Про затвердження Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 130 "Вплив змін валютних курсів". Стандарт від 11.08.2011 №1022

Міністерство фінансів України Наказ, Стандарт, Положення від 11.08.2011 №1022
Остання редакція від 24.01.2017. Внесення змін (наказ від 23.12.2016 N 1135 /z0015-17/)
Реквізити

Видавник: Міністерство фінансів України

Тип Наказ, Стандарт, Положення

Дата 11.08.2011

Номер 1022

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
НАКАЗ
11.08.2011 № 1022
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
02 вересня 2011 р.
за № 1040/19778
Про затвердження Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 130 "Вплив змін валютних курсів"
( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства фінансів № 1343 від 17.12.2012 № 1163 від 25.11.2014 № 1219 від 29.12.2015 № 1135 від 23.12.2016 )
На виконання Стратегії модернізації системи бухгалтерського обліку в державному секторі на 2007-2015 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 16.01.2007 № 34, та відповідно до частини другої статті 6 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні"
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку в державному секторі 130 "Вплив змін валютних курсів", схвалене Методологічною радою з бухгалтерського обліку при Міністерстві фінансів України, що додається.
2. Департаменту податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку (Чмерук М.О.) забезпечити подання цього наказу у встановленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
3. Відділу взаємодії зі ЗМІ та зв'язків з громадськістю (Прес-служба) (Косарчук В.П.) у десятиденний строк з дня державної реєстрації цього наказу в Міністерстві юстиції України забезпечити його оприлюднення на офіційному веб-сайті Міністерства фінансів України в мережі Інтернет.
4. Установити, що цей наказ набирає чинності з 01 січня 2015 року, крім розділу ІІІ Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 130 "Вплив змін валютних курсів", затвердженого пунктом 1 цього наказу, що набирає чинності з 01 січня 2017 року.
Установити, що до 01 січня 2018 року норми цього наказу не застосовуються при здійсненні операцій з виконання державного та місцевих бюджетів органами Державної казначейської служби України.
( Пункт 4 доповнено новим абзацом згідно зНаказом Міністерства фінансів № 1135 від 23.12.2016 )( Пункт 4 із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерста фінансів № 1343 від 17.12.2012, № 1163 від 25.11.2014, № 1219 від 29.12.2015 )
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Мярковського А.І.
МіністрФ. Ярошенко
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
11.08.2011 № 1022
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
02 вересня 2011 р.
за № 1040/19778
НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЛОЖЕННЯ (СТАНДАРТ)
бухгалтерського обліку в державному секторі 130 "Вплив змін валютних курсів"
I. Загальні положення
1. Це Національне положення (стандарт) визначає методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про операції в іноземних валютах та відображення показників статей фінансової звітності закордонних суб'єктів державного сектору в грошовій одиниці України.
2. Норми цього Національного положення (стандарту) застосовуються суб'єктами бухгалтерського обліку в державному секторі (далі - суб'єкти державного сектору).
3. Це Національне положення (стандарт) не поширюється на:
операції хеджування статей з іноземної валюти;
відображення (перерахунок) показників статей фінансової звітності, наведених у валюті звітності, в іноземній валюті.
4. Терміни, що використовуються у національних положеннях (стандартах) бухгалтерського обліку в державному секторі, мають таке значення:
валюта звітності - грошова одиниця України;
дата балансу - дата, на яку складений баланс суб'єкта державного сектору. Звичайно датою балансу є кінець останнього дня звітного періоду;
монетарні статті - статті балансу про грошові кошти, а також про такі активи й зобов'язання, які будуть отримані або сплачені у фіксованій (або визначеній) сумі грошей або їх еквівалентів;
немонетарні статті - інші, ніж монетарні, статті балансу;
операція в іноземній валюті - господарська операція, вартість якої визначена в іноземній валюті або яка потребує розрахунків в іноземній валюті.
