субрахунку 108 "Багаторічні насадження" обліковуються багаторічні насадження. До них належать штучні багаторічні насадження незалежно від їх віку; плодово-ягідні насадження всіх видів (дерева та кущі), озеленювальні та декоративні насадження на вулицях, площах, в парках, садах, скверах, на території установ, у дворах житлових будинків, живі огорожі, снігозахисні та полезахисні смуги, насадження для укріплення пісків і берегів річок, яро-балочні насадження тощо; штучні насадження ботанічних садів та інших науково-дослідних установ та навчальних закладів для наукових цілей та інші штучні багаторічні насадження. Багаторічні насадження збільшуються на суму капітальних вкладень. Молоді насадження усіх видів враховуються окремо від насаджень, що досягли повного розвитку, тобто віку початку плодоношення, зімкнення крон тощо.
На субрахунку 109 "Інші основні засоби" обліковуються основні засоби, які не включені до інших субрахунків рахунку 10 "Основні засоби". До них належать сценічно-постановочні засоби (декорації, меблі і реквізит, бутафорія, театральні та національні костюми, головні убори, білизна, взуття, перуки тощо); навчальні кінофільми, магнітні диски і стрічки, касети та інші основні засоби.
( Абзац сорок восьмий рахунку 10 класу 1 розділу І в редакції Наказу Міністерства фінансів № 394 від 28.03.2016 )( Абзац сорок дев'ятий рахунку 10 класу 1 розділу І виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів № 394 від 28.03.2016 )( Абзац п'ятидесятий рахунку 10 класу 1 розділу І виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів № 394 від 28.03.2016 )( Опис до субрахунку 109 класу 1 розділу I в редакції Наказу Міністерства фінансів № 1163 від 25.11.2014 )
11 "Інші необоротні матеріальні активи"
Рахунок 11 "Інші необоротні матеріальні активи" призначено для обліку та узагальнення інформації про наявність та рух інших необоротних матеріальних активів, які не відображені у складі об'єктів обліку на рахунку 10 "Основні засоби".
Рахунок 11 "Інші необоротні матеріальні активи" має такі субрахунки:
111 "Музейні цінності, експонати зоопарків, виставок";
112 "Бібліотечні фонди";
113 "Малоцінні необоротні матеріальні активи";
114 "Білизна, постільні речі, одяг та взуття";
115 "Тимчасові нетитульні споруди";
116 "Природні ресурси";
117 "Інвентарна тара";
118 "Матеріали довготривалого використання для наукових цілей";
119 "Необоротні матеріальні активи спеціального призначення".
На субрахунку 111 "Музейні цінності, експонати зоопарків, виставок" обліковуються:
1) музейні цінності (незалежно від вартості), крім предметів мистецтва та природознавства, старовини і народного побуту та експонатів наукового, історичного і технічного значення, які обліковуються у порядку, встановленому для обліку цих цінностей у державних музеях;
2) експонати тваринного світу в зоопарках та інших аналогічних установах незалежно від їх вартості.
На субрахунку 112 "Бібліотечні фонди" обліковуються бібліотечні фонди, незалежно від вартості окремих примірників книг. До бібліотечного фонду належать: наукова, художня і навчальна література, спеціальні види літератури та інші видання.
На субрахунку 113 "Малоцінні необоротні матеріальні активи" обліковуються малоцінні та необоротні предмети, термін експлуатації яких перевищує один рік.
Малоцінні необоротні матеріальні активи включають:
1) знаряддя лову (трали, неводи, сіті тощо);
2) бензомоторні пилки, сучкорізи, троси для сплаву;
3) спеціальні інструменти та спеціальні пристосування (для серійного і масового виробництва певних виробів або виготовлення індивідуальних замовлень);
4) предмети виробничого значення вартістю до 6000 гривень включно за одиницю (комплект) без податку на додану вартість - робочі столи, верстаки, кафедри, парти тощо; обладнання, що сприяє охороні праці; предмети технічного значення, які не можуть бути віднесені до робочих машин (світлокопіювальні рами тощо);
( Абзац двадцять перший рахунку 11 класу 1 розділу І із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 394 від 28.03.2016 )
5) предмети, призначені для видачі напрокат;
6) господарський інвентар вартістю до 6000 гривень включно за одиницю (комплект) без податку на додану вартість;
( Абзац двадцять третій рахунку 11 класу 1 розділу І із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 394 від 28.03.2016 )
7) інші малоцінні необоротні предмети, термін експлуатації яких більше одного року, а вартість за одиницю не перевищує 6000 гривень включно без податку на додану вартість, - сценічно-постановочні засоби, телефони, обчислювальна техніка, пральні та швейні машини, холодильники тощо.