II. Операції в іноземній валюті
1. Операції в іноземній валюті під час первісного визнання відображаються у валюті звітності шляхом перерахунку суми в іноземній валюті із застосуванням валютного курсу на початок дня дати здійснення операції (дати визнання активів, зобов'язань, власного капіталу, доходів і витрат).
Операції з безготівкових розрахунків в іноземній валюті можуть відображатися суб’єктом державного сектору у валюті звітності у сумі, визначеній в документах банку, з урахуванням особливостей застосування банком валютного курсу на дату здійснення операції, у разі якщо це не суперечить вимогам податкового і митного законодавства в частині застосування валютного курсу.
( Пункт 1 розділу II доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства фінансів № 1163 від 25.11.2014 )( Пункт 1 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 1163 від 25.11.2014 )
2. Сума авансу (попередньої оплати) в іноземній валюті, надана іншим особам за розрахунками з придбання немонетарних активів (необоротних активів, запасів тощо), отримання робіт і послуг, при включенні до вартості цих активів (робіт, послуг) перераховується у валюту звітності із застосуванням валютного курсу на початок дня дати сплати авансу. У разі здійснення авансових платежів в іноземній валюті постачальникові частинами та одержання частинами від постачальника немонетарних активів (робіт, послуг) вартість одержаних активів (робіт, послуг) визнається за сумою авансових платежів із застосуванням валютних курсів, виходячи з послідовності здійснення авансових платежів.
( Абзац перший пункту 2 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 1163 від 25.11.2014 )
Сума авансу (попередньої оплати) в іноземній валюті, одержана від інших осіб за розрахунками з надання послуг (виконання робіт), постачання немонетарних активів, при включенні до складу доходу звітного періоду перераховується у валюту звітності із застосуванням валютного курсу на початок дня дати одержання авансу та на кінець дня звітної дати. У разі одержання від покупця авансових платежів в іноземній валюті частинами та надання частинами покупцеві послуг (виконання робіт), постачання немонетарних активів дохід від надання послуг (виконання робіт), активів визнається за сумою авансових платежів із застосуванням валютних курсів, виходячи з послідовності одержання авансових платежів.
( Абзац другий пункту 2 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 1163 від 25.11.2014 )
Витрати відрядженого працівника в іноземній валюті згідно із затвердженим звітом про використання коштів у сумі виданого авансу перераховуються у валюту звітності за валютним курсом на початок дня дати отримання авансу.
( Пункт 2 розділу II доповнено новим абзацом третім згідно з Наказом Міністерства фінансів № 1163 від 25.11.2014 )
Витрати працівника в іноземній валюті, що згідно із затвердженим звітом про використання коштів перевищують суму отриманого авансу, перераховуються у валюту звітності за валютним курсом на початок дня дати затвердження звіту про використання коштів.
( Пункт 2 розділу II доповнено новим абзацом четвертим згідно з Наказом Міністерства фінансів № 1163 від 25.11.2014 )
Балансова вартість зазначених статей балансу надалі визначається (оцінюється) згідно з відповідними національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку в державному секторі.
3. На кожну дату балансу:
а) монетарні статті в іноземній валюті відображаються з використанням валютного курсу на кінець дня дати балансу;
( Підпункт "а" пункту 3 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 1163 від 25.11.2014 )
б) немонетарні статті, які відображені за історичною собівартістю і зарахування яких до балансу пов'язано з операцією в іноземній валюті, відображаються за валютним курсом на початок дня дати здійснення операції;
( Підпункт "б" пункту 3 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 1163 від 25.11.2014 )
в) немонетарні статті, що пов’язані з операціями в іноземній валюті і відображаються за справедливою вартістю (одержані безоплатно), у валюту звітності перераховуються за валютним курсом на початок дня дати визначення цієї справедливої вартості.
( Підпункт "в" пункту 3 розділу II в редакції Наказу Міністерства фінансів № 1163 від 25.11.2014 )
4. Визначення курсових різниць за монетарними статтями в іноземній валюті проводиться на дату здійснення господарської операції та на дату балансу (на звітну дату).
( Абзац перший пункту 4 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 1163 від 25.11.2014 )
При визначенні курсових різниць на дату здійснення господарської операції перераховуються всі відповідні монетарні статті із застосуванням валютного курсу на кінець дня цієї дати.
( Пункт 4 розділу II доповнено новим абзацом другим згідно з Наказом Міністерства фінансів № 1163 від 25.11.2014 )
Для визначення курсових різниць на дату балансу (звітну дату) застосовується валютний курс на кінець дня звітної дати.
( Пункт 4 розділу II доповнено новим абзацом третім згідно з Наказом Міністерства фінансів № 1163 від 25.11.2014 )
Курсові різниці від перерахунку грошових коштів в іноземній валюті та монетарних статей відображаються у складі інших доходів (витрат).
( Абзац четвертий пункту 4 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 1163 від 25.11.2014 )( Абзац п'ятий пункту 4 розділу II виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів № 1163 від 25.11.2014 )( Пункт 5 розділу II виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів № 1163 від 25.11.2014 )
III. Фінансова звітність в іноземних валютах
1. Показники фінансової звітності закордонних суб'єктів державного сектору відображаються у валюті звітності контролюючим суб'єктом державного сектору у порядку, визначеному у розділі II цього Національного положення (стандарту), крім тих закордонних суб'єктів державного сектору, які відповідають усім ознакам класифікації, наведеним у пункті 2 цього розділу.
У разі коли у закордонного суб'єкта державного сектору ознаки класифікації діяльності змінилися та відповідають ознакам, наведеним у пункті 2 цього розділу, застосування порядку перерахунку показників статей фінансової звітності цього закордонного суб'єкта державного сектору у валюту звітності починається з дати вказаних змін.
2. До ознак класифікації діяльності закордонних суб'єктів державного сектору, кількісні характеристики яких визначаються контролюючим суб'єктом державного сектору відповідно до законодавства та установчих документів, належать:
1) в обсязі діяльності закордонного суб'єкта державного сектору операції з контролюючим суб'єктом державного сектору становлять незначну частку;
2) основним джерелом забезпечення діяльності закордонного суб'єкта державного сектору є доходи від власних операцій, а не за рахунок коштів контролюючого суб'єкта державного сектору, що звітує;
3) витрати на заробітну плату, матеріали та інші елементи витрат закордонного суб'єкта державного сектору сплачуються або відшкодовуються переважно в іноземній валюті;
4) оплата послуг (товарів, робіт), наданих закордонним суб'єктом державного сектору, здійснюється переважно в іноземній валюті;
5) рух грошових коштів контролюючого суб'єкта державного сектору відокремлено від поточної діяльності закордонного суб'єкта державного сектору і не зазнає прямого впливу діяльності закордонного суб'єкта державного сектору.
3. Показники статей фінансової звітності закордонних суб'єктів державного сектору, які відповідають усім ознакам класифікації, зазначеним у пункті 2 цього розділу, до фінансової звітності контролюючого суб'єкта державного сектору включаються у валюті звітності в такому порядку:
3.1. Монетарні і немонетарні статті (крім статей доходів, витрат та власного капіталу) закордонного суб'єкта державного сектору підлягають перерахунку за валютним курсом на кінець дня дати балансу.
( Підпункт 3.1 пункту 3 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 1163 від 25.11.2014 )
3.2. Статті доходів, витрат та руху грошових коштів підлягають перерахунку за валютним курсом на кінець дня дати здійснення операцій, за винятком випадків, коли фінансова звітність закордонного суб'єкта державного сектору складена у валюті країни з гіперінфляційною економікою.
( Абзац перший підпункту 3.2 пункту 3 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 1163 від 25.11.2014 )
Для перерахунку доходів, витрат і руху грошових коштів за кожний місяць може застосовуватися середньозважений валютний курс за відповідний місяць.