( Абзац двадцять четвертий рахунку 11 класу 1 розділу І із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 394 від 28.03.2016 )
На субрахунку 114 "Білизна, постільні речі, одяг та взуття" в закладах охорони здоров'я, соціального забезпечення, освіти та інших установах обліковуються з виділенням в окремі групи:
1) білизна (сорочки, халати);
2) постільні речі (матраци, подушки, ковдри, простирадла, підодіяльники, наволочки, покривала, мішки спальні тощо);
3) одяг і обмундирування, включаючи спецодяг (костюми, пальта, плащі, кожухи, плаття, кофти, спідниці, куртки, штани тощо);
4) взуття, включаючи спеціальне (черевики, чоботи, сандалі, валянки тощо);
5) спортивний одяг і взуття (костюми, черевики тощо).
На субрахунку 115 "Тимчасові нетитульні споруди" обліковуються тимчасові (нетитульні) споруди, пристосування і пристрої, сезонні дороги, тимчасові відгалуження лісовозних доріг і тимчасові будівлі у лісі (пересувні будиночки, котлопункти, пилкозаточувальні майстерні, бензозаправки тощо), малі архітектурні форми.
На субрахунку 116 "Природні ресурси" обліковуються мінеральні копалини, нафтові свердловини, родовища корисних копалин внутрішніх вод, смуги будівельного лісу, що згідно із законодавством належать установі.
На субрахунку 117 "Інвентарна тара" обліковуються інвентарна тара для зберігання товарно-матеріальних цінностей на складах чи для здійснення технологічних процесів, сховища для зберігання рідких та сипучих речовин (баки, скрині, чани, засіки тощо); шафи торговельні та стелажі; інша інвентарна тара.
На субрахунку 118 "Матеріали довготривалого використання для наукових цілей" обліковуються матеріали, одержані зі складу в лабораторію або інші структурні підрозділи науково-дослідних інститутів, вищих навчальних закладів для науково-дослідних робіт, які використовуються неодноразово або тривалий час, а також матеріали, що є об'єктами наукових досліджень.
На цьому субрахунку в установах культури обліковуються цінні матеріали, одержані зі складу для реставрації і ремонту видань мистецтва, музейних цінностей та пам'яток архітектури.
На субрахунку 119 "Необоротні матеріальні активи спеціального призначення" обліковуються необоротні матеріальні активи, що мають специфічне призначення і обмежене застосування в окремих галузях.
12 "Нематеріальні активи"
Рахунок 12 "Нематеріальні активи" призначений для обліку та узагальнення інформації про наявність та рух нематеріальних активів.
До нематеріальних активів належать немонетарні активи, які не мають матеріальної форми, можуть бути ідентифіковані та використовуються установою більше одного року для досягнення поставленої мети та/або задоволення потреб установи або здавання в оренду іншим особам.
Рахунок 12 "Нематеріальні активи" має такі субрахунки:
121 "Авторські та суміжні з ними права";
122 "Інші нематеріальні активи".
На субрахунку 121 "Авторські та суміжні з ними права" обліковуються авторське право та суміжні з ним права установи (право на літературні, художні, музичні твори, комп'ютерні програми, програми для електронно-обчислювальних машин, компіляції даних (бази даних), виконання, фонограми, відеограми, передачі (програми) організацій мовлення тощо).
На субрахунку 122 "Інші нематеріальні активи" обліковуються інші нематеріальні активи з розподілом за такими групами:
1) права користування природними ресурсами (право користування надрами, іншими ресурсами природного середовища, геологічною та іншою інформацією про природне середовище тощо);
2) права користування майном (право користування земельною ділянкою, право користування будівлею, право на оренду приміщень тощо);
3) права на знаки для товарів і послуг (товарні знаки, торгові марки, фірмові назви тощо);
4) права на об'єкти промислової власності (право на винаходи, корисні моделі, промислові зразки, сорт рослин, породи тварин, ноу-хау, захист від недобросовісної конкуренції тощо);
5) інші нематеріальні активи (право на провадження діяльності, використання економічних та інших привілеїв тощо).
13 "Знос (амортизація) необоротних активів"
Рахунок 13 "Знос (амортизація) необоротних активів" призначено для обліку й узагальнення інформації про нараховану протягом звітного періоду амортизацію, визнані втрати від зменшення корисності (відновлення корисності) та суму зносу (накопичену амортизацію) необоротних матеріальних і нематеріальних активів, що підлягають амортизації.
Рахунок 13 "Знос (амортизація) необоротних активів" має такі субрахунки:
131 "Знос основних засобів";
132 "Знос інших необоротних активів";
133 "Накопичена амортизація нематеріальних активів".
На субрахунку 131 "Знос основних засобів" обліковується знос будинків і споруд, машин та обладнання, транспортних засобів, інструментів, приладів та інвентарю, робочої худоби, багаторічних насаджень, які досягли експлуатаційного віку.
На рахунку 132 "Знос інших необоротних активів" обліковується знос інших необоротних матеріальних активів.
На рахунку 133 "Накопичена амортизація нематеріальних активів" обліковується накопичена амортизація нематеріальних активів.
( Опис рахунку 13 класу 1 розділу I в редакції Наказу Міністерства фінансів № 1163 від 25.11.2014 )
14 "Незавершені капітальні інвестиції в необоротні активи"
Рахунок 14 "Незавершені капітальні інвестиції в необоротні активи" призначений для обліку капітальних інвестицій у будівництво, виготовлення (розробку), реконструкцію, модернізацію, придбання об'єктів необоротних матеріальних та нематеріальних активів, уведення яких в експлуатацію на дату балансу не відбулося.
Рахунок 14 "Незавершені капітальні інвестиції в необоротні активи" має такі субрахунки:
141 "Капітальні інвестиції в основні засоби";
142 "Капітальні інвестиції в інші необоротні матеріальні активи";
143 "Капітальні інвестиції в нематеріальні активи".
На субрахунку 141 "Капітальні інвестиції в основні засоби" ведеться облік витрат на придбання, створення (виготовлення) власними силами та поліпшення основних засобів, а також витрат за незакінченими і закінченими, але не зданими в експлуатацію об'єктами капітального будівництва, реконструкції, модернізації основних засобів.
На субрахунку 142 "Капітальні інвестиції в інші необоротні матеріальні активи" ведеться облік витрат на придбання або виготовлення власними силами інших необоротних матеріальних активів.
На субрахунку 143 "Капітальні інвестиції в нематеріальні активи" ведеться облік витрат на придбання (розробку) нематеріальних активів, а також витрат за незакінченими і закінченими, але не зданими в експлуатацію об'єктами з виготовлення (створення) та модернізації нематеріальних активів.
( Опис рахунку 14 класу 1 розділу I в редакції Наказу Міністерства фінансів № 1163 від 25.11.2014 )
15 "Довгострокові фінансові інвестиції"
Рахунок 15 "Довгострокові фінансові інвестиції" призначено для обліку та узагальнення інформації про наявність та рух довгострокових фінансових інвестицій (вкладень) у цінні папери та до статутного капіталу підприємств.
Рахунок 15 "Довгострокові фінансові інвестиції" має такі субрахунки:
151 "Довгострокові фінансові інвестиції у капітал підприємств";
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
НАКАЗ
26.06.2013 № 611
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
18 липня 2013 р.
за № 1214/23746
Про затвердження Плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ
1. Затвердити План рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ, що додається.
2. Визнати такими, що втратили чинність, наказ Головного управління Державного казначейства України Міністерства фінансів України від 10 грудня 1999 року № 114 "Про затвердження Плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ та Порядку застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 20 грудня 1999 року за № 890/4183 (із змінами), наказ Державного казначейства України від 10 липня 2000 року № 61 "Про затвердження Інструкції про кореспонденцію субрахунків бухгалтерського обліку для відображення основних господарських операцій бюджетних установ", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 14 серпня 2000 року за № 497/4718 (із змінами), наказ Державного казначейства України від 17 липня 2000 року № 64 "Про затвердження Інструкції з бухгалтерського обліку необоротних активів бюджетних установ", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 31 липня 2000 року за № 459/4680 (із змінами).
3. Департаменту податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку (Чмерук М. О.) в установленому порядку забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування, крім абзацу четвертого пункту 1 цього наказу, який набирає чинності з 01 січня 2014 року.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Мярковського А. І.