Середньозважений валютний курс є результатом ділення суми добутків величин курсів Національного банку України та кількості днів їх дії у звітному місяці на кількість календарних днів у цьому місяці.
3.3. Показники статей власного капіталу відображаються за валютним курсом на кінець дня дати визнання показника відповідної статті.
( Підпункт 3.3 пункту 3 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 1163 від 25.11.2014 )
4. Включення статей фінансової звітності закордонних суб'єктів державного сектору, перерахованих у валюту звітності, до консолідованої фінансової звітності здійснюється у встановленому законодавством порядку.
( Абзац перший пункту 4 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 1163 від 25.11.2014 )
Курсові різниці за внутрішньогруповими монетарними статтями в консолідованій фінансовій звітності відображаються згідно з пунктами 4, 5 розділу II цього Національного положення (стандарту).
5. Фінансова звітність закордонного суб'єкта державного сектору, складена в грошовій одиниці країни з гіперінфляційною економікою, до застосування порядку, наведеного в пункті 3 цього розділу, попередньо коригується за вимогами відповідних національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі.
Якщо економіка країни діяльності закордонного суб'єкта державного сектору втрачає ознаки гіперінфляційної, а показники фінансової звітності закордонного суб'єкта державного сектору більше не коригуються за відповідними національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку в державному секторі, то оцінка статей фінансової звітності на дату її останнього подання визнається історичною собівартістю для перерахунку у валюту звітності.
( Пункт 6 розділу III виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів № 1163 від 25.11.2014 )
IV. Розкриття інформації про вплив змін валютних курсів у примітках до фінансової звітності
1. У примітках до фінансової звітності наводиться інформація про:
1.1. Суму курсової різниці, що включена до складу доходів і витрат протягом звітного періоду;
1.2. Розбіжності між даними обліку суб’єктів державного сектору з виконання кошторису та бюджету, у тому числі пов’язані з ненаданням згідно із законодавством інформації про операції в іноземній валюті, здійснені через рахунки, відкриті в установах банків.
( Пункт 1 розділу IV в редакції Наказу Міністерства фінансів № 1163 від 25.11.2014 )
2. У разі зміни ознак класифікації діяльності закордонного суб'єкта державного сектору також наводиться така інформація:
2.1. Характер та причини зміни.
2.2. Вплив зміни на власний капітал.
2.3. Вплив зміни на профіцит/дефіцит за попередній рік, якщо така зміна відбулася на початку попереднього року.
Директор
Департаменту податкової,
митної політики та методології
бухгалтерського облікуМ.О. Чмерук
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
НАКАЗ
11.08.2011 № 1022
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
02 вересня 2011 р.
за № 1040/19778
Про затвердження Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 130 "Вплив змін валютних курсів"
На виконання Стратегії модернізації системи бухгалтерського обліку в державному секторі на 2007-2015 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 16.01.2007 № 34, та відповідно до частини другої статті 6 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні"
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку в державному секторі 130 "Вплив змін валютних курсів", схвалене Методологічною радою з бухгалтерського обліку при Міністерстві фінансів України, що додається.
2. Департаменту податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку (Чмерук М.О.) забезпечити подання цього наказу у встановленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
3. Відділу взаємодії зі ЗМІ та зв'язків з громадськістю (Прес-служба) (Косарчук В.П.) у десятиденний строк з дня державної реєстрації цього наказу в Міністерстві юстиції України забезпечити його оприлюднення на офіційному веб-сайті Міністерства фінансів України в мережі Інтернет.
4. Установити, що цей наказ набирає чинності з 01 січня 2015 року, крім розділу ІІІ Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 130 "Вплив змін валютних курсів", затвердженого пунктом 1 цього наказу, що набирає чинності з 01 січня 2017 року.
Установити, що до 01 січня 2018 року норми цього наказу не застосовуються при здійсненні операцій з виконання державного та місцевих бюджетів органами Державної казначейської служби України.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Мярковського А.І.
МіністрФ. Ярошенко
ЗАТВЕРДЖЕНО